Navigacija

OS07UPU - Upravni postupak i upravni spor

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Pravo
Naziv Upravni postupak i upravni spor
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OS07UPU obavezan 7 4P + 2V 8.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Položen ispit iz Upravnog prava (opšti i posebni dio).
Ciljevi izučavanja predmeta
Cilj izučavanja ovog predmeta je da studenti steknu osnovna i produbljena znanja o najvažnijim pitanjima i pravnim institutima prava opšteg upravnog postupka i prava upravnog spora, odnosno da u potrebnoj mjeri ovladaju materijom važećeg opšteg upravnog i upravno-sudskog režima u Republici Srpskoj. Krajnji cilj je da se studenti što bolje teorijski i praktično osposobe za rad iz problematike prava opšteg upravnog postupka i upravno-sudskog postupka.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Sticanjem osnovnih i proširenih teorijskih i praktičnih znanja iz ovog nastavnog predmeta studenti će biti u mogućnosti da se bave najrazličitijim poslovima i zadacima koji pretpostavljaju primjenu opšte upravne i upravno-sudske materije.
Sadržaj predmeta
Upravno procesno pravo kao dio sistema upravnog prava Republike Srpske. Opšti i posebni upravni postupci. Osnovna načela opšteg upravnog postupka. Nadležnost za odlučivanje u upravnom postupku. Stranka u upravnom postupku. Načini opštenja učesnika u upravnom postupku. Rokovi i vraćanje u prijašnje stanje. Troškovi postupka Održavanje reda u postupku. Pokretanje postupka i spajanje upravnih stvari u jedan postupak. Dispozitivne stranačke radnje u postupku. Skraćeni postupak. Poseban ispitni postupak. Okončanje prvostepenog postupka. Postupak po žalbi. Vanredna pravna sredstva u upravnom postupku. Upravni izvršni postupak. Vrste i oblici kontrole nad radom uprave. Anglo-američki i francuski model sudske kontrole uprave. Pojam upravnog spora. Vrste upravnog spora. Predmet upravnog spora. Učesnici upravnog spora. Razlozi za pokretanje i vođenje upravnog spora. Tužba u upravnom sporu. Tok upravno-sudskog postupka. Okončanje upravnog spora. Pravna sredstva u upravnom sporu. Obaveznost i izvršenje pravosnažnih sudskih presuda iz upravnog spora. Postupak zaštite prava i sloboda pojedinaca zajamčenih ustavom.
Metode izvođenja nastave
Predavanja, vježbe, seminarski radovi, konsultacije, praktični rad kroz simulovane vježbe koje se provode angažavanjem stručnjaka iz prakse.
Literatura
  1. Mirjana Rađenović, Pravo opšteg upravnog postupka i upravnog spora, Pravni fakultet, Banja Luka, 2019.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Provjera znanja se vrši u slladu sa Pravilima studiranja na prvom i drugom ciklusu studija.