Navigacija
Viber

Informacija sa 64. elektronske sjednice Senata

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci, na 64. elektronskoj sjednici održanoj 25. februara 2021. godine pokrenuo je proceduru za izradu i donošenje Statuta Univerziteta.

Tokom ove elektronske sjednice održane putem aplikacije Google meet, donesena je Odluka o razrješenju članova Senata iz reda studenata.

Takođe, verifikovani su mandati novim predstavnicima studenata u Senatu. Na istoj sjednici razriješeni su dosadašnji i imenovani novi članovi Senata ispred Elektrotehničkog fakulteta i Mašinskog fakulteta.

Senat je razmotrio i Izvještaj o realizaciji Programa rada članica Univerziteta u Banjoj Luci za 2020. godinu, kao i Prijedlog Programa rada članica Univerziteta za 2021. godinu. Takođe, pokrenute si aktivnosti koje se odnose na utvrđivanje matičnosti fakulteta/Akademije UNIBL za naučne i umjetničke oblasti, polja i uže naučne oblasti.

U radu ove sjednice pokrenuta je i Inicijativa za formiranje vijeća naučnih oblasti Univerziteta u Banjoj Luci. 

Senat je podržao i Prijedlog odluke Nastavno-naučnog vijeća (NNV) Filološkog fakulteta o usvajanu Elaborata o opravdanosti osnovanja Centra za ruske studije kao podorganizacione jedinice navedenog fakulteta. Na prijedlog NNV Prirodno-matematičkog fakulteta podržan je Prijedlog odluke o izmjeni nastavnom plana i programa drugog ciklusa studija studijskog programa Geografija, smjer Geografski informacioni sistemi na Prirodno-matematičkom fakultetu.

Donesena je i Odluka o raspisivanja konkursa za izbor u nastavnička i saradnička zvanja. Takođe, donesene su i odluke o izboru u nastavnička i saradnička zvanja na: Akademiji umjetnosti, Elektrotehničkom fakultetu, Mašinskom fakultetu, Medicinskom fakultetu, Poljoprivrednom fakultetu, Rudarskom fakultetu, Filološkom fakultetu i Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta.
U toku 64. elektronske sjednice Senata donesene su i odluke o imenovanju komisija za ocjenu podobnosti tema, kandidata i ispunjenosti uslova za mentorstvo za izradu doktorske disertacije na: Ekonomskom fakultetu, Poljoprivrednom fakultetu i Fakultetu političkih nauka. 

Senat je donio i Odluku o usvajanju Izvještaja Komisije o ocjeni podobnosti teme, kandidata i ispunjenosti uslova za mentorstvo za izradu doktorske disertacije kandidata na Ekonomskom fakultetu. Takođe, donesene su i odluke o imenovanju komisija za ocjenu urađenih doktorskih disertacija kandidata na Medicinskom fakultetu.

Tokom 64. elektronske sjednice, donesene su i odluke o imenovanjima komisija za javne odbrane i davanje saglasnosti na izvještaje komisija o urađenim doktorskim disertacijama kandidata na: Ekonomskom fakultetu, Poljoprivrednom fakultetu i Prirodno-matematičkom fakultetu.

Senatu je prezentovan i Izvještaj o realizovanoj evaluaciji nastavnog procesa na Filozofskom fakultetu UNIBL.

Tokom ove sjednice, jednoglasno je donio i Odluku uslovima za produženje roka za izradu doktorske disertacije koja je prijavljena u skladu za Zakonom o univerzitetu (,,Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj: 12/93, 14/94, 99/04, i 92/05).

Slike

  • /uploads/attachment/vest/10891/unibl_logo_novi.png