Navigacija
Viber X logo

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Biohemija i molekularna biologija

Izbori u zvanjaPrirodno-matematički fakultet

Nastavno-naučno vijeće Prirodno-matematičkog fakulteta, na sjednici održanoj 13.03.2013. godine, je donijelo Odluku broj 19/3. 628/13. kojom je imenovalo Komisiju za pisanje izvještaja za izbor saradnika za užu naučnu oblast biohemija i molekularna biologija (nastavni predmeti hemija prirodnih proizvoda, biohemija, klinička biohemija, biohemija makromolekula i viši kurs iz biohemije), u sljedećem sastavu:
1. Dr Živko Saničanin, redovni profesor, uža naučna oblast biohemija i molekularna biologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci, predsjednik,
2. Dr Zoran Kukrić, vanredni profesor, uža naučna oblast biohemija i molekularna biologija, Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjaluci, član i
3. Dr Aleksandar Ivanc, redovni perofesor, uža naučna oblast biohemija, fiziologija životinja, ekologija i ekofiziologija, Državni univerzitet u Novom Pazaru, član Nakon proučavanja priložene dokumentacije uz prijave na konkurs, objavljen u Glasu Srpske 13.02.2013. godine, Komisija Nastavno-naučnom vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjaluci podnosi slijedeći

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Biohemija i molekularna biologija Ivan Samelak