Navigacija

Kancelarija prorektora za ljudske i materijalne resurse

Univerzitet u Banjoj Luci iz godine u godinu povećava broj stalno zaposlenih, a istovremeno smanjuje broj angažovanih spoljnih nastavnika. Nastavnici, saradnici i administrativno osoblje Univerziteta u Banjoj Luci poštuju visoke etičke standarde: otvorenost, dostojanstvo, poštenje, pravičnost, toleranciju i odgovornost u akademskoj, moralnoj i društvenoj oblasti.
Na dan konstituisanja Univerziteta, 7. novembra 1975. godine, kadrovsku strukturu je činilo 149 nastavnika i 100 ostalih radnika. Struktura (kvalifikacija i zvanje) nastavničkog kadra bila je sljedeća: 25 doktora nauka, 32 magistra i 4 specijalizanta.
Na fakultetima i višim školama Univerziteta u Banjoj Luci 1985. godine u stalnom radnom odnosu bila su 153 nastavnika i 91 asistent, te 82 nastavnika i 41 asistent u dopunskom radnom odnosu.
Početkom akademske 1995/96. godine u stalnom radnom odnosu bilo je 69 profesora, 69 docenata, 52 viša asistenta i 58 asistenata. U honorarnom radu bio je angažovan 351 nastavnik i saradnik.
U akademskoj 2005/06. godini u nastavnom procesu i naučnoistraživačkom radu učestvovalo je 1028 nastavnika i saradnika, od čega 845 u stalnom radnom odnosu.
Na Univerzitetu u Banjoj Luci 2015. godine bila su angažovana 784 nastavnika i saradnika u punom radnom odnosu: 114 redovnih profesora, 140 vanrednih profesora, 185 docenata, 243 viša asistenta, 86 asistenata, 6 umjetničkih saradnika, 3 nastavnika stranog jezika i vještina i 7 lektora. U nastavi je bilo angažovano i 459 spoljnih nastavnika i saradnika, od čega 170 u dopunskom radnom odnosu, 168 gostujućih profesora iz inostranstva i 121 stručni saradnik za potrebe realizacije kliničke prakse. Broj učesnika u nastavnom procesu je bio 1.243, dok je administrativno-tehničku podršku pružalo 35 stručnih saradnika i 47 laboranata te 476 administrativnih radnika.
U akademskoj 2019/20. godini u stalnom radnom odnosu je 789 nastavnika i saradnika: 164 redovna profesora, 204 vanredna profesora, 153 docenta, 200 viših asistenata, 59 asistenata, 7 nastavnika stranog jezika i vještina te 2 lektora. Takođe, u nastavi je angažovan i 131 nastavnik i saradnik u dopunskom radu, kao i 138 gostujućih nastavnika i saradnika te 125 stručnih saradnika za potrebe realizacije kliničke prakse. Broj učesnika u nastavnom procesu je 1183, dok administrativno- tehničku podršku pruža 45 stručnih saradnika i 51 laborant te 577 administrativnih radnika.
U odnosu na period od 2015. do 2020. godine, na Univerzitetu u Banjoj Luci je za 5 više stalno zaposlenih nastavnika i saradnika. Povećan je broj redovnih profesora za 50, broj vanrednih profesora za 64, nastavnika stranih jezika i vještina za 4, dok je broj docenata smanjen za 32, viših asistenata za 43, asistenata za 27 i lektora za 5.
Najviše redovnih profesora trenutno je na Akademiji umjetnosti (24), Medicinskom (19) i Filološkom fakultetu (16). Najviše vanrednih profesora je na Filozofskom fakultetu (30), Prirodno-matematičkom fakultetu (24) i Akademiji umjetnosti (21). Najviše docenata je na Medicinskom (19), Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom (18) i Prirodno-matematičkom fakultetu (16). Najveći broj saradnika u zvanju viši asistent imaju Medicinski (27), Filološki (25) i Prirodno-matematički fakultet (24), dok je najviše asistenata na Prirodno-matematičkom fakultetu (12), Akademiji umjetnosti (9) i Elektrotehničkom fakultetu (7).

Većina fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci ima znatno veći broj stalno zaposlenog nastavnog osoblja u odnosu na angažovane spoljne nastavnike i saradnike. Medicinski fakultet ima veći broj spoljnih nastavnika i saradnika zbog realizacije kliničke prakse.
Kako bi se nesmetano odvijali svi procesi u vezi sa kadrovskom politikom, prorektor za ljudske i materijalne resurse koordiniše rad Kancelarije; predlaže i realizuje aktivnosti vezane za ljudske resurse Univerziteta; vrši analizu iskorišćenosti ljudskih i materijalnih resursa; predlaže mjere za veću iskorišćenost ljudskih i materijalnih resursa; prati i koordiniše sve poslove u vezi sa procedurama izbora kandidata u akademska zvanja; učestvuje u kreiranju i predlaganju politike finansiranja i investicija Univerziteta.
Univerzitet u Banjoj Luci je opredijeljen za to da postane atraktivan poslodavac u cilju privlačenja visokokvalitetnog akademskog osoblja sa međunarodnom verifikacijom i da zadrži postojeći akademski kadar koji može odgovoriti budućim izazovima i zahtjevima. Povećanje kompetentnosti nastavnika i saradnika može se ostvarivati učešćem u inostranim ili domaćim projektima, kao i boravkom u vodećim nastavno-naučnim ustanovama u svijetu. Univerzitet u Banjoj Luci, u skladu sa svojim mogućnostima, pruža podršku, posebno mlađem kadru, da jedan dio vremena provede u inostranstvu u cilju usavršavanja.
Potrebno je uspostavljanje efikasnog sistema za unapređenje kadrovske strukture, što podrazumijeva zadržavanje postojećeg i regrutaciju novog kadra sa priznatim međunarodnim referencama, kao i zadržavanje politike ravnopravnosti u postupku zapošljavanja, baziranog na kriterijumima kvaliteta, talenta i sposobnosti.
Cilj kadrovske politike na Univerzitetu u Banjoj Luci jeste optimalan raspored kadra u izvođenju nastavnog procesa i realizacija naučnoistraživačkih projekata, čime bi se povećao kvalitet nastavnog procesa i obezbijedila efikasnost u istraživanju. Takođe, cilj je da se učine održivim svi studijski programi sa više od polovine vlastitog kadra, te da se nastavi sa podmlađivanjem nastavno-istraživačkog kadra i povećavanjem učešća mladih i perspektivnih saradnika u ukupnom broju novoizabranog nastavnog osoblja.
Kancelarija za ljudske i materijalne resurse je u nadležnosti prorektora za ljudske i materijalne resurse. Pored prorektora, Kancelarija ima jednog zaposlenog – višeg stručnog saradnika za ljudske i materijalne resurse.


Prof. dr Dalibor Kesić
Prorektor za za ljudske i materijalne resurse
Telefon: +387 51 321 178
E-pošta: dalibor.kesic@unibl.org

Mr Tatjana Marić
Viši stručni saradnik za za ljudske i materijalne resurse
Telefon: +387 51 321 180
E-pošta: kadrovi@unibl.org