Navigacija
Viber

Informacija sa 81. sjednice Senata

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na 81. sjednici, 7. jula 2022. godine, usvojio je Statut Univerziteta.

Tokom sjednice održane u amfiteatru Fakulteta političkih nauka, podršku je dobio i Prijedlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Banjoj Luci, te je usvojen i akademski kalendar za akademsku 2022/2023. godinu.

Članovi Senata informisani su o realizaciji prvog upisnog roka, za upis na prvu godinu studija na Univerzitetu, te je podržan Prijedlog dopune plana upisa na Univerzitetu u Banjoj Luci u prvu godinu trećeg ciklusa studija u akademskoj 2022/2023. godini. Senat je takođe razmotrio i podržao Prijedlog odluke o odgovornim nastavnicima i saradnicima u akademskoj 2022/2023. godini.

Donesena je i Odluka o raspisivanju konkursa za izbor u akademska zvanja, te su donesene odluke o izboru u nastavnička i saradnička zvanja na: Akademiji umjetnosti, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Ekonomskom fakultetu, Elektrotehničkom fakultetu, Medicinskom fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu, Pravnom fakultetu, Fakultetu bezbjednosnih nauka, Fakultetu političkih nauka, te Filozofskom fakultetu. 
U radu 81. sjednice donesene su i odluke o imenovanju komisija za ocjene podobnosti tema, kandidata i ispunjenosti uslova za mentorstvo za izradu doktorskih disertacija na: Medicinskom fakultetu i Filozofskom fakultetu. 
Takođe, donesene su odluke o usvajanju izvještaja komisija o ocjenama podobnosti tema, kandidata i ispunjenosti uslova za mentorstvo za izradu doktorskih disertacija kandidata na Medicinskom fakultetu i Šumarskom fakultetu.

Na istoj sjednici, donesene su i odluke o imenovanju komisija za ocjenu urađenih doktorskih disertacija kandidata Medicinskog fakulteta i Fakulteta političkih nauka, a donesene su i odluke o davanjima saglasnosti na izvještaje komisija o urađenim doktorskim disertacijama i imenovanjima komisija za ocjenu i javnu odbranu na: Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Ekonomskom fakultetu, Medicinskom fakultetu, Poljoprivrednom fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu, Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta i Filozofskom fakultetu.

Senat je dao podršku i za zaključivanje više sporazuma i memoranduma o saradnji sa više visokoškolskih ustanova. Članovi Senata informisani su i o pripremi katedri članica Univerziteta  za akademsku 2022/2023. godinu. U okviru tekućih pitanja, članovi su informisani o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpskeˮ, broj 67/20), kao i o drugim značajnim temama koje se odnose na oblast visokog obrazovanja. 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/12429/unibl_logo_novi.png