Navigacija

Tanja Trifković

Projekti

Prelazni metali i antioksidativni odgovor biljaka sa serpentinita

U okviru COST akcije Plantmetals (CA 19116) organizacija škole u trajanju od 3 dana. Škola ukljčuje predavanja i laboratorijske vježbe vezane za determinaciju i diverzitet biljaka sa serpentinita, EPR (elektron paramagnetna reznancija) i atomsku apsorpcionu spektroskopiju i elektroforetske metode...

Broj projekta 1259080
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Biljana Kukavica
Projektni tim prof. dr Dijana Mihajlović
Mirela Boroja, ma
Ivana Pucar, ma
prof. dr Siniša Škondrić
Tanja Trifković
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2022.
Završetak projekta 30.12.2023.
Vrijednost projekta 3911.66 BAM

Biohemijska karakterizacija antioksidativnog kapaciteta fenolnih jedinjenja iz odabranih ljekovitih biljaka sa područja Republike Srpske

Reaktivne vrste kiseonika nastaju u slučaju izloženosti ćelija različitim vrstama stresa i dovode do narušavanja redoks homeostaze favorizujući procese oksidacije. Kod čovjeka generisanje reaktivnih vrsta kiseonika dovodi do oksidativnog stresa i ima važnu ulogu u nastanku bolesti kao što su starenje, rak jetre, neurodegenerativna oboljenja, kardiovaskularna oboljenja, dijabetes...

Broj projekta 1259046
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Biljana Kukavica
Projektni tim doc. Nataša Lukić
Milica Šešić
dr Julia Walter
dr Danijela Mišić
prof. dr Ljiljana Topalić-Trivunović
prof. dr Siniša Škondrić
Danijela Kojić
Tanja Trifković
prof. dr Biljana Davidović-Plavšić
doc. dr Dino Hasanagić
Ivana Pucar, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2020.
Završetak projekta 01.12.2022.
Vrijednost projekta 15000.0 BAM

Istraživanje biohemijskih mehanizama odgovora biljaka na hipoksiju i povećanu koncentraciju reaktivnih vrsta kiseonika nastalih pod uticajem poplave i suše

Za većinu biljnih vrsta poplava i suša su jedni od glavnih abiotičkih faktora koji negativno utiču na rast i produktivnost. Poplava, odnosno višak vode u zemljištu prije svega smanjuje dostupnost kiseonika biljkama zbog njegove slabije rastvorljivosti u vodi. Nedostatak kiseonika za posljedicu ima anaerobni metabolizam biljnih ćelija, smanjenu proizvodnju energije i smanjen rast biljaka...

Broj projekta 1259021
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Biljana Kukavica
Projektni tim doc. dr Dragana Blagojević
doc. dr Dino Hasanagić
Danijela Kojić
prof. dr Biljana Davidović-Plavšić
Sonja Jovanović-Veljović
Tanja Trifković
doc. Nataša Lukić
prof. dr Danijela Kondić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 30.11.2020.
Vrijednost projekta 17647.0 BAM