Navigacija

Kancelarija prorektora za nastavu, studentska pitanja i kvalitet

Prije samog formiranja Univerziteta na višim školama i fakultetima u Banjoj Luci studirala su 4.952 studenta. Prve godine postojanja Univerziteta bilo je 7.079 studenata, od čega 3.445 redovnih. Te godine na prvu godinu studija upisano je 2.356 studenata. Svake akademske godine u ovom razvojnom periodu povećavao se broj studenata koji su izlazili na sve ispite, kao i broj onih koji su diplomirali.
Od 1980. do 1985. godine izvršene su strukturalne promjene u sistemu poslovanja Univerziteta, te je otvoren i proces modernizacije i racionalizacije u visokom obrazovanju. U istom periodu ojačala je uloga studenata u studentskom djelovanju i obrazovnom procesu, uz povećanje odgovornosti nastavnika za uspješnost i kvalitet studija. Upisu studenata, standardu i njihovim društvenim djelatnostima poklanjana je stalna pažnja. Proširenje mreže visokoškolskih organizacija od 1980. do 1985. godine značilo je osnivanje novih visokoškolskih organizacija i novih odsjeka i smjerova na postojećim fakultetima.
Period razvoja Univerziteta od 1985. do 1992. godine bio je veoma specifičan i karakterisale su ga veoma izražene društvene i ekonomske promjene u tadašnjoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. Međutim, uz velike napore privrede, vlasti, prosvjetnih i naučnih organizacija ostvaren je napredak u svim sferama razvoja Univerziteta, pa se, između ostalog, ulagalo i u opremu visokoškolskih organizacija (kompjutersku, laboratorijsku i ostalu). Postepeno je oživljavao naučnoistraživački i praktični rad i povezivanje sa privredom.
Period razvoja Univerziteta od 1992. do 1996. godine obilježili su opšta društvena kriza, odbrambeno-otadžbinski rat i raspad bivše SFRJ, formiranje Republike Srpske i poslijeratna društveno- ekonomska kriza. Ratna dejstva su otežala rad i razvoj Univerziteta u Banjoj Luci. Bile su ugrožene sve njegove funkcije, ali i pored svega, rad nije prekidan. Interesovanje mlade generacije za upis na studije takođe je određeno ukupnim stanjem u ovom periodu, pa se početkom odbrambeno- otadžbinskog rata broj studenata smanjuje. Pred početak rata na svim fakultetima i višim školama studiralo je 6.758 studenata. Akademske 1992/93. godine, na Univerzitetu studira 5.438 studenata, da bi od naredne godine broj studenata počeo postepeno da se povećeva. Naime, u akademskoj 1993/94. godini dostignut je njihov predratni broj (6.455).

Od akademske 2007/08. godine na Univerzitetu u Banjoj Luci počela je primjena bolonjskog procesa u nastavi na svim studijskim programima, iako su sa bolonjskom reformom pojedini fakulteti krenuli i ranije. Usvojen je trostepeni sistem studija i uveden je ECTS sistem vrednovanja predmeta i ukupnog opterećenja studenta, ali i princip godišnjeg opterećenja studenta do 60 ECTS. Da bi se olakšale studije i povećala prolaznost studenata, u nastavne planove su uvedeni jednosemestralni predmeti, a ispitivanje studenata se obavlja po dijelovima, u obliku kolokvijuma, testova, semestralnih i domaćih radova, izrade projektnih zadataka itd. Prati se i vrednuje i aktivnost studenta u toku nastave i tako podstiče interaktivnost nastavnog procesa. Neposredno po prihvatanju Bolonjske deklaracije počele su i aktivnosti na procjeni kvaliteta nastave na fakultetima/ Akademiji umjetnosti. Danas, sa svojih 16 fakulteta, Akademijom umjetnosti i jednim istraživačkim institutom, Univerzitet u Banjoj Luci ulazi u red univerziteta srednje veličine prema svjetskim mjerilima. Jedan je od dva javna univerziteta u Republici Srpskoj i djeluje u okruženju u kojem je prisutan jak uticaj privatnih visokoškolskih institucija, koje broje 7 univerziteta i 10 visokih škola.
 


Prof. dr Milica Balaban
Prorektor za nastavu i studentska pitanja
Telefon:  +387 51 321 181
E-pošta: prorektor.nastava@unibl.org
                 milica.balaban@pmf.unibl.org

Mirjana Predić, ma
Viši stručni saradnik za nastavu i studentska pitanja
Telefon:  +387 51 321 489
E-pošta: mirjana.predic@unibl.org

Dijana Bilanović
Viši stručni saradnik za osiguranje kvaliteta
Telefon:  +387 51 321 182
E-pošta: dijana.bilanovic@unibl.org