Navigacija

prof. dr Nevenko Vranješ
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka
lokal 422
Katedre
 • Fakultet političkih nauka - Katedra za politikologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Politički sistem vanredni profesor 23. septembar 2021.

Predmeti

Pravni fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MS19EUP Evropski upravni prostor
MS19NOJU Nauka o javnoj upravi

Fakultet političkih nauka

Akademske studije drugog ciklusa
MJU-2 Sistem javne uprave
MJU-3 Istraživački rad iz oblasti javne uprave
MLS-2 Sistem lokalne samouprave
MLS-8 Istraživački rad iz oblasti lokalne samouprave
MM-4 Međunarodna bezbjednost
MSP-3 Strategijsko i projektno planiranje u socijalnoj politici
MSS-4 Organizacija uprave i socijalnih službi
Akademske studije prvog ciklusa
N-29 Javna uprava
N-56 Politički sistem BiH i RS
P-25 Javna uprava
P-34 Politički sistem u BiH i RS
P-47 Lokalna samouprava
PN20-21 Politički sistem BiH i RS
PN20-23 Javna uprava
SR1-40 Osnove upravnog prava
SR20-24 Javna uprava
SR-33 Osnove upravnog prava

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Analiza usklađenosti razvoja javnih politika u zemljama Zapadnog Balkana sa standardima Evropske unije

  DOI 10.5937/spz65-30812
  Časopis Strani pravni život
  Godina 2021
  Autori Nevenko Vranješ
  Broj 1
  Strana od 31
  Strana do 45
  Veb adresa https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ

  Pravni okvir uloge lokalne samouprave u ostvarivanju javnog interesa – Primeri Republike Srbije i Republike Srpske

  DOI 10.7251/GFP2010048DJ
  Časopis Godišnjak Fakulteta pravnih nauka
  Godina 2020
  Autori Vladimir Đurić i Nevenko Vranješ
  Volumen 10
  Broj 10
  Strana od 48
  Strana do 63
  Veb adresa http://www.gfpn-au.com/

  Dejtonska i postdejtonska koncepcija upravne vlasti Bosne i Hercegovine – dvadeset i pet godina nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma

  DOI 10.5937/politeia0-291
  Časopis POLITEIA
  Godina 2020
  Autori Nevenko Vranješ
  Volumen X
  Broj 20
  Strana od 81
  Strana do 93
  Veb adresa https://scindeks.ceon.rs/issue.aspx?issue=15647&lang=sr

  Izvori, geneza i priroda secesionističke retorike u Republici Srpskoj

  DOI DOI 10.20901/pm
  Časopis Politička misao
  Godina 2020
  Autori Aleksandar Savanović, Aleksandar Vranješ, Nevenko Vranješ i Željko Budimir
  Broj 1
  Strana od 96
  Strana do 127

  Javne finansije u Bosni i Hercegovini – domaći pravni okvir i evropski standardi

  DOI 10.5937/politeia0-22230
  Časopis POLITEIA
  Godina 2019
  Autori Nevenko Vranješ i Bojana Vasiljević Poljašević
  Volumen X
  Broj 17
  Strana od 123
  Strana do 141
  Veb adresa https://politeia.fpn.unibl.org/index.php/sr/

  USTAVNOPRAVNI I UPRAVNOPRAVNI MODELI UREĐIVANJA JAVNIH PRAZNIKA U MULTIKULTURNIM DRŽAVAMA POVODOM DVIJE ODLUKE USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE O DANU REPUBLIKE SRPSKE

  DOI 10.7251/GFP1909050DJ
  Časopis Godišnjak Fakulteta pravnih nauka
  Godina 2019
  Autori Vladimir Đurić i Nevenko Vranješ
  Broj 9
  Strana od 50
  Strana do 68
  Veb adresa http://www.gfpn-au.com/

  Odnos između neteritorijalne manjinske i teritorijalne lokalne samouprave

  DOI 10.7251/GFP1808072DJ
  Časopis Godišnjak Fakulteta pravnih nauka
  Godina 2018
  Autori Vladimir Đurić i Nevenko Vranješ
  Volumen 8
  Broj 8
  Strana od 72
  Strana do 87
  Veb adresa http://www.gfpn-au.com/

  Poslovi državne uprave u oblasti zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora

  DOI 10.7251/GFP1707092DJ
  Časopis Godišnjak Fakulteta pravnih nauka
  Godina 2017
  Autori Vladimir Đurić i Nevenko Vranješ
  Volumen VII
  Broj 7
  Strana od 92
  Strana do 109
  Veb adresa http://www.gfpn-au.com/

  POSTUPAK SELEKCIJE UPRAVNIH SLUŽBENIKA – EVROPSKI STANDARDI I DOMAĆI PRAVNI OKVIR

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2016
  Autori Nevenko Vranješ i Vladimir Đurić
  Broj 46
  Strana od 303
  Strana do 323
  Veb adresa http://www.udruzenjepravnika.org/

  Odnosi s javnošću u javnoj upravi Republike Srpske

  DOI 10.7251/POL1611149V
  Časopis POLITEIA
  Godina 2016
  Autori Nevenko Vranješ i Aleksandar Vranješ
  Volumen VI
  Broj 11
  Strana od 151
  Strana do 167
  Veb adresa http://politeia.fpn.unibl.org/index.php/sr/

  Javnopravno uređenje zvanične toponimije – od državnog nivoa do nivoa lokalne samouprave

  Časopis Godišnjak Fakulteta pravnih nauka
  Godina 2016
  Autori Vladimir Đurić i Nevenko Vranješ
  Broj 6/2016
  Strana od 86
  Strana do 103
  Veb adresa http://www.gfpn-au.com/

  Organizacija lokalne samouprave u BiH

  Časopis Strani pravni život
  Godina 2016
  Autori Nevenko Vranješ
  Broj 2/2016
  Strana od 169
  Strana do 184
  Veb adresa http://www.comparativelaw.info/spz-arhiva.html

  Položaj policije u javnoj upravi Republike Srpske

  DOI 10.7251/BPG1601109V
  Časopis BEZBJEDNOST, POLICIJA, GRAĐANI
  Godina 2016
  Autori Nevenko Vranješ
  Broj 1-2/16
  Strana od 109
  Strana do 122
  Veb adresa http://education.muprs.org/casopis-bezbjednost-policija-gradjani/

  Postupak selekcije upravnih službenika – Evropski standardi i domaći pravni okvir

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2016
  Autori Nevenko Vranješ i Vladimir Đurić
  Broj 46/2016
  Strana od 303
  Strana do 323

  Vrsta i pravna priroda akta o prijemu i postavljenju državnih službenika

  DOI 347.96
  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2015
  Autori Nevenko Vranješ i Vladimir Đurić
  Broj 4/2015
  Strana od 381
  Strana do 399

  Položaj uprave u sistemu podjele vlasti

  DOI 10.7251/G FP14041 86V
  Časopis Godišnjak Fakulteta pravnih nauka
  Godina 2014
  Autori Nevenko Vranješ
  Broj 4/2014
  Strana od 186
  Strana do 198
  Veb adresa http://www.gfpn-au.com/

  Ustavni modeli učešća federalnih jedinica u centralnoj vlasti

  Časopis Strani pravni život
  Godina 2014
  Autori Nevenko Vranješ i Đorđije Desančić
  Broj 3/2014
  Strana od 409
  Strana do 423
  Veb adresa http://www.comparativelaw.info/spz-arhiva.html

  Uticaj globalizacije na diplomatiju malih zemalja sa osvrtom na Ministarstvo spoljnih poslova

  DOI 10.5570/dfnd.1333.06.se
  Časopis DEFENDOLOGIJA
  Godina 2013
  Autori Nevenko Vranješ i Dejan Zeljić
  Broj 33/2013
  Strana od 63
  Strana do 72
  Veb adresa http://www.defendologija.com/?cat=6

  Organizacija državne uprave u BiH

  DOI 10.7251/GFP1303
  Časopis Godišnjak Fakulteta pravnih nauka
  Godina 2013
  Autori Nevenko Vranješ
  Broj 3/2013
  Strana od 138
  Strana do 152
  Veb adresa http://www.gfpn-au.com/

  Lokalna samouprava u Republici Srpskoj u vremenu tranzicije

  Časopis POLITEIA
  Godina 2013
  Autori Nevenko Vranješ i Ivana Leščen
  Broj 5/2013
  Strana od 261
  Strana do 280

  Diskrecioni upravni akti: Da li razlozi moraju biti sastavni dio obrazloženja

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2013
  Autori Nevenko Vranješ
  Broj 35/2013
  Strana od 445
  Strana do 458

  Službenička etika (teorijski i pravno)

  DOI 10.7251/GFP1202207V
  Časopis Godišnjak Fakulteta pravnih nauka
  Godina 2012
  Autori Nevenko Vranješ
  Strana od 207
  Strana do 217
  Veb adresa http://www.gfpn-au.com/

  Upravni postupak traženja azila u Bosni i Hercegovini

  DOI 1 0.7 j 68/spm.12.1845.06V
  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2012
  Autori Nevenko Vranješ
  Broj 45/2012
  Strana od 87
  Strana do 102
  Veb adresa http://www.spmisao.rs/

  Obeležja upravnih organizacija u sistemu bezbednosti

  Časopis BEZBJEDNOST, POLICIJA, GRAĐANI
  Godina 2012
  Autori Nevenko Vranješ
  Broj 1-2/12
  Strana od 121
  Strana do 132
  Veb adresa http://education.muprs.org/casopis-bezbjednost-policija-gradjani/

  Zakonodavna i izvršna vlast u postupku zaključenja međunarodnih ugovora

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2012
  Autori Nevenko Vranješ i Matej Savić
  Strana od 173
  Strana do 192

  Prestanak radnog odnosa javnih službenika

  Časopis MODERNA UPRAVA
  Godina 2012
  Autori Nevenko Vranješ
  Broj 7-8/2012
  Strana od 65
  Strana do 81
  Veb adresa http://adu.vladars.net/cyrl/?page=74

  Ustavni položaj i autonomija crkava i verskih zajednica u sistemu kooperativne odvojenosti

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2012
  Autori Vladimir Đurić i Nevenko Vranješ
  Volumen IX
  Broj 31/2012
  Strana od 279
  Strana do 301

  Teorijski pojam uprave u novijoj srpskoj pravnoj misli

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2011
  Autori Nevenko Vranješ
  Broj 27/2011
  Strana od 393
  Strana do 409

  Odnos policije i lokalne samouprave

  Časopis BEZBJEDNOST, POLICIJA, GRAĐANI
  Godina 2011
  Autori Nevenko Vranješ
  Broj 1-2/11
  Strana od 71
  Strana do 84
  Veb adresa http://education.muprs.org/casopis-bezbjednost-policija-gradjani/

  Kontrola uprave s osvrtom na policcju

  Časopis BEZBJEDNOST, POLICIJA, GRAĐANI
  Godina 2011
  Autori Nevenko Vranješ
  Broj 3-4/11
  Strana od 315
  Strana do 329
  Veb adresa http://education.muprs.org/casopis-bezbjednost-policija-gradjani/

  Disciplinska odgovornost državnih službenika u Republici Srpskoj

  Časopis MODERNA UPRAVA
  Godina 2010
  Autori Nevenko Vranješ
  Broj 9/2010
  Strana od 91
  Strana do 102
  Veb adresa http://adu.vladars.net/cyrl/?page=74

  Postupak selekcije državnih službenika u organe uprave Republike Srpske

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2010
  Autori Nevenko Vranješ
  Broj 22/2010
  Strana od 583
  Strana do 592

  Ustavnopravni položaj spoljnih poslova BiH

  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2010
  Autori Nevenko Vranješ
  Broj 42-43/2010
  Strana od 195
  Strana do 209
  Veb adresa http://www.spmisao.rs/

  Upravna funkcija policije

  Časopis BEZBJEDNOST, POLICIJA, GRAĐANI
  Godina 2009
  Autori Nevenko Vranješ
  Broj 2/09
  Strana od 156
  Strana do 165
  Veb adresa http://education.muprs.org/casopis-bezbjednost-policija-gradjani/

  Ustavnopravni i teorijski položaj nacionalne bezbjednosti sa osvrtom na BiH

  Časopis DEFENDOLOGIJA
  Godina 2009
  Autori Nevenko Vranješ
  Broj 25-26/09
  Strana od 85
  Strana do 94
  Veb adresa http://www.defendologija.com/latinica/casopis/broj25-26.htm

Radovi sa skupova

  Novi pristup strateškom planiranju u javnoj upravi u Bosni i Hercegovini

  Naučni skup Oktobarski pravnički dan
  Publikacija Pravna riječ
  Godina 2020
  Autori Nevenko Vranješ i Đurić Vladimir
  Strana od 207
  Strana do 222

  Izazovi implementacije principa evropskog upravnog prostora u opštem upravnom postupku u Bosni i Hercegovini

  Naučni skup Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (acquis communautaire) Evropske unije – stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih
  DOI ISBN 978-99976-914-0-8 (Istraživa􀃾ki centar) ISBN 978-86-80186-55-9 (Institut za uporedno pravo)
  Publikacija Zbornik radova Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (acquis communautaire) Evropske unije – stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih
  Godina 2020
  Autori Nevenko Vranješ
  Strana od 344
  Strana do 369
  Veb adresa https://www.thinktankbl.org/zbornici-radova/

  The extent of the digitalization of the public administration in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup International Scentific Conference: "Transformative Technologies: Legal and Ethical Challenges of the 21st Century"
  DOI 10.7251/NSTT2001365V
  Publikacija Conference Proceedings
  Godina 2020
  Autori Nevenko Vranješ
  Strana od 349
  Strana do 372
  Veb adresa http://www.csb.eu.com/conference-banja-luka/

  Zaštita nacionalnih manjina na lokalnoj razini u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini

  Naučni skup Suradnja pravne znanosti u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini: aktualne teme
  DOI 10.32984/gapzh.11.1.5
  Publikacija Godišnjak akademije pravnih znanosti Hrvatske
  Godina 2019
  Autori Nevenko Vranješ i Dana Dobrić Jambrović
  Strana od 79
  Strana do 95
  Veb adresa https://hrcak.srce.hr/247605

  Upravnopravni aspekti autonomnih poslova crkve

  Naučni skup Državno-crkveno pravo kroz vekove
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije
  Godina 2019
  Autori Nevenko Vranješ i Bojan Vlaški
  Strana od 393
  Strana do 429

  PREDNACRT NOVOG ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA - IZAZOVI I OČEKIVANJA

  Naučni skup Šesnaesto savjetovanje, Skup od republičkog značaja sa međunarodnim učešćem "Oktobarski pravnički dani"
  DOI doi 10.7251/PR5819267V
  Publikacija Pravna riječ časopis za pravnu toeriju i praksu, br. 58/2019
  Godina 2019
  Autori Nevenko Vranješ i Vladimir Đurić
  Strana od 267
  Strana do 294

  Presude Srbima za genocid u Haškom tribunalu i Sudu BiH - Političke i pravne implikacije

  Naučni skup Srebrenica stvarnost i manipulacije
  Publikacija Srebrenica Stvarnost i manipulacije
  Godina 2019
  Autori Nevenko Vranješ i Milorad Kojić
  Strana od 395
  Strana do 406

  Državna služba i upravljanje ljudskim resursima u institucijama Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj – eksterna evaluacija i budući izazovi

  Naučni skup Oktobarski pravnički dani
  DOI 10.7251/PR5418383V
  Publikacija Pravna riječ
  Godina 2018
  Autori Nevenko Vranješ i Vladimir Đurić
  Strana od 383
  Strana do 406

  Regulatorni okvir i upravni kapaciteti Bosne i Hercegovine za migrantsku krizu

  Naučni skup Regionalna konferencija "regionalna saradnja u suzbijanju prekograničnog kriminala: savremeni izazovi terorizma i migrantske krize"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Nevenko Vranješ
  Strana od 315
  Strana do 331

  Novi zakon o lokalnoj samoupravi u Republiici Srpskoj - Izazovi i očekivanja

  Naučni skup (Re)Konstrukcija društvene stvarnosti
  Publikacija Zbornik radova izloženih na konferenciji sa međunarodnim učešćem
  Godina 2018
  Autori Nevenko Vranješ
  Strana od 85
  Strana do 98

  Ustavnost i moderne tendencije javnoj upravi s osvrtom na evropske integracije Bosne i Hercegovine

  Naučni skup Ustav i izazovi ustavnog razvoja u složenim državama
  DOI 35.082.1:342.4(497.6)
  Publikacija Zbornik radova, Ustav i izazovi ustavnog razvoja u složenim državama
  Godina 2018
  Autori Nevenko Vranješ
  Strana od 357
  Strana do 375

  Proces reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini - između očekivanog i postignutog

  Naučni skup Oktobarski pravnički dani
  DOI 10.7251/PR5017311V
  Publikacija Pravna riječ, časopis za teoriju i praksu
  Godina 2017
  Autori Nevenko Vranješ i Vladimir Đurić
  Strana od 311
  Strana do 336
  Veb adresa http://www.udruzenjepravnika.org/

  Sudska kontrola uprave u oblasti unutrašnjih poslova

  Naučni skup Naučno stručni skup s međunarodnim učešćem
  Publikacija Tematski zbornik radova sa naučnog skupa sa međunarodnim učešćem pod nazivom Policija i pravosudni organi kao garanti slobode i bezbednosti u pravnoj državi
  Godina 2017
  Autori Nevenko Vranješ
  Strana od 63
  Strana do 79
  Veb adresa http://www.nst.org.rs/tara-2017

  Uloga javnih ustanova u tretmanu vršnjačkog nasilja

  Naučni skup Vršnjačko nasilje (etiologija, fenomenologija, načini prevazilaženja i komparativna iskustva)
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodne naučno stručne konferencije
  Godina 2013
  Autori Nevenko Vranješ i Dijana Petković
  Strana od 183
  Strana do 193

  Organizacija i položaj uprave na prostoru Bosne i Hercegovine u periodu vladavine osmanskog carstva

  Naučni skup Međunarodna naučno-stručna konferencija: „Bosanskohercegovačke pravne tradicije u procesu prilagodbe pravnim tekovinama Evropske unije“
  Publikacija Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici
  Godina 2013
  Autori Nevenko Vranješ i Bojan Vlaški
  Strana od 91
  Strana do 109
  Veb adresa http://www.prf.unze.ba/Arhiva_Anali.html

  Pravni položaj lokalne samouprave u republici srpskoj sa osvrtom na lokalne izbore

  Naučni skup Politička kultura, dijalog, tolerancija i demokratija u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini – stanje, putevi i perspektive za lokalne izbore 2012. godine
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa
  Godina 2012
  Autori Nevenko Vranješ i Milanka Šopin
  Strana od 83
  Strana do 90

  Ombudsman kao poseban oblik kontrole uprave

  Naučni skup Šesti međunarodni naučni skup „Dani bezbjednosti“ na temu: „Društvena reakcija na savremene oblike ugrožavanja bezbjednosti“
  Publikacija Zbornik radova s ameđunarodnog naučnog skupa
  Godina 2012
  Autori Nevenko Vranješ
  Strana od 337
  Strana do 345

  Odnos upravnog i krivičnog prava

  Naučni skup međunarodna naučno–stručne konferencije „Kriminalističko forenzička istraživanja
  Publikacija Zbornik radva sa međunarodne naučno–stručne konferencije „Kriminalističko forenzička istraživanja
  Godina 2011
  Autori Nevenko Vranješ
  Strana od 610
  Strana do 617

  Lokalna samouprava i nasilje u sportu sa osvrtom na grad Banjaluku

  Naučni skup Mladi i nasilje u sportu u Republici Srpskoj – Bosni i Hercegovini i obezbjeđenje sportskih događaja
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa na temu: „Mladi i nasilje u sportu u Republici Srpskoj – Bosni i Hercegovini i obezbjeđenje sportskih događaja“
  Godina 2011
  Autori Nevenko Vranješ
  Strana od 477
  Strana do 486

  Korporativna bezbjednost u lokalnoj samoupravi

  Naučni skup Peti naučni skup „Dani bezbjednosti“ na temu: „Razvoj sistema bezbjednosti i zaštite korporacija"
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa: „Dani bezbjednosti“ na temu: „Razvoj sistema bezbjednosti i zaštite korporacija"
  Godina 2011
  Autori Nevenko Vranješ
  Strana od 151
  Strana do 162

  Pravni položaj korporativne bezbjednsoti

  Naučni skup Naučni skup „Dani bezbjednosti“ na temu: „Korporativna bezbjednost – rizici, prijetnje i mjere zaštite“,
  Publikacija Zbornik radova sanaučnog skupa „Dani bezbjednosti“ na temu: „Korporativna bezbjednost – rizici, prijetnje i mjere zaštite“
  Godina 2010
  Autori Nevenko Vranješ

  Neki pravni aspekti govora mržnje

  Naučni skup Međunarodni naučni skup na temu: „Kako prevazići govor mržnje (nacionalne, vjerske, rasne, političke) i netoleranciju u interesu što bolje političke kampanje i demokratskih rezultata na parlamentarnim izborima 2010. godine u Republici Srpskoj i BiH"
  Publikacija Zbornika radova sa Međunarodnog naučnog skupa
  Godina 2010
  Autori Nevenko Vranješ
  Strana od 483
  Strana do 490

  Globalni aspekti ekološke bezbjednosti

  Naučni skup Prva naučna konferencija: „Ekološka bezbjednost u postmodernom ambijentu“
  Publikacija Knjiga II
  Godina 2009
  Autori Nevenko Vranješ
  Strana od 47
  Strana do 48

  Siromaštvo – refleksije na nacionalnu bezbjednost

  Naučni skup Međunarodni naučni skup na temu: „Društvena kriza i prevazilaženje siromaštva u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini
  Publikacija Zbornika radova sa Međunarodnog naučnog skupa na temu: „Društvena kriza i prevazilaženje siromaštva u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini
  Godina 2009
  Autori Nevenko Vranješ
  Strana od 405
  Strana do 412

  Pravnopolitički položaj sistema nacionalne bezbjednosti sa osvrtom na BiH

  Naučni skup Naučni skup „Savremeni oblici ugrožavanja bezbjednosti i strategije suprostavljanja“
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa „Savremeni oblici ugrožavanja bezbjednosti i strategije suprostavljanja“
  Godina 2009
  Autori Nevenko Vranješ
  Strana od 187
  Strana do 203

Ostali radovi

  Security Threats, Challenges and Risks in Bosnia and Herzegovina: Social Security Perspectives

  Izdavač Brill
  Godina 2021
  Autori Nevenko Vranješ, Velibor Lalić i Mile Šikman
  Strana od 47
  Strana do 74

Knjige

  Lokalna samouprava

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka
  ISBN 978-99976-773-9-6
  Godina 2020
  Autori Nevenko Vranješ
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 312

  Službenički sistemi i tranziciona reforma javne uprave

  Izdavač Grafid Banja Luka
  ISBN 978-99976-25-32-8
  Godina 2016
  Autori Nevenko Vranješ
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 234

Projekti

Bosna i Hercegovina, Ustav i pristupanje EU. Akademska platforma za diskusiju o opcijama

Predlaže se program razmjene akademskog znanja, serija radionica i završna konferencija koji će istražiti različite opcije u vezi sa osnovnim pitanjima koja se odnose na ustavne izazove pristupanja EU. Projekat će uključiti i održavanje tehničke radionice u kojoj će se razmotriti dalje aktivnosti saradnje i biti istraženo kako bi se garantovala održivost mreže nakon završetka ovog projekta...

Broj projekta 1258004
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Pravni fakultet
Rukovodilac doc. Bojan Vlaški, ma
Projektni tim prof. dr Igor Milinković
prof. dr Nevenko Vranješ
prof. dr Matej Savić
Finansijer CENTRALNOEVROPSKA INICIJATIVA -CEI
Početak realizacije 01.11.2021.
Završetak projekta 30.04.2023.
Vrijednost projekta 977.0 BAM

Harmonizacija prava Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa pravom Evropske unije

Imajući u vidu da je BiH formalno aplicirala za članstvo u EU 15.02.2016. godine, te da je usklađivanje prava RS i BiH sa pravnom tekovinom EU obaveza koju je BiH preuzela potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 2008. godine, jasno je da postoji potreba za sprovođenjem sveobuhvatne naučne analize usklađenosti domaćih propisa sa pravnom tekovinom EU. ..

Broj projekta 1258002
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Pravni fakultet
Rukovodilac prof. dr Zoran Vasiljević
Projektni tim Bosiljka Čubrilović Stamenić, ma
Irena Radić, ma
prof. dr Nevenko Vranješ
prof. dr Radenko Jotanović
doc. dr Stojana Petrović
prof. dr Mirjana Rađenović
doc. Bojan Vlaški, ma
prof. dr Darko Radić
Nikola Aleksić
Finansijer Ministarstvo za evropske integracije i međonarodnu saradnju Republike Srpske
Početak realizacije 01.02.2020.
Završetak projekta 01.02.2021.
Vrijednost projekta 23902.25 BAM