Navigacija
Viber

Informacija sa prve sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na svojoj prvoj sjednici održanoj  23.06.2016. godine,  verifikovao je mandat prof. dr Predraga Dragosavljevića, člana Senata ispred Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta.

U nastavku sjednice prihvaćen je Prijedlog Fakulteta političkih nauka za pokretanje procedure za dodjelu zvanja profesor emeritus  dr Nenadu Kecmanoviću, redovnom profesoru ovog Fakulteta u penziji, te je obrazovana Komisija za dodjelu pomenutog zvanja.

Senat je prihvatio  Prijedlog Vijeća kombinovanog studijskog programa III ciklusa  akademskih studija „Obnovljivi izvori energije i ekološko inženjerstvo“ o dopuni Prijedloga odluke o visini školarine za upis na I, II i III ciklus studija u akademskoj 2016/2017. godini. Članovi Senata upoznati su sa Odlukom  o konstituisanju Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta.

Nakon razmatranja, prihvaćen je  i  Prijedlog pravilnika o sadržaju, izgledu i digitalnom repozitorijumu doktorskih disertacija na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Prihvaćeni su i prijedlozi odluka: NNV Fakulteta političkih nauka o izmjeni i dopuni Nastavnog plana i programa I ciklusa studija studijskog programa Politikologija; NNV Filološkog fakulteta o dopuni Nastavnog plana i programa I ciklusa studija studijskog programa Engleskog jezika i književnosti; te NNV Tehnološkog fakulteta o izmjeni Nastavnog plana II ciklusa studija studijskog programa Prehrambeno inženjerstvo.

Takođe, prihvaćen je prijedlog NNV  Elektrotehničkog fakulteta o izmjeni postojećeg studijskog programa III ciklusa studija Informaciono – komunikacione tehnologije.

Senat je donio Odluku o imenovanju šefa katedre za Klavir na Akademiji umjetnosti i Odluku o razrješenju i imenovanju vršioca dužnosti rukovodioca studijskog programa Biotehnološko prehrambenog na Tehnološkom fakultetu.

Najviše akademsko tijelo Univerziteta je na istoj sjednici donijelo Odluku o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika i  saradnika (napredovanje i reizbor).

Na sjednici je doneseno više odluka o izboru u nastavnička i saradnička zvanja, i to  na: Akademiji umjetnosti, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom, Medicinskom, Filozofskom i Filološkom fakultetu.

Takođe, Senat je donio više odluka o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o urađenoj doktorskoj disertaciji, i to na: Poljoprivrednom , Filozofskom, Šumarskom i Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta, kao i odluke o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije na: Akademiji umjetnosti, Medicinskom,Tehnološkom, Filološkom i Filozofskom fakultetu.

U nastavku sjednice  prihvaćen je prijedlog NUV Akademije umjetnosti i NNV Tehnološkog fakulteta o organizovanju pripremne nastave.

Takođe, prihvaćen je i Prijedlog NNV Tehnološkog fakulteta da se rukopis „Mikrobiologija jabučnih vina“, autora doc. dr Aleksandra Savića i prof. dr Ljiljane Topalić - Trivunović, objavi kao univerzitetska nastavna literatura.

Senat je , nakon razmatranja , prihvatio i prijedloge više sporazuma o saradnji, i to:

-  Međuuniverzitetskog sporazuma između programskih i partnerskih zemalja u programu Erasmus + (KA1 Razmjena studenata i osoblja) između Univerziteta u Banjoj Luci (Filološki fakultet) i Univerziteta Karl Franc iz Graca (Austrija);

-  Sporazuma o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci (Filološki fakultet) i Belgorodskog državnog univerziteta „V. G. Šuhov“ iz Belgoroda (Ruska Federacija);

-  Sporazuma o saradnji između Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci  i Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ u Beogradu;te

-  Sporazuma o saradnji između Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci  i Specijalne biblioteke za slijepa i slabovidna lica Republike Srpske.

-Memoranduma o nastavnoj, naučnoj i poslovnoj saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci , OJ Fakulteta političkih nauka i Univerziteta u Istočnom Sarajevu , OJ Filozofski fakultet.

Rektor je na sjednici  upoznao članove Senata o toku rasprave u vezi Nacrta zakona o visokom obrazovanju vođenom na sjednici Proširenog kolegijuma. Senat je podržao zaključak Proširenog kolegijuma da se od nadležnih zatraži više vremena za donošenje ovog zakona, odnosno prolongiranje javne rasprave na ovu temu, te da se u skorije vrijeme održi nova sjednica Proširenog kolegijuma posvećena ovom pitanju.  

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5484/large_unibl.jpg