Navigacija
Viber X logo

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Nacionalna istorija

Izbori u zvanjaFilozofski fakultet

Odlukom Nastavno-Naučnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja, u sastavu:

1. Dr Marko Šuica, docent, uža naučna oblast: Nacionalna istorija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, predsjednik
2. Dr Radivoj Radić, redovni profesor, uža naučna oblast: Opšta istorija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, član
3. Dr Darko Gavrilović, redovni profesor, uža naučna oblast: Nacionalna istorija i Opšta istorija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član


Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Nacionalna istorija Boris Babić