Navigacija

prof. dr Valerija Šaula
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Pravni fakultet
051/339-061
lokal 161
Katedre
 • Pravni fakultet-Katedra za međunarodno pravo
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Međunarodno pravo redovni profesor 13. april 2009.

Predmeti

Pravni fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MS14GSP Građanski sudski postupak sa međunarodnim elementom
MS19GSPME Građanski sudski postupak sa međunarodnim elementom
Akademske studije prvog ciklusa
OS07MPP Međunarodno privatno pravo
Akademske studije trećeg ciklusa
DS19UEMP Uvod u evropsko međunarodno privatno i procesno pravo

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Reform of Private International Law in Countries Successors of the Former Yugoslavia-New Legal Challenges v. Legal Tradition

  DOI 10.5937/zrpfns53-23699
  Časopis Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
  Godina 2019
  Autori Valerija Šaula
  Volumen LIII
  Broj 4
  Strana od 1347
  Strana do 1363
  Veb adresa http;//ebscohost.com, http://heionline.org, http://www.pf.uns.ac.rs

  Public Policy and its Role in Contemporary Circumstances

  DOI 10.7251/GOD1941055S
  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2019
  Autori Valerija Šaula
  Broj 41
  Strana od 55
  Strana do 70

  Mogući problemi u primjeni međunarodnih izvora (međunarodnog privatnog) prava

  DOI 10.7251/PR5518521S
  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2018
  Autori Valerija Šaula
  Broj 55
  Strana od 521
  Strana do 539

  Reciprocitet kao faktor (ne) saradnje u međunarodnom privatnom pravu

  DOI 10.7251/PR5217059S
  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2017
  Autori Valerija Šaula
  Broj 52/2017
  Strana od 59
  Strana do 75

  Unifikacija kolizionih normi o ugovorima sa međunarodnim elementom-savremena kretanja

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2012
  Autori Valerija Šaula
  Broj 33
  Strana od 25
  Strana do 39

  Primjena međunarodnih ugovora u praksi sudova u Bosni i Hercegovini-jedan pozitivan primjer

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2012
  Autori Valerija Šaula
  Broj 34
  Strana od 83
  Strana do 100

  Da li je došlo vrijeme za donošenje novih zakona o međunarodnom privatnom pravu u Bosni i Hercegovini

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2011
  Autori Valerija Šaula
  Broj 33
  Strana od 91
  Strana do 101

  Reforma sistema zaštite pred Evropskim sudom za ljudska prava

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2010
  Autori Valerija Šaula
  Broj 25
  Strana od 61
  Strana do 72

  Primjena evropskih standarda u radu organa državne uprave-Nova Evropska konvencija o usvojenju djece

  Časopis MODERNA UPRAVA
  Godina 2010
  Autori Valerija Šaula
  Broj 3
  Strana od 149
  Strana do 156

  Unutrašnji sukobi zakona u materiji porodičnog prava u Bosni i Hercegovini

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2010
  Autori Valerija Šaula
  Broj 31/32
  Strana od 49
  Strana do 68

  Nove tendencije u praksi priznanja stranih sudskih odluka u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini

  Časopis Zbornik na Pravniot fakultet "Justinijan Prvi" vo Skopje, Makedonija
  Godina 2009
  Autori Valerija Šaula
  Strana od 184
  Strana do 199

  Evropski ombudsman-zaštitnik prava građana Evrope na dobru administraciju

  Časopis Moderna uprava, Agencija za državnu upravu Republike Srpske, Banja Luka
  Godina 2008
  Autori Valerija Šaula
  Broj 1
  Strana od 29
  Strana do 36

  Sudska saradnja u građanskom postupku u Evropskoj uniji-međunarodna nadležnost i mjerodavno pravo u postupku razvoda braka

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2008
  Autori Valerija Šaula
  Broj 14
  Strana od 445
  Strana do 455

  Mjerodavno pravo za vanugovorne obaveze-savremena kretanja u komunitarnom pravu

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2007
  Autori Valerija Šaula
  Broj 30
  Strana od 119
  Strana do 132

  Prilog raspravi o pojmu, predmetu i metodima regulisanja međunarodnog privatnog prava

  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2007
  Autori Valerija Šaula
  Broj 41
  Strana od 165
  Strana do 180

  Notarijat u Bosni i Hercegovini iz perspektive međunarodnog privatnog prava

  Časopis Pravna misao, Sarajevo
  Godina 2006
  Autori Valerija Šaula
  Broj 1-2
  Strana od 22
  Strana do 34

  Evropski sud za ljudska prava-pravci daljeg razvoja

  Časopis ARHIV ZA PRAVNE I DRUŠTVENE NAUKE, Beograd
  Godina 2006
  Autori Valerija Šaula
  Broj 3-4
  Strana od 1975
  Strana do 1996

  Pravo transseksualaca na pravno priznanje promjene pola-novosti iz prakse Evropskog suda za ljudska prava

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2006
  Autori Valerija Šaula
  Broj 8
  Strana od 575
  Strana do 593

  Komunitarizacija kolizionih normi međunarodnog privatnog i procesnog prava

  Časopis Pravni savjetnik, Sarajevo
  Godina 2004
  Autori Valerija Šaula
  Broj 12
  Strana od 77
  Strana do 85

  Primjena stranog mjerodavnog prava-obaveza ili mogućnost

  Časopis Pravni savjetnik, Sarajevo
  Godina 2004
  Autori Valerija Šaula
  Broj 2
  Strana od 65
  Strana do 75

  Građanski sudski postupak sa međunarodnim elementom u svjetlu novog Zakona o parničnom postupku Republike Srpske

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2004
  Autori Valerija Šaula
  Broj 1
  Strana od 461
  Strana do 476

  Savremene tendencije u regulisanju privatnopravnih odnosa i postupka sa međunarodnim elementom na primjeru Republike Slovenije

  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2003
  Autori Valerija Šaula
  Broj 1-4
  Strana od 165
  Strana do 178

  Evropska unija-uspješan primjer regionalne integracije

  Časopis Pravni život
  Godina 2003
  Autori Valerija Šaula
  Broj 12
  Strana od 543
  Strana do 559

  Unapređenje pravne pomoći između zemalja Savjeta Evrope-Konvencija o kontaktima sa djecom

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2002
  Autori Valerija Šaula
  Broj XXVI
  Strana od 187
  Strana do 203

  Pravni položaj Savjeta Evrope

  Časopis Pravni savjetnik, Sarajevo
  Godina 2002
  Autori Valerija Šaula
  Broj 2
  Strana od 85
  Strana do 94

  Savremene tendencije u oblasti priznanja i izvršenja stranih sudskih odluka, sa posebnim osvrtom na teoriju i praksu u Republici Srpskoj

  Časopis Pravni savjetnik, Sarajevo
  Godina 2002
  Autori Valerija Šaula
  Broj 6
  Strana od 98
  Strana do 109

  Evropski sud za ljudska prava-Organizacija, nadležnost i postupak

  Časopis Pravna misao, Sarajevo
  Godina 2002
  Autori Valerija Šaula
  Broj 7-8
  Strana od 10
  Strana do 20

  Rimska (EEZ) konvencija o mjerodavnom pravu za ugovorne obaveze iz 1980. i kolizione norme Bosne i Hercegovine-sličnosti i razlike

  Časopis Pravni savjetnik, Sarajevo
  Godina 2001
  Autori Valerija Šaula
  Broj 10
  Strana od 18
  Strana do 24

  Dostignuća Haške konferencije za međunarodno privatno pravo u zaštiti djece-savremene tendencije

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2001
  Autori Valerija Šaula
  Broj XXV
  Strana od 255
  Strana do 267

  Sloboda pristupa informacijama-jedan od osnovnih principa ujedinjene Evrope

  Časopis Arhiv za pravne i društvene nauke
  Godina 2001
  Autori Valerija Šaula
  Broj 4
  Strana od 555
  Strana do 572

  Zaštita odraslih lica u privatno-pravnim odnosima sa međunarodnim elementom

  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2001
  Autori Valerija Šaula
  Broj 1-4
  Strana od 185
  Strana do 195

  Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda u Bosni i Hercegovini

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 1998
  Autori Valerija Šaula
  Broj XXII
  Strana od 157
  Strana do 168

  Priznanje država u međunarodnom pravu

  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 1994
  Autori Valerija Šaula
  Broj 1
  Strana od 111
  Strana do 120

  Pregled rješenja Kubanskog porodičnog zakona

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 1993
  Autori Valerija Šaula
  Broj XVII-XIX
  Strana od 223
  Strana do 232

  Mjerodavno pravo za sklapanje braka sa međunarodnim elementom

  Časopis GODIŠNJAK
  Godina 1992
  Autori Valerija Šaula
  Broj XV, XVI
  Strana od 261
  Strana do 273

  Haška konvencija o mjerodavnom pravu za međunarodnu prodaju robe, 1986-Novi pokušaj unifikacije kolizionih normi

  Časopis Jugoslovenska revija za međunarodno pravo
  Godina 1990
  Autori Valerija Šaula
  Broj 1
  Strana od 106
  Strana do 118

  Nova Haška konvencija o mjerodavnom pravu za ugovore

  DOI YU ISSN 0350-9052
  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 1989
  Autori Valerija Šaula
  Broj XIII
  Strana od 49
  Strana do 58

  Usvojenje-međunarodno privatno i interlokalno pravo u SFRJ

  DOI YU ISSN 0350-9052
  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 1988
  Autori Valerija Šaula
  Broj XII
  Strana od 65
  Strana do 73

  Neki međunarodnopravni aspekti pojma vlasništva

  DOI YU ISSN 0350-9052
  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 1986
  Autori Valerija Šaula
  Broj X
  Strana od 69
  Strana do 81

Radovi sa skupova

  Private International Law in Practice of Notaries Public in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup Private Law Reform in South East Europe, Liber Amicorum Christa Jessel-Holst
  Publikacija Private Law Reform in South East Europe-Liber Amicorum Christa jessel Holst, Faculty of Law, University of Belgrade
  Godina 2010
  Autori Valerija Šaula
  Strana od 498
  Strana do 515

  Razvoj međunarodnog privatnog prava u regionu-Izvještaj za Bosnu i Hercegovinu

  Naučni skup VII Konferencija za međunarodno privatno pravo "Proširenje Evropskog pravosudnog prostora na države članice CEFTA"
  Publikacija Zbornik radova sa Sedme konferencije za međunarodno privatno pravo-Proširenje Evropskog pravosudnog prostora na države članice CEFTA-, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
  Godina 2010
  Autori Valerija Šaula
  Strana od 129
  Strana do 139

  Regionalna saradnja u oblasti građanskog sudskog postupka sa međunarodnim elementom u zakonodavstvu i praksi Republike Srpske

  Naučni skup Regionalna saradnja u oblasti građanskog sudskog postupka sa međunarodnim elementom
  Publikacija Zbornik radova sa Međunarodne konferencije "Regionalna saradnja u oblasti građanskog sudskog postupka sa međunarodnim elementom", Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2009
  Autori Valerija Šaula
  Strana od 158
  Strana do 172

  Povodom jedne odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine-Problem dostavljanja u inostranstvo kao uslov za priznanje presude stranog suda

  Naučni skup Međunarodno privatno pravo i zaštita stranih investitora
  Publikacija Međunarodno privatno pravo i zaštita stranih investitora, Zbornik radova sa V konferencije o međunarodnom privatnom pravu, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore
  Godina 2008
  Autori Valerija Šaula
  Strana od 205
  Strana do 220

  Haška konferencija i međudržavno usvojenje

  Naučni skup Državljanstvo i međunarodno privatno pravo, Haške konvencije
  Publikacija Zbornik radova sa III Konferencije o međunarodnom privatnom pravu, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2007.
  Godina 2007
  Autori Valerija Šaula
  Strana od 151
  Strana do 171
  Veb adresa Haška konferencija, međudržavno usvojenje, zaštita djece, centralne vlasti

  Uvođenje institucije Ombudsmana u pravni sistem Bosne i Hercegovine i njen razvoj u periodu 1996-2003.

  Naučni skup Republika Srpska-Petnaest godina postojanja i razvoja
  Publikacija Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Naučni skupovi, Knjiga XII, 2007. godine
  Godina 2007
  Autori Valerija Šaula
  Strana od 271
  Strana do 289

  Haška konferencija i međudržavno usvojenje

  Naučni skup Državljanstvo i međunarodno privatno pravo, Haške konvencije
  Publikacija Zbornik radova III Konferencije o međunarodnom privatnom pravu, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2005
  Godina 2005
  Autori Valerija Šaula
  Strana od 151
  Strana do 171

  Treba li mijenjati ugovorni statut u međunarodnom privatnom pravu Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji?

  Naučni skup Evropski sodni prostor/European Judicial Area
  Publikacija Zbornik prispevkov/Collection of Papers, Maribor
  Godina 2005
  Autori Valerija Šaula
  Strana od 127
  Strana do 140

  Unification of rules on some issues related to nationality within the Council of Europe and its reflections on the legislation of Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup Dvadest godina Zakona o međunarodnom privatnom pravu
  Publikacija Zbornik radova "Dvadeset godina Zakona o međunarodnom privatnom pravu"
  Godina 2003
  Autori Valerija Šaula
  Strana od 199
  Strana do 218

Ostali radovi

  Prilog raspravi o presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske (ANURS)
  Godina 2010
  Autori Valerija Šaula
  Strana od 27
  Strana do 36

  Anerkennung auslandischer Gerichtsentscheidungen in Bosnien und Herzegowina, inbesondere in der Republika Srpska

  Izdavač Gieseking Verlag, Bielefield
  Godina 2004
  Autori Valerija Šaula
  Strana od 361
  Strana do 367
  Veb adresa www.iprax.de

  Nasljeđivanje sa međunarodnim elementom-savremene tendencije

  Izdavač Udruženje sudija i tužilaca Republike Srpske
  Godina 2003
  Autori Valerija Šaula
  Strana od 102
  Strana do 113

  Haška konferencija za međunarodno privatno pravo

  Izdavač Udruženje sudija i tužilaca u Republici Srpskoj
  Godina 2001
  Autori Valerija Šaula
  Strana od 58
  Strana do 68

Knjige

  Osnovi međunarodnog privatnog prava Republike Srpske-3. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

  Izdavač Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-50-88-5
  Godina 2019
  Autori Valerija Šaula
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 459

  Osnovi međunarodnog privatnog prava Republike Srpske

  Izdavač Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-50-50-2
  Godina 2011
  Autori Valerija Šaula
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 455

  Osnovi međunarodnog građanskog procesnog prava Republike Srpske

  Izdavač Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-50-32-8
  Godina 2008
  Autori Valerija Šaula
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 298

  Osnovi međunarodnog privatnog prava Republike Srpske

  Izdavač Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-50-30-4
  Godina 2008
  Autori Valerija Šaula
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 350

  Unifikacija kolizionih normi o ugovornim obavezama u okviru Evropske unije

  Izdavač Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka
  ISBN 99938-30-04-6
  Godina 2002
  Autori Valerija Šaula
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 238