Navigacija

prof. dr Zorica Nikitović
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Filološki fakultet
051/340-123
lokal 123
Katedre
 • Filološki fakultet -Studijski program: Srpski jezik i književnost
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Specifični jezici – srpski jezik vanredni profesor 30. septembar 2015.

Predmeti

Filološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MSSS Sakralni stil
MSUNO Uža naučna oblast
Akademske studije prvog ciklusa
09SUGSJ1 Uporedna gramatika slovenskih jezika I
09SUGSJ2 Uporedna gramatika slovenskih jezika II
12RSTSLJ1 Staroslovenski jezik 1
12RSTSLJ2 Staroslovenski jezik 2
12RUGSJ Uporedna gramatika slovenskih jezika
12SSTSLJ1 Staroslovenski jezik 1
12SSTSLJ2 Staroslovenski jezik 2
12SUGSJ1 Uporedna gramatika slovenskih jezika 1
12SUGSJ2 Uporedna gramatika slovenskih jezika 2
Akademske studije trećeg ciklusa
3TSPSL Tvorbeni i semantički aspekti proučavanja sakralne leksike

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Povelja bana Kulina (1189)

  DOI 10.7251/PNSJK1908183N
  Časopis Prilozi nastavi srpskog jezika i književnosti
  Godina 2019
  Autori Danijel Dojčinović i Zorica Nikitović
  Broj VIII
  Strana od 183
  Strana do 185

  Komentar rada na "modernizaciji" Nastavnog programa za srpski jezik od 1. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole

  Časopis Prilozi nastavi srpskog jezika i književnosti
  Godina 2015
  Autori Sanja Macura, Zorica Nikitović i Duško Pevulja
  Broj III/1-2
  Strana od 211
  Strana do 232

  Metodološki problemi u derivatološkim proučavanjima složenih riječi srpskoslovenskog jezika

  Časopis Srpski jezik - studije srpske i slovenske
  Godina 2015
  Autori Zorica Nikitović
  Broj 0354-92 59
  Strana od 157
  Strana do 171

  Poslanica pravoslavne vjere, nade i ljubavi - "Prvi put s ocem na jutrenje"

  Časopis Prilozi nastavi srpskog jezika i književnosti
  Godina 2015
  Autori Zorica Nikitović
  Broj III/1-2
  Strana od 113
  Strana do 132

  Stilsko-semantički aspekti derivaccije

  Časopis Zbornik Matice srpske za književnost i jezik
  Godina 2014
  Autori Zorica Nikitović
  Broj 62/2
  Strana od 527
  Strana do 539

  Sintaksički aspekti složenica u srpskoslovenskom jeziku.

  Časopis Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku
  Godina 2013
  Autori Zorica Nikitović
  Broj LVI/2
  Strana od 23
  Strana do 39

  Svetost srpske prosvete

  DOI 10.7251/PNS1301039P
  Časopis Prilozi nastavi srpskog jezika i književnosti
  Godina 2013
  Autori Zorica Nikitović
  Broj 1
  Strana od 39
  Strana do 50

  Složenica kao rezultat sintaksičko-semantičke kompresije ili Rečenica kao tvorbena baza složenice.

  Časopis Srpski jezik
  Godina 2012
  Autori Zorica Nikitović
  Broj XVII
  Strana od 237
  Strana do 256

  Srpskoslovenska složenica u funkciji stilske figure.

  Časopis STIL
  Godina 2011
  Autori Zorica Nikitović
  Broj 10
  Strana od 233
  Strana do 243

  Srpskoslovenske složenice u "Veku svetlosti" /funkcionalnostilski aspekt/

  Časopis Filolog
  Godina 2011
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 166
  Strana do 178

  O sakralnoj semantici srpskoslovenskih složenica visokog stila

  Časopis Filolog
  Godina 2010
  Autori Zorica Nikitović
  Broj 1
  Strana od 125
  Strana do 142

  Složenice u "Filosofskim urvinama" oca Justina Popovića

  Časopis Srpski jezik - studije srpske i slovenske
  Godina 2009
  Autori Zorica Nikitović
  Broj 14/1-2
  Strana od 557
  Strana do 583

  Semantički opis leksema bogoslovskog sadržaja

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2008
  Autori Zorica Nikitović
  Broj 11
  Strana od 17
  Strana do 31

  Složenice u Domentijanovom "Žitiju Svetog Save"

  DOI 811.163.41(091)
  Časopis Prilozi proučavanju jezika
  Godina 2008
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 49
  Strana do 67

  Tvorbeno-semantička analiza ličnog imena Devesmiljka

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2003
  Autori Zorica Nikitović
  Broj 6
  Strana od 209
  Strana do 212

  Antroponimske kategorije sela Zmijanja

  Časopis AKTUELNOSTI
  Godina 1998
  Autori Zorica Nikitović
  Volumen 4/5
  Strana od 81
  Strana do 89

Radovi sa skupova

  „Miroslavljevo jevanđelje“ u nastavi srpskoslovenskog jezika

  Naučni skup Vyuka jihoslovanskych jazyku a literatur v dnešni Evrope
  Publikacija Vyuka jihoslovanskych jazyku a literatur v dnešni Evrope, Sbornik prispevku prednesenych na stejnomenne konferenci konane v Brne ve dnech 3.5._1.6.2013.
  Godina 2014
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 57
  Strana do 66

  Imenica blagoutrobije u dijahronijskoj perspektivi

  Naučni skup Nauka i tradicija
  Publikacija Nauka i tradicija, Zbornik radova sa naučnog skupa (Pale, 18-19. maj 2012.) 7/1
  Godina 2013
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 157
  Strana do 168

  Sakralnost pjesničkog jezika /Sedam lirskih krugova Momčila Nastasijevića/

  Naučni skup Srpska teologija danas
  Publikacija Srpska teologija danas 2012 Zbornik radova četvrtog godišnjeg simposiona održanog na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu 25-26. maja 2012.
  Godina 2013
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 595
  Strana do 608

  Funkcinalnostilski aspekt složenica u Molitveniku Đorđa Crnojevića (1495/96)

  Naučni skup Srpsko jezičko nasljeđe na prostoru današnje Crne Gore i srpski jezik danas
  Publikacija Srpsko jezičko nasljeđe na prostoru današnje Crne Gore i srpski jezik danas, Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa održanog u Herceg Novom 20-23. aprila 2012.
  Godina 2012
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 409
  Strana do 417

  - Sakralnost kao semantička kategorija.

  Naučni skup Nauka i identitet
  Publikacija Nauka i identitet 6/1
  Godina 2011
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 245
  Strana do 258

  Crkvenoslovenske složenice kao integrativni činilac jevanđeljske misli.

  Naučni skup Naučna i duhovna utemeljenost društvenih reformi
  Publikacija Granice estetskog i ideološkog u književnosti i jeziku
  Godina 2011
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 63
  Strana do 71

  Onomastika Zmijanja kao indikator relativne starine stanovništva

  Naučni skup Tradicija i savremenost
  Publikacija Tradicija i savremenost
  Godina 2004
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 89
  Strana do 94

Ostali radovi

  Komentar rada na modernizaciji Nastavnog programa za Srpski jezik od 1. razreda osnovne do 4. razrda srednje škole

  Izdavač Društvo nastavnika srpskog jezika i književnosti
  Godina 2015
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 211
  Strana do 231

  "Ksenija Končarević, Sakralna komunikacija: norme, tradicije, sredstva. beograd, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Institut za teološka istraživanja 2013, 366 str.)

  Godina 2015
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 259
  Strana do 262

  "Sintaksičke strukture kao slike svijeta (Pavlović, Slobodan (2013), Uzroci i mehanizmi sintaksičkih promena u srpskom jeziku, Sremski Karlovci, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića)"

  Izdavač Filološki fakultet
  Godina 2014
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 256
  Strana do 260

  O glagolu glagolati u "Marijinom jevanđelju"

  Izdavač Institut za srpski jezik SANU.
  Godina 2014
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 141
  Strana do 152

  O projektu Ministarstva prosvjete i kulture "Analiza nastavnog plana i programa za osnovno obrazovanje i vaspitanje"

  Izdavač Društvo nastavnika srpskog jezika i književnosti
  Godina 2013
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 127
  Strana do 134

  Teološke i poetološke osnove semantičkog polja radovanja u Duhu Svetom

  Izdavač Srpska akademija nauka i umetnosti, Odelenje jezika i književnosti
  ISSN/ISBN 978-86-7025-618-7
  Godina 2013
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 419
  Strana do 437

  "Naučna istina iznad političkih krivotvorenja (prikaz knjige: Stojanović, Jelica (2011) Putevima srpskog jezika i ćirilice, Izdavački centar Matice srpske Društva članova Crne Gore)

  Godina 2012
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 334
  Strana do 338

  "Kroz tamni vilajet do nebeskog Jerusalima (hrišćanska semantika leksike - na korpusu Svetog Nikolaja Srpskog, Momčila Nastasijevića i Desanke Maksimović)"

  Izdavač Filološki fakultet
  Godina 2010
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 77
  Strana do 101

  Složenice u jeziku prepodobnog Justina Ćelijskog (tvorbeno-semantički aspekt)

  Izdavač Filološki fakultet
  Godina 2010
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 101
  Strana do 143

  Na putevima stilistike i književnosti

  Izdavač Prosvjetno-pedagoški zavod
  Godina 2003
  Autori Zorica Nikitović

  Igra i pobjeda prolaznosti (Na margini razgovora sa učenicima o Popinim pjesmama "Žmure", "Klina" i "Trule kobile" iz ciklusa "Igre" i "Nepočin-polje"

  Godina 2003
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 187
  Strana do 195

  Opis poetičkog modela naturalizma (prikaz knjige: Mladenko Sadžak, Naturalistički narativni modeli u srpskoj poeziji između realizma i moderne)

  Godina 2002
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 182
  Strana do 184

  "Priručnik na međi dva milenijuma" (prikaz knjige: Jovan Deretić. Kratka istorija srpske književnosti, Svetovi 2001)

  Godina 2001
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 183
  Strana do 185

  Vodič kroz srpsku književnost (prikaz knjige N. Milošević-Đorđević, Z. Bojović, D. Ivanić, N. Petković, Kratak pregled srpske književnosti

  Godina 2001
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 181
  Strana do 183

Knjige

  Složenice u originalnim srpskoslovenskim djelima sakralnog karaktera

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Filološki fakultet
  ISBN 978-99955-58-17-8
  Godina 2014
  Autori Zorica Nikitović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 323

  Rizničari i pamtitelji /Pravoslavna duhovnost srpske književnosti XX vijeka/

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Filološki fakultet
  ISBN 978-99955-58-16-1
  Godina 2013
  Autori Ranko Popović, Davor Miličević, Zorica Nikitović, Saša Šmulja i Jovan Delić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 382

  Tipovi nominacije u mikrotoponimiji Zmijanja

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99938-34-86-1
  Godina 2009
  Autori Zorica Nikitović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 111

  Srpski jezik za strance / Serbian language for foreigners

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo
  ISBN 99938-0-693-5
  Godina 2005
  Autori Božo Ćorić i Zorica Nikitović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 275

Projekti

Uticaj Srpski pisani spomenici srednjovjekovnih Bosne i Huma

Istorijska, jezička i književna istraživanja projekta Srpski pisani spomenici srednjovjekovne Bosne i Huma, koji je od strateškog značaja za nacionalni i kulturni identitet Republike Srpske, usmjerena su na proučavanje pisanih spomenika srednjovjekovne Bosne i Huma...

Broj projekta 1251609
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Zorica Nikitović
Projektni tim mr Danijel Dojčinović
Sanja Milićević
Viktor Savić
Vladan Bartula
Slobodan Pavlović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.10.2019.
Završetak projekta 01.11.2020.
Vrijednost projekta 20780.0 BAM

Srpski pisani spomenici srednjovjekovne Bosne i Huma

Istorijskojezička i književna istraživanja projekta Srpski pisani spomenici srednjovjekovne Bosne i Huma, koji je od strateškog značaja za nacionalni i kulturni identitet Republike Srpske, usmjerena su na proučavanje pisanih spomenika srednjovjekovne Bosne i Huma. Istraživanje će obuhvatiti više pisanih spomenika sa različitih naučnih i metodoloških aspekata i jezičkih nivoa ...

Broj projekta 1251604
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Zorica Nikitović
Projektni tim mr Vera Čolaković
Vladan Bartula
Slobodan Pavlović
Viktor Savić
mr Danijel Dojčinović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.10.2018.
Završetak projekta 31.10.2019.
Vrijednost projekta 11400.0 BAM