Navigacija
Viber

Informacija sa 91. sjednice Senata Univerziteta

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na 91. sjednici, 30. marta 2023. godine, razmotrio je i usvojio Pravilnik o postupku pravne zaštite intelektualne svojine Univerziteta u Banjoj Luci.

Takođe, tokom ove sjednice, održane u Rektoratu, razmotren je Pravilnik o dodjeli priznanja i nagrada Univerziteta u Banjoj Luci, kao i Pravilnik o mjerama za povećanje vidljivosti Univerziteta i njegovih članica na internetu.

Senat je razmatrao i podržao prijedlog visine školarine za upis studenata na svim ciklusima studija na Univerzitetu u Banjoj Luci koji samofinansiraju svoje školovanje, te visini školarine za studente koji će biti upisani u kategorijama strani i vanredni studenti, u akademskoj 2023/2024. godini. Razmotren je i podržan prijedlog visine školarine u akademskoj 2023/2024. godini za redovne studente prvog i drugog ciklusa na studijskim programa Univerziteta u Banjoj Luci koji obnavljaju godinu u kojoj su bili finansirani iz budžeta Republike. Bila je ovo prilika da se razmotri i podrži prijedlog visine upisnina za upis studenata na sve cikluse studija u nadolazećoj akademskoj godini.

Podršku je dobio i Prijedlog odluke Naučno-nastavnog vijeća Filološkog fakulteta o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja Centra za srpski jezik kao strani, kao podorganizacione jedinice Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Najviše akademsko tijelo Univerziteta tokom 91. sjednice donijelo je i Odluku o imenovanju članova Komiteta za obezbjeđenje i unapređenje kvaliteta.

Donesena je i Odluka o raspisivanju konkursa za izbor u akademska zvanja, te odluke o izboru u nastavnička saradnička zvanja na: Akademiji umjetnosti, Ekonomskom fakultetu, Mašinskom fakultetu, Medicinskom fakultetu, Poljoprivrednom fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu, Tehnološkom fakultetu i Filozofskom fakultetu.

Senat je donio Odluku o imenovanju Komisije za ocjenu podobnosti teme, kandidata i ispunjenosti uslova za mentorstvo za izradu doktorske disertacije kandidata sa Fakulteta političkih nauka. Donesene su i odluke o usvajanju izvještaja komisija o ocjenama podobnosti tema, kandidata i ispunjenosti uslova za mentorstvo za izradu doktorskih disertacija kandidata na Medicinskom fakultetu i Filozofskom fakultetu. Takođe, donesena je i Odluka o imenovanju Komisije za ocjenu urađene doktorske disertacije kandidata sa Filozofskog fakulteta, te odluke o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o urađenim doktorskim disertacijama i imenovanju komisija za ocjenu i javnu odbranu kandidata sa Medicinskog fakulteta.

Jednoglasnu podršku Senata dobio je i prijedlog za zaključivanje Sporazuma o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta ,,Sveti Kiril i Metodij” iz Velikog Trnova. Senat je saglasan i da se zaključe sporazumi o saradnji sa Kubanskim državnim univerzitetom iz ruskog Krasnodara, zatim sa Eparhijom pakračko-slavonskom, kao i sa Institucijom ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Podržan je i Sporazum o saradnji i Dopunski sporazumi o studentskoj razmjeni između Univerziteta u Banjoj Luci i Ruskog ekonomskog univerziteta G. V. Plehanov, te Sporazum o akademskoj razmjeni i Memorandum o studentskoj razmjeni između Univerziteta u Banjoj Luci i Oćanomizu univerziteta iz Japana. Saglasnost je data i za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta za javnu upravu u Budimpešti, kao i Ugovor o mrežnom načinu realizacije studijskog programa između Univerziteta u Banjoj Luci i Državnog univerziteta prosvjete iz Rusije.

Razmotren je i podržan Prijedlog odluke Senata Univerziteta u Banjoj Luci o realizaciji Programa profesionalnog usavršavanja za unapređenje nastavnog procesa na Univerzitetu.

U okviru tekućih pitanja, članovi Senata su informisani i o zaključcima Radne grupe za osnivanje i rad knjižare Univerziteta, te o organizaciji predstojećih Dana studenata Univerziteta u Banjoj Luci, te je donesen zaključak o nedavnoj policijskoj akciji ,,Klaster''.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/13208/UNIBL.jpg