Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Geografija životne sredine

Izbori u zvanjaPrirodno-matematički fakultet

Na osnovu člana 71. podtačka (7) stav e) Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj 73/10) i člana 52. tačka (4). Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Prirodno-matematičkog fakulteta na sjednici održanoj 18.04.2013. godine, donijelo je Odluku o obrazovanju Komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u akademsko zvanje, u sastavu:
1. Dr Čedomir Crnogorac, redovni profesor (uža naučna oblast Fizička geografija), Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik;
2. Dr Miroljub Milinčić, vanredni profesor (uža naučna oblast Zaštita životne sredine), Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, član;
3. Dr Goran Trbić, vanredni profesor (uža naučna oblast Fizička geografija), Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član.

Nakon pregleda primljenog konkursnog materijala konstatovali smo da su se na Konkurs, koji je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ od 10. aprila 2013. godine, za izbor nastavnika za užu naučnu oblast Geografija životne sredine, prijavila dva kandidata. Nakon uvida u kompletnu i relevantnu dokumentaciju sadržanu u dostavljenim prijavama od strane kandidata, Komisija nastavno – naučnom vijeću Prirodno – matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Senatu Univerziteta u Banjoj Luci, zajedno sa svim priloženim dokumentima kandidata, u pisanoj i elektronskoj formi dostavlja

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Geografija životne sredine Dušica Pešević