Navigacija

doc. mr Ivona Risović
docent

Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za internu medicinu
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Interna medicina docent 27. februar 2020.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18IMP Interna medicina sa pedijatrijom
ISM07ITM Interna medicina
ISM07KP Klinička propedevtika

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The predictive role of leptin in malnutrition-inflammation complex syndrome in hemodialysis patients

  Časopis ACTA CLINICA CROATICA
  Godina 2023
  Autori Ivona Risović, Vlastimir Vlatković, Snježana Popović Pejičić i Gabrijela Malešević
  Volumen in press

  Direct comparison two fxed-ratio combination glucagon-like peptide receptor agonist and basal insulin on glycemic and non glycemic parameters in type 2 diabetes

  DOI 10.1186/s12902-023-01282-w
  Časopis BMC Endocrine Disorders
  Godina 2023
  Autori Ivona Risović, Mirjana Sumarac Dumanovic, Mirjana Bojic i Danijel Djekic
  Volumen 23
  Broj 28
  Strana od 1
  Strana do 6

  Clinical characteristics and managing type 2 diabetes during COVID 19

  DOI 10.5603/DK.a2022.0010
  Časopis Clinical Diabetology
  Godina 2022
  Autori Ivona Risović, Danijel Djekic, Blazenko Vukovic i Vlastimir Vlatković
  Volumen 11
  Broj 1
  Strana od 20
  Strana do 25
  Veb adresa https://journals.viamedica.pl/clinical_diabetology/article/view/85096

  Relationship between serum leptin levels, non-cardiovascular risk factors and mortality in hemodialysis patients

  DOI https://doi.org/10.2478/rjim-2021-0002
  Časopis Romanian Journal of Internal Medicine
  Godina 2021
  Autori Ivona Risović, Vlastimir Vlatković, Snježana Popović-Pejičić i Gabrijela Malešević
  Volumen 59
  Broj 2
  Strana od 187
  Strana do 193
  Veb adresa https://www.sciendo.com/article/10.2478/rjim-2021-0002

  Relationship Between Leptin Level, Inflammation, and Volume Status in Maintenance Hemodialysis Patients

  DOI 10.1111/1744-9987.12750
  Časopis Therapeutic Apheresis and Dialysis
  Godina 2019
  Autori Ivona Risović, Vlastimir Vlatković, Snježana Popović-Pejičić i Jasna Trbojević Stanković
  Volumen 23
  Broj 1
  Strana od 59
  Strana do 64
  Veb adresa https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1744-9987.12750

  Značaj cistatina C kao faktora rizika za kardiovaskularne bolesti kod oboljelih od tipa 2 diabetes mellitus-a

  DOI 10.7251/BII1702097V
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2017
  Autori Vlastimir Vlatković, Ivona Risović i Snježana Popović-Pejičić
  Volumen 8
  Broj 2
  Strana od 97
  Strana do 104

  Primjena cistatina C u određivanju jačine glomerularne filtracije kod oboljelih od diabezes mellitusa tipa 2

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2015
  Autori Ivona Risović, Snježana Popović-Pejičić i Vlastimir Vlatković
  Volumen 6
  Broj 2
  Strana od 99
  Strana do 105

  . Korelacija albuminurije i cistatina C u procjeni oštećenja bubrežne funkcije kod oboljelih od diabetes mellitusa tipa 2

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2015
  Autori Ivona Risović, Snježana Popović-Pejičić i Vlastimir Vlatković
  Volumen 46
  Broj 2
  Strana od 98
  Strana do 102

  Renal function in diabetes mellitus.

  Časopis AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA
  Godina 2011
  Autori Snježana Popović-Pejičić i Ivona Risović
  Volumen 19
  Broj 2
  Strana od 23
  Strana do 27

Radovi sa skupova

  ZNAČAJ ODREĐIVANJA VISOKO SENZITIVNOG C REAKTIVNOG PROTEINA U DETEKCIJI NIJEME ISHEMIJE MIOKARDA KOD OBOLJELIH OD DIJABETESA TIP 2

  Naučni skup 3. kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2021
  Autori Gabrijela Malešević, Snježana Popović-Pejičić, Ljiljana Kos, Tamara Kovačević-Preradović, Bojan Stanetić, Ivona Risović, Valentina Stanković-Soldat, Aleksandra Grbić, Bojana Carić i Milena Brkić
  Strana od 129
  Strana do 136

  UTICAJ KRATKOTRAJNE INSULINSKE TERAPIJE NA SEKRETORNU SPOSOBNOST BETA ǟ ĆELIJA U BOLESNIKA SA TIPOM 2 DIABETES MELLITUSA I SEKUNDARNIM NEUSPJEHOM ORALNE TERAPIJE

  Naučni skup 3. kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2021
  Autori Aleksandra Marković, Gabrijela Malešević, Milena Brkić, Valentina Stanković-Soldat, Bojana Carić, Ivona Risović i Snježana Popović-Pejičić
  Strana od 100
  Strana do 107

  UČESTALOST HRONIČNIH DIJABETESNIH KOMPLIKACIJA I POVEZANOST SA KVALITETOM GLIKOREGULACIJE I TRAJANJEM BOLESTI KOD OSOBA SA DIJABETES MELITUSOM U REPUBLICI SRPSKOJ

  Naučni skup 3. kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2021
  Autori Snježana Popović-Pejičić, LJiljana Stanivuk, Nina Pejičić, Valentina Stanković-Soldat, Bojana Carić, Ivona Risović i Gabrijela Malešević
  Strana od 84
  Strana do 99

  Benefits of insulin glargine/lixisenatide fixed-ratio combination for patients inadequately controlled on premixed insulin and oral agents

  Naučni skup 57 th EASD
  DOI https://doi.org/10.1007/s00125-021-05519-y
  Publikacija Diabetologia 64, 1–380 (2021)
  Godina 2021
  Autori Ivona Risović, Mirjana Bojic i Danijel Djekic

  Correlation between cystatin C and cardiovascular risk factor in patients with type 2 diabetes mellitus without kidney disease

  Naučni skup 23rd European Congress of Endocrinology 2021
  DOI DOI: 10.1530/endoabs.73.AEP270
  Publikacija Endocrine Abstracts published by bioscientifica May 2021 Volume 73
  Godina 2021
  Autori Ivona Risović, Vlastimir Vlatković, Snježana Popović-Pejičić, Aleksandra Grbić i Gabrijela Malešević
  Strana od 217
  Strana do 217
  Veb adresa https://iris.unimore.it/retrieve/handle/11380/1215155/288593/0173_Brigante_et_al_AEP_880_Endocrine_Abstracts_ECE_2020_Virtual_Prague_Cancelled.pdf

  Uloga serumskog cistatina C u procjeni ranog oštećenja bubrežne funkcije kod oboljelih od diabets mellitusa tipa 2

  Naučni skup 7 Kongres endokrinologa Srbije sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Program-Zbornik sažetaka
  Godina 2021
  Autori Ivona Risović, Snježana Popović-Pejičić, Vlastimir Vlatković i Gabrijela Malešević
  Strana od 66
  Strana do 66
  Veb adresa kes.endo.rs

  The frequency of rare causes of peritoneal dialysis releated peritonitis – a five years follow up single center study

  Naučni skup 14 th ISPD and EuroPD congress
  Publikacija Abstract book of the 14 th ISPD and EuroPD congress
  Godina 2021
  Autori Vlastimir Vlatković, Dragan Vojvodic, Maja Travar, Branislav Gašić, Milorad Grujičić, Ivona Risović i Goran Topić
  Strana od 278
  Strana do 278
  Veb adresa https://ispd-europd2021.com

  Persistent hyperparathyreoidism due to ectopic parathyroid gland

  Naučni skup Evropski kongres endokrinologa
  DOI 10.1530/endoabs.70.EP120
  Publikacija Endocrine Abstracts (2020) 70 EP120
  Godina 2020
  Autori Aleksandra Grbić, Gabrijela Malešević, Ivona Risović i Gordana Rakita

  Albuminuria and carotid intima-media thickness as surrogate markers of atherosclerosis in asymptomatic patients with type 2 diabetes

  Naučni skup Evropski kongres endokrinologa
  DOI 10.1530/endoabs.70.AEP387
  Publikacija Endocrine Abstracts (2020) 70 AEP387
  Godina 2020
  Autori Gabrijela Malešević, Snježana Popović-Pejičić, Aleksandra Grbić, Bojana Carić, Ivona Risović i Valentina Stanković-Soldat

  Association of leptin level and erythropoiesis-stimulating agents hyporesponsivness in chronic hemodialysis patients

  Naučni skup Evropski kongres nefrologa
  DOI 10.1093/ndt/gfz103.SP375
  Publikacija Nephrology Dialysis Transplantation 34(Supplement_1) · June 2019
  Godina 2019
  Autori Vlastimir Vlatković, Ivona Risović, Snježana Popović-Pejičić i Dragan Vojvodic
  Veb adresa https://academic.oup.com/ndt/article/34/Supplement_1/gfz103.SP375/5516186

  Relationship between leptin level, body mass index and parathyroid hormone in chronic hemodialysis patients

  The influence of malnutrition inflammation complex syndrome on leptin level in chronic hemodialysis patients

  Naučni skup Evropski kongres nefrologa
  DOI ://doi.org/10.1093/ndt/gfy104.SP677
  Publikacija Nephrol Dial Transplant 2018, 33, (suppl 1,)
  Godina 2018
  Autori Ivona Risović, Vlastimir Vlatković, Snježana Popović-Pejičić i Gabrijela Malešević
  Strana od 573
  Veb adresa https://academic.oup.com/ndt/article/33/suppl_1/i573/4998635

  Procjena stanja uhranjenosti određivanjem nivoa leptina u serumu kod bolesnika na hroničnoj hemodijalizi

  Naučni skup Kongres endokrinologa Srbije
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2018
  Autori Ivona Risović, Snježana Popović-Pejičić, Vlastimir Vlatković i Gabrijela Malešević
  Strana od 129
  Veb adresa http://www.kes.endo.rs/sites/default/files/finalni_program_kes_2018.pdf

  Analiza povezanosti ishemijske bolesti srca i prisustva mikroalbuminurije kod asimptomatskih paacijenata sa tipom 2 dijabetesa

  Naučni skup Kongres endokrinologa Srbije
  Publikacija Knjiga sažetaka 6. Kongresa endokrinologa Srbije
  Godina 2018
  Autori Gabrijela Malešević, Aleksandra Grbić, Bojana Carić, Valentina Stanković-Soldat, Ivona Risović i Blaženko Vuković
  Strana od 94

  Sekundarni hiperparatireodizam, metabolozam kalcijuma i fosfata i ishod liječenja kod bolesnika na hemodijalizi

  Naučni skup 2. Kongresa dijabetologa Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori Vlastimir Vlatković, Dragan Vojvodić, Branislav Gašić, Milorad Grujičić, Goran Topić, Dubravka Zrnić-Mićić i Ivona Risović

  Uloga cistatina C kao markera kardiovaskularnih bolesti kod oboljelih od dijabetes melitusa tipa 2.

  Naučni skup Kongres dijabetologa Republike srpske
  Publikacija . Knjiga sažetaka i odabranih radova u cjelosti
  Godina 2017
  Autori Ivona Risović, Vlastimir Vlatković i Snježana Popović-Pejičić
  Strana od 120

  Određivanje jačine glomerulske filtracije kod oboljelih od diabetes mellitusa tipa 2 primjenom različitih metoda izračunavanja

  Naučni skup 2.Kongres dijebetologa Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori Ivona Risović, Snježana Popović-Pejičić i Vlastimir Vlatković

  . Uticaj parametara kompleksnog sindroma malnutricije i inflamacije na vrijednosti paratireoidnoh hormona kod bolesnika na hroničnoj hemodijalizi.

  Naučni skup 2. Kongresa dijabetologa Republike Srpske,
  Godina 2017
  Autori Ivona Risović, Snježana Popović-Pejičić, aleksandar arežina, dragana bubić, marko aničić i dragomir berić

  Primjena cistatina C u procjeni jačine glomerulske filatracije kod oboljelih od diabetes mellitusa tipa 2

  Naučni skup 3.Kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Snježana Popović-Pejičić, Vlastimir Vlatković, Ivona Risović, Dragan Vojvodic i Sanja Avram
  Strana od 61

  Komparacija cistatina C i klirensa kreatinina u procjeni bubrežne funkcije kod oboljelih od diabetes mellitusa tipa 2

  Naučni skup 1. Kongres dijabetologa Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Ivona Risović, Snježana Popović-Pejičić, Vlastimir Vlatković, Sanja Avram, Blaženko Vuković i dragomir berić

  Primjena cistatina C u dijagnostici dijabetesne nefropatije

  Naučni skup 1. Congrees endocrinology and diabetology Republic Srpska
  Godina 2013
  Autori Ivona Risović, Snježana Popović-Pejičić, Vlastimir Vlatković, Sanja Avram, Blaženko Vuković i dragomir berić

  Procjena bubrežne funkcije kod oboljelih od diabetes mellitusa tipa 2 određivanjem nivoa cistatina C u serumu

  Naučni skup 2.kongres nefrologa Srbije
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2012
  Autori Ivona Risović, Vlastimir Vlatković i Snježana Popović-Pejičić
  Strana od 50