Navigacija

prof. dr Željko Mirjanić
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Pravni fakultet
051/339-046
lokal 146
Katedre
 • Pravni fakultet - Katedra za upravno, radno i socijalno pravo
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Radno i socijalno pravo redovni profesor 5. februar 2004.

Predmeti

Mašinski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
16-B81PIN Pravo za inženjere

Medicinski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OBA18SZZ Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo (pravna zaštita majke i djeteta)
OZNJ07ZZ Zdravstveno zakonodavstvo
OZNJ16SZZ Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo
OMLD18SZZ Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo
OS18SZZ Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo (pravni aspekti zdravstvene njege)

Pravni fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MS19IRP Individualno radno pravo
MS19KRP Kolektivno radno pravo
MS19PSO Pravo socijalnog osiguranja
MS19SLP Službeničko pravo
MS19SP Socijalno pravo
Akademske studije prvog ciklusa
OS07PRN Pravno normiranje
OS07RSP Radno i socijalno pravo

Fakultet političkih nauka

Akademske studije prvog ciklusa
S20-41 Radno i socijalno pravo
SR1-23 Socijalno pravo
SR1-49 Radno pravo
SR20-15 Radno i socijalno pravo
SR-25 Socijalno pravo
SR-35 Radno pravo
SRD-12 Radno pravo
SRS-36 Radno pravo

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Novine u radnom zakonodavstvu i Zakonu o radu Republike Srpske relevantne za uporednu analizu

  Časopis Radno i socijalno pravo
  Godina 2015
  Autori Željko Mirjanić
  Strana od 67
  Strana do 82

  Problem zapošljavanja invalida u Republici Srpskoj

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2015
  Autori Željko Mirjanić i Sanda Gvero
  Broj 33
  Strana od 39
  Strana do 55

  Zakonsko uređivanje novčanih primanja iz radnog odnosa

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2014
  Autori Željko Mirjanić
  Broj 39
  Strana od 409
  Strana do 421

  Pretpostavke za socijani dijalog

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2013
  Autori Željko Mirjanić
  Broj 35
  Strana od 569
  Strana do 583

  Zakonski okvir za zaključivanje kolektivnih ugovora o radu

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2012
  Autori Željko Mirjanić
  Broj 31
  Strana od 619
  Strana do 630

  Problemi zapošljavanja invalida u Republici Srpskoj

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2011
  Autori Željko Mirjanić i Sanda Milikić
  Broj 33
  Strana od 39
  Strana do 57
  Veb adresa http://www.godisnjakpf.rs/

  Zakonsko uređivanje zapošljavanja invalida

  Časopis Radno i socijalno pravo
  Godina 2006
  Autori Željko Mirjanić
  Broj 1-6
  Strana od 389
  Strana do 407

  Radni odnosi službenika u jedinici lokalne samouprave

  Časopis Radno i socijalno pravo
  Godina 2005
  Autori Željko Mirjanić
  Broj 1-6
  Strana od 87
  Strana do 99

  Reforma sistema socijalne zaštite

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2005
  Autori Željko Mirjanić
  Strana od 697
  Strana do 708

  Penzijski staž

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2005
  Autori Željko Mirjanić
  Broj XXIX
  Strana od 73
  Strana do 83

  Inspekcija rada i reforma inspekcije rada

  Časopis Radno i socijalno pravo
  Godina 2004
  Autori Željko Mirjanić
  Broj 1-6
  Strana od 67
  Strana do 81

  Razvoj i uređivanje radnih odnosa na kraju XX i na početku XXI vijeka

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2004
  Autori Željko Mirjanić
  Broj 1
  Strana od 383
  Strana do 394

  Inspekcija rada (elementi i obilježja novog koncepta organizacije)

  Časopis Radno i socijalno pravo
  Godina 2003
  Autori Željko Mirjanić
  Broj 4-7
  Strana od 61
  Strana do 74

  dr Radoje Brković i Bojan Urdarević "Praktikum za radno pravo" (prikaz knjige)

  Časopis Radno i socijalno pravo
  Godina 2003
  Autori Željko Mirjanić
  Broj 1-3
  Strana od 155
  Strana do 159

  Uticaj konvecije UN o pravima djeteta na socijalno zakonodavstvo i socijalni rad

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2002
  Autori Željko Mirjanić
  Broj 5
  Strana od 157
  Strana do 167

  Individualni ugovor o radu

  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2002
  Autori Željko Mirjanić i Radoje Brković
  Broj 1-4
  Strana od 201
  Strana do 219

  Starosna penzija i reforma penzijskog osiguranja

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2002
  Autori Željko Mirjanić
  Broj XXVI
  Strana od 143
  Strana do 156

  Zapošljavanje i zaštita nezaposlenih lica

  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2001
  Autori Željko Mirjanić
  Broj 1-4
  Strana od 101
  Strana do 116

  Porodična penzija

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2001
  Autori Željko Mirjanić
  Broj XXV
  Strana od 79
  Strana do 90

  Učešće zaposlenih u upravljanju u javnom preduzeću u Republici Srpskoj

  Časopis Pravo i privreda
  Godina 2000
  Autori Željko Mirjanić
  Broj 5-8
  Strana od 330
  Strana do 338

  Osnovna obilježja reforme radnog i socijalnog zakonodavstva

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2000
  Autori Željko Mirjanić
  Broj XXIV
  Strana od 147
  Strana do 162

  Položaj zaposlenih i uloga sindikata u procesu privatizacije u Republici Srpskoj

  Časopis Pravo i privreda
  Godina 1999
  Autori Željko Mirjanić
  Broj 9-10
  Strana od 10
  Strana do 21

  Očuvanje socijalne stabilnosti i socijalne sigurnosti u procesu privatizacije

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 1999
  Autori Željko Mirjanić
  Broj XXIII
  Strana od 119
  Strana do 132

  Tranzicija i razvoj radnog prava u Republici Srpskoj

  Časopis Radno i socijalno pravo
  Godina 1997
  Autori Željko Mirjanić
  Broj 1-3
  Strana od 59
  Strana do 66

  Dr. Branko Lubarda, Leksikon radnih odnosa (ocjene i prikazi)

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 1996
  Autori Željko Mirjanić
  Broj XX/XXI
  Strana od 315
  Strana do 318

  Prilog raspravi o uređivanju radnog osposobljavanja i zapošljavanja invalida

  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 1994
  Autori Željko Mirjanić
  Broj 2-4
  Strana od 113
  Strana do 125

  Socijalna prava vojnih invalida u toku rata

  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 1994
  Autori Željko Mirjanić
  Broj 1
  Strana od 137
  Strana do 152

  Promjena pravnog značaja i dejstva kolektivnih ugovora

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 1991
  Autori Željko Mirjanić
  Broj XV/XVI
  Strana od 115
  Strana do 129

  Disciplinski organi i mjere prema Zakonu o osnovnim pravima iz radnog odnosa

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 1990
  Autori Željko Mirjanić
  Broj XIV
  Strana od 49
  Strana do 62

  Pojam i utvrđivanje poslova i radnih zadataka asistenata

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 1989
  Autori Željko Mirjanić
  Broj XIII
  Strana od 17
  Strana do 25

  Specifična obilježja radnog vremena naučno-nastavnog podmlatka

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 1988
  Autori Željko Mirjanić
  Broj XII
  Strana od 25
  Strana do 33

Radovi sa skupova

  Zaštita prava studenata u visokošklskoj organizaciji

  Naučni skup Usluge i zaštita korisnika
  Godina 2015
  Autori Željko Mirjanić
  Strana od 945
  Strana do 955

  IMPORTANCE OF ECONOMICSOCIAL COUNCILS IN ACHIEVING SOCIAL CONSENSUS / ZNAČAJ EKONOMSKO-SOCIJALNOG SAVJETA U USPOSTAVLJANJU SOCIJALNOG KONSENZUSA

  Naučni skup ECONOMY AND POLITICS Proceedings
  Publikacija ISBN 978-86-86707-60-4
  Godina 2014
  Autori Željko Mirjanić i Jasna Čošabić
  Strana od 169
  Strana do 183

  Razvoj usluga socijalne zaštite

  Naučni skup X Majsko savetovanje
  Publikacija Uslužni poslovi, zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Željko Mirjanić i Sanda Milikić
  Strana od 589
  Strana do 603
  Veb adresa http://institut.jura.kg.ac.rs/index.php/savetovanja/majsko/desetomajsko

  Značaj socijalnog dijaloga u procesu usklađivanja domaćeg prava sa pravom Evropske Unije

  Naučni skup Usklađivanje prava Srbije sa pravom Evropske Unije
  Godina 2014
  Autori Željko Mirjanić
  Strana od 129
  Strana do 142

  Razvoj usluga socijalne zaštite

  Naučni skup Uslužni poslovi
  Godina 2014
  Autori Željko Mirjanić i Sanda Gvero
  Strana od 589
  Strana do 603

  INFLUENCE OF EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION TO DEVELOPMENT OF TRADE UNIONS IN A TRANSITION COUNTRY

  Naučni skup Beograd
  Godina 2012
  Autori Željko Mirjanić i Jasna Čošabić
  Strana od 75
  Strana do 84
  Veb adresa COBISS.SR-ID 194548236

  Donošenje zakona u Republici Srpskoj

  Naučni skup Republika Srpska dvadeset godina razvoja
  Godina 2012
  Autori Željko Mirjanić
  Strana od 541
  Strana do 555

  SOCIAL PARTNERSHIP CHALLENGED BY CRISIS

  Naučni skup Kapitalizam u tranziciji
  Godina 2012
  Autori Željko Mirjanić
  Strana od 3
  Strana do 9
  Veb adresa COBISS.SR-ID 191318028

  Uređivanje zakonodavne djelatnosti

  Naučni skup Dejtonski mirovni sporazum kao pravni i politički osnov razvoja Republike Srpske
  Godina 2012
  Autori Željko Mirjanić
  Strana od 85
  Strana do 93

  Posljedice presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju "Sejdić-Finci protiv Bosne i Hercegovine"

  Naučni skup Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci
  Godina 2010
  Autori Željko Mirjanić
  Strana od 55
  Strana do 67

  Promjene zakonskog regulisanja zapošljavanja i prava za vrijeme nezaposlenosti

  Naučni skup Socijalna prava i ekonomska kriza
  Godina 2009
  Autori Željko Mirjanić
  Strana od 43
  Strana do 54

  Pravno-sociološki aspekti zapošljavanja invalida

  Naučni skup Zapošljavanje invalida u Republici Srpskoj - mogućnosti, pravci i perspektive
  Godina 2006
  Autori Željko Mirjanić
  Strana od 23
  Strana do 33

  Radni odnosi službenika uj edinici lokalne samouprave

  Naučni skup Radni odnosi državnih službenika
  Godina 2006
  Autori Željko Mirjanić
  Strana od 79
  Strana do 90

  Slučajevi prestanka radnog odnosa

  Naučni skup Radni odnosi u Republici Srpskoj
  Godina 2006
  Autori Željko Mirjanić
  Strana od 187
  Strana do 204

  Promjena ustava ili primjena postojećeg

  Naučni skup Budućnost Ustav Bosne i Hercegovine
  Godina 2005
  Autori Željko Mirjanić
  Strana od 65
  Strana do 67

  Zakonodavna djelatnost prema Dejtonskom sporazumu

  Naučni skup Republika Srpska - deset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma
  Godina 2005
  Autori Željko Mirjanić
  Strana od 263
  Strana do 274

  Demokratska, socijalna, ekonomska i pravna sigurnost

  Naučni skup Demokratski nadzor i kontrola nad bezbjednosnim sektorom u regionu
  Godina 2004
  Autori Željko Mirjanić
  Strana od 15
  Strana do 20

  Omladinsko zadrugarstvo kao oblik radnog angažovanja prema zakonodavstvu Republike Srpske

  Naučni skup Omladinsko (studentsko) zadrugarstvo kao fleksibilni (specifični) oblik radnog angažovanja mladih
  Godina 2004
  Autori Željko Mirjanić
  Strana od 45
  Strana do 53

  Rad kao pravni i društveni problem

  Naučni skup Jedinstvo nauka danas
  Godina 2003
  Autori Željko Mirjanić
  Strana od 247
  Strana do 257

  Krivičnopravna zaštita prava iz radnih odnosa i socijalnog osiguranja

  Naučni skup Reforma krivičnog zakonodavstva u Republici Srpskoj
  Godina 2003
  Autori Željko Mirjanić
  Strana od 169
  Strana do 181

  Bosnia and Herzegovina Republic Srpska Countri Report

  Naučni skup Children and residental care
  Publikacija Children and residental care
  Godina 2003
  Autori Željko Mirjanić i Jovanka Vuković
  Strana od 21
  Strana do 25

  Specifičnosti regulisanja radnih odnosa u Republici Srpskoj

  Naučni skup Radno pravo u uslovima tranzicije
  Godina 2003
  Autori Željko Mirjanić
  Strana od 109
  Strana do 119

  Funkcija naučnih istraživača urazvoju nauke i naša društvena stvarnost

  Naučni skup Nauka i naša društvena stvarnost
  Godina 2002
  Autori Željko Mirjanić
  Strana od 189
  Strana do 199

  Pitanje primjenljivosti arbitražne odluke

  Naučni skup Dejtonski sporazum i arbitraža Brčko
  Godina 1999
  Autori Željko Mirjanić
  Strana od 47
  Strana do 52

  Legal reform in Republika Srpska (Pravna reforma u Republici Srpskoj)

  Naučni skup Social policy protection &practice (Socijalna politika zaštita i praksa)
  Publikacija Social policy protection &practice
  Godina 1997
  Autori Željko Mirjanić
  Strana od 189
  Strana do 197

  Izgradnja i funkcionisanje radnog zakonodavstva u republici Srpskoj

  Naučni skup Izgradnja i funkcionisanje pravnog sistema Republike Srpske
  Godina 1997
  Autori Željko Mirjanić
  Strana od 491
  Strana do 500

  Razvoj zakonodavstva i posebno radnog zakonodavstva u Republici Srpskoj

  Naučni skup Pravni i ekonomski aspekti funkcionisanja Republike Srpske
  Godina 1997
  Autori Željko Mirjanić
  Strana od 87
  Strana do 94

  Pravno normiranje društvene reintegracije invalida rata

  Naučni skup Društvena reintegracija invalida rata
  Godina 1993
  Autori Željko Mirjanić
  Strana od 85
  Strana do 90

  Nadležnost za pokretanja i vođenje disciplinskog postupka

  Naučni skup Radni odnosi
  Godina 1991
  Autori Željko Mirjanić
  Strana od 211
  Strana do 220

  Prava naučno-nastavnog podmlatka na osposobljavanje za naučnoistraživački rad u sistemu radnih odnosa u visokom obrazovanju

  Naučni skup Osposbljavanje kadrova za naučnoistraživački rad
  Godina 1988
  Autori Željko Mirjanić
  Strana od 176
  Strana do 179

Knjige

  Pisanje i donošenje zakona

  Izdavač Pravni fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99938-50-62-5
  Godina 2014
  Autori Željko Mirjanić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 274

  Radni odnosi.Knj. I, Individualni radni odnosi

  Izdavač Pravni fakultet Banja Luka
  ISBN 99938-50-02-0
  Godina 2004
  Autori Željko Mirjanić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 277

  Socijalno pravo sa osnovama prava

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 99938-34-20-3
  Godina 2003
  Autori Željko Mirjanić i Snežana Savić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 267

  Radni odnosi I: individualni radni odnosi

  Izdavač Pravni fakultet Banja Luka
  ISBN 99938-675-6-x
  Godina 2003
  Autori Željko Mirjanić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 149

  Pravni aspekti Dejtonskog sporazuma

  Izdavač Ekom - Banjaluka
  ISBN 86-7238-002-9
  Godina 1996
  Autori Željko Mirjanić, Petar Kunić i Branko Morait
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 206

  Socijalno osiguranje

  Izdavač Pravni fakultet Banja Luka
  ISBN 86-80761
  Godina 1994
  Autori Željko Mirjanić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 122

Projekti

Pravni položaj uzbunjivača u Republici Srpskoj

ako bi se unaprijedio okvir borbe protiv korupcije, cilj projekta jeste da se stručna i šira javnost informišu o statusu lica koja prijavljuju korupciju, odn. pravnim sredstvima koja im stoje na raspolaganju. Održavanje okruglog stola posvećenog pravnom položaju uzbunjivača u Republici Srpskoj, i štampanje publikacije sa rezultatima istraživanja, omogućiće adekvatniju informisanost javnosti, ali i odgovornih lica nadležnih za primjenu Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju...

Broj projekta 1258003
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Pravni fakultet
Rukovodilac prof. dr Zoran Vasiljević
Projektni tim Sanda Gvero, ma
Irena Radić, ma
prof. dr Igor Milinković
prof. dr Željko Mirjanić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.02.2019.
Završetak projekta 15.02.2021.
Vrijednost projekta 4500.0 BAM