Navigacija

Akademik prof. dr Rajko Kuzmanović (1988-1992)

Rođen je 1931. godine u Čelincu. Diplomski studij završio je 1964. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Magistarski rad pod naslovom „Zakonodavni rad Privremene narodne skupštine Demokratske Federativne Jugoslavije“ odbranio je 1977. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Doktorsku disertaciju pod naslovom: „Mjesto i uloga Privremene narodne skupštine u konstituisanju nove Jugoslavije“ odbranio je 1980. godine na Pravnom fakultetu u Mostaru. Biran je u zvanja docenta, vanrednog profesora, redovnog profesora i profesora emeritusa Pravnog fakulteta u Banjoj Luci. Izborna disciplina: Ustavno pravo. Rektor Univerziteta u periodu 1988-1992. godine.