Navigacija

Kancelarija prorektora za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Od svog osnivanja Univerzitet u Banjoj Luci uspostavljao je odnose sa univerzitetima i brojnim drugim partnerima u zemlji i inostranstvu. Međunarodna saradnja je pratila opšti razvoj aktivnosti Univerziteta i njegovo pozicioniranje u regionu i Evropi, kao i globalno. Intenziviranje bilateralne saradnje sa partnerima iz inostranstva posebno se ističe od 2005. godine, kada se i sistem visokog obrazovanja u zemlji priključuje Bolonjskom procesu, a kasnije Evropskom prostoru visokog obrazovanja i Evropskom istraživačkom prostoru. Intenzivna saradnja u početku se odvijala sa partnerima iz zemalja regiona, da bi od integracije Univerziteta 2008. godine počela snažnija bilateralna saradnja sa partnerima iz država Evropske unije, a od 2015. godine sa partnerima iz Ruske Federacije, dok je u posljednje dvije godine naročito intenzivirana saradnja sa partnerima iz NR Kine.
Međunarodna saradnja na Univerzitetu, kao i na većini drugih univerziteta, obuhvata bilateralne i multilateralne sporazume sa drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu, ali i sporazume sa međunarodnim organizacijama, specijalizovanim agencijama, nevladinim organizacijama, ambasadama, ministarstvima i drugim pravnim licima, zatim predstavljanje univerziteta, članstvo u međunarodnim mrežama i udruženjima visokoškolskih ustanova, rad na međunarodnim obrazovnim projektima, kao i organizovanje razmjene studenata i osoblja.
Prvi dokument sa elementima strateškog planiranja usvojen na Univerzitetu jeste onaj pod nazivom Strateški pravci i ciljevi razvoja međunarodne saradnje na Univerzitetu u Banjoj Luci, iz septembra 2010. godine. Posljednjih godina međunarodna saradnja na visokoškolskim ustanovama širom svijeta prerasla je u trend koji se naziva internacionalizacija, a koji obuhvata uključenost svih aktera u oblasti visokog obrazovanja, kao i svih oblasti rada visokoškolske institucije. Tako se pod internacionalizacijom podrazumijeva uključenost cjelokupnog osoblja, studenata, ali i svih partnera, kroz međunarodno djelovanje u oblasti nastave, nauke i sistema podrške. Univerzitet u Banjoj Luci aktivno učestvuje u ukupnom razvoju opštih trendova i u polju internacionalizacije, a u januaru 2018. godine usvojena je prva Strategija internacionalizacije Univerziteta u Banjoj Luci.

U segmentu bilateralne i multilateralne saradnje Univerzitet ima preko 250 aktivnih sporazuma o saradnji sa partnerima iz zemlje i inostranstva. Do sada najveći broj sporazuma potpisan je sa partnerima iz zemalja regiona (Srbija, Slovenija, Sjeverna Makedonija, Hrvatska, Crna Gora), zatim sa partnerima iz zemalja članica Evropske unije (Austrija, Belgija, Bugarska, Grčka, Danska, Italija, Litvanija, Mađarska, Njemačka, Poljska, Portugalija, Rumunija, Slovačka, Finska, Francuska, Holandija, Češka, Švedska, Španija), sa partnerima iz zemalja koje imaju specijalne odnose sa Evropskom unijom iako nisu članice (Norveška, Švajcarska, Island, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, Turska i Albanija), zatim sa partnerima iz Ruske Federacije i NR Kine, kao i sa nekoliko partnera iz Sjedinjenih Američkih Država, Izraela, Bjelorusije, Ukrajine, Japana, Tajlanda, Alžira i Moldavije. Članstvo u međunarodnim mrežama i udruženjima predstavlja jednu od značajnih referenci o spremnosti na saradnju sa inostranim partnerima, budući da doprinosi međunarodnom ugledu i poziciji univerziteta na globalnom planu. Univerzitet u Banjoj Luci član je Evropske asocijacije univerziteta (European University Association – EUA) i potpisnik Velike povelje univerziteta (Magna Charta Universitatum). Član je Mreže univerziteta „UniAdrion”, sa sjedištem u Ankoni (Italija), Univerzitetske agencije za frankofoniju (AUF), Konzorcijuma institucija visokog obrazovanja Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope (CCHEIC), Zajednice univerziteta Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana i učesnik Berlinskog procesa (procesa za Zapadni Balkan).

U okviru međunarodne saradnje, Univerzitet u Banjoj Luci značajnu pažnju posvećuje razmjeni studenata i osoblja, kao dijelu aktivnosti međunarodnih programa razmjene, ugovora o saradnji, kroz studijske posjete, ljetne škole, radionice, seminare i praksu. Univerzitet je od akademske 2008/09. godine postao dio tzv. CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) mreže, a od akademske 2011/12. godine učestvovao je u realizaciji šest projekata u programu razmjene Erasmus Mundus. U programu Erazmus+, u okviru kategorije Međunarodna kreditna razmjena, Univerzitet realizuje razmjenu studenata i osoblja sa 64 partnera iz 26 zemalja Evrope. 
Neki članovi akademskog osoblja i studenti Univerziteta bili su, ili su trenutno, stipendisti različitih programa vlada stranih zemalja. Takođe, velika je dinamika aktivnosti Univerziteta sa partnerima iz raznih zemalja u organizaciji brojnih međunarodnih obrazovnih, naučnih, kulturnih i sportskih događaja, kao što su: konferencije, seminari, obuke, ljetne škole, studentska takmičenja i sl. 
Studenti Univerziteta u Banjoj Luci učestvovali su u mnogim ljetnim školama, studijskim posjetama, konferencijama, seminarima, takmičenjima i brojnim drugim aktivnostima u zemlji i inostranstvu. Na mnogim međunarodnim takmičenjima iz oblasti obrazovanja, nauke, umjetnosti i sporta, kao i takmičenjima u domenu struke, studenti Univerziteta ostvarili su izvrsne rezultate i osvojili brojne nagrade.
Univerzitet primijenjenih nauka iz Esena (Njemačka), zajedno sa fondacijom „Welt der Wunder”, tokom tri godine dodijelio je 175 jednokratnih stipendija studentima prvog i drugog ciklusa studija Univerziteta u Banjoj Luci. Od 2017. godine Univerzitet primijenjenih nauka iz Esena obezbjeđuje ove stipendije zajedno sa fondacijom „Fairnetzen”, a do danas je dodijeljeno 190 stipendija. Stipendije se dodjeljuju socijalno-ekonomski ugroženim studentima.
HUAWEI Technologies d.o.o. Banja Luka dodjeljivao je osam akademskih godina, od akademske 2010/11. godine, NOVUM nagrade, stipendije za pet izvrsnih studenata Univerziteta u Banjoj Luci.

Svake godine, prilikom obilježavanja dana Univerziteta i njenih članica ili drugih prigodnih datuma, Univerzitet i članice organizuju međunarodne naučne i stručne konferencije, skupove, seminare, okrugle stolove i druge događaje, koji dodatno doprinose uspostavljanju i razvijanju partnerskih odnosa između inostranih visokoškolskih ustanova i Univerziteta u Banjoj Luci.
U saradnji sa partnerskim institucijama i ambasadama zemalja na Univerzitetu u Banjoj Luci osnovana je Austrijska biblioteka 2008. godine. Konfucijev institut osnovan je 2017. godine.
Intenzivna saradnja sa ambasadama stranih država omogućila je angažovanje lektora za strane jezike na Filološkom fakultetu (riječ je o ambasadama Italije, Francuske, SAD, Njemačke, Austrije, Češke, Španije, Ruske Federacije, Slovenije). 
Najveći broj realizovanih međunarodnih obrazovnih projekata na Univerzitetu čine Tempus (Trans-European mobility scheme for university studies) projekti. Od 1996. godine do završetka programa 2015. godine, Univerzitet u Banjoj Luci učestvovao je u 89 Tempus projekata, koje je finansirala Evropska komisija. U tom kontekstu ostvarena je saradnja sa svim državnim univerzitetima iz Bosne i Hercegovine te brojnim univerzitetima iz Evropske unije. Saradnja sa inostranim partnerima nastavljena je ili uspostavljena kroz novi obrazovni program Evropske komisije pod nazivom Erazmus+, u kategoriji Izgradnja kapaciteta. U okviru ovog programa Univerzitet je uspješno učestvovao u realizaciji osam projekata, dok je još sedam projekata u procesu realizacije. U 2019. godini odobren je prvi prijavljeni koordinatorski projekat Univerziteta u Banjoj Luci, pod nazivom „Vitalising ICT Relevance in Agricultural Learning – VIRAL”, za čiju je realizaciju odgovoran Poljoprivredni fakultet. 
Ostvareni su brojni kontakti i realizovane različite vrste aktivnosti i projekata sa međunarodnim organizacijama koje djeluju u Bosni i Hercegovini. To su: Evropska komisija, Savjet Evrope, Delegacija EU u BiH, Kancelarija specijalnog predstavnika EU u BiH, Erazmus+ kancelarija u Bosni i Hercegovini, UNDP (Razvojni program Ujedinjenih nacija), UNESCO (Agencija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu), UN Women (agencija u sistemu Ujedinjenih nacija koja se bavi pitanjima rodne ravnopravnosti i podrške ženama), Britanski savjet u BiH, Francuski kulturni centar u Banjoj Luci, Američki kutak u Banjoj Luci, ADA (Austrijska razvojna agencija), DAAD (Državna služba za akademsku razmjenu Njemačke), OSCE (Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju), WUS Austrija i dr.
Univerzitet daje podršku i sarađuje sa međunarodnim i domaćim nevladinim organizacijama koje okupljaju sadašnje i bivše studente Univerziteta, s ciljem organizovanja studentske razmjene radi studiranja i prakse, zatim povećanja različitih vještina studenata, kao i razmjene dobre prakse i stvaranja partnerskih veza sa srodnim studentskim udruženjima širom svijeta. Među tim organizacijama su: IAESTE BiH (Međunarodno udruženje za razmjenu studenata radi stručne prakse), EESTEC-LC Banja Luka (Evropsko udruženje studenata elektrotehnike – Lokalni komitet Banja Luka), SaMSIC (Komitet za međunarodnu razmjenu studenata medicine Republike Srpske), AEGEE (Udruženje studenata Evrope), Društvo srpsko-ruskog prijateljstva „Bratstvo”, WBAA (Alumni udruženje studenata sa područja zapadnog Balkana) i dr. Univerzitet u Banjoj Luci posljednjih godina intenzivno je radio na sistemskim rješenjima radi obezbjeđenja kvaliteta te efikasnosti i efektivnosti međunarodne saradnje, posebno razmjene studenata i osoblja. S ciljem najbolje moguće realizacije međunarodne saradnje angažovani su postojeći kadrovski kapaciteti, usvojeni različiti propisi i procedure i izrađeni promotivni materijali. Za sprovođenje aktivnosti i koordinacije međunarodne saradnje zaduženi su prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju, Kancelarija za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju u Rektoratu, prodekani za međunarodnu saradnju i prodekani za naučnoistraživački rad/umjetnost i međunarodnu saradnju, mreža koordinatora za međunarodnu saradnju na svim članicama Univerziteta, uspostavljena 2008. godine, i mreža akademskih koordinatora za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja, uspostavljena 2011. godine. Godine 2016. usvojen je prvi Pravilnik o međunarodnoj razmjeni studenata i osoblja na Univerzitetu u Banjoj Luci, kao i niz drugih akata i procedura s ciljem regulisanja međunarodne razmjene studenata i osoblja, a među njima je najvažniji Vodič za razmjenu studenata i osoblja za odlaznu i dolaznu razmjenu. Modul Međunarodna saradnja Integrisanog informacionog sistema Univerziteta u Banjoj Luci počeo je da se koristi 2019. godine. Modul je kreiran savremenim Java tehnologijama, integrisan sa ostalim modulima Informacionog sistema Univerziteta, te dostupan onlajn zaposlenima i studentima putem veb-aplikacija eZaposleni i eStudent. Osnovni cilj je formulisanje matičnih evidencija o ostvarivanju međunarodne saradnje na svim nivoima organizacione strukture Univerziteta i svim vidovima međunarodne saradnje. Modul je napravljen u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, a posebno Pravilnikom o međunarodnoj razmjeni studenata i osoblja, Pravilnikom o postupku zaključivanja ugovora o akademskoj, poslovno-tehničkoj i stručnoj saradnji te Pravilnikom o priznavanju stranih obrazovnih kvalifikacija za potrebe nastavka školovanja na Univerzitetu u Banjoj Luci i postupku ekvivalencije ranije stečenih akademskih zvanja na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Univerzitet u Banjoj Luci kroz aktivnosti međunarodne saradnje u godinama koje dolaze nastaviće da radi na sistemskom, planskom i organizacionom jačanju unutrašnjih kadrovskih, materijalnih i finansijskih kapaciteta, kako bi uz saradnju sa inostranim partnerima doprinio većoj internacionalizaciji Univerziteta i izgradnji prepoznatljivog ugleda u inostranstvu, tj. predstavljanju Univerziteta kao visokoškolske institucije orijentisane prema kvalitetu i razvoju, uz očuvanje svojih specifičnih potreba i tradicionalnih vrijednosti na kojima je zasnovan. Kancelarija za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju u nadležnosti je prorektora za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju. Pored prorektora, Kancelarija zapošljava dva viša stručna saradnika, i to za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju te za razmjenu osoblja i studenata. 


Prof. dr Kristina Pantelić Babić
Prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju
Telefon:+387 51 321 181
E-pošta: kristina.pantelic-babic@ffvs.unibl.org
prorektor.ms@unibl.org 

Jelena Rožić, ma
Viši stručni saradnik za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju
Telefon: +387 51 266 170
E-pošta: jelena.rozic@unibl.org

Đorđe Kenjalo, ma
Viši stručni saradnik za razmjenu osoblja i studenata
Telefon: +387 51 266 170
E-pošta: djordje.kenjalo@unibl.org