Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Informacione nauke i bioinformatika (razvoj softvera)

Izbori u zvanjaPrirodno-matematički fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u zvanje u sastavu:

1. Dr Gordana Pavlović Lažetić, redovni profesor, uža naučna oblast Informacione nauke i bioinformatika (razvoj softvera) Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu, predsjednik
2. Dr Ilija Lalović, docent, uža naučna oblast Računarske nauke, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu, član
3. Dr Nenad Mitić, vanredni profesor, uža naučna oblast Informacione nauke i bioinformatika (razvoj softvera), Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu, član


Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Informacione nauke i bioinformatika (razvoj softvera) Marko Đukanović