Navigacija

prof. dr Nevenko Vranješ
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka
lokal 422
Katedre
  • Fakultet političkih nauka - Katedra za politikologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Politički sistem vanredni profesor 23. septembar 2021.

Predmeti

Fakultet političkih nauka

Akademske studije drugog ciklusa
MJU-2 Sistem javne uprave
MJU-3 Istraživački rad iz oblasti javne uprave
MLS-2 Sistem lokalne samouprave
MLS-8 Istraživački rad iz oblasti lokalne samouprave
MSP-3 Strategijsko i projektno planiranje u socijalnoj politici
MSS-4 Organizacija uprave i socijalnih službi
Akademske studije prvog ciklusa
N20-52 Politički sistem BiH i RS
N20-56 Javna uprava
N20-88 Javna uprava
N-56 Politički sistem BiH i RS
P-25 Javna uprava
P-34 Politički sistem u BiH i RS
P-47 Lokalna samouprava
PN20-21 Politički sistem BiH i RS
PN20-23 Javna uprava
PN20-52 Lokalna samouprava
PN20-59 Upravne procedure
PN-27 Javna uprava
SR20-24 Javna uprava

Bibliografija

Radovi u časopisima

    Politički i pravni izazovi Republike Srpske u pristupanju Bosne i Hercegovine NATO savezu

    DOI https://doi.org/10.56461/SPZ_23205KJ
    Časopis Strani pravni život
    Godina 2023
    Autori Nevenko Vranješ
    Volumen 63
    Broj 2/2023
    Strana od 251
    Strana do 270

    Application of motivation techniques and employee satisfaction management in the function of improving efficiency in public administration bodies

    DOI https://doi.org/ 10.7251/EMC2301260T
    Časopis EMC Review-časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije
    Godina 2023
    Autori Merima Tanović, Đevad Šašić i Nevenko Vranješ
    Volumen VIII
    Broj 1
    Strana od 260
    Strana do 270
    Veb adresa https://www.emc-review.com/

    Pravo na dobru upravu u Bosni i Hercegovini s osvrtom na ljudska prava

    DOI 10.5937/politeia0-43414
    Časopis POLITEIA
    Godina 2022
    Autori Nevenko Vranješ i Bojan Vlaški
    Volumen 12
    Broj 24
    Strana od 81
    Strana do 96
    Veb adresa https://aseestant.ceon.rs/index.php/politeia/article/view/43414

    Prava konstitutivnih naroda i entiteta u političkom sistemu Bosne i Hercegovine

    Časopis Bezbednosni forum
    Godina 2022
    Autori Nevenko Vranješ
    Volumen VII
    Broj 1
    Strana od 41
    Strana do 53
    Veb adresa https://www.bezbjednosniforum.org/wp-content/uploads/2022/07/Časopis-Bezbednosni-forum-1-2022.pdf

    Analiza usklađenosti razvoja javnih politika u zemljama Zapadnog Balkana sa standardima Evropske unije

    DOI 10.5937/spz65-30812
    Časopis Strani pravni život
    Godina 2021
    Autori Nevenko Vranješ
    Broj 1
    Strana od 31
    Strana do 45
    Veb adresa https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ

    Pravni okvir uloge lokalne samouprave u ostvarivanju javnog interesa – Primeri Republike Srbije i Republike Srpske

    DOI 10.7251/GFP2010048DJ
    Časopis Godišnjak Fakulteta pravnih nauka
    Godina 2020
    Autori Vladimir Đurić i Nevenko Vranješ
    Volumen 10
    Broj 10
    Strana od 48
    Strana do 63
    Veb adresa http://www.gfpn-au.com/

    Dejtonska i postdejtonska koncepcija upravne vlasti Bosne i Hercegovine – dvadeset i pet godina nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma

    DOI 10.5937/politeia0-291
    Časopis POLITEIA
    Godina 2020
    Autori Nevenko Vranješ
    Volumen X
    Broj 20
    Strana od 81
    Strana do 93
    Veb adresa https://scindeks.ceon.rs/issue.aspx?issue=15647&lang=sr

    Izvori, geneza i priroda secesionističke retorike u Republici Srpskoj

    DOI DOI 10.20901/pm
    Časopis Politička misao
    Godina 2020
    Autori Aleksandar Savanović, Aleksandar Vranješ, Nevenko Vranješ i Željko Budimir
    Broj 1
    Strana od 96
    Strana do 127

    Javne finansije u Bosni i Hercegovini – domaći pravni okvir i evropski standardi

    DOI 10.5937/politeia0-22230
    Časopis POLITEIA
    Godina 2019
    Autori Nevenko Vranješ i Bojana Vasiljević Poljašević
    Volumen X
    Broj 17
    Strana od 123
    Strana do 141
    Veb adresa https://politeia.fpn.unibl.org/index.php/sr/

    Ustavnopravni i upravnopravni modeli uređivanja javnih praznika u multikulturnim državama povodom dvije odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o Danu Republike Srpske

    DOI 10.7251/GFP1909050DJ
    Časopis Godišnjak Fakulteta pravnih nauka
    Godina 2019
    Autori Vladimir Đurić i Nevenko Vranješ
    Broj 9
    Strana od 50
    Strana do 68
    Veb adresa http://www.gfpn-au.com/

    Odnos između neteritorijalne manjinske i teritorijalne lokalne samouprave

    DOI 10.7251/GFP1808072DJ
    Časopis Godišnjak Fakulteta pravnih nauka
    Godina 2018
    Autori Vladimir Đurić i Nevenko Vranješ
    Volumen 8
    Broj 8
    Strana od 72
    Strana do 87
    Veb adresa http://www.gfpn-au.com/

    Poslovi državne uprave u oblasti zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora

    DOI 10.7251/GFP1707092DJ
    Časopis Godišnjak Fakulteta pravnih nauka
    Godina 2017
    Autori Vladimir Đurić i Nevenko Vranješ
    Volumen VII
    Broj 7
    Strana od 92
    Strana do 109
    Veb adresa http://www.gfpn-au.com/

    Postupak selekcije upravnih službenik – Evropski standardi i domaći pravni okvir

    Časopis PRAVNA RIJEČ
    Godina 2016
    Autori Nevenko Vranješ i Vladimir Đurić
    Broj 46
    Strana od 303
    Strana do 323
    Veb adresa http://www.udruzenjepravnika.org/

    Odnosi s javnošću u javnoj upravi Republike Srpske

    DOI 10.7251/POL1611149V
    Časopis POLITEIA
    Godina 2016
    Autori Nevenko Vranješ i Aleksandar Vranješ
    Volumen VI
    Broj 11
    Strana od 151
    Strana do 167
    Veb adresa http://politeia.fpn.unibl.org/index.php/sr/

    Javnopravno uređenje zvanične toponimije – od državnog nivoa do nivoa lokalne samouprave

    Časopis Godišnjak Fakulteta pravnih nauka
    Godina 2016
    Autori Vladimir Đurić i Nevenko Vranješ
    Broj 6/2016
    Strana od 86
    Strana do 103
    Veb adresa http://www.gfpn-au.com/

    Organizacija lokalne samouprave u BiH

    Časopis Strani pravni život
    Godina 2016
    Autori Nevenko Vranješ
    Broj 2/2016
    Strana od 169
    Strana do 184
    Veb adresa http://www.comparativelaw.info/spz-arhiva.html

    Položaj policije u javnoj upravi Republike Srpske

    DOI 10.7251/BPG1601109V
    Časopis BEZBJEDNOST, POLICIJA, GRAĐANI
    Godina 2016
    Autori Nevenko Vranješ
    Broj 1-2/16
    Strana od 109
    Strana do 122
    Veb adresa http://education.muprs.org/casopis-bezbjednost-policija-gradjani/

    Postupak selekcije upravnih službenika – Evropski standardi i domaći pravni okvir

    Časopis PRAVNA RIJEČ
    Godina 2016
    Autori Nevenko Vranješ i Vladimir Đurić
    Broj 46/2016
    Strana od 303
    Strana do 323

    Vrsta i pravna priroda akta o prijemu i postavljenju državnih službenika

    DOI 347.96
    Časopis PRAVNA RIJEČ
    Godina 2015
    Autori Nevenko Vranješ i Vladimir Đurić
    Broj 4/2015
    Strana od 381
    Strana do 399

    Položaj uprave u sistemu podjele vlasti

    DOI 10.7251/G FP14041 86V
    Časopis Godišnjak Fakulteta pravnih nauka
    Godina 2014
    Autori Nevenko Vranješ
    Broj 4/2014
    Strana od 186
    Strana do 198
    Veb adresa http://www.gfpn-au.com/

    Ustavni modeli učešća federalnih jedinica u centralnoj vlasti

    Časopis Strani pravni život
    Godina 2014
    Autori Nevenko Vranješ i Đorđije Desančić
    Broj 3/2014
    Strana od 409
    Strana do 423
    Veb adresa http://www.comparativelaw.info/spz-arhiva.html

    Uticaj globalizacije na diplomatiju malih zemalja sa osvrtom na Ministarstvo spoljnih poslova

    DOI 10.5570/dfnd.1333.06.se
    Časopis DEFENDOLOGIJA
    Godina 2013
    Autori Nevenko Vranješ i Dejan Zeljić
    Broj 33/2013
    Strana od 63
    Strana do 72
    Veb adresa http://www.defendologija.com/?cat=6

    Organizacija državne uprave u BiH

    DOI 10.7251/GFP1303
    Časopis Godišnjak Fakulteta pravnih nauka
    Godina 2013
    Autori Nevenko Vranješ
    Broj 3/2013
    Strana od 138
    Strana do 152
    Veb adresa http://www.gfpn-au.com/

    Lokalna samouprava u Republici Srpskoj u vremenu tranzicije

    Časopis POLITEIA
    Godina 2013
    Autori Nevenko Vranješ i Ivana Leščen
    Broj 5/2013
    Strana od 261
    Strana do 280

    Diskrecioni upravni akti: Da li razlozi moraju biti sastavni dio obrazloženja

    Časopis PRAVNA RIJEČ
    Godina 2013
    Autori Nevenko Vranješ
    Broj 35/2013
    Strana od 445
    Strana do 458

    Službenička etika (teorijski i pravno)

    DOI 10.7251/GFP1202207V
    Časopis Godišnjak Fakulteta pravnih nauka
    Godina 2012
    Autori Nevenko Vranješ
    Strana od 207
    Strana do 217
    Veb adresa http://www.gfpn-au.com/

    Upravni postupak traženja azila u Bosni i Hercegovini

    DOI 1 0.7 j 68/spm.12.1845.06V
    Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
    Godina 2012
    Autori Nevenko Vranješ
    Broj 45/2012
    Strana od 87
    Strana do 102
    Veb adresa http://www.spmisao.rs/

    Obeležja upravnih organizacija u sistemu bezbednosti

    Časopis BEZBJEDNOST, POLICIJA, GRAĐANI
    Godina 2012
    Autori Nevenko Vranješ
    Broj 1-2/12
    Strana od 121
    Strana do 132
    Veb adresa http://education.muprs.org/casopis-bezbjednost-policija-gradjani/

    Zakonodavna i izvršna vlast u postupku zaključenja međunarodnih ugovora

    Časopis PRAVNA RIJEČ
    Godina 2012
    Autori Nevenko Vranješ i Matej Savić
    Strana od 173
    Strana do 192

    Prestanak radnog odnosa javnih službenika

    Časopis MODERNA UPRAVA
    Godina 2012
    Autori Nevenko Vranješ
    Broj 7-8/2012
    Strana od 65
    Strana do 81
    Veb adresa http://adu.vladars.net/cyrl/?page=74

    Ustavni položaj i autonomija crkava i verskih zajednica u sistemu kooperativne odvojenosti

    Časopis PRAVNA RIJEČ
    Godina 2012
    Autori Vladimir Đurić i Nevenko Vranješ
    Volumen IX
    Broj 31/2012
    Strana od 279
    Strana do 301

    Teorijski pojam uprave u novijoj srpskoj pravnoj misli

    Časopis PRAVNA RIJEČ
    Godina 2011
    Autori Nevenko Vranješ
    Broj 27/2011
    Strana od 393
    Strana do 409

    Odnos policije i lokalne samouprave

    Časopis BEZBJEDNOST, POLICIJA, GRAĐANI
    Godina 2011
    Autori Nevenko Vranješ
    Broj 1-2/11
    Strana od 71
    Strana do 84
    Veb adresa http://education.muprs.org/casopis-bezbjednost-policija-gradjani/

    Kontrola uprave s osvrtom na policcju

    Časopis BEZBJEDNOST, POLICIJA, GRAĐANI
    Godina 2011
    Autori Nevenko Vranješ
    Broj 3-4/11
    Strana od 315
    Strana do 329
    Veb adresa http://education.muprs.org/casopis-bezbjednost-policija-gradjani/

    Disciplinska odgovornost državnih službenika u Republici Srpskoj

    Časopis MODERNA UPRAVA
    Godina 2010
    Autori Nevenko Vranješ
    Broj 9/2010
    Strana od 91
    Strana do 102
    Veb adresa http://adu.vladars.net/cyrl/?page=74

    Postupak selekcije državnih službenika u organe uprave Republike Srpske

    Časopis PRAVNA RIJEČ
    Godina 2010
    Autori Nevenko Vranješ
    Broj 22/2010
    Strana od 583
    Strana do 592

    Ustavnopravni položaj spoljnih poslova BiH

    Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
    Godina 2010
    Autori Nevenko Vranješ
    Broj 42-43/2010
    Strana od 195
    Strana do 209
    Veb adresa http://www.spmisao.rs/

    Upravna funkcija policije

    Časopis BEZBJEDNOST, POLICIJA, GRAĐANI
    Godina 2009
    Autori Nevenko Vranješ
    Broj 2/09
    Strana od 156
    Strana do 165
    Veb adresa http://education.muprs.org/casopis-bezbjednost-policija-gradjani/

    Ustavnopravni i teorijski položaj nacionalne bezbjednosti sa osvrtom na BiH

    Časopis DEFENDOLOGIJA
    Godina 2009
    Autori Nevenko Vranješ
    Broj 25-26/09
    Strana od 85
    Strana do 94
    Veb adresa http://www.defendologija.com/latinica/casopis/broj25-26.htm

Radovi sa skupova

    Dejtonska i postdejtonska koncepcija političkog sistema BiH

    Naučni skup Pravo između stvaranja i tumačenja
    Publikacija Zbornik radova „Pravo između stvaranja i tumačenja“
    Godina 2023
    Autori Nevenko Vranješ
    Strana od 279-310
    Veb adresa https://www.pravni.ues.rs.ba/Download/Zbornik-Pravo_izmedju_stvaranja_i_tumacenja/Tom_1.pdf

    Izazovi uspostavljanja menadžerske odgovornosti u javnoj upravi u Bosni i Hercegovini

    Naučni skup Oktobarski pravnički dani
    DOI 10.7251/PR6723121D
    Publikacija Pravna riječ, časopis za teoriju i praksu
    Godina 2023
    Autori Nevenko Vranješ i Vladimir Đurić
    Strana od 101
    Strana do 120

    Politička prava u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine

    Naučni skup Razvoj i unapređenje institucije ombudsmana u funkciji zaštite ljudskih prava
    DOI 10.46793/RUIO23.033V
    Publikacija Zbornik radova sa konferencije
    Godina 2023
    Autori Nevenko Vranješ i Predrag Raosavljević
    Strana od 33
    Strana do 45

    Ostvarivanje ljudskih prava u političkom sistemu Bosne i Hercegovine – pravni i institucionalni okvir

    Naučni skup VIII Međunarodna naučna konferencija Društvene devijacije
    DOI 10.7251/ZCMZ0123612V
    Publikacija Pravo na zdravlje i obrazovanje - Univerzalna ljudske prava
    Godina 2023
    Autori Nevenko Vranješ
    Strana od 612
    Strana do 623
    Veb adresa https://www.centarmodernihznanja.com/zbornici

    Modeli finansiranja i sufinansiranja projekata jedinica lokalne samouprave – uporedno i u Republici Srpskoj

    Naučni skup Oktobarski pravnički dani
    Publikacija Pravna rijeć-časopis za pravnu teoriju i praksu
    Godina 2022
    Autori Nevenko Vranješ i Vladimir Đurić
    Strana od 135-152
    Veb adresa https://up-rs.org/program-rada-savjetovanja/

    Aktuelni izazovi reforme državne uprave u zemljama Zapadnog Balkana/ Current Challenges of State Administraion Reform in the Western Balkan

    Naučni skup Balkan i Istok: Dominantni diskursi, interkulturalni diskursi, interkulturalna komunikacija i (Anti) globalizacija
    Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa "Društvo i politika"
    Godina 2022
    Autori Nevenko Vranješ
    Strana od 29
    Strana do 41

    Strateško planiranje i lokalni razvoj – Novi zakonodavni okvir u Republici Srpskoj

    Naučni skup Oktobarski pravnički dani
    Publikacija Pravna riječ, časopis za pravnu toeriju i praksu
    Godina 2021
    Autori Nevenko Vranješ
    Strana od 155
    Strana do 182

    Novi pristup strateškom planiranju u javnoj upravi u Bosni i Hercegovini

    Naučni skup Oktobarski pravnički dan
    Publikacija Pravna riječ
    Godina 2020
    Autori Nevenko Vranješ i Đurić Vladimir
    Strana od 207
    Strana do 222

    Izazovi implementacije principa evropskog upravnog prostora u opštem upravnom postupku u Bosni i Hercegovini

    Naučni skup Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (acquis communautaire) Evropske unije – stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih
    DOI ISBN 978-99976-914-0-8 (Istraživa􀃾ki centar) ISBN 978-86-80186-55-9 (Institut za uporedno pravo)
    Publikacija Zbornik radova Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (acquis communautaire) Evropske unije – stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih
    Godina 2020
    Autori Nevenko Vranješ
    Strana od 344
    Strana do 369
    Veb adresa https://www.thinktankbl.org/zbornici-radova/

    The extent of the digitalization of the public administration in Bosnia and Herzegovina

    Naučni skup International Scentific Conference: "Transformative Technologies: Legal and Ethical Challenges of the 21st Century"
    DOI 10.7251/NSTT2001365V
    Publikacija Conference Proceedings
    Godina 2020
    Autori Nevenko Vranješ
    Strana od 349
    Strana do 372
    Veb adresa http://www.csb.eu.com/conference-banja-luka/

    Prednacrt novog zakona o državnim službenicima - izazovi i očekivanja

    Naučni skup Šesnaesto savjetovanje, Skup od republičkog značaja sa međunarodnim učešćem "Oktobarski pravnički dani"
    DOI doi 10.7251/PR5819267V
    Publikacija Pravna riječ časopis za pravnu toeriju i praksu, br. 58/2019
    Godina 2019
    Autori Nevenko Vranješ i Vladimir Đurić
    Strana od 267
    Strana do 294

    Zaštita nacionalnih manjina na lokalnoj razini u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini

    Naučni skup Suradnja pravne znanosti u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini: aktualne teme
    DOI 10.32984/gapzh.11.1.5
    Publikacija Godišnjak akademije pravnih znanosti Hrvatske
    Godina 2019
    Autori Nevenko Vranješ i Dana Dobrić Jambrović
    Strana od 79
    Strana do 95
    Veb adresa https://hrcak.srce.hr/247605

    Upravnopravni aspekti autonomnih poslova crkve

    Naučni skup Državno-crkveno pravo kroz vekove
    Publikacija Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije
    Godina 2019
    Autori Nevenko Vranješ i Bojan Vlaški
    Strana od 393
    Strana do 429

    Presude Srbima za genocid u Haškom tribunalu i Sudu BiH - Političke i pravne implikacije

    Naučni skup Srebrenica stvarnost i manipulacije
    Publikacija Srebrenica Stvarnost i manipulacije
    Godina 2019
    Autori Nevenko Vranješ i Milorad Kojić
    Strana od 395
    Strana do 406

    Državna služba i upravljanje ljudskim resursima u institucijama Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj – eksterna evaluacija i budući izazovi

    Naučni skup Oktobarski pravnički dani
    DOI 10.7251/PR5418383V
    Publikacija Pravna riječ
    Godina 2018
    Autori Nevenko Vranješ i Vladimir Đurić
    Strana od 383
    Strana do 406

    Regulatorni okvir i upravni kapaciteti Bosne i Hercegovine za migrantsku krizu

    Naučni skup Regionalna konferencija "regionalna saradnja u suzbijanju prekograničnog kriminala: savremeni izazovi terorizma i migrantske krize"
    Publikacija Zbornik radova
    Godina 2018
    Autori Nevenko Vranješ
    Strana od 315
    Strana do 331

    Novi zakon o lokalnoj samoupravi u Republiici Srpskoj - Izazovi i očekivanja

    Naučni skup (Re)Konstrukcija društvene stvarnosti
    Publikacija Zbornik radova izloženih na konferenciji sa međunarodnim učešćem
    Godina 2018
    Autori Nevenko Vranješ
    Strana od 85
    Strana do 98

    Ustavnost i moderne tendencije javnoj upravi s osvrtom na evropske integracije Bosne i Hercegovine

    Naučni skup Ustav i izazovi ustavnog razvoja u složenim državama
    DOI 35.082.1:342.4(497.6)
    Publikacija Zbornik radova, Ustav i izazovi ustavnog razvoja u složenim državama
    Godina 2018
    Autori Nevenko Vranješ
    Strana od 357
    Strana do 375

    Proces reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini - između očekivanog i postignutog

    Naučni skup Oktobarski pravnički dani
    DOI 10.7251/PR5017311V
    Publikacija Pravna riječ, časopis za teoriju i praksu
    Godina 2017
    Autori Nevenko Vranješ i Vladimir Đurić
    Strana od 311
    Strana do 336
    Veb adresa http://www.udruzenjepravnika.org/

    Sudska kontrola uprave u oblasti unutrašnjih poslova

    Naučni skup Naučno stručni skup s međunarodnim učešćem
    Publikacija Tematski zbornik radova sa naučnog skupa sa međunarodnim učešćem pod nazivom Policija i pravosudni organi kao garanti slobode i bezbednosti u pravnoj državi
    Godina 2017
    Autori Nevenko Vranješ
    Strana od 63
    Strana do 79
    Veb adresa http://www.nst.org.rs/tara-2017

    Uloga javnih ustanova u tretmanu vršnjačkog nasilja

    Naučni skup Vršnjačko nasilje (etiologija, fenomenologija, načini prevazilaženja i komparativna iskustva)
    Publikacija Zbornik radova sa međunarodne naučno stručne konferencije
    Godina 2013
    Autori Nevenko Vranješ i Dijana Petković
    Strana od 183
    Strana do 193

    Organizacija i položaj uprave na prostoru Bosne i Hercegovine u periodu vladavine osmanskog carstva

    Naučni skup Međunarodna naučno-stručna konferencija: „Bosanskohercegovačke pravne tradicije u procesu prilagodbe pravnim tekovinama Evropske unije“
    Publikacija Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici
    Godina 2013
    Autori Nevenko Vranješ i Bojan Vlaški
    Strana od 91
    Strana do 109
    Veb adresa http://www.prf.unze.ba/Arhiva_Anali.html

    Pravni položaj lokalne samouprave u republici srpskoj sa osvrtom na lokalne izbore

    Naučni skup Politička kultura, dijalog, tolerancija i demokratija u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini – stanje, putevi i perspektive za lokalne izbore 2012. godine
    Publikacija Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa
    Godina 2012
    Autori Nevenko Vranješ i Milanka Šopin
    Strana od 83
    Strana do 90

    Ombudsman kao poseban oblik kontrole uprave

    Naučni skup Šesti međunarodni naučni skup „Dani bezbjednosti“ na temu: „Društvena reakcija na savremene oblike ugrožavanja bezbjednosti“
    Publikacija Zbornik radova s ameđunarodnog naučnog skupa
    Godina 2012
    Autori Nevenko Vranješ
    Strana od 337
    Strana do 345

    Odnos upravnog i krivičnog prava

    Naučni skup međunarodna naučno–stručne konferencije „Kriminalističko forenzička istraživanja
    Publikacija Zbornik radva sa međunarodne naučno–stručne konferencije „Kriminalističko forenzička istraživanja
    Godina 2011
    Autori Nevenko Vranješ
    Strana od 610
    Strana do 617

    Lokalna samouprava i nasilje u sportu sa osvrtom na grad Banjaluku

    Naučni skup Mladi i nasilje u sportu u Republici Srpskoj – Bosni i Hercegovini i obezbjeđenje sportskih događaja
    Publikacija Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa na temu: „Mladi i nasilje u sportu u Republici Srpskoj – Bosni i Hercegovini i obezbjeđenje sportskih događaja“
    Godina 2011
    Autori Nevenko Vranješ
    Strana od 477
    Strana do 486

    Korporativna bezbjednost u lokalnoj samoupravi

    Naučni skup Peti naučni skup „Dani bezbjednosti“ na temu: „Razvoj sistema bezbjednosti i zaštite korporacija"
    Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa: „Dani bezbjednosti“ na temu: „Razvoj sistema bezbjednosti i zaštite korporacija"
    Godina 2011
    Autori Nevenko Vranješ
    Strana od 151
    Strana do 162

    Pravni položaj korporativne bezbjednsoti

    Naučni skup Naučni skup „Dani bezbjednosti“ na temu: „Korporativna bezbjednost – rizici, prijetnje i mjere zaštite“,
    Publikacija Zbornik radova sanaučnog skupa „Dani bezbjednosti“ na temu: „Korporativna bezbjednost – rizici, prijetnje i mjere zaštite“
    Godina 2010
    Autori Nevenko Vranješ

    Neki pravni aspekti govora mržnje

    Naučni skup Međunarodni naučni skup na temu: „Kako prevazići govor mržnje (nacionalne, vjerske, rasne, političke) i netoleranciju u interesu što bolje političke kampanje i demokratskih rezultata na parlamentarnim izborima 2010. godine u Republici Srpskoj i BiH"
    Publikacija Zbornika radova sa Međunarodnog naučnog skupa
    Godina 2010
    Autori Nevenko Vranješ
    Strana od 483
    Strana do 490

    Globalni aspekti ekološke bezbjednosti

    Naučni skup Prva naučna konferencija: „Ekološka bezbjednost u postmodernom ambijentu“
    Publikacija Knjiga II
    Godina 2009
    Autori Nevenko Vranješ
    Strana od 47
    Strana do 48

    Siromaštvo – refleksije na nacionalnu bezbjednost

    Naučni skup Međunarodni naučni skup na temu: „Društvena kriza i prevazilaženje siromaštva u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini
    Publikacija Zbornika radova sa Međunarodnog naučnog skupa na temu: „Društvena kriza i prevazilaženje siromaštva u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini
    Godina 2009
    Autori Nevenko Vranješ
    Strana od 405
    Strana do 412

    Pravnopolitički položaj sistema nacionalne bezbjednosti sa osvrtom na BiH

    Naučni skup Naučni skup „Savremeni oblici ugrožavanja bezbjednosti i strategije suprostavljanja“
    Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa „Savremeni oblici ugrožavanja bezbjednosti i strategije suprostavljanja“
    Godina 2009
    Autori Nevenko Vranješ
    Strana od 187
    Strana do 203

Ostali radovi

    Security Threats, Challenges and Risks in Bosnia and Herzegovina: Social Security Perspectives

    Izdavač Brill
    Godina 2021
    Autori Nevenko Vranješ, Velibor Lalić i Mile Šikman
    Strana od 47
    Strana do 74

    Publikacija „Harmonizacija prava Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa pravom Evropske unije“

    Izdavač Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
    ISSN/ISBN 978-99976-54-10-6 340
    Godina 2021
    Autori Bosiljka Čubrilović Stamenić, Zoran Vasiljević, Radenko Jotanović, Nevenko Vranješ, Bojan Vlaški, Irena Radić, Darko Radić, Mirjana Rađenović i Stojana Petrović
    Strana od 1
    Strana do 84

Knjige

    Lokalna samouprava

    Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka
    ISBN 978-99976-773-9-6
    Godina 2020
    Autori Nevenko Vranješ
    Tip knjige osnovni udžbenik
    Broj strana 312

    Službenički sistemi i tranziciona reforma javne uprave

    Izdavač Grafid Banja Luka
    ISBN 978-99976-25-32-8
    Godina 2016
    Autori Nevenko Vranješ
    Tip knjige naučna knjiga
    Broj strana 234

Projekti

Obrazovanje mladih kao mehanizam zaštite ljudskih prava-Razvoj zajedničkog kurikuluma

Projekat realizuju zajednički Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu i Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci uz finansiranje Vlade AP Vojvodine, Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistarživačku djelatnost. Cilj projekta je uspostavljanje i razvoj zajedničkih kurikuluma za izučavanje ljudskih prava i uspostavljanje škole ljudskih prava.

Broj projekta 1251705
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Fakultet političkih nauka
Rukovodilac prof. dr Nevenko Vranješ
Projektni tim Saška Tepavčević
prof. dr Matej Savić
Mirjana Damjenić Bratić
Finansijer AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Početak realizacije 01.03.2023.
Završetak projekta 31.03.2024.
Vrijednost projekta 4918.0 BAM

Bosna i Hercegovina, Ustav i pristupanje EU. Akademska platforma za diskusiju o opcijama

Predlaže se program razmjene akademskog znanja, serija radionica i završna konferencija koji će istražiti različite opcije u vezi sa osnovnim pitanjima koja se odnose na ustavne izazove pristupanja EU. Projekat će uključiti i održavanje tehničke radionice u kojoj će se razmotriti dalje aktivnosti saradnje i biti istraženo kako bi se garantovala održivost mreže nakon završetka ovog projekta...

Broj projekta 1258004
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Pravni fakultet
Rukovodilac doc. dr Bojan Vlaški
Projektni tim prof. dr Nevenko Vranješ
prof. dr Matej Savić
prof. dr Igor Milinković
Finansijer CENTRALNOEVROPSKA INICIJATIVA -CEI
Početak realizacije 01.11.2021.
Završetak projekta 30.04.2023.
Vrijednost projekta 977.0 BAM

Harmonizacija prava Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa pravom Evropske unije

Imajući u vidu da je BiH formalno aplicirala za članstvo u EU 15.02.2016. godine, te da je usklađivanje prava RS i BiH sa pravnom tekovinom EU obaveza koju je BiH preuzela potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 2008. godine, jasno je da postoji potreba za sprovođenjem sveobuhvatne naučne analize usklađenosti domaćih propisa sa pravnom tekovinom EU. ..

Broj projekta 1258002
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Pravni fakultet
Rukovodilac prof. dr Zoran Vasiljević
Projektni tim doc. dr Bojan Vlaški
prof. dr Nevenko Vranješ
Bosiljka Čubrilović Stamenić, ma
prof. dr Darko Radić
Nikola Aleksić
Irena Radić, ma
prof. dr Radenko Jotanović
prof. dr Mirjana Rađenović
doc. dr Stojana Petrović
Finansijer Ministarstvo za evropske integracije i međonarodnu saradnju Republike Srpske
Početak realizacije 01.02.2020.
Završetak projekta 18.11.2022.
Vrijednost projekta 23902.25 BAM