Navigacija
Viber

Informacija sa druge sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na svojoj drugoj sjednici održanoj 18. 07. 2016. godine izabrao je tri nova prorektora. U narednom četvorogodišnjem mandatu, dužnost prorektora za nastavu i studentska pitanja obavljaće dr Strain Posavljak, vanredni profesor Mašiskog fakulteta; dužnost prorektora za naučnoistraživački rad i razvoj Univerziteta vršiće dr Radoslav Gajanin, redovni profesor Medicinskog fakulteta; dok će dužnost prorektora za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju obavljati dr Biljana Antunović, vanredni profesor Arhitektonsko –građevinsko- geodetskog fakulteta. Novoizabrani prorektori preuzeće dužnost 1. oktobra 2016. godine.

Prethodno su, na vlastiti zahtjev, dužnosti razriješeni dosadašnji prorektori.

U nastavku sjednice Senat je usvojio Akademski kalendar za školsku 2016/2017. godinu.

Takođe, imenovana je Komisija za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor nastavnika i saradnika po raspisanom konkursu Visoke škole unutrašnjih poslova i to za sljedeće naučne oblasti: Bezbjednosne nauke, Organizacija i policijski poslovi, te Specijalno fizičko obrazovanje.

U nastavku sjednice donesena je Odluka o formi i sadržini prijave teme za izradu doktorske disertacije, izvještaja o ocjeni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije, i izvještaja o ocjeni urađene doktorske disertacije.

Prihvaćeni su i prijedlozi NNV Fakulteta političkih nauka o izmjeni i dopuni Nastavnog plana i programa I ciklusa studija studijskog programa Politikologija, te o izmjeni i dopuni Nastavnog plana i programa na II ciklusu studija studijskog programa Sociologije.

Senat je donio odluku o imenovanju: rukovodioca I ciklusa studija studijskog programa Biotehnološko prehrambenog koji se izvodi na Tehnološkom fakultetu; rukovodioca II ciklusa studija studijskog programa Međunarodno pravo koji se izvodi na Pravnom fakultetu; te rukovodioca II ciklusa studija studijskog programa Međunarodno pravo koji se izvodi na Pravnom fakultetu, kao i odluku razrješenju i imenovanju rukovodioca I ciklusa studija studijskog programa Muzičke umjetnosti koji se izvodi na Akademiji umjetnosti;

Najviše akademsko tijelo Univerziteta je na istoj sjednici donijelo više odluka o izboru u nastavnička i saradnička zvanja, i to na: Akademiji umjetnosti, Arhitektonsko-građevinsko- geodetskom, Elektrotehničkom, Mašinskom, Medicinskom, Prirodno-matematičkom, Filološko, Filozofskom i Fakultetu političkih nauka.

Takođe, Senat je donio više odluka o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o urađenoj doktorskoj disertaciji, i to na: Ekonomskom, Medicinskom, Pravnom, Prirodno-matematičkom, Filozofskom i Fakultetu političkih nauka, kao i odluke o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije na: Ekonomskom, Medicinskom, Tehnološkom, Filozofskom i Filološkom fakultetu.

Prihvaćen je prijedlog NNV Elektrotehničkog fakulteta o imenovanju komisije za ocjenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija kandidata : mr Ognjena Joldžića i Mladena Veletića.

Senat je, takođe, donio više odluke o objavljivanju rukopisa kao univerzitetske nastavne literature, i to:

- rukopisa udžbenika „Alati i pribori u obradi rezanjem“, autora prof. dr Gordane Globočki – Lakić i mr Branislava Sredanovića,

- rukopisa udžbenika „FUDBAL – Tehnika i taktika“, autora dr Slobodana Goranovića, dr Toplice Stojanovića i mr Željka Sekulića, te 

- rukopisa „Električne mašine 1“, autora doc. dr Petra Matića Isto tako, prihvaćena je odluka NNV Ekonomskog fakulteta za organizovanje Ljetne škole na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci u akademskoj 2015/2016. godini i istovremeno je utvrđena visina školarine za polaznike navedene škole.

Senat je, nakon razmatranja, prihvatio i prijedloge više sporazuma i ugovora o saradnji, i to:

- Ugovora o saradnji između Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Instituta za slavistiku Ruske Akademije nauka iz Moskve (Ruska Federacija);

- Međuuniverzitetskog sporazuma između programskih i partnerskih zemalja u programu Erasmus+ (KA1 Razmjena studenata i osoblja) između Univerziteta u Banjoj Luci (Poljoprivredni, medicinski i Mašinski fakultet) i Univerziteta u Mariboru (Slovenija);

- Sporazuma o saradnji na doktorskim studijama između Univerziteta u Banjoj Luci (Elektrotehnički fakultet) i Norveškog univerziteta nauke i tehnologije iz Trondhajma (Norveška); te

- Sporazuma o akademskoj saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta Makedonija iz Soluna (Grčka);

Na 2. sjednici, Senat je razmatrao i odbacio kao neosnovane zahtjeve dr Ljiljane Krnete za preispitivanje Odluke Senata Univerziteta od 23.06.2016. godine, kao i zahtjev Nade Vidović za preispitivanje odluke Senata Univerziteta od 18.05.2016.godine i zahtjev Dušice Bleženović za preispitivanje Odluke Senata Univerziteta od 07.04.2016. godine.

Prihvaćen je Prijedlog odluke Nastavno-umjetničkog vijeća Akademije umjetnosti u vezi Rješenja Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, broj: 07.050/612-191-5- 1/15; kao i Zaključak Nastavno-naučnog vijeća Filološkog fakulteta o upućivanju Inicijative za stavljanje van snage Zaključka Savjeta za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta od 19.06.2014. godine.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5547/logo-unibl-2.jpg