Navigacija

prof. dr Zlatan Stojanović
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za anatomiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Anatomija vanredni profesor 31. januar 2019.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM23A Anatomija
ISF23AH Anatomija sa histologijom
ISM22A Anatomija
ISM22VACPNS Virtuelna anatomija centralnog nervog sistema i perifernog nervnog sistema
ISDM18A Anatomija
ISM07A Anatomija
ISM07VA Virtualna anatomija CNS i PNS
ISM22A Anatomija
ISM22VACNS Virtuelna anatomija centralnog nervog sistema i perifernog nervnog sistema
ISS07ADA Anatomija i dentalna anatomija
ISF07AHIS Anatomija sa histologijom
ISF19AH Anatomija sa histologijom
Akademske studije prvog ciklusa
OS23A Anatomija
OBA18AERF Anatomija | Embriologija i razvoj fetusa
OZNJ07AHE Anatomija, histologija i embriologija
OZNJ16AHE Anatomija | Histologija i embriologija
OMLD18AIH Anatomija i histologija
ORT18ANA Anatomija
OS18A Anatomija
OSI18A Anatomija
OFT18A Anatomija
OFT18FALS Funkcionalna anatomija lokomotornog sistema

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The significance of the head of nucleus caudatus in the modulation of the intensity of attention deficit hyperactivity disorder

  Časopis IJRSR
  Godina 2021
  Autori Dinko Osmančević, Zlatan Stojanović i Sanja Vukadinović Stojanović
  Volumen 12
  Broj 02
  Strana od 40783
  Strana do 40787

  Association of severity of depression, paroxetine use and markers of liver damage with QT interval duration in patients with alcoholic dependence

  Časopis Vojnosanitetski pregled
  Godina 2020
  Autori Sanja Vukadinović Stojanović i Zlatan Stojanović
  Volumen 77
  Broj 7
  Strana od 680
  Strana do 687

  THE ASSOCIATION BETWEEN THALAMUS MORPHOLOGY AND THE INTENSITY OF DEPRESSION IN PATIENTS WITH DEPRESSIVE DISORDER

  Časopis IJRSR
  Godina 2019
  Autori Zlatan Stojanović, Sanja Vukadinović Stojanović i Gordana Macanović
  Volumen 10
  Broj 12
  Strana od 36457
  Strana do 36461

  CORRELATION ANALYSIS BETWEEN THE MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE HEAD OF NUCLEUS CAUDATUS AND THE SEVERITY OF DEPRESSION

  Časopis International Journal of Recent Scientific Research
  Godina 2019
  Autori Zlatan Stojanović i Sanja Vukadinović Stojanović
  Volumen 10
  Broj 11
  Strana od 35955
  Strana do 35958

  On the Twin Paradox and Ether

  Časopis Journal of Space Exploration
  Godina 2019
  Autori Zlatan Stojanović
  Volumen 8
  Broj 1
  Strana od 153
  Strana do 154
  Veb adresa https://www.tsijournals.com/articles/on-the-twin-paradox-and-ether.pdf

  Photon's Red Shift from Distant Galaxies as The Evidence of Curved Time of Our Universe.

  Časopis Journal of Physics & Astronomy
  Godina 2019
  Autori Zlatan Stojanović
  Volumen 7
  Broj 2
  Strana od 175
  Strana do 177
  Veb adresa https://www.tsijournals.com/articles/photons-red-shift-from-distant-galaxies-as-the-evidence-of-curved-time-of-our-universe.pdf

  On de Sitter Universe

  Časopis Journal of Space Exploration
  Godina 2019
  Autori Zlatan Stojanović
  Volumen 8
  Broj 3
  Strana od 160
  Strana do 163
  Veb adresa https://www.tsijournals.com/articles/on-de-sitter-universe.pdf

  UPOREDNA ANALIZA DEJSTVA ANTIDEPRESIVNIH LIJEKOVA SERTRALINA, PAROKSETINA I VENLAFAKSINA NA DUŽINU QT INTERVALA KOD DEPRESIVNIH PACIJENATA SA ALKOHOLNOM ZAVISNOŠĆU

  Časopis PSYMEDICA
  Godina 2019
  Autori Sanja Vukadinović Stojanović, Zlatan Stojanović i Želimir Erić
  Volumen 8
  Broj 1-2
  Strana od 6
  Strana do 19

  FUNKCIONALNA POVEZANOST TALAMUSA I PSIHOTIČNIH MANIFESTACIJA KOD SHIZOFRENIJE

  Časopis PSYMEDICA
  Godina 2019
  Autori Sanja Vukadinović Stojanović, Gordana Macanović, Nada Banjac i Zlatan Stojanović
  Volumen 8
  Broj 1-2
  Strana od 36
  Strana do 43

  ANALIZA KORELACIJE MORFOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA TALAMUSA I INTENZITETA POREMEĆAJA PAŽNJE I HIPERAKTIVITETA ODRASLIH

  Časopis PSYMEDICA
  Godina 2019
  Autori Zlatan Stojanović, Sanja Vukadinović Stojanović i Gordana Macanović
  Volumen 8
  Broj 1-2
  Strana od 28
  Strana do 35

  ANALIZA KORELACIJE MORFOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA GLAVE REPATOG JEDRA I INTENZITETA ANKSIOZNOG POREMEĆAJA

  Časopis PSYMEDICA
  Godina 2019
  Autori Zlatan Stojanović, Sanja Vukadinović Stojanović i Milan Stojakovic
  Volumen 8
  Broj 1-2
  Strana od 20
  Strana do 27

  ANALIZA DEJSTVA ANTIDEPRESIVNOG LIJEKA VENLAFAKSINA NA DUŽINU QT INTERVALA KOD PACIJENATA SA DEPRESIVNIM POREMEĆAJEM I ALKOHOLNOM ZAVISNOŠĆU.

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2019
  Autori Sanja Vukadinović Stojanović i Zlatan Stojanović
  Volumen 10
  Broj 1
  Strana od 15
  Strana do 23

  ANALYSIS OF THE EFFECT OF THE ANTIDEPRESSANT SERTRALINE ON THE LENGTH OF QT INTERVAL IN PATIENTS WITH DEPRESSION AND ALCOHOL DEPENDENCE.

  Časopis Sanamed
  Godina 2019
  Autori Sanja Vukadinović Stojanović, Zlatan Stojanović, Gordana Macanović, Nada Banjac i Želimir Erić
  Volumen 14
  Strana od 45
  Strana do 52

  CORRELATION ANALYSIS BETWEEN THE MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE HEAD OF NUCLEUS CAUDATUS AND THE INTENSITY OF PSYCHOTIC MANIFESTATION IN SCHIZOPHRENIA.

  Časopis Sanamed
  Godina 2018
  Autori Zlatan Stojanović, Sanja Vukadinović Stojanović i Gordana Macanović
  Strana od 153
  Strana do 158

  KOMPARATIVNA ANALIZA SIMPTOMA DEPRESIVNOG POREMEĆAJA KOD PACIJENATA NAKON MOŽDANOG UDARA U ODNOSU NA NEDEPRESIVNE PACIJENTE

  Časopis PSYMEDICA
  Godina 2016
  Autori Sanja Vukadinović Stojanović, Zlatan Stojanović, Milan Stojaković i Gordana Macanović
  Volumen 7
  Strana od 44
  Strana do 70

  UČESTALOST POLNE ZASTUPLJENOSTI, SOCIODEMOGRAFSKIH I DRUGIH FAKTORA KOD PACIJENATA SA DEPRESIVNIM POREMEĆAJEM NAKON MOŽDANOG UDARA

  Časopis PSYMEDICA
  Godina 2016
  Autori Sanja Vukadinović Stojanović, Zlatan Stojanović, Nada Banjac, Milan Stojaković i Gordana Macanović
  Volumen 7
  Strana od 5
  Strana do 35

  EMOTIONAL REACTIONS IN PATIENTS AFTER FRONTAL LOBE STROKE

  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2015
  Autori Zlatan Stojanović i Sanja Vukadinović Stojanović
  Volumen 72
  Strana od 770
  Strana do 778

  KOGNITIVNO FUNKCIONISANJE PACIJENATA SA DEPRESIJOM NAKON MOŽDANOG UDARA

  Časopis PSYMEDICA
  Godina 2015
  Autori Sanja Vukadinović Stojanović, Zlatan Stojanović i Nada Banjac
  Volumen 6
  Strana od 26
  Strana do 40

  POREMEĆAJ KOGNITIVNIH FUNKCIJA KOD CEREBROVASKULARNIH LEZIJA KORE VELIKOG MOZGA ČOVJEKA

  Časopis PSYMEDICA
  Godina 2015
  Autori Zlatan Stojanović, Sanja Vukadinović Stojanović i Milan Stojaković
  Volumen 6
  Strana od 15
  Strana do 13

  ANALIZA KOGNITIVNOG DEFICITA U SUBAKUTNOJ FAZI INZULTA , KORELACIJA SA ANATOMSKOM LOKALIZACIJOM LEZIJE

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2015
  Autori Zlatan Stojanović, Sanja Vukadinović-Stojanović i Goran Spasojević
  Volumen 6
  Broj 2
  Strana od 90
  Strana do 98

  CORRELATION ANALYSIS BETWEEN DEPRESSIVE MANIFESTATIONS AND MORPHOLOGICAL LESION CHARACTERISTICS IN PATIENTS WITH STROKE

  Časopis Sanamed
  Godina 2014
  Autori Zlatan Stojanović i Sanja Vukadinović Stojanović
  Volumen 9
  Strana od 31
  Strana do 40

  IMORTANCE OF MENTAL DISORDERS IN VICTIMIZATION

  Časopis PSYMEDICA
  Godina 2013
  Autori Milan Novaković, Milan Stojaković, Dragan Jovanović, Joana Marić Burmazević, Sanja Vukadinović Stojanović i Zlatan Stojanović
  Volumen 4
  Strana od 15
  Strana do 25

  PERSONALNE PSIHOLOŠKE REAKCIJE KOD PACIJENATA NA DIJALIZI

  Časopis PSYMEDICA
  Godina 2013
  Autori Milan Novaković, Joana Marić Burmazević, Dragan Savković, Milan Stojaković, Sanja Vukadinović Stojanović, Slobodanka Matijević i Zlatan Stojanović
  Volumen 4
  Strana od 5
  Strana do 14

  STRES KAO FAKTOR RIZIKA U NASTANKU DEPRESIJE NAKON MOŽDANOG UDARA

  Časopis PSYMEDICA
  Godina 2012
  Autori Sanja Vukadinović, Milan Stojaković i Zlatan Stojanović
  Volumen 3
  Strana od 16
  Strana do 27

  KVALITET ŽIVOTA PACIJENATA SA DEPRESIJOM NAKON MOŽDANOG UDARA

  Časopis PSYMEDICA
  Godina 2012
  Autori Sanja Vukadinović, Milan Stojaković i Zlatan Stojanović
  Volumen 3
  Strana od 5
  Strana do 15

  THE RESEARCH OF MORPHOLOGICAL VARIATIONS AND SEXUAL DIMORPHISM OF PRIMARY GROOVES ON THE MEDIAL SIDE OF BRAIN HEMISPHERES IN HUMAN

  Časopis Glasnik Antropoloskog drustva Srbije
  Godina 2012
  Autori Goran Spasojević, Dušan Šuščević, Zlatan Stojanović, Darko Depčinski, Nikola Bojić i Ilija Ramić
  Volumen 47
  Strana od 67
  Strana do 75

  ALCOHOLIC DISEASE IN THE FEMALE POPULATION

  Časopis EUROPEAN PSYCHIATRY
  Godina 2011
  Autori Sanja Vukadinović, Nera Zivlak Radulovic i Zlatan Stojanović
  Volumen 26
  Strana od 1692
  Strana do 1692

  Radiogrametrijska analiza dugih kostiju gornjeg ekstremiteta

  Časopis Sanamed
  Godina 2011
  Autori Zlatan Stojanović, Irena Balaban, Goran Spasojević i Slobodan Malobabić
  Volumen 6
  Strana od 79
  Strana do 82
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1452-662X1102079S

  ASYMMETRY AND SEXUAL DIMORPHISM OF THE MEDIAL FRONTAL GYRUS VISIBLE SURFACE IN HUMANS

  DOI 10.2298/VSP100212N
  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2010
  Autori Goran Spasojević, Zlatan Stojanović, Dušan Šuščević, Slobodan Malobabić, Sašo Rafajlovski i Vujadin Tatić
  Volumen 67
  Broj 2
  Strana od 123
  Strana do 127

  DIGITAL MORPHOMETRIC STUDY OF THE EXTRASULCAL SURFACE OF THE CINGULATE GYRUS IN MAN

  Časopis MEDICINSKI PREGLED
  Godina 2010
  Autori Goran Spasojević, Slobodan Malobabić, Zlatan Stojanović, Slavica Jandrić i Milena Đorđević
  Volumen 63
  Broj 1-2
  Strana od 51
  Strana do 56

  MORFOLOGICAL VARIATIONS OF THE LIMBIC-LOBAR BORDER CORTEX ON THE INNER SIDE OF HUMAN BRAIN HEMISPHERE

  Časopis PERIODICUM BIOLOGORUM
  Godina 2010
  Autori Goran Spasojević, Zlatan Stojanović, Dušan Šuščević, Saša Vujnović i Slobodan Malobabić
  Volumen 112
  Broj 1
  Strana od 89
  Strana do 95

  ANTHROPOMETRIC ANALYSIS OF THE NOURISHMENT OF POPULATION IN RURAL AREAS

  Časopis Glasnik Antropoloskog drustva Srbije
  Godina 2009
  Autori Dušan Šuščević, Jelena Stanković, Biljana Šajić, Sanela Burgić, Zlatan Stojanović, Zoran Obradović, Željko Karan i Goran Spasojević
  Broj 44
  Strana od 441
  Strana do 446
  Veb adresa http://www.antropoloskodrustvosrbije.com/content/glasnik-antropolo%C5%A1kog-dru%C5%A1tva-srbije

  QUANTITATIVE ANALYSIS OF SKELETON NEUROCRANIUM AND VISCEROCRANIUM

  Časopis Glasnik Antropoloskog drustva Srbije
  Godina 2009
  Autori Dušan Šuščević, Željko Karan, Zoran Obradović, Zlatan Stojanović, Goran Spasojević, Ilija Baroš, Saša Dragić i Ilija Ramić
  Broj 44
  Strana od 299
  Strana do 305

  Kifoza baze lobanje

  Časopis Glasnik Antropoloskog drustva Srbije
  Godina 2008
  Autori Dušan Šuščević, Zlatan Stojanović, Ilija Baroš, Ilija Ramić i Saša Dragić
  Volumen 43
  Strana od 587
  Strana do 597

  Istraživanje polnog dimorfizma žuljevitog tijela (corpus callosum) digitalnom morfometrijom

  DOI 10.2298
  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2006
  Autori Goran Spasojević, Zlatan Stojanović, Dušan Šuščević i Slobodan Malobabić
  Volumen 63
  Broj 11
  Strana od 933
  Strana do 938
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ARTAU%26and%26goran%2bspasojevic&page=8&sort=1&stype=0&backurl=%2fSearchResults.aspx%3fquery%3dA

  SIMETRIJA ILI ASIMETRIJA ŽENSKE DOJKE?

  Časopis MEDICI.SOM
  Godina 2006
  Autori Dušan Šuščević, Zlatan Stojanović, Jelena Papić, Jelena Stanković i Biljana Šajić
  Volumen 10
  Strana od 68
  Strana do 69

  MORPHOMETRIC RESEARCH OF LOBULUS PARACENTRALIS IN REGARD TO SEX SIDE OF THE BRAIN

  Časopis Scripta Scientifica Medica
  Godina 2006
  Autori Goran Spasojević, Zlatan Stojanović, Slavica Jandrić, Dušan Šuščević, Slobodan Malobabić i Željko Karan
  Strana od 83
  Strana do 84

  Morfološke karakteristike sulcus parietooccipitalisa

  Časopis MEDICI.SOM
  Godina 2005
  Autori Jelena Stanković, Jelena Papić, Saša Dragić, Ilija Ramić, Ilija Baroš i Zlatan Stojanović
  Broj 12
  Strana od 79
  Strana do 81

  MORFOLOŠKI TIPOVI SULCUS SUBPARIETALIS-a

  Časopis Folia anatomica
  Godina 2003
  Autori Goran Spasojević, Zoran Obradović i Zlatan Stojanović
  Volumen 31
  Strana od 55
  Strana do 55

Radovi sa skupova

  Seksualno opštenje sa djecom- pedofilija

  Naučni skup Nasilnički kriminalitet- seksualna delinkvencija i nasilje u porodici. Treći forenzički susreti.
  Godina 2020
  Autori Sanja Vukadinović Stojanović, Zlatan Stojanović i Gordana Macanović

  Uticaj postinzultnih depresija pacijenata liječenih antidepresivima na kvalitet življenja pacijenata

  Naučni skup XVI psihijatrijski dani Bosne i Hercegovin
  Godina 2018
  Autori Sanja Vukadinović Stojanović, Zlatan Stojanović i Gordana Macanović

  Stres kao faktor rizika u nastanku depresije nakon moždanog udara

  Naučni skup XVI psihijatrijski dani Bosne i Hercegovine
  Godina 2018
  Autori Sanja Vukadinović Stojanović, Zlatan Stojanović i Gordana Macanović

  Nedostaci dijagnostike i liječenja depresivnih poremećaja kod pacijenata u ambulantama porodične medicine

  Naučni skup IV Meunarodni kongres psihijatara BiH
  Godina 2017
  Autori Sanja Vukadinović Stojanović, Zlatan Stojanović i Gordana Macanović

  Alkohol kao faktor rizika u nastanku depresije nakon moždanog udara

  Naučni skup IV Meunarodni kongres psihijatara BiH
  Godina 2017
  Autori Sanja Vukadinović Stojanović, Zlatan Stojanović i Gordana Macanović

  Forenzičko-psihijatrijski pristup krivičnim djelima počinioca u abnormnom i običnom pijanstvu

  Naučni skup IV Meunarodni kongres psihijatara BiH
  Godina 2017
  Autori Sanja Vukadinović Stojanović i Zlatan Stojanović

  RADIOGRAMETRY OF UPPER LIMB LONG BONES (HUMERUS,RADIUS,ULNA ) . XLVII

  Naučni skup Congress of the Antropological Society of Serbia with International participation
  Godina 2008
  Autori Zlatan Stojanović, Dušan Šuščević, Željko Karan, Zoran Obradović, Goran Spasojević, Saša Dragić, Ilija Ramić i Ilija Baroš
  Strana od 95

  CORRELATIONS BETWEN QUANTITATIVE PARAMETERS OF BONE MINERAL DENSITY

  Naučni skup XLVII Congress of Anthropological Society of Serbia
  Godina 2008
  Autori Zlatan Stojanović, Dušan Šuščević, Željko Karan, Zoran Obradović, Goran Spasojević, Ilija Ramić, Ilija Baroš i Saša Dragić
  Strana od 94

  MEASURING OF FEMORAL CD ANGLE BY 3D CAD-MODEL OF PROXIMAL FEMUR

  Naučni skup II Congress of Serbian Anatomical Society (with international participation)
  Godina 2008
  Autori Dušan Šuščević, Zoran Jovičić, Milan Stanojević, Željko Karan i Zlatan Stojanović

  PRILOG ISTRAŽIVANJU MORFOLOŠKIH I MORFOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA SULCUS CALCARINUSA LJUDSKOG MOZGA U ODNOSU NA POL I STRANU HEMISFERA

  Naučni skup Second Congress of Serbian Anatomical Society with international participation
  Godina 2008
  Autori Goran Spasojević, Dušan Šuščević, Zlatan Stojanović, Zoran Obradović i Nenad Ponorac

  QUANTITATIVE ANALYSIS OF SKELETON NEUROCRANIUM AND VISCEROCRANIUM

  Naučni skup XLVII Congress of the Anthropological Society of Serbia with international participation
  Godina 2008
  Autori Dušan Šuščević, Željko Karan, Zoran Obradović, Zlatan Stojanović, Goran Spasojević, Ilija Baroš, Saša Dragić i Ilija Ramić
  Strana od 92

  ANTHROPOMETRIC ANALISYS OF THE NOURISHMENT OF POPULATION IN RURAL AREAS. XXLVII

  Naučni skup Congress of the Anthropological Society of Serbia with international participation
  Godina 2008
  Autori Dušan Šuščević, Jelena Stanković, Biljana Sajić, Sanela Burgić, Zlatan Stojanović, Zoran Obradović, Željko Karan i Goran Spasojević

  KIFOZA BAZE LOBANJE

  Naučni skup XLVI Congress of Yugoslav Anthropological Society (with internatioanal participation)
  Godina 2007
  Autori Dušan Šuščević, Zlatan Stojanović, Saša Dragić, Ilija Ramić i Ilija Baroš

  SIMETRIJA ILI ASIMETRIJA ŽENSKE DOJKE?

  Naučni skup XLV Congress of Anthropological Society of Yugoslavia (with international participation)
  Godina 2006
  Autori Dušan Šuščević, Zlatan Stojanović, Jelena Papić, Jelena Stanković i Biljana Šajić

  KVANTITATIVNA MATEMATIČKA (ALOMETRIJSKA) ANALIZA ODNOSA TURSKOG SEDLA I SFENOIDNOG SINUSA

  Naučni skup I Congress of Serbian Anatomical Society (with international participation)
  Godina 2006
  Autori Dušan Šuščević, Zlatan Stojanović, Zoran Obradović, Saša Dragić, Ilija Ramić i Ilija Baroš

  MORPHOMETRIC RESEARCH OF SULCUS CINGULI SEXUAL DIMORPHISM

  Naučni skup Congress of the Serbian Anathomical Society with international pertitipation
  Publikacija Abstract Book
  Godina 2006
  Autori Goran Spasojević, Zlatan Stojanović, Slavica Jandrić, Zoran Obradović i Dušan Šuščević
  Strana od 25

  BIOMEHANIČKE KARAKTERISTIKE LIŠNJAČE (FIBULE)

  Naučni skup XLIV Congress of Anthropological Society of Yugoslavia with international participation
  Godina 2005
  Autori Dušan Šuščević, Zlatan Stojanović, Željko Karan i Zoran Obradović

  EPIGENETIC TRAITS ON THE SKULLS FROM "ŽITOMISLIĆ" LOCALITY

  Naučni skup XVIII International Symposium on Morphological Sciences
  Godina 2005
  Autori Zoran Obradović, Željko Karan, Dušan Šuščević, Zlatan Stojanović i Stojko Vidović

  MORPHOLOGY OF THE PARIETO-OCCIPITAL SULCUS

  Naučni skup Students' International Congress of Medical Sciences
  Godina 2005
  Autori Jelena Papić, Jelena Stanković, Saša Dragić, Ilija Ramić, Ilija Baroš i Zlatan Stojanović

  ANTROPOMETRIJA TESTISA ČOVJEKA

  Naučni skup Zbornik sažetaka II simpozijuma antropologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2004
  Autori Vujadin Tatić, Dušan Šuščević, Željko Karan, Zoran Obradović i Zlatan Stojanović

  RADIOLOŠKA EVALUACIJA OSTEOPOROZE DUGIH KOSTIJU DONJIH EKSTREMITETA

  Naučni skup Zbornik sažetaka II simpozijuma antropologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2004
  Autori Dušan Šuščević, Željko Karan, Zoran Obradović, Zlatan Stojanović i Stojko Vidović

  ANATOMSKE VARIJACIJE U VASKULARIZACIJI ŽUČNE KESE ČOVJEKA

  Naučni skup Zbornik sažetaka II simpozijuma antropologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2004
  Autori Goran Spasojević, Zlatan Stojanović i Zoran Obradović

  ANATOMICAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SURGICALLY REMOVED MENISCI

  Naučni skup B & H Symposium "Morphology in Science and Practise" with international participation
  Godina 2003
  Autori Dušan Šuščević, Vujadin Tatić, Zoran Obradović i Zlatan Stojanović

Ostali radovi

  KLINIČKO-ANATOMSKA ANALIZA CEREBROVASKULARNIH LEZIJA I INTENZITET PSIHOPATOLOŠKIH FENOMENA KOD BOLESNIKA SA INZULTOM, doktorska disertacija

  Izdavač Medicinski fakultet
  Godina 2012
  Autori Zlatan Stojanović

  RADIOGRAMETRIJSKA ANALIZA KOŠTANE MASE DUGIH KOSTIJU DONJEG EKSTREMITETA, magistarski rad

  Izdavač Medicinski fakultet
  Godina 2007
  Autori Zlatan Stojanović

  THE BIOMECHANICAL CHARACTERISTICS OF THE FIBULA

  Godina 2007
  Autori Zlatan Stojanović, Dušan Šuščević, Zoran Obradović, Željko Karan i Mitar Novaković

  THE RADIOLOGICAL EVALUATION OF LONG BONES OSTEOPOROSIS IN HUMAN LOWER LIMB

  Godina 2007
  Autori Zlatan Stojanović, Dušan Šuščević, Zoran Obradović, Željko Karan i Mitar Novaković

Knjige

  Problemi dijagnostikovanja i liječenja depresivnih poremećaja i kognitivnih oštećenja kod pacijenata sa alkoholnom zavisnošću

  Izdavač Internacionalni univerzitet Brčko
  ISBN 9789926437053
  Godina 2018
  Autori Zlatan Stojanović
  Tip knjige naučna knjiga

  O prirodi poremećaja mentalnog zdravlja – psihodinamika ili organicitet.

  Izdavač Pravni fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99938-50-68-7
  Godina 2015
  Autori Zlatan Stojanović i Sanja Vukadinović Stojanović
  Tip knjige naučna knjiga

  OSNOVE ANATOMIJE KOŠTANOG I ZGLOBNOG SISTEMA ČOVJEKA

  Izdavač Viša medicinska škola Prijedor
  ISBN 978-99938-869-1-4
  Godina 2010
  Autori Goran Spasojević, Zlatan Stojanović i Olivera Spasojević
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 177

  ANATOMIJA KOŠTANO-ZGLOBNOG SISTEMA ČOVJEKA -praktikum za studente VMŠ-

  Izdavač Viša medicinska škola Prijedor
  ISBN 978-99938-869-0-7
  Godina 2007
  Autori Goran Spasojević i Zlatan Stojanović
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 113