Navigacija

M02001 - Studijski istraživački rad

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije drugog ciklusa
Studijski program Grafičko inženjerstvo,Prehrambeno inženjerstvo,Tekstilno inženjerstvo,Hemijsko inženjerstvo
Naziv Studijski istraživački rad
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
M02001 obavezan 2 0P + 0V 10.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta
  Primjena osnovnih, teorijsko-metodoloških, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih znanja i metoda na rješavanju konkretnih problema u okviru izabrane oblasti istraživanja. U okviru studijskog istraživačkog rada student izučava problem, njegovu strukturu i složenost i na osnovu sprovedenih analiza izvodi zaključke o mogućim načinima njegovog rješavanja. Proučavajući literaturu student se upoznaje sa najnovijim saznanjima iz oblasti istraživanja, metodama koje mogu da se primjene za rješavanje sličnih problema.
  Ishodi učenja (stečena znanja)
  Osposobljenost studenta za uključivanje u naučno-istraživački rad, analizu i obradu dobijenih rezultata istraživanja, pisanje i saopštavanje seminarskih radova, naučnih i stručnih radova i izradu završnog rada.
  Sadržaj predmeta
  Studijski istraživački rad. Pretraga literature, planiranje i izvođenje eksperimenata i istraživanja iz oblasti Prehrambenog inženjerstva, odnosno Prehrambenih tehnologija namirnica biljnog i životinjskog porijekla, Biohemijskog inženjerstva i Upravljanje i kontrola kvaliteta hrane i pića, kao i obrada dobijenih rezultata
  Metode izvođenja nastave
  Proučavanje literature i savladavanje znanja, Konsultacije sa mentorom Završnog rada, Izrada i odbrana seminarskog rada.
  Literatura
  1. Stručna i naučna literatura iz oblasti studijskog programa.
  Oblici provere znanja i ocenjivanje
  Tokom realizacije ovog dijela završnog rada, mentor u dogovoru sa studentom vrši izbor teme istraživanja, daje potrebna objašnjenja u cilju lakšeg razumijevanja materije: daje uputstva studentu u vezi pretraživanja, analize i obrade stručne i naučne literature i rezultata istraživanja u cilju kvaliteta pripreme za izradu i odbranu završnog rada.