Navigacija

Sanja Milićević
viši asistent

Saradnik - II-5
Filološki fakultet
Katedre
 • Filološki fakultet - Katedra za srbistiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Specifični jezici – ruski jezik viši asistent 21. septembar 2023.

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OPD22RJ1 Ruski jezik 1
OPD22RJ2 Ruski jezik 2
PS1-RJ11I Ruski jezik 1
PS1-RJ12I Ruski jezik 2
SJ1-16-RJ Strani jezik I - Ruski jezik
SJ2-16-RJ Strani jezik II : Ruski jezik
SJRJ1111 Strani jezik 1 - Ruski jezik 1
SJRJ2112 Strani jezik 2 - Ruski jezik 2

Akademija umjetnosti

Akademske studije drugog ciklusa
MRJ1 Ruski jezik 1
MRJ2 Ruski jezik 2

Filološki fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
12RMRJ2 Morfologija ruskog jezika 2
12RRRJ5 Razgovorni ruski jezik 5
12RSRJ1 Sintaksa ruskog jezika 1
12RSRJ2 Sintaksa ruskog jezika 2
12RTRRJ Tvorba riječi ruskog jezika
13RSRJ1 Savremeni ruski jezik 1
13RSRJ2 Savremeni ruski jezik 2
13RSRJ3 Savremeni ruski jezik 3
13RSRJ4 Savremeni ruski jezik 4
13RSRJ5 Savremeni ruski jezik 5
13RSRJ6 Savremeni ruski jezik 6
13RSRJ7 Savremeni ruski jezik 7
13RSRJ8 Savremeni ruski jezik 8

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Zaklяtie smehom V. Hlebnikova u prevodu na srpski jezik

  DOI 10.5937/zrffp53-41941
  Časopis ZBORNIK RADOVA FILOZOFSKOG FAKULTETA, Univerzitet u Prištini
  Godina 2023
  Autori Sanja Milićević
  Volumen I
  Broj LIII
  Strana od 33
  Strana do 43
  Veb adresa https://drive.google.com/file/d/1UoayuwYeWc_htigSYwclcuBc8eWvoPq4/view

  Obrazovna jezička politika Republike Srpske u domenu nastave stranih jezika

  DOI 10.21618/fil2226271m
  Časopis Filolog
  Godina 2022
  Autori Sanja Milićević
  Broj 26
  Strana od 271
  Strana do 283

  Uticaj vanlingvističkih faktora na izbor forme obraćanja u ruskom jeziku

  DOI 10.21618/fil1715188m
  Časopis Filolog
  Godina 2017
  Autori Sanja Milićević
  Broj XV
  Strana od 188
  Strana do 198

  O nekim sintaksičkim i semantičkim karakteristikama obraćanja u ruskom jeziku

  Časopis Slavistika
  Godina 2017
  Autori Sanja Milićević
  Volumen 1-2
  Broj XXI
  Strana od 140
  Strana do 147
  Veb adresa http://slavistickodrustvo.org.rs/pdf_dokumenti/Slavistika_XXI_2017.pdf

  Stranputice jezika srpskoga

  DOI 10.7251/PNSJK0115155M
  Časopis Prilozi nastavi srpskog jezika i književnosti
  Godina 2015
  Autori Sanja Milićević
  Volumen 1-2
  Broj III
  Strana od 155
  Strana do 162

  Crkvenoslovenska leksika u djelu Laze Kostića

  DOI 10.7251/PNSJK0115091M
  Časopis Prilozi nastavi srpskog jezika i književnosti
  Godina 2015
  Autori Sanja Milićević
  Volumen 1-2
  Broj III
  Strana od 91
  Strana do 99

Radovi sa skupova

  Frazeologizmы s komponentom lošadь/konь v russkom i serbskom яzыkah

  Naučni skup XIII Meždunarodnaя naučnaя konferenciя "Slavяnskiй mir: duhovnыe tradicii i slovesnostь"
  Publikacija Slavяnskiй mir: duhovnыe tradicii i slovesnostь. Sbornik materialov meždunarodnoй naučnoй konferencii. Vыpusk 12
  Godina 2022
  Autori S. Miličevič
  Strana od 242
  Strana do 250
  Veb adresa https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49825124&pff=1

Ostali radovi

  Ruski jezik na Univerzitetu u Banjoj Luci

  Izdavač Slavističko društvo Srbije
  ISSN/ISBN -978-86-7391-050-5
  DOI https://doi.org/10.18485/sd_ruski75.2023.ch15
  Godina 2023
  Autori Sanja Milićević
  Strana od 239
  Strana do 251

  Religijska leksika u bosanskim i humskim poveljama 15. vijeka

  Izdavač Filološki fakultet
  ISSN/ISBN 978-99955-58-87-1
  Godina 2022
  Autori Sanja Milićević
  Strana od 163
  Strana do 179

Knjige

  Polnый kurs serbskogo яzыka

  Izdavač OOO "Izdatelьstvo AST"
  ISBN 978-5-17-158334-7
  Godina 2023
  Autori Svetlana Sergeevna Zimodro, Sanja Milićević i Ekaterina Ivanovna Яkuškina
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 560

Projekti

Srpske lekaruše 18. i 19. veka (Južna Ugarska, Hercegovina i Bosna)

redmet istraživanja su srpske lekaruše (kodeksi svetovne medicine) iz Južne Ugarske, Hercegovine i Bosne nastale u 18. i 19. veku. Kako je kontinuitet razvoja medicine kod Srba, oličen u Hilandarskom medicinskom kodeksu (16. vek), prekinut turskim osvajanjima, lekaruše različitoga sastava i sadržaja postaju važan izvor za lečenje bolesti. Iako se u 18. veku u Srba pojavljuju i prvi školovani lekari, lekaruše ne izlaze iz upotrebe ni tokom 19. veka, čuvajući kontituitet sa sredovekovnim tekstovima ove vrste...

Broj projekta 1251614
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Filološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Zorica Nikitović
Projektni tim Sanja Milićević
Anastasija Marić
prof. dr Dragomir Kozomara
Finansijer AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Početak realizacije 01.03.2022.
Završetak projekta 31.03.2023.
Vrijednost projekta 6398.0 BAM

Uticaj Srpski pisani spomenici srednjovjekovnih Bosne i Huma

Istorijska, jezička i književna istraživanja projekta Srpski pisani spomenici srednjovjekovne Bosne i Huma, koji je od strateškog značaja za nacionalni i kulturni identitet Republike Srpske, usmjerena su na proučavanje pisanih spomenika srednjovjekovne Bosne i Huma...

Broj projekta 1251609
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Zorica Nikitović
Projektni tim Vladan Bartula
mr Danijel Dojčinović
dr Neven Isailović
Aleksandar Materić, ma
Sanja Milićević
Slobodan Pavlović
Viktor Savić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.10.2019.
Završetak projekta 01.11.2020.
Vrijednost projekta 20780.0 BAM