Navigacija

doc. dr Renata Josipović
docent

Nastavnik - II-4
Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za bolesti zuba i endodonciju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Bolesti zuba docent 25. februar 2021.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18BZP Bolesti zuba pretklinika
ISDM18BRDM Blok: restaurativna dentalna medicina
ISDM18KE Klinička endodoncija
ISDM18MED Mašinska endodoncija
ISDM18PE Pretklinička endodoncija
ISDM18RDM Restaurativna dentalna medicina
ISDM18RTOZ Rekonstrukcija teško oštećenih zuba
ISS07BZP Bolesti zuba - pretklinika
ISS07KE Klinička endodoncija
ISS07PE Pretklinička endodoncija
ISS07RO Restaurativna odontologija
ISS07RTOZ Rekonstrukcija teško oštećenih zuba

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Ispitivanje zastupljenosti parodontitisa i gingivitisa kod pacova sa indukovanim dijabetesom melitusom

  DOI https://doi.org/10.2298/SGS2303131K
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2023
  Autori Irena Kuzmanović Radman, Adriana Arbutina, Renata Josipović, Saša Marin, Mirjana Umićević-Davidović, Radmila Arbutina, Nataša Trtić, Bojan Vrhovac i Aleksandra Đeri
  Volumen 70
  Broj 3
  Strana od 131
  Strana do 137
  Veb adresa www.stomatoloskiglasnik.rs

  Ispitivanje marginalne mikorpropustljivosti novosintetisanih nanostrukturnih materijala na bazi kalcijum-aluminata posle aplikacije u interradiksne perforacije

  DOI https://doi.org/10.2298/SGS2302079J
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2023
  Autori Renata Josipović, Violeta Petrović, Adriana Arbutina, Irena Kuzmanović Radman, Aleksandra Đeri, Nataša Knežević, Radmila Arbutina i Slavonjub Živković
  Volumen 70
  Broj 2
  Strana od 77
  Strana do 84
  Veb adresa https://doiserbia.nb.rs/img/doi/0039-1743/2023/0039-17432302077J.pdf

  Određivanje debljine dentina bukomezijalnog korena donjeg molara kompjuterizovanom konusnom tomografijom

  DOI https://doi.org/10.2298/SGS2302071D
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2023
  Autori Aleksandra Đeri, Irena Kuzmanović Radman, Nikola Moravac, Milan Tejić, Renata Josipović, Adriana Arbutina, Saša Marin, Nataša Trtić i Valentina Veselinović
  Volumen 70
  Broj 2
  Strana od 69
  Strana do 76
  Veb adresa stomatoloskiglasnik.rs

  Ispitivanje sorpcije i rastvorljivosti materijala na bazi kalcijum-aluminata

  DOI https://doi.org/10.2298/SGS2301026J
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2023
  Autori Renata Josipović, Violeta Petrović, Marijana Popović Bajić, Irena Kuzmanović Radman, Mirjana Umićević-Davidović, Aleksandra Đeri i Slavoljub Živković
  Volumen 70
  Broj 1
  Strana od 26
  Strana do 32
  Veb adresa www.stomatoloskiglasnik.rs

  Ekspresija fibronektina u pulpi zuba pacova intoksikovanih olovom sa ekperimentalno izazvanim dijabetesom melitusom

  DOI DOI: https://doi.org/10.2298/SARH191022102K
  Časopis SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO
  Godina 2021
  Autori Irena Kuzmanović Radman, Aleksandra Đeri, Radoslav Gajanin, Adriana Arbutina, Renata Josipović i Slavoljub Živković
  Volumen 149
  Broj 3-4
  Strana od 136
  Strana do 141
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0370-8179/2021/0370-81792000102K.pdf

  EFFECT OF DIFFERENT CONCENTRATIONS OF THE TEETH BLEACHING AGENTS ON THE QUALITY OF BOND BETWEEN COMPOSITE MATERIAL AND BLEACHED TOOTH

  DOI DOI 10.7251/COMEN1901064K
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2019
  Autori Nataša Knežević, Aleksandra Đeri, Ognjenka Janković, Irena Kuzmanović-Radman, Renata Josipović i Vladan Mirjanić
  Volumen X
  Broj 1
  Strana od 66
  Strana do 70

  Lead concentration in hard dental tissues – SEM/EDS analysis

  DOI DOI: 10.2478/sdj-2018-0002
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2018
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Adriana Arbutina, Renata Josipović i Aleksandra Đeri
  Volumen 65
  Broj 1
  Strana od 14
  Strana do 21
  Veb adresa https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/sdj.2018.65.issue-1/sdj-2018-0002/sdj-2018-0002.pdf

  Biocompatibility nanostructured biomaterials based on calcium aluminate

  DOI 10.2298/SARH171211030J
  Časopis SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO
  Godina 2018
  Autori Ognjenka Janković, Smiljana Paraš, Ljiljana Tadić-Latinović, Renata Josipović, Vukoman Jokanović i Slavoljub Živković
  Broj 1
  Strana od 2
  Strana do 12
  Veb adresa https://www.researchgate.net/publication/324200227_Biocompatibility_nanostructured_biomaterials_based_on_calcium_aluminate

  Rubno zaptivanje direktnih kompozitnih faseta

  DOI 10.2298/SGS1404183J
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2014
  Autori Renata Josipović, Irena Kuzmanović-Radman, Ognjenka Janković, Aleksandra Đeri i Nataša Knežević
  Volumen 61
  Broj 4
  Strana od 183
  Strana do 189
  Veb adresa www.stomglas.org.rs

  Kvalitet veze kompozitnog materijala i zuba izbijeljenih unutrašnjom tehnikom bijeljenja tridesetoprocentnim rastvorom karbamid-peroksida

  DOI 10.2298/SGS1404196K
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2014
  Autori Nataša Knežević, Aleksandra Đeri, Renata Josipović, Irena Kuzmanović-Radman i Željka Kojić
  Volumen 61
  Broj 4
  Strana od 196
  Strana do 202
  Veb adresa www.stomglas.org.rs

  Klinička ispitivanja indirektnog prekrivanja pulpe različitim preparatima na bazi kalcijum hidroksida

  DOI 10.2298/SGS1401030K
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2014
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Adriana Arbutina, Ognjenka Janković, Renata Josipović i Nataša Knežević
  Volumen 61
  Broj 1
  Strana od 30
  Strana do 36
  Veb adresa www.stomglas.org.rs

  Kvalitet rubnog zaptivanja samonagrizajućih tečnih kompozitnih materijala

  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2013
  Autori Ognjenka Janković, Irena Kuzmanović-Radman, Tijana Adamović, Sanja Ilić, Aleksandra Đeri i Renata Josipović
  Volumen 60
  Broj 4
  Strana od 200
  Strana do 209

Radovi sa skupova

  CALCIUM ALUMINATE CEMENTS, PROPERTIES AND BIOMEDICAL APPLICATIONS

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Knjiga 35
  Godina 2018
  Autori Ognjenka Janković, Radmila Arbutina, Renata Josipović i Igor Đukić
  Strana od 387
  Strana do 404

  Testing of cytotoxicity of calcium aluminate systems

  Naučni skup ROSOV PINN 2017
  Publikacija The Book of Abstracts R 99
  Godina 2017
  Autori Ognjenka Janković, Slavoljub Živković, Renata Josipović, Irena Kuzmanović-Radman, Nataša Knežević i Aleksandra Đeri
  Strana od 99

  Uticaj razlićitih tehnika polimerizacije na kvalitet kompozitnih ispuna

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2017
  Autori Ognjenka Janković, Renata Josipović, Radmila Arbutina, Igor Đukić, Adriana Arbutina, Mirjana Umićević-Davidović i Marijana Arapović-Savić
  Strana od 407
  Strana do 419

  Influence of different polymerization techniques on the composite restorations quality.

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2017
  Autori Ognjenka Janković, Renata Josipović, Radmila Arbutina, Igor Đukić, Adriana Arbutina, Mirjana Davidović-Umićević i Marijana Arapović-Savić
  Strana od 407
  Strana do 421

  Marginal microleakage of newly synthesized nanomatherials based on calcium aluminate systems

  Naučni skup ROSOV pinn 2017
  Godina 2017
  Autori Renata Josipović, Slavoljub Živković, Ognjenka Janković, Nataša Knežević, Irena Kuzmanović Radman i Aleksandra Đeri

  Uticaj vodonik peroksida na kvalitet veze kompozitnog materijala i izbijeljenog zuba

  Naučni skup IV kongres stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem
  Publikacija knjiga apstrakta
  Godina 2016
  Autori Nataša Knežević, Aleksandra Đeri, Renata Josipović, Irena Kuzmanović-Radman i Ognjenka Janković
  Strana od 77

  Bioactivity mineral trioxide agregate and influence on odontogenesis

  Naučni skup 21st Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS)
  Godina 2016
  Autori Aleksandra Đeri, Nataša Knežević, Irena Kuzmanović Radman i Renata Josipović
  Strana od 65

  MICROLEAKAGE EVALUATION OF DIRECT COMPOSITE VENEERS POLIMERISED WITH DIFFERENT TECHNIQUES

  Naučni skup Balkanski stomatološki kongres
  Godina 2016
  Autori Renata Josipović, Irena Kuzmanović-Radman, Ognjenka Janković, Aleksandra Đeri i Nataša Knežević
  Strana od 211

  RELATIONSHIP OF MORFOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TEETH AND MARGINAL SEALING AND THE TREATMENT OF DEEP CARIES

  Naučni skup Balkanski stomatološki kongres
  Godina 2016
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Renata Josipović, Nataša Knežević i Ognjenka Janković
  Strana od 211

  Use of composite Charisma and Tetric Evo Ceram materials with tooth reconstruction

  Naučni skup VIII International Scientific Conference Contemporary materials
  Publikacija VIII International Scientific Conference Contemporary materials
  Godina 2016
  Autori I Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Renata Josipović, Nataša Knežević, D Baštinac, Vladan Mirjanić i Đ Mirjanić
  Strana od 793
  Strana do 800

  Ispitivanje kvaliteta rubnog zatvaranja direktnih kompozitnih faseta

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2016
  Autori Renata Josipović, Aleksandra Đeri, Nataša Knežević, Ognjenka Janković i Dijana Baštinac
  Strana od 645
  Strana do 658

  In vitro komparacija uticaja kompozitnih materijala na rubno zatvaranje ispuna V klase

  Naučni skup Contemporary materials
  Godina 2016
  Autori Ognjenka Janković, Renata Josipović i Tijana Adamović
  Strana od 597
  Strana do 608

  Histological evaluation of the response of dental pulp of rats after direct pulp capping with MTA

  Naučni skup Rosov PIN 2014
  Publikacija Programme and book of abstract; P110
  Godina 2014
  Autori Aleksandra Đeri, Nataša Knežević, Irena Kuzmanović-Radman i Renata Josipović
  Strana od 11

  Marginal Seal evaluation of direct composite veneers

  Naučni skup ROSOV pin
  Publikacija knjiga apstrakta
  Godina 2014
  Autori Renata Josipović, Irena Kuzmanović-Radman, Ognjenka Janković, Aleksandra Đeri i Nataša Knežević
  Strana od 111
  Strana do 112

  Efficiency of carbamid and hydrogen peroxide in bleaching method in endodontical treated teeth

  Naučni skup ROSOV pin
  Publikacija knjiga apstrakta
  Godina 2014
  Autori Nataša Knežević, Aleksandra Đeri, Željka Kojić, Renata Josipović, Irena Kuzmanović-Radman i Valentina Veselinović
  Strana od 108
  Strana do 109

  Quality of bond strenght between composite materials and teeth bleached with internal techinque with internal technique with 30% solution of carbamide peroxide

  Naučni skup ROSOV pin
  Publikacija knjiga apstrakta
  Godina 2014
  Autori Nataša Knežević, Aleksandra Đeri, Željka Kojić, Renata Josipović, Irena Kuzmanović-Radman i Valentina Veselinović

  Histological evaluation of the response of dental pulp of rats after direct pulp capping with MTA

  Naučni skup ROSOV pin
  Publikacija kljiga apstrakta
  Godina 2014
  Autori Aleksandra Đeri, Nataša Knežević, Irena Kuzmanović-Radman i Renata Josipović
  Strana od 110

  The imortance of Definitive restoration in the treatment of deep caries

  Naučni skup Rosov PIN
  Publikacija knjiga sažetaka
  Godina 2014
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Nataša Knežević i Renata Josipović
  Strana od 113
  Strana do 114

  Adhezivni sistemi u stomatologiji

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija knjiga sažetaka
  Godina 2010
  Autori Renata Josipović, Ognjenka Janković, Nataša Knežević i Vladan Mirjanić
  Strana od 156

  Savremeni kompozitni materijali

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2010
  Autori Ognjenka Janković, Vladan Mirjanić i Renata Josipović
  Strana od 177
  Strana do 179

  The influence of light sources on the composite materials polymerization

  Naučni skup The 15th Congress of the BaSS
  Publikacija knjiga sažetaka
  Godina 2010
  Autori Nataša Knežević, Aleksandra Đeri, Nataša Trtić, Renata Josipović i Željka Kojić
  Strana od 244
  Strana do 245

  Savremeni kompozitni materijali

  Naučni skup Savremeni materijali, ANURS
  Publikacija Zbornik radova ANURS
  Godina 2010
  Autori O Perić, Vladan Mirjanić i Renata Josipović

  Adhezivni sistemi u stomatologiji

  Naučni skup Savremeni materijali, ANURS
  Publikacija Zbornik radova ANURS
  Godina 2010
  Autori Renata Josipović, O Perić i Vladan Mirjanić