Navigacija

Ranko Vasiljević, ma
asistent

Saradnik - II-5
Šumarski fakultet
Katedre
 • Šumarski fakultet - Katedra za integralnu zaštitu šumskih ekosistema
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Integralna zaštita šumskih ekosistema asistent 28. oktobar 2021.

Predmeti

Šumarski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OŠ13ENTO Šumarska entomologija
OŠ13ZAŠŠ Zaštita šuma
OŠ13MONI Monitoring zdravstvenog stanja šuma
OŠ13FPAT Šumska fitopatologija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  ANALIZA UČINKA FEROMONSKIH PREPARATA I KLOPKI NAMIJENJENIH ZA SUZBIJANJE POTKORNJAKA SMRČE NA PODRUČJU ŠG „ROMANIJA“ SOKOLAC, REPUBLIKA SRPSKA, BiH

  Časopis Šumarstvo
  Godina 2023
  Autori Zoran Stanivuković i Ranko Vasiljević
  Broj 1-2
  Strana od 45
  Strana do 54
  Veb adresa http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2023_1-2/sumarstvo_2023_1-2_rad03.pdf

  SNOW DAMAGE IN PLANTATIONS OF AUSTRIAN PINE AND SCOTS PINE IN THE WESTERN PART OF THE REPUBLIC OF SRPSKA

  DOI 10.7251/GSF2232002S
  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci
  Godina 2022
  Autori Zoran Stanivuković i Ranko Vasiljević
  Broj 32
  Strana od 17
  Strana do 31
  Veb adresa http://glasnik.sf.unibl.org/index.php/gsfbl/article/view/259/237

  NAJVAŽNIJE BIOTIČKE ŠTETOČINE I NJIHOV UTICAJ NA INTENZITET SUŠENJA SMRČE (Picea abies Karst.) NA ROMANIJSKOM PLATOU

  Časopis Šumarstvo
  Godina 2019
  Autori Zoran Stanivuković i Ranko Vasiljević
  Broj 3-4
  Strana od 21
  Strana do 41
  Veb adresa http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2019_3-4/sumarstvo2019_3-4_rad02.pdf

  UTICAJ NEKIH BIOTIČKIH ŠTETOČINA NA INTENZITET SUŠENJA HRASTA KITNJAKA (Quercus petraea L.) NA PLANINI OZREN – REPUBLIKA SRPSKA

  GRADACIJA SMRČINIH POTKORNJAKA NA PODRUČJU HAN PIJESKA

  DOI 10.7251/GSF1828029S
  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2018
  Autori Zoran Stanivuković i Ranko Vasiljević
  Broj 28
  Strana od 29
  Strana do 36
  Veb adresa http://glasnik.sf.unibl.org/index.php/gsfbl/article/view/199/189

Radovi sa skupova

  Research of the occurrence and intensity of attacks of the oak lace bug (Corythucha arcuata Say.) at the territory of the Republic of Srpska

  Naučni skup FORESTRY SCIENCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT - FORS2D
  Publikacija BOOK OF ABSTRACTS
  Godina 2022
  Autori Zoran Stanivuković, Dragan Karadžić i Ranko Vasiljević
  Strana od 74
  Strana do 74
  Veb adresa https://forsd.sf.unibl.org/wp-content/uploads/2022/10/Book-of-Abstracts-FORS2D.pdf#page=72

  The most important causes of spruce (Picea abies Karst.) dieback in Kotor Varos

  Naučni skup FORESTRY SCIENCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT - FORS2D
  Publikacija BOOK OF ABSTRACTS
  Godina 2022
  Autori Ranko Vasiljević i Zoran Stanivuković
  Strana od 80
  Strana do 80
  Veb adresa https://forsd.sf.unibl.org/wp-content/uploads/2022/10/Book-of-Abstracts-FORS2D.pdf#page=78

Projekti

Istraživanje stanja populacija gubara i borovog četnika (Lymantria dispar L., Thaumatopoea pityocampa Schiff.) na području "Centra za gazdovanje kršom" i prognoza njihove brojnosti u sezoni 2022/2023 godini

Gubar (Lymantria dispar L.) je štetočina koja je od prirode prisutna na našim prostorima. Na području Republike Srpske gubar se u prošlosti pojavljivao u gradacijama užeg ili šireg obima. Najnovije pojavljivanje gubara zabilježeno je na području „Centra za gazdovanje kršom“. Borov četnik (Thaumatopoea pityocampa Schiff.) predstavlja ozbiljnu štetočinu različitih vrsta borova Borov četnik je izuzetno neugodna štetočina ne samo za svoje domaćine, razne vrste borova, već i za životinjski svijet, posebno čovjeka...

Broj projekta 1251444
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Zoran Stanivuković
Projektni tim dr Dražen Miljić
Božica Marić
Sanja Radinović
Brankica Kajkut
Ranko Vasiljević, ma
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.08.2022.
Završetak projekta 31.08.2023.
Vrijednost projekta 22500.0 BAM

Podrška implementaciji COST akciji: COST Action CA18135 FIRE IN THE EARTH SYSTEM: SCIENCE & SOCIETY (FIRElinks)

ilj projekta je utvrđivanje stepena ugroženosti i degradacije zemljišta od požara na odabranim područjima i procjena šteta po šumske ekosisteme i životnu sredinu. Takođe, cilj projekta je identifikacija glavnih uzroka požara u Bosni i Hercegovini, upoznavanje donosioca odluka i lokalnog stanovništva sa novim...

Broj projekta 1251442
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac Ilija Čigoja
Projektni tim prof. dr Marijana Kapović Solomun
doc. dr Vanja Daničić
Rade Janjić
Ranko Vasiljević, ma
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2023.
Završetak projekta 30.06.2023.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM