Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Društvena geografija

Izbori u zvanjaPrirodno-matematički fakultet

Na osnovu iznijetih činjenica o naučno-istraživačkoj, obrazovnoj i profesionalnoj aktivnosti kandidata, komisija izvodi sljedeće zaključke:

1. Dr Mira Mandić, docent Studijskog programa za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, u svojoj dugogodišnjoj nastavnoj i naučnoj karijeri (od 1982. godine do danas) prošla je sve nivoe, od nastavnika i profesora u osnovnoj i srednjoj školi do univerzitetskog nastavnika. U univerzitetskoj karijeri prošla je sve redovne procedure izbora na osnovu referata koji su sukcesivno potvrđivali uzlazni trend njene nastavne i naučne aktivnosti;

2. Na osnovu suštinskih karakteristika naučnog opusa i identiteta, komisija sa zadovoljstvom konstatuje da dr Mira Mandić kao naučnik, geograf i nastavnik zauzima značajnu poziciju u geografskoj naučnoj sferi Republike Srpske;

3. Dr Mira Mandić je učešćem u izradi nekoliko naučnih projekata od nacionalnog značaja uspješno uspostavila djelotvorne veze između geografske nauke i strateških problema socijalno-ekonomskog razvoja Republike Srpske, pri čemu je dostignut zavidan nivo primjene geografskog metoda u proučavanju i rješavanju mnogih praktičnih problema, posebno u oblasti regionalnog i prostornog planiranja.

4. U oblasti društvenogeografskih disciplina postigla je značajne rezultate, a najvažnije u GEOGRAFIJI NASELJA koju je bitno unaprijedila primjenjujući dostignuća moderne geografske nauke. Pored toga, fokus naučnog interesovanja dr Mire Mandić usmjeren je i na didaktičko-metodsku problematiku nastave geografije iz koje je objavila značajne radove i dala doprinos njenom razvoju.

5. Komisija konstatuje da doc. dr Mira Mandić ispunjava sve suštinske uslove za izbor u više nastavničko zvanje, odnosno njen nastavnički rad i naučni opus potvrđuju da se radi o kvalitetnom univerziteskom nastavniku i naučnom radniku iz oblasti DRUŠTVENE GEOGRAFIJE, koja će u budućnosti ostvarivati još bolje rezulatate.

Na osnovu ovog obrazloženja i formalno ispunjenih zakonskih uslova, komisija sa zadovoljstvom predlaže Nastavno-naučnom vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta i Senatu Univerziteta u Banjoj Luci da docenta dr Miru Mandić izabere u zvanje vanrednog profesora na užu naučnu oblast Društvena geografija (na predmetima: Geografija naselja 1 i Geografija naselja 2).

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Društvena geografija - dr Mira Mandić