Navigacija

prof. dr Mirjana Rađenović
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Pravni fakultet
051/339-021
lokal 121
Katedre
  • Pravni fakultet-Katedra za državno-pravne nauke
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Upravno pravo i uprava redovni profesor 23. septembar 2010.

Predmeti

Pravni fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MS19OUP Opšte upravno pravo
MS19PUP Posebno upravno pravo
MS19SLP Službeničko pravo
MS19UPPOD Upravno procesno pravo- opšti dio
Akademske studije prvog ciklusa
OS07UPU Upravni postupak i upravni spor
OS11PUP Posebni upravni postupci

Fakultet političkih nauka

Akademske studije prvog ciklusa
SR1-46 Upravni postupak i upravni spor
SR-41 Upravni postupak
SRS-34 Upravni postupak sa osnovama upravnog prava

Projekti

Harmonizacija prava Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa pravom Evropske unije

Imajući u vidu da je BiH formalno aplicirala za članstvo u EU 15.02.2016. godine, te da je usklađivanje prava RS i BiH sa pravnom tekovinom EU obaveza koju je BiH preuzela potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 2008. godine, jasno je da postoji potreba za sprovođenjem sveobuhvatne naučne analize usklađenosti domaćih propisa sa pravnom tekovinom EU. ..

Broj projekta 1258002
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Pravni fakultet
Rukovodilac prof. dr Zoran Vasiljević
Projektni tim Bosiljka Čubrilović
Irena Radić
prof. dr Radenko Jotanović
prof. dr Darko Radić
doc. Bojan Vlaški, ma
prof. dr Nevenko Vranješ
Nikola Aleksić
doc. dr Stojana Petrović
prof. dr Mirjana Rađenović
Finansijer Ministarstvo za evropske integracije i međonarodnu saradnju Republike Srpske
Početak realizacije 01.02.2020.
Završetak projekta 01.02.2021.
Vrijednost projekta 23902.25 BAM