Navigacija

mr Ljiljana Stanivuk

Medicinski fakultet

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07SEM Stanovništvo, ekologija i medicina
ISM07H Higijena
ISS07OHIG Oralna higijena
ISS07SES Stanovništvo, ekologija i stomatologija
Akademske studije prvog ciklusa
OBA18H Higijena
OZNJ16IMD Ishrana i medicinska dijetetika
OZNJ16H Higijena
OS18H Higijena
OSI18HPM Higijena i preventivna medicina
OFT18ZVH Zdravstveno vaspitanje sa higijenom

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Prevalenca anemije kod žena u reproduktivnoj dobi u Republici Srpskoj

  DOI DOI: 10.7251/BII1902144S
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2019
  Autori Dragana Stojisavljević, Slađana Šiljak, Ljiljana Stanivuk, Jelena Niškanović i Marin Kvaternik
  Volumen 10(2)
  Strana od 144
  Strana do 151
  Veb adresa file:///C:/Users/hp/Desktop/05-Stojisavljevic-2019-2%20(1).pdf

  The glycosylated haemoglobin A1c and albuminuria in patients with type 2 diabetes in the Republic of Srpska: a cross-sectional study

  DOI https://doi.org//10.2298/VSP170619171S
  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2019
  Autori Ljiljana Stanivuk, Bosa Mirjanić-Azarić i Nađa Vasiljević
  Volumen 76(8)
  Strana od 802
  Strana do 808
  Veb adresa file:///C:/Users/hp/Desktop/VSP%20rad%20ljiljana%20Stanivuk.pdf

  Prevalence of metabolic syndrome and the association with socio-demographic characteristics in adult population of Banja Luka.

  DOI 10.2298/VSP160716346P
  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2018
  Autori Verica Petrović, Gordana Tešanović i Ljiljana Stanivuk
  Volumen 75
  Broj 5
  Strana od 447
  Strana do 452
  Veb adresa https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0042-8450/2018/0042-84501805447P.pdf

  UČINAK MEDICINSKE NUTRITIVNE TERAPIJE NA HIPERGLIKEMIJU I HIPERTRIGLICERIDEMIJU KOD GOJAZNIH OSOBA

  Časopis Medical Data
  Godina 2017
  Autori Milena Todorović, Zdenka Gojković, Marin Kvaternik i Ljiljana Stanivuk
  Volumen 9(1)
  Strana od 023
  Strana do 026

  Mikotoksini u žitaricama i njihovim proizvodima u Republici Srpskoj koa rizici iz hrane i njihov javnozdravstveni značaj

  Časopis Medical Data
  Godina 2016
  Autori Vesna Petković, Dragana Stojisavljević, Ljiljana Stanivuk i Biljana Mijović
  Volumen 8(3)
  Strana od 191
  Strana do 194
  Veb adresa file:///C:/Users/hp/Desktop/članak%20Petkovic%20V.%20dr%20Ljiljana%20Stanivukt%20%20MD-Medical%20Data%202016.pdf

  Stanje ishranjenosti djece predškolskog uzrasta

  DOI 1451-124X:(2012);11(4-6):155-158
  Časopis Medicina danas
  Godina 2012
  Autori Milena Todorović, Ljiljana Stanivuk, Marin Kvaternik i Verica Petrović
  Volumen 11(4-6)
  Strana od 155
  Strana do 158

  Konzumiranje alkohola među srednjoškolskom omladinom

  Časopis Medicina danas
  Godina 2012
  Autori Ljiljana Stanivuk, Dragana Stojisavljević, Dušanka Danojević i Verica Petrović
  Volumen 11
  Broj 4-6
  Strana od 159
  Strana do 162
  Veb adresa http://medicinadanas.info/index.php/arhiva-publikacije/arhiva

  Učestalost pojedinih faktora rizika za kardiovaskularne bolesti kod osoba sa visokim rizikom za nastanak fatalnih kardiovaskularnih događaja u narednih 10 godina

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2007
  Autori Verica Petrović, Gordana Tešanović, Duško Vulić, Ljiljana Stanivuk i Snježana Popović-Pejičić
  Volumen 38
  Broj 2
  Strana od 53
  Strana do 58

  Učestalost metaboličkog sindroma kod osoba sa abdominalnom gojaznošću i njegova povezanost sa kardiovaskularnim oboljenjima

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2007
  Autori Verica Petrović, Gordana Tešanović, Duško Vulić, LJiljana Stanivuk i Snježana Popović-Pejičić
  Volumen 38
  Broj 1
  Strana od 19
  Strana do 23

  Ishranjenost adolescenata starosti od 14 do 18 godina u gradu Banja Luka

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2006
  Autori Ljiljana Stanivuk, Dragana Stojisavljević, Vesna Petković i Verica Petrović
  Volumen 37
  Broj 1
  Strana od 29
  Strana do 32

Radovi sa skupova

  JAVNOZDRAVSTVENI RIZICI RECIKLAŽE ISTROŠENIH AKUMULATORA

  Naučni skup 4. Savjetovanje sa međunarodnim učešćem „Opasan idustrijski otpad, tretman industrijskih otpadnih voda i komunalni otpad“
  Godina 2018
  Autori Dušanka Danojević, Miodrag Marjanović, Dragana Stojisavljević, Slađana Šiljak, Ljiljana Stanivuk i Nataša Mazalica

  Socio-demografske i antropometrijske karakteristike, kvalitet glikoregulacije i drugi riziko faktori kod pacijenta s tipom 2 šećerne bolesti u Republici Srpskoj

  Naučni skup 2. kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka i odabranih radova u cjelosti 2. kongresa endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Ljiljana Stanivuk, Snježana Popović-Pejičić, Dragana Stojisavljević i Verica Petrović
  Strana od 221
  Strana do 234
  Veb adresa https://www.scribd.com/document/341783183/Knjiga-sa%C5%BEetaka-i-odabranih-radova-u-cjelosti

  Povezanost metaboličkog sindroma sa pojavom kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa

  Naučni skup 2. KONGRES ENDOKRINOLOGA I DIJABETOLOGA REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Knjiga sažetaka i odabranih radova u cjelosti 2. kongresa endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Verica Petrović, Snježana Popović-Pejičić i Ljiljana Stanivuk
  Strana od 281
  Strana do 292
  Veb adresa file:///C:/Users/HP/dizajn/Desktop/IZBORI/IZBOR%20VANREDNI%20PROFESOR/PETROVIC.pdf

  Javnozdravstveni aspekti prevencije, upravljanja i kontrole dijabetesa

  Naučni skup Diabetes mellitus: savremena dostignuća i izaovi
  Godina 2017
  Autori Dragana Stojisavljević, Snježana Popović-Pejičić, Ljiljana Stanivuk i Slađana Šiljak
  Strana od 87
  Strana do 98

  Razlike u zdravstvenom ponašanju zdrave odrasle populacije i populacije oboljele od dijabetesa u Republici Srpskoj

  Naučni skup 2.Kongresa endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske s međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Dragana Stojisavljević, Snježana Popović-Pejičić, Ljiljana Stanivuk i Ljubica Jandrić
  Strana od 107

  Povezanost metaboličkog sindroma sa pojavom kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa

  Naučni skup 2.Kongresa endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske s međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Vesna Petrović, Snježana Popović-Pejičić i Ljiljana Stanivuk
  Strana od 108

  Povezanost načina ishrane i fizičke aktivnosti sa kvalitetom glikoregulacije kod oboljelih od dijabetesa u Republici Srpskoj

  Naučni skup 9. SRPSKI KONGRES O ŠEĆERNOJ BOLESTI sa internacionalnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2015
  Autori Snježana Popović-Pejičić, Ljiljana Stanivuk i Dragana Stojisavljević
  Strana od 76
  Strana do 76
  Veb adresa file:///C:/Users/hp/Desktop/Zbornik%20sazetaka%202015%20Beograd.pdf

  Povezanost promjena na očnom dnu i metaboličke regulacije kod oboljelih od šećerne bolesti tip 2

  Naučni skup 9. SRPSKI KONGRES O ŠEĆERNOJ BOLESTI sa internacionalnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2015
  Autori Ljiljana Stanivuk, Snježana Popović-Pejičić, Dragana Stojisavljević i Verica Petrović
  Strana od 57
  Strana do 57
  Veb adresa file:///C:/Users/hp/Desktop/Zbornik%20sazetaka%202015%20Beograd.pdf

  Moderni hazardi životne sredine i zdravlje

  Naučni skup Međunarodna naučnostručna konferencija: Suzbijanje kriminaliteta i evropske integracije s osvrtom na ekološki kriminalitet
  Publikacija Međunarodna naučnostručna konferencija: Suzbijanje kriminaliteta i evropske integracije s osvrtom na ekološki kriminalitet, zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Dušanka Danojević, Dragana Stojisavljević i Ljiljana Stanivuk

  Rizično ponašanje mladih u Republici Srpskoj

  Naučni skup Šesti međunarodni kongres “Ekologija, zdravlje, rad i sport”
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Dušanka Danojević, Dragana Stojisavljević, Slađana Šiljak, Jelena Niškanović, Ljiljana Stanivuk i Stela Stojisavljević
  Strana od 323
  Strana do 333

  Znanje, stavovi i ponašanje studenata Bosne i Hercegovine prema HIV/AIDS-u

  Naučni skup Peti međunarodni kongres “Ekologija, zdravlje, rad i sport”
  DOI 987-99955-789-3-6
  Publikacija Zbornik radova 1
  Godina 2012
  Autori Dušanka Danojević, Dragana Stojisavljević, Slađana Šiljak, Jelena Niškanović i Ljiljana Stanivuk
  Strana od 396
  Strana do 404

  Uspostavljanje monitoringa kolektivne ishrane studenata i predškolske dece u Banjoj Luci: prvi rezultati

  Naučni skup VII Jugoslovenski simpozijum o hiperlipoproteinemijama
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2000
  Autori Ljiljana Stanivuk, Vesna Vukmirović-Dujaković, Elizabeta Monarov i Miroslava Kristiforović-Ilić
  Strana od 167
  Strana do 167

Ostali radovi

  ISHRANA SPORTISTA – HIDRACIJA I ZAŠTITNE MATERIJE (VODA, VITAMINI I MINERALI)

  Izdavač Udruženje građana “Ishranom do zdravlja’’ Banja Luka
  Godina 2019
  Autori Ljiljana Stanivuk i Dragana Stojisavljević
  Strana od 1
  Strana do 39

  ISHRANA SPORTISTA – ENERGETSKE POTREBE I MAKRONUTRIJENTI (UGLJENI HIDRATI, BJELANČEVINE, MASTI)

  Izdavač Udruženje građana „Ishranom do zdravlja“ Banja Luka
  Godina 2019
  Autori Dragana Stojisavljević i Ljiljana Stanivuk
  Strana od 1
  Strana do 45

  Vodič za ishranu za djecu školskog uzrasta

  Izdavač Institut za javno zdravstvo Republike Srpske
  Godina 2019
  Autori Dragana Stojisavljević, Ljiljana Stanivuk, Nataša Cvijanović, Amela Lolić i Radmila Kocić Ćućić
  Strana od 1
  Strana do 54

  Smjernice za promociju zdravlja na radnom mjestu

  Izdavač Institut za javno zdravstvo Republike Srpske
  Godina 2019
  Autori Dragana Stojisavljević, Ljiljana Stanivuk, Marin Kvaternik i Miodrag Marjanović
  Strana od 1
  Strana do 52

  Priručnik za promociju zdravlja u školi/predškolskoj ustanovi

  Izdavač Institut za javno zdravstvo Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99955-87-34-5
  Godina 2019
  Autori Dragana Stojisavljević, Ljiljana Stanivuk, Marin Kvaternik, Miodrag Marjanović, Janja Bojanić i Biljana Mijović
  Strana od 1
  Strana do 174

  Higijenski minimum

  Izdavač Institut za javno zdravstvo Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori Ljubica Jandrić, Mitar Tešanović, Marin Kvaternik, Radovan Bratić, Nina Rodić, Julija Kralj, Jelena Aćimović, Dragana Stojisavljević, Ljiljana Stanivuk, Dušanka Danojević, Vesna Petković i Davorka Blagojević
  Strana od 1
  Strana do 156

  Standardi ishrane za planiranje jelovnika u predškolskim ustanovama za djecu uzrasta od prve do šeste godine - jelovnici i normativi

  Izdavač Institut za javno zdravstvo Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99955-87-27-7
  Godina 2016
  Autori Dragana Stojisavljević, Ljiljana Stanivuk, Milena Todorović i Vesna Petković
  Strana od 1
  Strana do 369

  Povezanost promjena na očnom dnu i metaboličke regulacije oboljelih od šećerne bolesti tip 2.

  Izdavač Srpsko lekarsko društvo, Unit of diabetes
  Godina 2015
  Autori LJiljana Stanivuk, Snježana Popović-Pejičić, Dragana Stojisavljević i Verica Petrović
  Strana od 57
  Strana do 57

  Procjena kvaliteta glikoregulacije i prisustva vaskularnih komplikacija u osoba sa šećernom bolešću u Republici Srpskoj, izvještaj o reultatima istraživanja.

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99955-87-24-6
  Godina 2015
  Autori Ljiljana Stanivuk, Dragana Stojisavljević, Slađana Šiljak, Ljubica Jandrić i Jelena Niškanović
  Strana od 1
  Strana do 153

  Biraj pravo rasti zdravo. Knjiga za roditelje, staratelje, vaspitače i kuhare u predškolskim ustanovama

  Izdavač JZU Institut za javno zdravstvo, UNICEF
  ISSN/ISBN 978-99955-87-22-2
  Godina 2014
  Autori Dragana Stojisavljević, Ljiljana Stanivuk, Predrag Tošić, Slađana Šiljak i Jelena Niškanović

  Ishrana u funkciji zdravlja

  Izdavač JZU Institut za javno zdravstvo
  ISSN/ISBN 978-99955-87-19-2
  Godina 2013
  Autori Dragana Stojisavljević, Ljiljana Stanivuk, Amela Lolić, Branislav Lolić, Janja Bojanić i Vesna Vulin
  Strana od 1
  Strana do 48

  Smjernice za ishranu dojenčadi i djece predškolskog i školskog uzrasta

  Izdavač Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport, Ministarstvo prosvjete i kulture, Ministarstvo zdavlja i socijalne zaštite Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-9958-17-030-0
  Godina 2012
  Autori Dragana Stojisavljević, Ljiljana Stanivuk, Amela Lolić, Branislav Lolić, Janja Bojanić i Vesna Vulin
  Strana od 3
  Strana do 135

  Ispitivanje učestalosti anemije i faktora koji dovode do anemije u romskoj populaciji

  Godina 2012
  Autori Dragana Stojisavljević, Ljiljana Stanivuk, Slađana Šiljak i Jelena Niškanović

  Ispitivanje učestalosti anemije i fakotra koji dovode do anemije u opštoj populaciji u Republici Srpskoj, izvještaj o reultatima istraživanja

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Banja Luka
  Godina 2012
  Autori Dragana Stojisavljević, Ljiljana Stanivuk, Slađana Šiljak i Jelena Niškanović
  Strana od 9
  Strana do 76

  The management of diabetic patients in family medicine in Banja Luka (B&H)

  Godina 2011
  Autori Verica Petrović, Nela Janjić, Radojka Perić, LJiljana Stanivuk i Vanja Kalacun
  Strana od 232
  Strana do 232

  Procjena ishranjenosti učenika srednjih škola u Banjoj Luci, Prijedoru i Doboju

  Izdavač Medicinski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2011
  Autori Ljiljana Stanivuk
  Strana od 1
  Strana do 213

  Prevalenca pušenja kod pacijenata sa visokim kardiovaskularnim rizikom

  Izdavač Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske, Regionalni zavod Doboj
  Godina 2007
  Autori Verica Petrović, Gordana Tešanović i LJiljana Stanivuk

  Ishrana djece

  Izdavač Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske
  Godina 2007
  Autori Ljiljana Stanivuk i Dragana Stojisavljević
  Strana od 1
  Strana do 11

  Zlatna pravila za dobro zdravlje. Izvještaj rezultata projekta “Prevencija masovnih nezaraznih oboljenja kod mladih starosne dobi 14-18 godina i implementacija razvojnog savjetovališta na području Opštine Prijedor”

  Correlation between nutrition intake and body weight in the population in Banja Luka city (B&H)

  Izdavač Occhio Clinico
  Godina 2006
  Autori Verica Petrović, LJiljana Stanivuk, Danka Prvanov, Zoran Lončarević, Ljiljana Pejić Milosavljević i Gordana Tešanović
  Strana od 294

  Evaluacija tjelesne visine i tjelesne mase adolescenata od 14 do 18 godina starosti

  Izdavač Medicinski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2006
  Autori Ljiljana Stanivuk
  Strana od 1
  Strana do 92

  Higijena ishrane studenata studentskog centra u Banjoj Luci

  Izdavač Medicinski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 1999
  Autori Ljiljana Stanivuk

Knjige

  Biraj pravo rasti zdravo: knjiga za roditelje, staratelje, vaspitače i kuhare u predškolskim ustanovama

  Izdavač JZU Institut za javno zdravstvo
  ISBN 978-99955-87-22-2
  Godina 2014
  Autori Dragana Stojisavljević, Ljiljana Stanivuk, Predrag Tošić, Slađana Šiljak i Jelena Niškanović
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 128