Navigacija

Stojislav Konjević

Medicinski fakultet

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM13PED Pedijatrija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Proinflammatory cytokines in a newborn: a literature review

  Časopis SIGNA VITAE
  Godina 2017
  Autori Želimir Erić i Stojislav Konjević
  Volumen 13
  Broj 4
  Strana od 10
  Strana do 13
  Veb adresa http://www.signavitae.com/wp-content/uploads/2017/06/sv13-s4-10-13.pdf

  Visoko-frekventna oscilatorna ventilacija (HFOV) u pedijatriji i neonatologiji

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2015
  Autori Stojislav Konjević i Želimir Erić
  Volumen 5
  Broj 1-2
  Strana od 81
  Strana do 86

  Procena riziko faktora kod retinopatije prematuriteta

  Časopis Medical investigations. The Journal of the School of Medicine, University of Belgrade
  Godina 2015
  Autori D. Jojić, Dragica Draganović, Ljilja Solomun, Stojislav Konjević i M. Preradović
  Volumen 49
  Strana od 19
  Strana do 25

  Incidenca teškog aspiracionog sindroma na odjelu intenzivne njege i terapije Dječije klinike centra Banja Luka

  Časopis Scripta Medica
  Godina 2007
  Autori Vesna Novaković, Stojislav Konjević, Suzana Savić, Vera Milošević, Stevan Bajić, Snežana Petrović-Tepić, Aleksandra Serdar, Olivera Ljuboja i Ljubo Višekruna
  Broj 1 (1 Suplement)
  Strana od 120
  Strana do 120

  Mehanička ventilacija u liječenju novorođenčadi u odjelu intezivne njege i terapije Dječije klinike Kliničkog centra Banja Luka

  Časopis Scripta Medica
  Godina 2007
  Autori Vesna Novaković, Dalibor Đukić, Stojislav Konjević, Stevan Bajić, Biljana Suzić, Aleksandra Serdar, Snežana Petrović-Tepić, V. Kuzmanović, Jelica Predojević-Samardžić i Olivera Ljuboja
  Broj 1 (1 Suplement)
  Strana od 120
  Strana do 120

  Rana neonatalna sepsa

  Časopis Scripta Medica
  Godina 2007
  Autori Vesna Novaković, Vera Milošević, Stojislav Konjević, Stevan Bajić, Snežana Petrović-Tepić, Jelica Predojević-Samardžić, Aleksandra Serdar i Olivera Ljuboja
  Broj 1 (1 Suplement)
  Strana od 122
  Strana do 122

  . Uticaj konsolidacije sa metotreksatom u terapiji akutne limfoblastne leukemije na ishod liječenja

  Časopis Pedijatrija danas
  Godina 2006
  Autori Jelica Predojević-Samardžić, Snežana Petrović-Tepić, Elvira Simić, Vesna Miljković, Stojislav Konjević i Gordana Guzijan
  Volumen 1
  Broj 2
  Strana od 78
  Strana do 94

Radovi sa skupova

  Retropharyngeal abscess and acute dilatation of the left coronary artery in staph sepsis of neonate

  Naučni skup 3rd International Congress of Union of European Neonatal and Perinatal Societies
  Publikacija Acta Med Port. 2012;25(2):196.
  Godina 2012
  Autori Vesna Novaković, Stojislav Konjević, Veroslava Milošević, Dario Đukić i Želimir Erić
  Strana od 196
  Strana do 196

  Incidenca novorođenčadi sa tetralogijom Fallot, kompletnom transpozicijom velikih arterija i dvostrukom izlaznom desnom komorom u regiji Banja Luka

  Naučni skup Kongres doktora porodične medicine
  Publikacija Scr Med
  Godina 2007
  Autori Stevan Bajić, Vesna Novaković, Stojislav Konjević, Gordana Bukara-Radujković i Snežana Petrović-Tepić
  Strana od 117
  Strana do 117