Navigacija

prof. dr Zorica Nikitović
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Filološki fakultet
051/340-123
lokal 123
Katedre
 • Filološki fakultet - Katedra za srbistiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Specifični jezici – srpski jezik redovni profesor 25. novembar 2021.

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MIS15SJĆ Staroslovenski jezik sa ćirilskom paleografijom

Filološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MSSS Sakralni stil
MSUNO Uža naučna oblast
Akademske studije prvog ciklusa
09SUGSJ1 Uporedna gramatika slovenskih jezika I
09SUGSJ2 Uporedna gramatika slovenskih jezika II
12RSTSLJ1 Staroslovenski jezik 1
12RSTSLJ2 Staroslovenski jezik 2
12RUGSJ Uporedna gramatika slovenskih jezika
12SSTSLJ1 Staroslovenski jezik 1
12SSTSLJ2 Staroslovenski jezik 2
12SUGSJ1 Uporedna gramatika slovenskih jezika 1
12SUGSJ2 Uporedna gramatika slovenskih jezika 2
Akademske studije trećeg ciklusa
3DSL Dijahronijska semantika i leksikologija
3TSPSL Tvorbeni i semantički aspekti proučavanja sakralne leksike

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Tvorbeno gnijezdo rod kroz prizmu svetosavlja

  DOI 10.7251/PNSJK1908097N
  Časopis Prilozi nastavi srpskog jezika i književnosti
  Godina 2019
  Autori Zorica Nikitović
  Broj 8
  Strana od 97
  Strana do 112

  Povelja bana Kulina (1189)

  DOI 10.7251/PNSJK1908183N
  Časopis Prilozi nastavi srpskog jezika i književnosti
  Godina 2019
  Autori Danijel Dojčinović i Zorica Nikitović
  Broj VIII
  Strana od 183
  Strana do 185
  Veb adresa https://doisrpska.nub.rs/index.php/PNSJK/article/view/6335/6205

  Tajna jezika u Svetom pismu i Crkvi Hristovoj − jezik, misija, autokefalija

  Časopis Oktoih
  Godina 2019
  Autori Zorica Nikitović
  Volumen IX
  Broj 10
  Strana od 99
  Strana do 103

  Složenice u Zakonopravilu Svetog Save

  Časopis Crkvene studije
  Godina 2019
  Autori Zorica Nikitović
  Volumen 16
  Broj 1
  Strana od 415
  Strana do 431

  O jeresonimima u Zakonopravilu Svetog Save

  Časopis CRKVENE STUDIJE / CHURCH STUDIES
  Godina 2018
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 707
  Strana do 721

  Pravopisne odlike „Sarajevskog prepisa Zakonopravila Svetog Save iz XIV vijeka“

  DOI 10.7251/FILN1719007N
  Časopis Radovi Filozofskog fakulteta
  Godina 2017
  Autori Zorica Nikitović
  Volumen 19
  Strana od 7
  Strana do 24

  Metodološki problemi u derivatološkim proučavanjima složenih riječi srpskoslovenskog jezika

  Časopis Srpski jezik - studije srpske i slovenske
  Godina 2015
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 157
  Strana do 171

  Prvoučitelji, prosvetitelji, prevodioci slovenski i srpski – Sveti Kirilo i Metodije i Sveti Sava

  Časopis Književnost i jezik
  Godina 2015
  Autori Zorica Nikitović
  Volumen LXII
  Broj 3-4
  Strana od 309
  Strana do 321

  Komentar rada na "modernizaciji" Nastavnog programa za srpski jezik od 1. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole

  Časopis Prilozi nastavi srpskog jezika i književnosti
  Godina 2015
  Autori Sanja Macura, Zorica Nikitović i Duško Pevulja
  Broj III/1-2
  Strana od 211
  Strana do 232

  Metodološki problemi u derivatološkim proučavanjima složenih riječi srpskoslovenskog jezika

  Časopis Srpski jezik - studije srpske i slovenske
  Godina 2015
  Autori Zorica Nikitović
  Broj 0354-92 59
  Strana od 157
  Strana do 171

  Poslanica pravoslavne vjere, nade i ljubavi - "Prvi put s ocem na jutrenje"

  Časopis Prilozi nastavi srpskog jezika i književnosti
  Godina 2015
  Autori Zorica Nikitović
  Broj III/1-2
  Strana od 113
  Strana do 132

  Stilsko-semantički aspekti derivacije

  Časopis Zbornik Matice srpske za književnost i jezik
  Godina 2014
  Autori Zorica Nikitović
  Broj 62/2
  Strana od 527
  Strana do 539

  Sintaksički aspekti složenica u srpskoslovenskom jeziku.

  Časopis Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku
  Godina 2013
  Autori Zorica Nikitović
  Broj LVI/2
  Strana od 23
  Strana do 39

  Svetost srpske prosvete

  DOI 10.7251/PNS1301039P
  Časopis Prilozi nastavi srpskog jezika i književnosti
  Godina 2013
  Autori Zorica Nikitović
  Broj 1
  Strana od 39
  Strana do 50

  Složenica kao rezultat sintaksičko-semantičke kompresije ili Rečenica kao tvorbena baza složenice.

  Časopis Srpski jezik - studije srpske i slovenske
  Godina 2012
  Autori Zorica Nikitović
  Broj XVII
  Strana od 237
  Strana do 256

  Srpskoslovenska složenica u funkciji stilske figure.

  Časopis STIL
  Godina 2011
  Autori Zorica Nikitović
  Broj 10
  Strana od 233
  Strana do 243

  Srpskoslovenske složenice u "Veku svetlosti" /funkcionalnostilski aspekt/

  Časopis Filolog
  Godina 2011
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 166
  Strana do 178

  O sakralnoj semantici srpskoslovenskih složenica visokog stila

  Časopis Filolog
  Godina 2010
  Autori Zorica Nikitović
  Broj 1
  Strana od 125
  Strana do 142

  Složenice u "Filosofskim urvinama" oca Justina Popovića

  Časopis Srpski jezik - studije srpske i slovenske
  Godina 2009
  Autori Zorica Nikitović
  Broj 14/1-2
  Strana od 557
  Strana do 583

  Semantički opis leksema bogoslovskog sadržaja

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2008
  Autori Zorica Nikitović
  Broj 11
  Strana od 17
  Strana do 31

  Složenice u Domentijanovom "Žitiju Svetog Save"

  DOI 811.163.41(091)
  Časopis Prilozi proučavanju jezika
  Godina 2008
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 49
  Strana do 67

  Tvorbeno-semantička analiza ličnog imena Devesmiljka

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2003
  Autori Zorica Nikitović
  Broj 6
  Strana od 209
  Strana do 212

  Antroponimske kategorije sela Zmijanja

  Časopis AKTUELNOSTI
  Godina 1998
  Autori Zorica Nikitović
  Volumen 4/5
  Strana od 81
  Strana do 89

Radovi sa skupova

  O terminu Bošnjanin i(li) Bošnjak

  Naučni skup Nauka i stvarnost
  DOI 10.7251/NIS2014231N
  Publikacija Nauka i stvarnost, knjiga 14
  Godina 2020
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 231
  Strana do 249

  Psalm 151 i antonimski par zakon/bezakonje u Hvalovom (1404) i Goraždanskom psaltiru (1521)

  Naučni skup Srpska goraždanska štamparija u svjetlosti nauke i kulture
  Publikacija Srpska goraždanska štamparija u svjetlosti nauke i kulture ISBN 978-99976-45-16-6
  Godina 2020
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 41
  Strana do 58

  Jezičke razlike između Ilovičkog (1262) i Moračkog (1615) prepisa Zakonopravila Svetog Save

  Naučni skup Srpsko jezičko i književno nasljeđe na prostoru današnje Crne Gore. Srpski jezik i književnost danas
  Publikacija Srpsko jezičko i književno nasljeđe na prostoru današnje Crne Gore. Srpski jezik i književnost danas ISBN 978-9940-580-56-8
  Godina 2019
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 163
  Strana do 178

  Ideologija i Zakonopravilo Svetog Save (2019)

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti 2018.
  DOI 10.7251/FLZZB1901173N
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa Banjalučki novembarski susreti 2018, knjiga 19
  Godina 2018
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 173
  Strana do 193

  Recepcija Zakonopravila Svetog Save (1219)

  Naučni skup Nauka i stvarnost
  DOI 10.7251/TOMNISI1701291N
  Publikacija Zbornik sa Naučnog skupa Nauka i stvarnost 12, Tom 1 (978-99938-47-93-9)
  Godina 2018
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 291
  Strana do 311

  Semantičko polje naziva za vjeru u Zakonopravilu Svetoga Save (1219)

  Naučni skup Srpsko pisano nasljeđe i istorija srednjovjekovne Bosne i Huma
  Publikacija Srpsko pisano nasljeđe i istorija srednjovjekovne Bosne i Huma (ISBN 978-99955-58-40-6)
  Godina 2018
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 215
  Strana do 238

  „Miroslavljevo jevanđelje“ u nastavi srpskoslovenskog jezika

  Naučni skup Vyuka jihoslovanskych jazyku a literatur v dnešni Evrope
  Publikacija Vyuka jihoslovanskych jazyku a literatur v dnešni Evrope, Sbornik prispevku prednesenych na stejnomenne konferenci konane v Brne ve dnech 3.5._1.6.2013.
  Godina 2014
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 57
  Strana do 66

  Imenica blagoutrobije u dijahronijskoj perspektivi

  Naučni skup Nauka i tradicija
  Publikacija Nauka i tradicija, Zbornik radova sa naučnog skupa (Pale, 18-19. maj 2012.) 7/1
  Godina 2013
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 157
  Strana do 168

  Sakralnost pjesničkog jezika /Sedam lirskih krugova Momčila Nastasijevića/

  Naučni skup Srpska teologija danas
  Publikacija Srpska teologija danas 2012 Zbornik radova četvrtog godišnjeg simposiona održanog na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu 25-26. maja 2012.
  Godina 2013
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 595
  Strana do 608

  Funkcinalnostilski aspekt složenica u Molitveniku Đorđa Crnojevića (1495/96)

  Naučni skup Srpsko jezičko nasljeđe na prostoru današnje Crne Gore i srpski jezik danas
  Publikacija Srpsko jezičko nasljeđe na prostoru današnje Crne Gore i srpski jezik danas, Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa održanog u Herceg Novom 20-23. aprila 2012.
  Godina 2012
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 409
  Strana do 417

  - Sakralnost kao semantička kategorija.

  Naučni skup Nauka i identitet
  Publikacija Nauka i identitet 6/1
  Godina 2011
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 245
  Strana do 258

  Crkvenoslovenske složenice kao integrativni činilac jevanđeljske misli.

  Naučni skup Naučna i duhovna utemeljenost društvenih reformi
  Publikacija Granice estetskog i ideološkog u književnosti i jeziku
  Godina 2011
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 63
  Strana do 71

  Onomastika Zmijanja kao indikator relativne starine stanovništva

  Naučni skup Tradicija i savremenost
  Publikacija Tradicija i savremenost
  Godina 2004
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 89
  Strana do 94

Ostali radovi

  Srpska leksika u prošlosti i danas

  Izdavač Filološki fakultet
  ISSN/ISBN ISSN 0354-9259
  Godina 2021
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 669
  Strana do 678

  Uz prevod Zakonopravila.

  Izdavač "Dabar“ Izdavačka kuća Mitropolije dabrobosanske
  ISSN/ISBN ISBN 978-99938-51-52-3
  DOI 271.22(497.11)-428"11/12"
  Godina 2019
  Autori Zorica Nikitović i Branko Letić
  Strana od XI
  Strana do XIV

  POJANJE IZ TMINE SRPSKE ISTORIJE

  Izdavač DABAR
  Godina 2019
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 40
  Strana do 43

  Semantičko-derivaciona grupa zakonq u Zakonopravilu Svetog Save i srpskoj jezičkoj tradiciji

  Izdavač Institut za srpski jezik SANU
  ISSN/ISBN ISBN 978-86-82873-75-4 i ISBN 978-86-82873-76-1 (za niz)
  Godina 2019
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 439
  Strana do 465

  Đerdan od merdžana

  Izdavač Društvo nastavnika srpskog jezika i književnosti republike Srpske
  ISSN/ISBN ISSN 2303-4793
  DOI 10.7251/PNSJK1908197N
  Godina 2019
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 197
  Strana do 200

  Svetosavska filosofija porodice i naroda

  Izdavač Udruženje građana "Obnova naroda Svetog Save" - Udruženje "Jasenovac - Donja Gradina"
  ISSN/ISBN ISBN 978-99976-709-1-5
  Godina 2018
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 7
  Strana do 14

  Jezik svete misli

  Izdavač Institut za književnost i umetnost Pravoslavni bogoslovski fakultet Svetog Vasilija Ostroškog – Čigoja štampa
  ISSN/ISBN ISBN 978-86-7095-239-3
  Godina 2018
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 73
  Strana do 104

  Kulturom pamćenja protiv zaborava

  Izdavač Društvo nastavnika srpskog jezika i književnosti republike Srpske
  ISSN/ISBN ISSN 2303-4793
  DOI 10.7251/PNSJK1807197N
  Godina 2018
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 197
  Strana do 204

  - Hronika sa Naučne konferencije Srpsko pisano nasljeđe i istorija srednjovjekovne Bosne i Huma održane u Andrićevom Institutu u Andrićgradu u Višegradu 19-20. juna 2017.

  Izdavač Matica Srpska
  Godina 2017
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 278−
  Strana do 280

  Svetkovina ljubvenosnog duha i krasote

  Izdavač Srpska pravoslavna crkva
  Godina 2017
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 39
  Strana do 40

  Slovo i pečat višnje vrijednosti

  Godina 2016
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 159
  Strana do 163

  Sarajevski prepis Zakonopravila Svetog Save iz XIV vijeka - prevod

  Izdavač Pravoslavlje 15. oktobar 2016.
  Godina 2016
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 41

  Ksenija Končarević. Pogled u teolingvistiku.

  Izdavač Matica Srpska
  ISSN/ISBN ISSN 0352-5724
  Godina 2016
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 176
  Strana do 182

  Izdavački poduhvat stoljeća (Sarajevski prepis Zakonopravila Svetoga Save)

  Izdavač Društvo nastavnika srpskog jezika i književnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN ISSN 2303-4793
  DOI 10.7251/PNSJK1605197N
  Godina 2016
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 197
  Strana do 212

  Moderna istorijska lingvistika. (Jasmina Grković-Mejdžor, Istorijska lingvistika. Kognitivno-tipološke studije. 2013)

  Izdavač Matica Srpska
  Godina 2015
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 889
  Strana do 894

  Ksenija Končarević, Sakralna komunikacija:norme, tradicije, sredstva.

  Izdavač Matica Srpska
  ISSN/ISBN ISSN 0352-5724
  Godina 2015
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 259
  Strana do 262

  Komentar rada na modernizaciji Nastavnog programa za Srpski jezik od 1. razreda osnovne do 4. razrda srednje škole

  Izdavač Društvo nastavnika srpskog jezika i književnosti
  Godina 2015
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 211
  Strana do 231

  "Ksenija Končarević, Sakralna komunikacija: norme, tradicije, sredstva. beograd, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Institut za teološka istraživanja 2013, 366 str.)

  Godina 2015
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 259
  Strana do 262

  "Sintaksičke strukture kao slike svijeta (Pavlović, Slobodan (2013), Uzroci i mehanizmi sintaksičkih promena u srpskom jeziku, Sremski Karlovci, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića)"

  Izdavač Filološki fakultet
  Godina 2014
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 256
  Strana do 260

  O glagolu glagolati u "Marijinom jevanđelju"

  Izdavač Institut za srpski jezik SANU.
  Godina 2014
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 141
  Strana do 152

  O projektu Ministarstva prosvjete i kulture "Analiza nastavnog plana i programa za osnovno obrazovanje i vaspitanje"

  Izdavač Društvo nastavnika srpskog jezika i književnosti
  Godina 2013
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 127
  Strana do 134

  Teološke i poetološke osnove semantičkog polja radovanja u Duhu Svetom

  Izdavač Srpska akademija nauka i umetnosti, Odelenje jezika i književnosti
  ISSN/ISBN 978-86-7025-618-7
  Godina 2013
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 419
  Strana do 437

  O sakralnoj semantici srpskoslovenskih složenica visokog stila

  Izdavač Pravoslavni bogoslovski fakultet, Institut za teološka istraživanja
  Godina 2012
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 49
  Strana do 66

  "Naučna istina iznad političkih krivotvorenja (prikaz knjige: Stojanović, Jelica (2011) Putevima srpskog jezika i ćirilice, Izdavački centar Matice srpske Društva članova Crne Gore)

  Godina 2012
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 334
  Strana do 338

  "Kroz tamni vilajet do nebeskog Jerusalima (hrišćanska semantika leksike - na korpusu Svetog Nikolaja Srpskog, Momčila Nastasijevića i Desanke Maksimović)"

  Izdavač Filološki fakultet
  Godina 2010
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 77
  Strana do 101

  Složenice u jeziku prepodobnog Justina Ćelijskog (tvorbeno-semantički aspekt)

  Izdavač Filološki fakultet
  Godina 2010
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 101
  Strana do 143

  Na putevima stilistike i književnosti

  Izdavač Prosvjetno-pedagoški zavod
  Godina 2003
  Autori Zorica Nikitović

  Igra i pobjeda prolaznosti (Na margini razgovora sa učenicima o Popinim pjesmama "Žmure", "Klina" i "Trule kobile" iz ciklusa "Igre" i "Nepočin-polje"

  Godina 2003
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 187
  Strana do 195

  Opis poetičkog modela naturalizma (prikaz knjige: Mladenko Sadžak, Naturalistički narativni modeli u srpskoj poeziji između realizma i moderne)

  Godina 2002
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 182
  Strana do 184

  "Priručnik na međi dva milenijuma" (prikaz knjige: Jovan Deretić. Kratka istorija srpske književnosti, Svetovi 2001)

  Godina 2001
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 183
  Strana do 185

  Vodič kroz srpsku književnost (prikaz knjige N. Milošević-Đorđević, Z. Bojović, D. Ivanić, N. Petković, Kratak pregled srpske književnosti

  Godina 2001
  Autori Zorica Nikitović
  Strana od 181
  Strana do 183

Knjige

  SRPSKI JEZIK NA TLU ISTORIJSKE HERCEGOVINE I BOSNE. PREGLED SPOMENIKA.

  Izdavač fILOLOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI
  ISBN 978-99955-58-75-8
  Godina 2021
  Autori Zorica Nikitović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 160

  Konceptosfera Zakonopravila Svetoga Save

  Izdavač Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-5876-5
  Godina 2021
  Autori Zorica Nikitović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 147

  Složenice u originalnim srpskoslovenskim djelima sakralnog karaktera

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Filološki fakultet
  ISBN 978-99955-58-17-8
  Godina 2014
  Autori Zorica Nikitović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 323

  Rizničari i pamtitelji /Pravoslavna duhovnost srpske književnosti XX vijeka/

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Filološki fakultet
  ISBN 978-99955-58-16-1
  Godina 2013
  Autori Ranko Popović, Davor Miličević, Zorica Nikitović, Saša Šmulja i Jovan Delić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 382

  Tipovi nominacije u mikrotoponimiji Zmijanja

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99938-34-86-1
  Godina 2009
  Autori Zorica Nikitović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 111

  Srpski jezik za strance / Serbian language for foreigners

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo
  ISBN 99938-0-693-5
  Godina 2005
  Autori Božo Ćorić i Zorica Nikitović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 275

Projekti

Srpske lekaruše 18. i 19. veka (Južna Ugarska, Hercegovina i Bosna)

redmet istraživanja su srpske lekaruše (kodeksi svetovne medicine) iz Južne Ugarske, Hercegovine i Bosne nastale u 18. i 19. veku. Kako je kontinuitet razvoja medicine kod Srba, oličen u Hilandarskom medicinskom kodeksu (16. vek), prekinut turskim osvajanjima, lekaruše različitoga sastava i sadržaja postaju važan izvor za lečenje bolesti. Iako se u 18. veku u Srba pojavljuju i prvi školovani lekari, lekaruše ne izlaze iz upotrebe ni tokom 19. veka, čuvajući kontituitet sa sredovekovnim tekstovima ove vrste...

Broj projekta 1251614
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Filološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Zorica Nikitović
Projektni tim prof. dr Dragomir Kozomara
Sanja Milićević
Anastasija Marić
Finansijer AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Početak realizacije 01.03.2022.
Završetak projekta 31.03.2023.
Vrijednost projekta 6398.0 BAM

Uticaj Srpski pisani spomenici srednjovjekovnih Bosne i Huma

Istorijska, jezička i književna istraživanja projekta Srpski pisani spomenici srednjovjekovne Bosne i Huma, koji je od strateškog značaja za nacionalni i kulturni identitet Republike Srpske, usmjerena su na proučavanje pisanih spomenika srednjovjekovne Bosne i Huma...

Broj projekta 1251609
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Zorica Nikitović
Projektni tim Slobodan Pavlović
dr Neven Isailović
Viktor Savić
mr Danijel Dojčinović
Sanja Milićević
Aleksandar Materić, ma
Vladan Bartula
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.10.2019.
Završetak projekta 01.11.2020.
Vrijednost projekta 20780.0 BAM

Srpski pisani spomenici srednjovjekovne Bosne i Huma

Istorijskojezička i književna istraživanja projekta Srpski pisani spomenici srednjovjekovne Bosne i Huma, koji je od strateškog značaja za nacionalni i kulturni identitet Republike Srpske, usmjerena su na proučavanje pisanih spomenika srednjovjekovne Bosne i Huma. Istraživanje će obuhvatiti više pisanih spomenika sa različitih naučnih i metodoloških aspekata i jezičkih nivoa ...

Broj projekta 1251604
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Zorica Nikitović
Projektni tim Slobodan Pavlović
mr Danijel Dojčinović
dr Vera Berak
Vladan Bartula
Viktor Savić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.10.2018.
Završetak projekta 31.10.2019.
Vrijednost projekta 11400.0 BAM