Navigacija

prof. dr Slađana Cukut
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Filološki fakultet
051/340-127
lokal 127
Katedre
 • Filološki fakultet - Katedra za srbistiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Specifični jezici – srpski jezik vanredni profesor 6. jul 2023.

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
JN136 Teorija jezičke norme
SR111 Srpski jezik 1
SR112 Srpski jezik 2

Akademija umjetnosti

Akademske studije prvog ciklusa
13DDSJ1 Srpski jezik 1
13DDSJ2 Srpski jezik 2

Filološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MSUNO Uža naučna oblast
Akademske studije prvog ciklusa
12ESJ1 Srpski jezik 1
12ESJ2 Srpski jezik 2
12RFASJ Fonologija i akcentologija srpskog jezika
12SDSJ1 Dijalektologija srpskog jezika 1
12SDSJ2 Dijalektologija srpskog jezika 2
12SFASJ Fonologija i akcentologija srpskog jezika
12SFSJ Fonetika srpskog jezika
13ISJ1 Srpski jezik 1
13ISJ2 Srpski jezik 2
OR22SJ Srpski jezik

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Hidronimi Šipova

  DOI 10.18485/sj.2022.27.1.20
  Časopis Srpski jezik - studije srpske i slovenske
  Godina 2022
  Autori Slađana Cukut
  Broj 27
  Strana od 375
  Strana do 383
  Veb adresa http://doi.fil.bg.ac.rs/volume.php?lang=en&pt=journals&issue=sj-2022-27-1&i=20

  Sistematična bibliografija radova o objavljenoj dijalekatskoj građi

  DOI 10.21618/fil2226437c
  Časopis FILOLOG
  Godina 2022
  Autori Slađana Cukut
  Strana od 437
  Strana do 439

  Dvoakcenatske riječi u govoru na televiziji

  Časopis Nasleđe
  Godina 2022
  Autori Slađana Gostić
  Broj 52
  Strana od 55
  Strana do 70
  Veb adresa https://drive.google.com/file/d/1AAEyPgj6o0hqNiLTQ6295r7hpd-Sm9o4/view?pli=1

  Prenošenje akcenata na proklitike u govoru na Radio-televiziji Republike Srpske

  DOI 10.21618/fil2124121c
  Časopis Filolog
  Godina 2021
  Autori Slađana Cukut
  Volumen 12
  Broj 24
  Strana od 121
  Strana do 135
  Veb adresa https://filolog.rs.ba/index.php/filolog/article/view/7

  Akcenatski dubletizam četvorosložnih pridjeva na Radio-televiziji Republike Srpske

  DOI 10.21618/fil2123380c
  Časopis Filolog
  Godina 2021
  Autori Slađana Gostić
  Broj 23
  Strana od 380
  Strana do 398

  Rasprostranjenost grupa -jt- i -jd- u srpskim govorima okoline Šipova

  Časopis Srpski dijalektološki zbornik
  Godina 2020
  Autori Slađana Gostić
  Broj 67
  Strana od 529
  Strana do 536
  Veb adresa https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/12736

  Vrijedan doprinos nučnoj dijalektologiji, prikaz knjige Dragomira Kozomare

  Časopis Srpski jezik - studije srpske i slovenske
  Godina 2018
  Autori Slađana Cukut
  Broj 23
  Strana od 837
  Strana do 842

  Važnije osobine vokalizma srpskih govora okoline Šipova

  Časopis Prilozi proučavanju jezika
  Godina 2018
  Autori Slađana Cukut
  Broj 48
  Strana od 209
  Strana do 219

  Prenošenje akcenata na proklitiku u govorima Srba okoline Šipova

  DOI 10.18485/sj.2017.22.1.42
  Časopis Srpski jezik - studije srpske i slovenske
  Godina 2017
  Autori Slađana Gostić
  Volumen 22
  Broj 1
  Strana od 679
  Strana do 686

  Sistematična bibliografija leksikografskih radova, prikaz knjige Ljiljane Nedeljkov i Brankice Marković

  DOI 1021618/fil1715428c
  Časopis Filolog
  Godina 2017
  Autori Slađana Cukut
  Broj 15
  Strana od 428
  Strana do 431

  Silazni akcenti na unutrašnjim slogovima riječi u govoru spikera Radio-televizije Republike srpske

  DOI 10.21618/fil1614189c
  Časopis Filolog
  Godina 2016
  Autori Slađana Cukut
  Broj 14
  Strana od 189
  Strana do 196

  O nekim osobinama vokalskog sistema govora mlađih stanovnika Dervente

  Časopis Srpski jezik - studije srpske i slovenske
  Godina 2013
  Autori Slađana Cukut
  Broj 18
  Strana od 595
  Strana do 607

  O nekim osobinama akcenatskog sistema govora mlađih stanovnika Dervente

  DOI 10.7251/FIL1307103C
  Časopis Filolog
  Godina 2013
  Autori Slađana Cukut
  Broj 7
  Strana od 103
  Strana do 111

  O žargonizmima u govoru Dervente

  Časopis Prilozi proučavanju jezika
  Godina 2013
  Autori Slađana Cukut
  Broj 44
  Strana od 43
  Strana do 58

Radovi sa skupova

  Jezičko nasljeđe u zapadnim srpskim govorima (status postakcenatske dužine)

  Naučni skup Nasljeđe i identitet(i)
  DOI 10.7251/ZNII2201183C
  Godina 2022
  Autori Slađana Cukut
  Strana od 183
  Strana do 196

  Iz sintakse padeža u srpskim govorima okoline Šipova

  Naučni skup Porodica i porodični odnosi u srpskom jeziku knjievnosti i kulturi
  DOI 10.21618/phs2101049c
  Godina 2021
  Autori Slađana Cukut
  Strana od 49
  Strana do 59

  O upotrebi dopunskih veznika u srpskom jeziku i njihovih ekvivalenata u bugarskom jeziku na primjerima pripovjedaka Branka Ćopića (srpsko-bugarske jezičke paralele)

  Naučni skup Ćopićev projekat, Ćopićevsko modelovanje realnosti kroz humor i satiru, Grac - Banja Luka
  Godina 2014
  Autori Slađana Cukut
  Strana od 397
  Strana do 405

  Nablюdeniя vъrhu upotrebata na predloga s v bъlgarski i srъbski ezik (po primeri ot prepodavaneto na srъbski ezik kato čužd)

  Naučni skup Trinadesetata nacionalna konferenciя za studenti i doktoranti, Plovdiv 2011
  Godina 2012
  Autori Slađana Cukut
  Strana od 90
  Strana do 94

Ostali radovi

  Neakcentovani kvantitet u govorima Srba okoline Šipova

  Izdavač Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99955-58-44-4
  Godina 2018
  Autori Slađana Cukut
  Strana od 269
  Strana do 276

  Govor mladih Dervente

  Izdavač Filološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2013
  Autori Slađana Cukut
  Strana od 1
  Strana do 105

Knjige

  Srpski govori Šipova

  Izdavač Srpska akademija nauka i umetnosti i Institut za srpski jezik SANU
  ISBN ISSN 0353-8257
  Godina 2021
  Autori Slađana Cukut
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 158
  Veb adresa https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/12737

Projekti

Istraživanje poznavanja i primjene pravopisne norme kod učenika u osnovnim i srednjim školama (uz analizu aktuelnih nastavnih programa i njihove realizacije)

S obzirom na rezultate nastavne prakse u prethodnih nekoliko decenija, evidentno je opadanje nivoa pismenosti kod đaka završnih razreda osnovne i srednje škole (PISA testiranja, eksterne evaluacije, probna mala matura, testovi male mature). Hipoteza od koje polazimo je da su nastavni programi opterećeni velikom količinom sadržaja iz oblasti jezika, što učenicima otežava usvajanje praktičnih znanja u vezi sa funkcionalnom upotrebom jezika...

Broj projekta 1251617
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Filološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Mijana Kuburić Macura
Projektni tim Jovana Dujaković
mr Danijel Dojčinović
Jovana Matijaš
Sonja Lero Maksimović, ma
prof. dr Slađana Cukut
doc. dr Nina Govedar
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2024.
Završetak projekta 01.03.2026.
Vrijednost projekta 6810.0 BAM

Resursi srpskog jezika u savremenom medijskom diskursu Republike Srpske

Prilikom istraživanja u okviru ovog projekta ukazaće se na odstupanja od norme standardnog srpskog jezika na televiziji, i nakon analize i identifikovanja takvih negativnih pojava predložiće se odgovarajuća i optimalna rješenja koja će biti predstavljena putem naučnih radova članova projektnog tima...

Broj projekta 1251616
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Filološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Slađana Cukut
Projektni tim prof. dr Mijana Kuburić Macura
prof. dr Biljana Babić
mr Goran Milašin
prof. dr Dragomir Kozomara
Sonja Lero Maksimović, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2024.
Završetak projekta 31.03.2026.
Vrijednost projekta 5500.0 BAM