Navigacija

Sektor materijalno-finansijskih poslova

Kada je uspostavljena integrisanost Univerziteta u Banjoj Luci, nastala je potreba da se organizuje dio koji bi se bavio materijalno-finansijskim pitanjima. U skladu s tim, u okviru Rektorata je 2008. godine osnovan Sektor materijalno-finansijskih poslova, koji kao takav funkcioniše do danas. Osnovni zadatak ovog sektora jeste stvaranje optimalnih materijalnih i finansijskih preduslova za efikasan rad svih organizacionih jedinica, kako bi se ispunila misija integrisanog Univerziteta u Banjoj Luci.

Ostvarenje zacrtane misije Sektor materijalno-finansijskih poslova realizuje tako što:
1. planski i organizovano obavlja materijalno-finansijske poslove na nivou osnovnih organizacionih jedinica i Univerziteta u cjelini;
2. uspostavlja i kontinuirano jača saradnju u oblasti finansiranja sa Ministarstvom za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo i Ministarstvom finansija Republike Srpske;
3. na osnovu novih ili izmjena postojećih zakonskih i podzakonskih akata predlaže usklađivanje postojećih ili donošenje novih internih akata kojima se detaljnije regulišu pitanja materijalno- finansijskog poslovanja Univerziteta i njegovih organizacionih jedinica;
4. predvodi aktivnosti na uspostavljanju, razvoju i sprovođenju sistema finansijskog upravljanja i kontrole na svim nivoima organizovanja na Univerzitetu;
5. punom implementacijom i objedinjavanjem Sistema upravljanja finansijskim informacijama (SUFI) i Centralizovanog obračuna plata (COP) konstantno podiže stepen efikasnosti u radu u ovoj oblasti i jača kontrolne mehanizme na nivou Univerziteta;
6. vrši obračun i isplate svih vidova naknada zaposlenima i angažovanima na Univerzitetu, a to su: plate, ugovorne naknade, autorski honorari, pomoći, nagrade, prevoz i dr.;
7. organizovanjem tematskih radionica kontinuirano edukuje sve zaposlene u oblasti finansijsko- računovodstvenih poslova i poslova javnih nabavki na Univerzitetu;
8. priprema finansijski plan Univerziteta i brine o njegovoj realizaciji;
9. podnosi godišnje izvještaje o finansijskom poslovanju Univerziteta;
10. priprema i realizuje plan javnih nabavki Univerziteta sprovođenjem procedura javnih nabavki na svim nivoima organizovanja na Univerzitetu, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o javnim nabavkama na Univerzitetu u Banjoj Luci, uvažavajući specifičnosti pojedinih organizacionih jedinica i vodeći računa o ugovorenim obavezama kroz međunarodne i domaće projekte naučnoistraživačkog rada, grantove i/ ili donacije;
11. brine o realizaciji aktivnosti na sanaciji dotrajalih instalacija (grijnih, vodovodnih, električnih, kanalizacionih) prema prioritetima, čime se u značajnoj mjeri smanjuju režijski troškovi i sprečava šteta od mogućih havarija.

U Sektoru je zaposleno 55 ljudi, a rad se odvija u okviru četiri službe:
• Služba materijalnih poslova;
• Služba finansija;
• Služba računovodstva i
• Služba obezbjeđenja.

Sektorom materijalno-finansijskih poslova rukovodi finansijski direktor Univerziteta u Banjoj Luci. Naziv funkcije rukovodioca od 2008. do 2012. godine bio je direktor-menadžer, a od 2012. finansijski direktor. Na ovoj funkciji je od osnivanja Duško Lazić.


Duško Laz
Finansijski direktor
Telefon: +387 51 326 001
E-pošta: dusko.lazic@unibl.org

Marina Višković
Rukovodilac Službe za materijalne poslove
Telefon: +387 51 326 004
E-pošta: marina.viskovic@unibl.org

Svetislav Jokić
Rukovodilac Službe za finansije i računovodstvo
Telefon: +387 51 326 003
E-pošta: svetislav.jokic@unibl.org

Mirjana Vrhovac
Šef računovodstva
Telefon: +387 51 326 006
E-pošta: mirjana.vrhovac@unibl.org

Srđan Bijelović
Rukovodilac Službe obezbjeđenja i zaštite od požara
Telefon: +387 51 326 007
E-pošta: srdjan.bijelovic@unibl.org

Brankica Kajkut
Administrativno-tehnički sekretar
Telefon: +387 51 326 000
E-pošta: brankica.kajkut@unibl.org

Lazarela Travar
Viši stručni saradnik za održavanje
Telefon: +387 51 326 010
E-pošta: lazarela.travar@unibl.org

Zoran Topić
Referent za protivpožarnu zaštitu i zaštitu na radu
Telefon: +387 51 326 007
E-pošta: zoran.topic@unibl.org

Ana Baroš
Viši stručni saradnik za poslove nabavke
Telefon: +387 51 326 009
E-pošta: ana.baros@unibl.org

Vladana Pećo
Viši stručni saradnik za poslove nabavke
Telefon: +387 51 326 009
E-pošta: vladana.peco@unibl.org

Tanja Babić
Viši stručni saradnik za poslove nabavke
Telefon: +387 51 326 008
E-pošta: tanja.babic@unibl.org

Dijana Kesić
Viši stručni saradnik za poslove nabavke
Telefon: +387 51 326 008
E-pošta: dijana.kesic@unibl.org

Nikola Bulović
Referent za poslove nabavke
Telefon: +387  51 326 017
E-pošta: nikola.bulovic@unibl.org

Dragana Ševo
Viši stručni saradnik za poslove nabavke
Telefon: +387 51 326 008
E-pošta: dragana.sevo@unibl.org

Aleksandra Ninković
Viši stručni saradnik za poslove nabavke
Telefon: +387 51 326 009
E-pošta: aleksandra.ninkovic@unibl.org

Danijela Stević
Viši stručni saradnik za odobrenje plaćanja
Telefon: +387 51 326 005
E-pošta:  danijela.stevic@unibl.org

Nataša Sukara-Đurica
Viši stručni saradnik za kontrolu ulazne dokumentacije
Telefon: +387 51 326 003
E-pošta: natasa.sukara-djurica@unibl.org

Aleksandra Regojević
Viši stručni saradnik za računovodstveno-finansijske poslove
Telefon: +387 51 326 012
E-pošta: aleksandra.regojevic@unibl.org

Nevena Rogić
Viši stručni saradnik za evidencije poreza i doprinosa
Telefon: +387 51 326 021
E-pošta: nevena.rogic@unibl.org

Slavica Spasojević
Referent za obračun ličnih primanja
Telefon: +387 51 326 021
E-pošta: slavica.spasojevic@unibl.org

Branka Popović
Stručni saradnik za obračun ličnih primanja
Telefon: +387 51 326 021
E-pošta: branka.popovic@unibl.org

Velimir Balaban
Stručni saradnik za obračun ličnih primanja
Telefon: +387 51 326 013
E-pošta: velimir.balaban@unibl.org

Mirjana Piljagić
Referent za unos podataka u SUFI sistem
Telefon: +387 51 326 013
E-pošta: mirjana.piljagic@unibl.org

Mihajlo Alavuković
Referent za unos podataka u SUFI sistem
Telefon: +387 51 326 012
E-pošta: mihajlo.alavukovic@unibl.org

Radana Šukalo
Referent za unos podataka u SUFI sistem
Telefon: +387 51 326 005
E-pošta: radana.sukalo@unibl.org

Cvijeta Jolić
Referent za unos podataka u SUFI sistem
Telefon: +387 51 326 003
E-pošta: cvijeta.jolic@unibl.org

Bojan Gostić
Viši stručni saradnik-finansijski knjigovođa
Telefon: +387 51 326 006
E-pošta: bojan.gostic@unibl.org

Maja Vučen
Viši stručni saradnik-finansijski knjigovođa
Telefon: +387 51 326 015
E-pošta:  maja.vucen@unibl.org

Nemanja Čavić
Stručni saradnik za plan i analizu
Telefon: +387 51 326 022
E-pošta: nemanja.cavic@unibl.org

Sanja Bogdan
Viši stručni saradnik za vođenje nefinansijske imovine
Telefon: +387 51 326 023
E-pošta: sanja.bogdan@unibl.org

Marko Miljuš
Viši stručni saradnik za računovodstveno-finansijske poslove
Telefon: +387 51 326 018
E-pošta: marko.miljus@unibl.org

Radmila Đurašinović
Referent finansijske operative
Telefon: +387 51 326 018
E-pošta: radmila.djurasinovic@unibl.org

Nevenka Modrušan
Spremačica
Telefon: +387 51 326 024