Navigacija

prof. dr Željko Sekulić
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Katedre
 • Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta - Katedra za društveno - humanističke osnove sporta
 • Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta - Katedra za trenažnu tehnologiju u sportu
 • Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta - Katedra za kolektivne sportove
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Kineziologija u sportu vanredni profesor 24. septembar 2020.

Predmeti

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Akademske studije drugog ciklusa
MON12KOL Kolektivni sportovi
MS12ADS Analitika i dijagnostika u sportu
MS12ANT Antropologija sporta
Akademske studije prvog ciklusa
1NDSS-F Dijagnostika i selekcija u fudbalu
1NKPPKT-F Kondiciona priprema, programiranje i kontrola treninga fudbala
1NMT-F Metodika treninga fudbala
1NSA-F Strukturalna analiza fudbala
1NFUD Fudbal
1SD-F Dijagnostika u fudbalu
1SKPSF-T Kondiciona priprema - sportska forma u tenisu
1SKPSF-F Kondiciona priprema - sportska forma u fudbalu
1SMuSP-F Mjerenje u fudbalu
1SPiPT-F Planiranje i programiranje treninga - fudbal
1STiTT-F Tehnika i taktika fudbala
1STMIS-F Teorija i metodika izabranog sporta - fudbal
1SFUD Fudbal
OSN20BAST Biološki aspekti sportskog treninga
OSN20KPFU Kondiciona priprema u fudbalu
OSN20PPFU Planiranje i programiranje u fudbalu
OSN20SPI1 Sportske igre 1
OSN20TDFU Trening djece u fudbalu
OSN20TIMFL Teorija i metodika fudbala
OSN20USN Uvod u sportske nauke
OFVS20KPST Kvalitativne promjene u sportskom treningu
OFVS20S1FD Izabrana oblast specijalizacije 1 – Fudbal
OFVS20S2FD Izabrana oblast specijalizacije 2 – Fudbal
OFVS20TMF1 Teorija i metodika fudbala 1
OFVS20TMF2 Teorija i metodika fudbala 2
OFVS20USN Uvod u sportske nauke

Bibliografija

Radovi u časopisima

  THE VALIDITY AND RELIABILITY OF THE REACTION TIME AND BASKETBALL DEFENSIVE SLIDE SPEED TEST

  Časopis Facta universitatis, Series: Physical Education and sport
  Godina 2022
  Autori Igor Vučković, Aleksandar Gadžić, Saša Marković i Željko Sekulić
  Volumen 20
  Broj 1
  Strana od 61
  Strana do 72
  Veb adresa http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUPhysEdSport

  STAVOVI UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE PREMA FIZIČKOM VASPITANJU: UZRASNE I POLNE SPECIFIČNOSTI

  DOI 10.5937/fizkul74-30164
  Časopis Fizička kultura
  Godina 2021
  Autori Duško Lepir, Aleksandar Pajkić i Željko Sekulić
  Volumen 74
  Broj 2
  Strana od h
  Strana do h
  Veb adresa http://www.fizickakultura.com/fk/7402cir_d_lepir_210319.pdf

  Prevalence of Overweight and Obesity among Primary school-age children in Republic of Srpska: a case study

  DOI 10.26773/mjssm.200401
  Časopis Montenegrin Journal of Sport Science and Medicine
  Godina 2020
  Autori Adriana Ljubojević, Igor Vučković, Željko Vukić, Goran Pašić, Saša Marković i Željko Sekulić
  Volumen 9
  Broj S1
  Strana od 27
  Strana do 27

  Relativna starost i anaerobne karakteristike mladih fudbalera

  DOI 10.5550/sgia.191501.se.skm
  Časopis SPORTLOGIA
  Godina 2019
  Autori Željko Sekulić, Nemanja Kokanović i Saša Marković
  Volumen 15
  Broj 1
  Strana od 47
  Strana do 58
  Veb adresa https://www.sportlogia.com/aktuelni.html

  Repeated sprint ability at football players at different levels of competition

  Časopis SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE
  Godina 2019
  Autori Željko Sekulić, Nikola Ilić i Dražen Dragosavljević
  Strana od 139
  Strana do 148

  Valjanost testova specifičnih vještina u fudbalu i njihova primjena u evaluaciji i kontroli treninga

  Časopis SPORT I ZDRAVLJE
  Godina 2018
  Autori Slavko Dragosavljević, Željko Sekulić i Nikola Ilić
  Strana od 20
  Strana do 28

  Application of the theoretical model in normalization of vertical jump test results with respect to the body mass

  Časopis Sportlogia
  Godina 2017
  Autori Aleksandar Kukrić, Borko Petrović, Radenko Dobraš, Željko Sekulić i Igor Vučković
  Volumen 13
  Broj 1
  Strana od 9
  Strana do 17
  Veb adresa http://www.sportlogia.com/no13/2.html

  Physical performance modeling among young basketball and handball players

  Časopis Facta universitatis, Series: Physical Education and sport
  Godina 2015
  Autori Saša Marković, Igor Vučković, Željko Sekulić i Aleksandar Gadžić
  Volumen 13
  Broj 2
  Strana od 263
  Strana do 273
  Veb adresa http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUPhysEdSport/issue/view/500/showToc

  Conformity of athletes: roles of type of sports, gender and competition experience

  Časopis Homo Sporticus
  Godina 2010
  Autori Igor Vučković, Aleksandar Gadžić, Željko Sekulić i Aleksandar Kukrić
  Strana od 12
  Strana do 16

  Social characteristics and conformity of basketball players

  Časopis Exercise and Quality of Life
  Godina 2010
  Autori Igor Vučković, Aleksandar Gadžić, Željko Sekulić i Duško Lepir
  Strana od 77
  Strana do 84

  Povezanost koordinacije sa brzinom usvajanja različitih ritmičkih struktura sportskog plesa

  Časopis Glasnik Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2008
  Autori Saša Jovanović i Željko Sekulić
  Strana od 83
  Strana do 92

  Stepen socijalizacije različito orjentisanih učenika u nastavi fizičkog vaspitanja

  Časopis Glasnik Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2008
  Autori Željko Sekulić i Saša Jovanović
  Strana od 121
  Strana do 130

  Uticaj modela treninga na razvoj izdržljivosti djece mlađeg školskog uzrasta

  Časopis Glasnik Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2007
  Autori Goran Bošnjak, Mirko Vindiš, Vladimir Jakovljević i Željko Sekulić
  Volumen 3
  Strana od 9
  Strana do 18
  Veb adresa www.ffvis.net

  Latentna struktura nekih situaciono-motoričkih varijabli igre u veznom redu i odbrani evropskih fudbalskih reprezentacija na SP u Njemačkoj 2006.godine.

  Časopis Glasnik Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2006
  Autori Željko Sekulić
  Strana od 83
  Strana do 91

Radovi sa skupova

  Učestalost deformiteta kičmenog stuba i stopala kod banjalučkih sportista

  Naučni skup Deveta međunarodna konferencija ''Sportske nauke i zdravlje'' 8th International Conference on “Sports Science and Health”, Banja Luka, 16. 3. 2018.
  Godina 2019
  Autori Nikola Ilić, Anka Šmitran Đurić, Željko Sekulić i Slavko Dragosavljević

  EFEKTI TRENINGA REPETITIVNE SNAGE I FLEKSIBILNOSTI KOD MLADIH FUDBALERA UZRASTA 10-12 GODINA

  Naučni skup Osma međunarodna konferencija ''Sportske nauke i zdravlje'' 8th International Conference on “Sports Scie
  DOI CIP-Katalogizacija u publikaciji Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka 796/799(082)(0.034.2) 61:79
  Publikacija Zbornik radova [Elektronski izvor] / Osma međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje", Banja Luka, 16.3.2018. =
  Godina 2018
  Autori Nikola Ilić, Željko Sekulić, Slavko Dragosavljević i Slobodan Goranović
  Strana od 289
  Strana do 297
  Veb adresa Zbornik radova [Elektronski izvor] / Osma međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje", Banja Luka, 16.3.2018. = Proceedings / 8th International Conference on "Sport Science and Health" ;

  UTICAJ TRENINGA NA POBOLJŠANJE KOORDINACIJE KOD MLADIH FUDBALERA UZRASTA 10-12 GODINA

  Naučni skup Osma međunarodna konferencija ''Sportske nauke i zdravlje'' 8th International Conference on “Sports Science and Health”
  DOI ISBN 978-99976-34-29-0 COBISS.RS-ID 7474712
  Publikacija Biblioteka sportskih nauka – Sport’s Library knj. Knjiga br. 32 ISBN 978-99976-34-29-0
  Godina 2018
  Autori Nikola Ilić, Željko Sekulić, Slavko Dragosavljević i Slobodan Goranović
  Strana od 282
  Strana do 287
  Veb adresa Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka, godina 2018.2018. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : tekst, slika ; 12 cm. - (Edicija Biblioteka sportskih nauka = Sportʼs Library ; knj. br.32)

  FIZIČKE PERFORMANSE MLADIH FUDBALERA I KOŠARKAŠA - PHYSICAL PERFORMANCES OF YOUNG FOOTBALL AND BASKETBALL PLAYERS

  Naučni skup MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA EFEKTI PRIMENE FIZIČKE AKTIVNOSTI NA ANTROPOLOŠKI STATUS DECE, OMLADINE I ODRASLIH
  Publikacija MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA EFEKTI PRIMENE FIZIČKE AKTIVNOSTI NA ANTROPOLOŠKI STATUS DECE, OMLADINE I ODRASLIH
  Godina 2013
  Autori Saša Marković, Slobodan Goranović, Igor Vučković, Željko Sekulić i Aleksandar Gadžić
  Strana od 226
  Strana do 236

  Analiza tehničke efikasnosti fudbalera u odnosu na kvalitet takmičenja

  Naučni skup Sportske nauke i zdravlje
  Godina 2012
  Autori Slobodan Goranović, Ognjen Kremenović, Željko Sekulić i Saša Marković

  Povezanost između brzine i skočnosti u fudbalu

  Naučni skup Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije
  Godina 2012
  Autori Saša Marković, Željko Sekulić, Miloš Obradović i Srđan Bugarski

  The reliability of anaerobic performance tests in soccer

  Naučni skup 16th Annual Congress of the European College of Sport Science
  Godina 2011
  Autori Željko Sekulić, Duško Lepir, Saša Marković, Adriana Lukić i Nikolina Gerdijan

  Razlike u nivou motoričkih sposobnosti fudbalera u odnosu na rang takmičenja

  Naučni skup Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih
  Godina 2011
  Autori Saša Marković, Željko Sekulić, Miloš Obradović i Srđan Bugarski

  The prevalence of menstrual disorders among elite bosnian female athletes

  Naučni skup 13th Annual Congress of the European College of Sport Science
  Godina 2008
  Autori Nenad Ponorac, Amela Matavulj, Zvezdana Rajkovača, Peđa Kovačević i Željko Sekulić

  Povezanost koordinacije sa brzinom usvajanja različitih ritmičkih struktura ritmičke gimnastike

  Naučni skup 4.Međunarodna konferencija "Menadžment u sportu" Beograd
  Godina 2008
  Autori Saša Jovanović, Snežana Bijelić i Željko Sekulić
  Strana od 107
  Strana do 116

Knjige

  Fizička aktivnost i zdravlje

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
  ISBN 978-99938-38-54-8
  Godina 2020
  Autori Predrag Dragosavljević i Željko Sekulić
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  Fudbal - tehnika i taktika

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
  ISBN 978-99938-38-42-5
  Godina 2016
  Autori Slobodan Goranović, Toplica Stojanović i Željko Sekulić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 205