Navigacija

prof. dr Sanja Partalo
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Katedre
 • Filozofski fakultet - Katedra za pedagogiju i metodike
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Opšta pedagogija vanredni profesor 26. januar 2023.

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MPV13DRU Dječija igra i rano učenje
MPV13MPD Motivacija predškolskog djeteta
MPV13SKP Savremene koncepcije predškolskog vaspitanja
MPD22DIS Dječija igra i stvaralaštvo
MUS07IUO Inkluzija u obrazovanju
Akademske studije prvog ciklusa
VORPU-07 Vaspitno obrazovni rad u predškolskoj ustanovi
IO142 Inkluzivno obrazovanje
KP1121 Komparativna pedagogija 1
KP2122 Komparativna pedagogija 2
OPD22KP1 Komparativna pedagogija 1
OPD22KP2 Komparativna pedagogija 2
OPD22POP Porodična pedagogija
OPD22PR4 Pedagoški praktikum 4 - Pedagoški praktikum u predškolskoj ustanovi
OPD22PRP1 Predškolska pedagogija 1
OPD22PRP2 Predškolska pedagogija 2
PVPV124 Predškolsko vaspitanje
PK147 Pedagoška komunikologija
PP122 Predškolska pedagogija
PP122-07 Predškolska pedagogija
PPFZF Porodična pedagogija
UPV122 Unapređivanje porodičnog vaspitanja
UUPRP-07 Uvod u predškolsku pedagogiju
UUPRP-PV1 Uvod u predškolsku pedagogiju
UUPRPFZF Uvod u predškolsku pedagogiju
Akademske studije trećeg ciklusa
DPD19KPSPV Komparativno proučavanje sistema predškolskog vaspitanja
DPD19RU Rano učenje

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Međugeneracijsko učenje u zajednici: Izazovi za vrtiće i škole

  DOI https://doi.org/10.7251/NSK2101033L
  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2021
  Autori Sanja Partalo
  Volumen 10
  Broj 1
  Strana od 33
  Strana do 56

  Kreativnost i konformnost simboličke igre predškolske djece.

  Časopis INOVACIJE U NASTAVI - ČASOPIS ZA SAVREMENU NASTAVU
  Godina 2014
  Autori Sanja Partalo
  Volumen 27
  Broj 1
  Strana od 65
  Strana do 73

  Savremeni tokovi predškolskog vaspitanja.

  Časopis ZBORNIK RADOVA FILOZOFSKOG FAKULTETA, Univerzitet u Prištini
  Godina 2012
  Autori Radivoje Kulić i Sanja Partalo
  Strana od 293
  Strana do 303

  Struktura i sredstva simboličke igre u zavisnosti od uzrasta.

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2010
  Autori Sanja Partalo
  Broj 3-4
  Strana od 85
  Strana do 102

Radovi sa skupova

  Porodično okruženje i matematički razvoj djece u ranom djetinjstvu. Family environment and children's mathematical development in early childhood

  Naučni skup NOVI HORIZONTI VASPITANJA I OBRAZOVANJA Univerzitet u Beogradu Učiteljski fakultet 28.5.2022.
  Publikacija Međunarodni naučni skup NOVI HORIZONTI VASPITANJA I OBRAZOVANJA Univerzitet u Beogradu Učiteljski fakultet 28.5.2022. Knjiga rezimea
  Godina 2022
  Autori Tamara Pribišev-Beleslin, Sanja Partalo, Aleksandra Hadžić i Dragica Milinković
  Strana od 117
  Strana do 119
  Veb adresa http://naucniskup.uf.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2016/12/Zbornik-rezimea-Book-of-Abstracts-2022-2.pdf

  Empirijski model prijateljstva predškolske djece u izmjenjenom kontekstu institucionalnog vaspitanja

  Naučni skup Nauka, nastava, učenje u izmenjenom društvenom kontekstu
  DOI 10.46793/NNU21.665P
  Publikacija Nauka, nastava, učenje u izmenjenom društvenom kontekstu
  Godina 2021
  Autori Sanja Partalo
  Strana od 665
  Strana do 678

  Children's words about friendship before and during the pandemic

  Naučni skup Early Childhood Voices Conference 2020
  Publikacija S. McLeod, T. Cumming, B. Downey, and L. Mahony (Eds.), Early Childhood Voices 2020 Conference Proceedings. Charles Sturt University, Faculty of Arts and Education, Early Childhood Research Group
  Godina 2020
  Autori Tamara Pribišev-Beleslin i Sanja Partalo
  Strana od 149
  Strana do 150
  Veb adresa https://earlychildhoodresearch.csu.domains/early-childhood-voices-conference-2020/

  Međugeneracijsko učenje u informacionom dobu

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti Društveno-humanističke nauke danas
  Publikacija Banjalučki novembarski susreti Društveno-humanističke nauke danas Rezimei
  Godina 2019
  Autori Nives Ličen, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Tamara Pribišev-Beleslin, Aleksandra Šindić, Brane Mikanović i Sanja Partalo

  Pedagoške vrijednosti igre i pokreta predškolske djece

  Naučni skup VIII naučno – stručna konferencija međunarodnog karaktera Balkanskog saveza udruženja vaspitača BAPTA: Vaspitanje igrom i pokretom kroz svakodnevni život djeteta.
  Publikacija U Zborniku radova sa VIII naučno – stručne konferencije međunarodnog karaktera Balkanskog saveza udruženja vaspitača BAPTA: Vaspitanje igrom i pokretom kroz svakodnevni život djeteta
  Godina 2019
  Autori Sanja Partalo
  Strana od 17
  Strana do 28

  Umjetnost kao cilj i sredstvo vaspitanja i obrazovanja predškolske djece.

  Naučni skup VII naučno – stručna konferencija međunarodnog karaktera u organizaciji Balkanskog saveza udruženja vaspitača BAPTA: Kultura i umjetnost u predškolskom vaspitanju i obrazovanju.
  Publikacija U Zborniku radova sa VII naučno-stručne konferencije međunarodnog karaktera Balkanskog saveza udruženja vaspitača BAPTA: Kultura i umjetnost u predškolskom vaspitanju i obrazovanju. Smederevo: Newpress.
  Godina 2018
  Autori Sanja Partalo
  Strana od 43
  Strana do 53

  Dječija igra u kurikulumu predškolskog vaspitanja.

  Naučni skup Implementacija inovacija u obrazovanju i vaspitanju – izazovi i dileme
  Publikacija U Zborniku radova sa naučnog skupa: Implementacija inovacija u obrazovanju i vaspitanju – izazovi i dileme.
  Godina 2015
  Autori Sanja Partalo i Tamara Pribišev-Beleslin
  Strana od 123
  Strana do 133

  Igra kao temeljna odrednica sazrijevanja i kvaliteta učenja predškolskog djeteta.

  Naučni skup Drugi kongres pedagoga Republike Srpske: Kvalitet vaspitno – obrazovnog rada
  Publikacija U Zborniku radova s Drugog kongresa pedagoga Republike Srpske: Kvalitet vaspitno – obrazovnog rada.
  Godina 2014
  Autori Sanja Partalo
  Strana od 175
  Strana do 188

  Globalizacija i obrazovne reforme.

  Naučni skup Nauka i globalizacija
  Publikacija U Zborniku radova sa naučnog skupa: Nauka i globalizacija. Univerzitet u Istočnom Sarajevu: Filozofski fakultet Pale.
  Godina 2014
  Autori Radivoje Kulić i Sanja Partalo
  Strana od 747
  Strana do 756

  Bajka i crtani film kao vaspitni podsticaji likovnog izražavanja djece predškolskog uzrasta.

  Naučni skup Suvremeni tokovi ranom odgoju
  Publikacija U Zborniku radova sa naučnog skupa Suvremeni tokovi ranom odgoju.
  Godina 2013
  Autori Svetozar Bogojević, Sanja Partalo i Tatjana Zirojević
  Strana od 187
  Strana do 201

  Praćenje i ocjenjivanje studenata po Bolonjskom procesu

  Naučni skup Kvalitet nastavnog i naučnog rada i Bolonjski proces
  Godina 2011
  Autori Margareta Skopljak, Sanja Partalo i Tanja Vujić
  Strana od 225
  Strana do 240

  Tradicionalne i savremene koncepcije o darovitosti u kontekstu predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

  Naučni skup Kultura i obrazovanje - determinante društvenog progresa
  Publikacija Zborniku radova sa naučnog skupa: Kultura i obrazovanje - determinante društvenog progresa
  Godina 2010
  Autori Tamara Pribišev-Beleslin i Sanja Partalo
  Strana od 509
  Strana do 523

Ostali radovi

  Stvaralaštvo iz dječije perspektive

  Izdavač Filozofski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99976-38-48-9
  Godina 2020
  Autori Sanja Partalo
  Strana od 71
  Strana do 78

  Obrazovanje za održivi razvoj u inicijalnom profesionalnom razvoju vaspitača predškolske djece

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci - Pedagoška fakulteta Univerza na Primorskem
  ISSN/ISBN 978-99976-38-27-4
  Godina 2019
  Autori Tamara Pribišev-Beleslin, Sanja Partalo, Aleksandra Šindić-Radić, Brane Mikanović i Nives Ličen
  Strana od 9
  Strana do 26

  Prijateljstva predškolske djece u odnosu na uzrast i pol

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci - Pedagoška fakulteta Univerza na Primorskem
  ISSN/ISBN 978-99976-38-27-4
  Godina 2019
  Autori Sanja Partalo
  Strana od 123
  Strana do 142

  Društveno oblikovanje potreba nadarene dece

  Izdavač Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku
  ISSN/ISBN 978-86-87095-17-5
  Godina 2011
  Autori Tamara Pribišev-Beleslin, Tanja Stanković - Janković i Sanja Partalo
  Strana od 333
  Strana do 341

  Potrebe i mogućnosti unapređenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja mladih.

  Izdavač Istočno Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
  ISSN/ISBN 978-99938-0-984-5
  Godina 2007
  Autori Sanja Partalo
  Strana od 127
  Strana do 142

Knjige

  Prijateljstva predškolske djece

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-38-70-0
  Godina 2022
  Autori Sanja Partalo
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 197

  Razvoj zavisnosloženih rečenica u govoru predškolske djece

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-59-31-1
  Godina 2012
  Autori Svetozar Bogojević, Mijana Kuburić Macura, Dijana Crnjak, Željko Mrđa i Sanja Partalo
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 152

Projekti

Unapređenje upravljanja i rukovođenja kroz podučavanje

Na visokoškolskim ustanovama na Zapadnom Balkanu, nastavno osoblje se bira na osnovu istraživačkih postignuća ili profesionalnih vještina koje olakšavaju realizaciju nastavnog procesa u okviru svoje stručne oblasti u kojoj dobijaju nastavno-naučno zvanje. Savremeni pristupi potenciraju pomijeranje ka visokom obrazovanju zasnovanom na kompetencijama (Competency-Based Higher Education (CBHE)) i paradigmi zasnovanoj na ishodima. Naglašava se u svim fazama visokoškolske nastave...

Broj projekta 1251324
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Tamara Pribišev-Beleslin
Projektni tim prof. dr Draženko Jorgić
doc. dr Dragan Partalo
prof. dr Sanja Partalo
Željana Kovačević
prof. dr Siniša Lakić
prof. dr Tanja Stanković - Janković
prof. dr Dragan Matić
dr Dragan Dragomirović
Finansijer EUROPEAN COMMISSION EUROPEAN EDUCATION AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY
Početak realizacije 01.12.2022.
Završetak projekta 30.11.2025.
Vrijednost projekta 46165.0 BAM

Osnaživanje i promovisanje vrijednosti inkluzije u vaspitanju i obrazovanju

Naš program će se u početku zasnivati na teorijskoj i praktičnoj obuci studenata, angažovanih vršnjačkih edukatora sa pet nastavničkih fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u ljetnom semestru školske 2021/2022. godine. Obučeni vršnjački edukatori realizovaće aktivnosti (interaktivna predavanja, radionice, panel diskusije) sa svojim nastavnicima na pet fakulteta za obuku nastavnika...

Broj projekta 1251317
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Sanja Partalo
Projektni tim Željana Kovačević
doc. dr Želimir Dragić
Tanja Glišić, ma
prof. dr Miroslav Drljača
mr Kristijan Popović
Aleksandar Pajkić, ma
prof. dr Tamara Pribišev-Beleslin
prof. dr Dragan Matić
prof. dr Tanja Stanković - Janković
prof. dr Aleksandra Šindić-Radić
prof. dr Svetlana Borojević
prof. dr Emir Muhić
prof. dr Slaviša Jenjić
prof. dr Aleksandra Hadžić
doc. dr Snježana Kević-Zrnić
Mirjana Predić, ma
dr Nevena Vučen Papić
prof. dr Tatjana Mihajlović
prof. dr Sanja Josifović-Elezović
prof. dr Ljiljana Jerković
prof. dr Slavica Tutnjević
prof. dr Kristina Pantelić Babić
doc. dr Dragan Partalo
Marko Aćić
prof. dr Tatjana Marić
prof. dr Margareta Skopljak
Finansijer UNICEF
Početak realizacije 01.03.2022.
Završetak projekta 01.07.2024.
Vrijednost projekta 41900.0 BAM

Životna sredina u vrijeme pandemije: pedagoške i andragoške implikacije u razvoju rezilijentnosti

Pandemija COVID-19 predstavlja elementarnu katastrofu koja je prouzrokovala društvenu krizu i opšti društveni stres i traumu. U takvim situacijama od velike važnosti je podrška odraslih bitnih za dijete, njihova stabilnost i spremnost da pruže sigurnost, zadovolje dječije potrebe i pomognu u emocionalnoj preradi teških psihičkih situacija (Kruger &Reddemann 2013, Profaca i Arambašić 2009). Različite aktivnosti roditelja i drugih odraslih bitnih za dijete...

Broj projekta 1251313
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Aleksandra Šindić-Radić
Projektni tim Tanja Glišić, ma
mr Kristijan Popović
prof. dr Tamara Pribišev-Beleslin
prof. dr Tanja Stanković - Janković
prof. dr Draženko Jorgić
prof. dr Sanja Partalo
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.07.2021.
Završetak projekta 10.07.2024.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Svi za inkluzivno obrazovanje

Obrazovne politike razvijenih zemalja u Evropi i svijetu značajno su se približile postizanju osnovnog cilja inkluzivnog obrazovanja uvođenjem kvalitativnih promjena u njihov obrazovni sistem. Istraživanja na temu inkluzivnog obrazovanja (Mittler, 2000; Ainscov, 2002) sugerišu da su razvoj i napredak društva uslovljeni smanjenjem razlika u društvu...

Broj projekta 1251312
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Sanja Partalo
Projektni tim Ozren Trišić
Tanja Glišić, ma
prof. dr Sanja Josifović-Elezović
Željana Kovačević
prof. dr Tanja Stanković - Janković
doc. dr Snježana Kević-Zrnić
prof. dr Draženko Jorgić
Finansijer UNICEF
Početak realizacije 01.11.2020.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 45500.0 BAM

Obrazovanje za održivi razvoj na ranom uzrastu i međugeneracijsko učenje

Koncepti koje ćemo istraživati su održivi razvoj, obrazovanje u zajednici, ekologija učenja i odnosa, univerzitetsko, predškolsko, školsko i postformalno obrazovanje. Istraživački kontekst je proistekao iz bilateralnog projekta BiH i Slovenije pod nazivom Očuvanje životne sredine: vaspitanje i obrazovanje u zajednici koji je u toku. Naše istraživanje zasniva se na tezi da je za podršku i razvoj održivosti u okruženju i dobrobiti zajednice potrebna edukacija za sve generacije ...

Broj projekta 1251307
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Aleksandra Šindić-Radić
Projektni tim doc. dr Želimir Dragić
Snježana Jovanović
doc. dr Dragan Partalo
prof. dr Sanja Partalo
prof. dr Brane Mikanović
prof. dr Tamara Pribišev-Beleslin
Adrijana Jevtić Višnjić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2020.
Završetak projekta 10.07.2024.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM

Dječije stvaralaštvo u predškolskim ustanovama

Interdisciplinarni naučnoistraživački projekat Dječije stvaralaštvo u predškolskim ustanovama polazi od pretpostavke da je stvaralaštvo opšta, djetetu imanentna tendencija razvoja, a nastaje iz unutrašnje potreba da istražuje svijet oko sebe i stvaralački prerađuje elemente svog iskustva. U institucijama predškolskog vaspitanja djeca...

Broj projekta 1251304
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Tamara Pribišev-Beleslin
Projektni tim prof. dr Svetozar Bogojević
prof. dr Sanja Partalo
Jasmina Bećirović
prof. dr Jelenka Pandurević
Vladana Gajić
prof. dr Brane Mikanović
doc. mr Biljana Smailagić
prof. dr Biljana Babić
prof. dr Aleksandra Šindić-Radić
prof. dr Miroslav Drljača
mr Danijel Dojčinović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.05.2019.
Završetak projekta 17.05.2021.
Vrijednost projekta 4500.0 BAM

Očuvanje životne sredine: vaspitanje i obrazovanje u zajednici (Komparativna analiza između Republike Slovenije i Bosne i Hercegovine)

Glavni cilj istraživanja se odnosi na identifikovanje, proučavanje i komparaciju programe/kurikulume i ekološke metodičke strategije u različitim grupama i okruženju s akcentom na predškolsko vaspitanje i neformalno obrazovanje u zajednici odraslih i starijih odraslih...

Broj projekta 1251302
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Aleksandra Šindić-Radić
Projektni tim prof. dr Sanja Partalo
prof. dr Brane Mikanović
prof. dr Tamara Pribišev-Beleslin
Milana Damjenić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 01.10.2021.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM