Navigacija

prof. dr Svetozar Bogojević
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Katedre
 • Filozofski fakultet - Katedra za pedagogiju i metodike
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Opšta pedagogija redovni profesor 26. decembar 2012.

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MPV13PDS Pedagoška statistika
MPV13SKP Savremene koncepcije predškolskog vaspitanja
MPD10PDF Pedagoška futurologija
MPD22PFU Pedagoška futurologija
MUS07SUO Statistika u obrazovanju
SO2510 Statistika u obrazovanju
Akademske studije prvog ciklusa
VORPU-07 Vaspitno obrazovni rad u predškolskoj ustanovi
OPS121 Osnovi pedagoške statistike
PVPV124 Predškolsko vaspitanje
PNS122 Parametrijska i neparametrijska statistika
PNS122-07 Parametrijska i neparametrijska statistika
PP122-07 Predškolska pedagogija
UUPRP-07 Uvod u predškolsku pedagogiju
UUPRP-PV1 Uvod u predškolsku pedagogiju
Akademske studije trećeg ciklusa
DPD19IPV Istraživanje predškolskog vaspitanja
DPD19KPSPV Komparativno proučavanje sistema predškolskog vaspitanja
DPD19KSII Konstrukcija i standardizacija istraživačkih instrumenata
DPD19PAAP Pedagoški aspekti asocijalnog ponašanja
DPD19RU Rano učenje
KSMI Konstrukcija i standardizacija instrumenata u metodičkim istraživanjima

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Kompetencije i meritornost mediokriteta

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2021
  Autori Svetozar Bogojević
  Broj 2
  Strana od 47
  Strana do 66

  Didaktizacija igre predškolske dece

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2012
  Autori Svetozar Bogojević i Gordana David
  Broj 16
  Strana od 49
  Strana do 62

  Igra kao vodeća aktivnost dece predškolskog uzrasta

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2012
  Autori Svetozar Bogojević
  Broj 15
  Strana od 9
  Strana do 22

  Rano učenje, rani start - značenje, očekivanja. dometi i opasnosti

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2010
  Autori Svetozar Bogojević
  Broj 3-4
  Strana od 29
  Strana do 35

  Pedagogija između filozofije i psihologije

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2009
  Autori Svetozar Bogojević
  Broj 12
  Strana od 289
  Strana do 302

  Usrdno, u opuštenosti čekajući čuđenje

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2007
  Autori Svetozar Bogojević
  Broj 10
  Strana od 165
  Strana do 178

  Kompleks fleksibilnosti

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2006
  Autori Svetozar Bogojević
  Broj 1-2
  Strana od 181
  Strana do 204

  Virtuelna pojavnost - nove mogućnosti ljudske akcije

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2006
  Autori Svetozar Bogojević
  Broj 9
  Strana od 385
  Strana do 397

  Prelazak od institucionalnog na otvoreno vaspitanje - nova ideologija ili neminovnost učeće civilizacije

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2004
  Autori Svetozar Bogojević
  Broj 3-4
  Strana od 34
  Strana do 53

  Od diskontinuiteta ka kontinuitetu vaspitanja

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2004
  Autori Svetozar Bogojević
  Broj 1-2
  Strana od 15
  Strana do 22

  Od fantazije do spektakla

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2004
  Autori Svetozar Bogojević
  Broj 7
  Strana od 89
  Strana do 100

  Razvojne potrebe dece i virtuelna reprezentacija stvarnosti

  Časopis Pedagogija
  Godina 2003
  Autori Svetozar Bogojević
  Broj 3-4
  Strana od 17
  Strana do 27

  Reagovanje na frustracije i socijalno ponašanje djece predškolskog uzrasta

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2003
  Autori Svetozar Bogojević
  Broj 3-4
  Strana od 63
  Strana do 82

  Karakteristike i posledice prelaska sa pričanja bajke na gledanje crtanog filma

  Časopis Pedagogija
  Godina 2002
  Autori Svetozar Bogojević
  Broj 4
  Strana od 93
  Strana do 105

  Institucionalni kontekst u predškolskom vaspitanju

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2002
  Autori Svetozar Bogojević
  Broj 3-4
  Strana od 43
  Strana do 63

  Konstrukcija projektivnog testa društvenog karaktera

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2001
  Autori Svetozar Bogojević
  Broj 1-2
  Strana od 66
  Strana do 78

  Proces globalizacije i ideja multikulturalnog obrazovanja

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2001
  Autori Svetozar Bogojević
  Broj 4
  Strana od 219
  Strana do 225

  Identifikacija, obeležja i pedagoško-didaktički efekti stilova vaspitanja

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2000
  Autori Svetozar Bogojević
  Broj 3-4
  Strana od 5
  Strana do 18

  Vaspitni proces, disciplinovanje ili interakcija

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2000
  Autori Svetozar Bogojević
  Broj 1-2
  Strana od 25
  Strana do 32

  Psihološka pozadina implicitne pedagogije

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 1999
  Autori Svetozar Bogojević
  Broj 3-4
  Strana od 36
  Strana do 47

  Izgrađivanje stavova o polnim odnosima kod adolescenata

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 1999
  Autori Svetozar Bogojević
  Broj 1-2
  Strana od 82
  Strana do 95

  Mijenjanje stavova o polnom životu i polnim odnosima podizanjem nivoa znanja

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 1996
  Autori Svetozar Bogojević
  Broj 3-4
  Strana od 360
  Strana do 372

  Rad s osuđenim licima i princip individualizacije kazne

  Časopis Penološke teme, Zagreb
  Godina 1988
  Autori Svetozar Bogojević
  Volumen 3
  Broj 3-4
  Strana od 277
  Strana do 282

Radovi sa skupova

  Filozofija i njene metode

  Naučni skup Kvantitativni i kvalitativni pristup istraživanjima u društvenim i humanističkim naukama
  Publikacija Akademija nauke i umjetnosti Republike Srpske
  Godina 2023
  Autori Svetozar Bogojević
  Strana od 47
  Strana do 61

  Virtuelna realnost kao prostor-vreme za povratak intuiciji

  Naučni skup Humanističko vaspitanje i informacione tehnologije
  Godina 2020
  Autori Svetozar Bogojević
  Strana od 43
  Strana do 77

  Šta je to vaspitanje?

  Naučni skup Naučni skup: Humanističko i emancipatorsko vaspitanje
  Godina 2016
  Autori Svetozar Bogojević

  Institucije i ljubav na putu od rascepljenosti čoveka ka totalitetu ličnosti

  Naučni skup Društvo znanja i ličnost: putevi i stranputice (de)humanizacije
  Godina 2014
  Autori Svetozar Bogojević

  Bajka i crtani film kao vaspitni podsticaji likovnog izražavanja djece predškolskog uzrasta.

  Naučni skup Suvremeni tokovi ranom odgoju
  Publikacija U Zborniku radova sa naučnog skupa Suvremeni tokovi ranom odgoju.
  Godina 2013
  Autori Svetozar Bogojević, Sanja Partalo i Tatjana Zirojević
  Strana od 187
  Strana do 201

  Osetljivost za čoveka

  Naučni skup Naučna i duhovna utemeljenost društvenih reformi
  Publikacija Zbornik sa naučnog skupa
  Godina 2009
  Autori Svetozar Bogojević
  Strana od 171
  Strana do 182

  Pedagogizacija djetinjstva i didaktizacija igre

  Naučni skup Nauka, kultura, ideologija
  Publikacija Zbornik sa naučnog skupa
  Godina 2008
  Autori Svetozar Bogojević
  Strana od 407
  Strana do 422

  Obrazovanje između kulture i društvene strukture

  Naučni skup Kultura i obrazovanje
  Publikacija Zbornik sa naučnog skupa
  Godina 2006
  Autori Svetozar Bogojević
  Strana od 93
  Strana do 104

  Dihotomije ljudske seksualnosti

  Naučni skup Spomenica Petru Mandiću
  Publikacija Spomenica Petru Mandiću
  Godina 2006
  Autori Svetozar Bogojević

  Virtuelna pojavnost - nove mogućnosti ljudske akcije

  Naučni skup Duhovnost i obrazovanje
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa, 2008
  Godina 2005
  Autori Svetozar Bogojević
  Strana od 257
  Strana do 273

  Mediji, komunikacija i novi dometi upotrebe kompleksa fleksibilnosti

  Naučni skup Nauka i obrazovanje
  Publikacija Zbornik sa naučnog skupa
  Godina 2005
  Autori Svetozar Bogojević
  Strana od 511
  Strana do 536

  Implicitna pedagogija

  Naučni skup Tradicija i savremenost
  Publikacija Zbornik sa naučnog skupa
  Godina 2004
  Autori Svetozar Bogojević
  Strana od 1087
  Strana do 1113

  Manipulacija i vaspitanje

  Naučni skup Pedagoški razgovori
  Publikacija Zbornik radova Pedagoški razgovori
  Godina 2003
  Autori Svetozar Bogojević
  Strana od 198
  Strana do 209

  Virtuelizacija stvarnosti, virtuelna pojavnost i vaspitljivost

  Naučni skup Nauka i naša društvena stvarnost
  Publikacija Zbornik sa naučnog skupa
  Godina 2002
  Autori Svetozar Bogojević
  Strana od 423
  Strana do 435

  Problem određivanja jedinice analize vaspitanja

  Naučni skup Filozofsko-filološke nauke na početku XXI vijeka
  Publikacija Zbornik sa naučnog skupa
  Godina 2001
  Autori Svetozar Bogojević
  Strana od 733
  Strana do 748

Knjige

  Sloboda i ličnost

  Izdavač Društvo pedagoga Republike Srpske
  ISBN 978-99938-710-8-8
  Godina 2024
  Autori Svetozar Bogojević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 65

  Pedagogija kao poveznica postojeće i postajuće stvarnosti

  Izdavač Društvo pedagoga Republike Srpske
  ISBN 978-99938-710-7-1
  Godina 2021
  Autori Svetozar Bogojević
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 363

  Dijalektika i intuicija u doba virtuelne realnosti

  Izdavač Filozofski fakultet
  ISBN 978-99976-38-45-8
  Godina 2020
  Autori Svetozar Bogojević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 254

  Ka virtuelnoj igri pojmom

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet
  ISBN 978-99955-59-72-4
  Godina 2015
  Autori Svetozar Bogojević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 216

  Razvoj zavisnosloženih rečenica u govoru predškolske djece

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-59-31-1
  Godina 2012
  Autori Svetozar Bogojević, Mijana Kuburić Macura, Dijana Crnjak, Željko Mrđa i Sanja Partalo
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 152

  Igra i simbolizacija

  Izdavač Filozofski fakultet; Banja Luka
  ISBN 978-99955-59-19-9
  Godina 2011
  Autori Svetozar Bogojević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 224

  Statistika za pedagoge

  Izdavač Filozofski fakultet, Banja Luka
  ISBN 978-99938-34-57-1
  Godina 2007
  Autori Svetozar Bogojević
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 199

  Teorijsko-izvedbeni modeli pedagoških inovacija

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 99938-34-40-8
  Godina 2005
  Autori Svetozar Bogojević, Drago Branković i Nenad Suzić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 260

  Inovacije u univerzitetskoj nastavi

  Izdavač Filozofski fakultet, Banja Luka
  ISBN 99938-34-39-4
  Godina 2005
  Autori Drago Branković, Mile Ilić, Nenad Suzić, Svetozar Milijević, Svetozar Bogojević, Mladen Vilotijević i Danimir Mandić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije

  Stilovi vaspitanja

  Izdavač Filozofski fakultet; Banja Luka
  ISBN 99938-34-02-5
  Godina 2002
  Autori Svetozar Bogojević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 240

Projekti

Dječije stvaralaštvo u predškolskim ustanovama

Interdisciplinarni naučnoistraživački projekat Dječije stvaralaštvo u predškolskim ustanovama polazi od pretpostavke da je stvaralaštvo opšta, djetetu imanentna tendencija razvoja, a nastaje iz unutrašnje potreba da istražuje svijet oko sebe i stvaralački prerađuje elemente svog iskustva. U institucijama predškolskog vaspitanja djeca...

Broj projekta 1251304
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Tamara Pribišev-Beleslin
Projektni tim prof. dr Svetozar Bogojević
prof. dr Sanja Partalo
Jasmina Bećirović
prof. dr Jelenka Pandurević
Vladana Gajić
prof. dr Brane Mikanović
doc. mr Biljana Smailagić
prof. dr Biljana Babić
prof. dr Aleksandra Šindić-Radić
prof. dr Miroslav Drljača
mr Danijel Dojčinović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.05.2019.
Završetak projekta 17.05.2021.
Vrijednost projekta 4500.0 BAM