Navigacija

Vedran Jovanović, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
051/221-820
Katedre
 • Elektrotehnički fakultet-Katedra za opštu elektrotehniku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Opšta elektrotehnika viši asistent 28. jun 2018.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
1012 Obrada i analiza multimedijalnih signala
1014 Pretraživanje multimedijalnog sadržaja
1049 Odabrana poglavlja digitalne obrade slike
1053 Prepoznavanje uzoraka
1057 Prepoznavanje oblika
1076 Pretraživanje multimedijalnog sadržaja
Akademske studije prvog ciklusa
2226 Osnovi elektrotehnike 1
2234 Osnovi elektrotehnike 2
2243 Kola i signali
2289 Sistemi za digitalnu obradu signala
2310 Teorija električnih kola
2349 Digitalna obrada slučajnih signala

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Honeybee-based biohybrid system for landmine detection

  DOI https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.150041
  Časopis SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT
  Godina 2022
  Autori Janja Filipi, Vladan Stojnić, Mario Muštra, Ross Gillanders, Vedran Jovanović, Slavica Gajić, Graham Turnbull, Zdenka Babić, Nikola Kezić i Vladimir Risojević
  Volumen 803
  Broj 150041
  Strana od 1
  Strana do 9
  Veb adresa https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.150041

  A Method for Detection of Small Moving Objects in UAV Videos

  DOI 10.3390/rs13040653
  Časopis Remote Sensing
  Godina 2021
  Autori Vladan Stojnić, Vladimir Risojević, Mario Muštra, Vedran Jovanović, Janja Filipi, Nikola Kezić i Zdenka Babić
  Volumen 13
  Broj 653
  Strana od 1
  Strana do 19
  Veb adresa https://doi.org/10.3390/rs13040653

  Aggregated Color Descriptors for Land Use Classification

  DOI 10.5937/telfor1502091J
  Časopis TELFOR JOURNAL
  Godina 2015
  Autori Vedran Jovanović i Vladimir Risojević
  Volumen 7
  Broj 2
  Strana od 91
  Strana do 96
  Veb adresa https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1821-3251/2015/1821-32511502091J.pdf

Radovi sa skupova

  PV System Integration Assessment by Automated Monte Carlo Simulation in DIgSILENT PowerFactory

  Naučni skup XX međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2021
  DOI 10.1109/INFOTEH51037.2021.9400525
  Publikacija XX međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2021
  Godina 2021
  Autori Vanja Starčević, Čedomir Zeljković, Nemanja Kitić, Predrag Mršić, Bojan Erceg i Vedran Jovanović
  Strana od 1
  Strana do 5
  Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/document/9400525

  Honeybee Activity Monitoring in a Biohybrid System for Explosives Detection

  Naučni skup International Conference on Medical and Biological Engineering
  DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-17971-7_29
  Publikacija Proceedings of the International Conference on Medical and Biological Engineering - CMBEBIH 2019
  Godina 2019
  Autori Mitar Simić, Ross Gillanders, Aleksej Avramović, Slavica Gajić, Vedran Jovanović, Vladan Stojnić, Vladimir Risojević, James Glackin, Graham Turnbull, Janja Filipi, Nikola Kezić, Mario Muštra i Zdenka Babić
  Strana od 185
  Strana do 192

  Splash Detection in Fish Plants Surveillance Videos Using Deep Learning

  Naučni skup 2018 14th Symposium on Neural Networks and Applications (NEUREL)
  Godina 2018
  Autori Vedran Jovanović, Eirik Svendsen, Vladimir Risojević i Zdenka Babić

  Automatic monitoring of honeybees’ activity outside of the hive from UHD video

  Naučni skup 2018 14th Symposium on Neural Networks and Applications (NEUREL)
  Godina 2018
  Autori Aleksej Avramović, Vedran Jovanović, Ratko Pilipović, Vladan Stojnić, Vladimir Risojević, Slavica Savić, Mitar Simić, Igor Ševo, Mario Muštra, Zdenka Babić i Janja Filipi

  Distributed Signal Processing in Sensor Networks

  Naučni skup International Electrotechnical and Computer Science Conference
  Publikacija Proceedings of the Twenty-seventh International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2018
  Godina 2018
  Autori Gordan Zelinac, Mitar Simić, Zdenka Babić i Vedran Jovanović
  Strana od 303
  Strana do 306

  Honeybee video-tracking for explosive detection

  Naučni skup Mine Action 2018
  Publikacija The 15th International Symposium "Mine Action 2018"
  Godina 2018
  Autori Aleksej Avramović, Ratko Pilipović, Vladan Stojnić, Vedran Jovanović, Igor Ševo, Mitar Simić, Vladimir Risojević i Zdenka Babić
  Strana od 45
  Strana do 48

  Splash detection in surveillance videos of offshore fish production plants

  Naučni skup 2016 International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP)
  DOI 10.1109/IWSSIP.2016.7502706
  Godina 2016
  Autori Vedran Jovanović, Vladimir Risojević, Zdenka Babić, Eirik Svendsen i Annette Stahl
  Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7502706

  Evaluation of Bag-of-Colors descriptor for Land Use Classification

  Naučni skup TELFOR
  Godina 2014
  Autori Vedran Jovanović i Vladimir Risojević

Projekti

Mašinsko učenje u rubnom računarstvu

U projektovanju i implementaciji sistema za obradu i analizu signala i podataka, te federativno obučavanje modela mašinskog učenja zasnovanih na mikroračunarskim sistemima ili FPGA se mora voditi računa o mnogim suprotstavljenim parametrima kao što su: procesna moć, količina raspoloživog memorijskog prostora, propusni opseg mreže, potrošnja energije, itd. Zbog toga je projektovanje i implementacija ovakvih sistema nužno proces u kojem se nastoji...

Broj projekta 1255028
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Vladimir Risojević
Projektni tim Vanja Starčević
prof. dr Zdenka Babić
Romanela Lajić
Slavica Gajić, ma
Vedran Jovanović, ma
Vladan Stojnić
doc. dr Mitar Simić
Početak realizacije 01.06.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Mobilno mapiranje saobraćajnica

Razvoj automobilske industrije uključuje opremanje vozila računarima i senzorima koji su u mogućnosti da pruže podršku prilikom vožnje i parkiranja, kao i da pruže korisne informacije o stanju na cestama i putevima...

Broj projekta 1255006
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac doc. dr Aleksej Avramović
Projektni tim prof. dr Branko Blanuša
Željko Radanović
prof. dr Zdenka Babić
Vanja Starčević
Jovica Bulović
doc. dr Mitar Simić
prof. dr Vladimir Risojević
Srđan Vučić
Vedran Jovanović, ma
Brankica Oparnica
Milosava Radonjić
Ljubiša Milinčić
Vladan Stojnić
Stefan Savić
Slavica Gajić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 24000.0 BAM

Elektronski sistem za daljinsko praćenje i analizu uticaja parametara životne sredine na aktivnost pčela

Parametri životne sredine (kvalitet vazduha, vode i zemljišta) imaju veliki uticaj na sva živa bića i zato je njihov monitoring definisan mnogim međunarodnim i nacionalnim regulativama. Uobičajeni pristup u praćenju parametara životne sredine je zasnovan na nepokretnim mjernim stanicama koje karakteriše visoka tačnost i preciznost, ali i visoka cijena instalacije i održavanja. Razvojem tehnologije pojavljuju se komercijalno dostupni senzori za mjerenje parametara životne sredine...

Broj projekta 1255003
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Zdenka Babić
Projektni tim Vladan Stojnić
doc. dr Aleksej Avramović
prof. dr Vladimir Risojević
Slavica Gajić, ma
prof. dr Goran Mirjanić
Vanja Starčević
Brankica Oparnica
Milosava Radonjić
Željko Radanović
prof. dr Gordana Gardašević
Vedran Jovanović, ma
Martina Zorić
doc. dr Mitar Simić
prof. dr Branko Blanuša
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.03.2019.
Završetak projekta 01.03.2020.
Vrijednost projekta 21300.0 BAM

Aproksimativno računanje

Aproksimativno računanje se odnosi na razvoj algoritama digitalne obrade signala koji uvode neznante aproskimacije prilikom numeričkih operacija, pri čemu dolazi do značajne uštede računarskih resusrsa...

Broj projekta 1255002
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac doc. dr Aleksej Avramović
Projektni tim Slavica Gajić, ma
Vedran Jovanović, ma
doc. dr Mitar Simić
prof. dr Vladimir Risojević
Vladan Stojnić
Vanja Starčević
dr Patricio Bulić
prof. dr Zdenka Babić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 01.12.2019.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Distribuirana obrada signala i informacija

roj senzora koji prikupljaju informacije o fizičkom svijetu, kao i obim prikupljenih informacija su u neprestanom porastu. Kada je riječ o prikupljanju velike količine podataka, sve značajnije mjesto zauzimaju senzorske mreže. Senzorske mreže se sastoje iz velikog broja senzorskih čvorova koji su gusto raspoređeni u području od interesa. Prema Strategiji naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2012–2016. godine, u tri predložena prioritetna ...

Broj projekta 8300583
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Vladimir Risojević
Projektni tim Ratko Pilipović, ma
prof. dr Zdenka Babić
doc. dr Mitar Simić
Vedran Jovanović, ma
doc. dr Aleksej Avramović
dr Patricio Bulić
Vladan Stojnić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.11.2016.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 58719.0 BAM

Detekcija i praćenje objekata malih dimenzija u videu snimljenom sa UAV

Problem zaostalih mina u post-konfliktnim područjima i dalje predstvlja ogroman problem u pogledu povreda civila i neiskorišćenog zemljišta. Humanitarno deminiranje je rizično, skupo i dugotrajno, a moguće su zaostale mine i nakon deminiranja. Zbog toga se pored uobičajenih tehnika i procedura uvode i biološke metode za otkrivanje eksploziva. Najnovija istraživanja su pokazala da je moguće obučiti pčele da dolaze do mjesta na kojima postoji eksploziv...

Broj projekta 8300599
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Zdenka Babić
Projektni tim Vedran Jovanović, ma
prof. dr Branko Blanuša
Vladan Stojnić
Brankica Oparnica
doc. dr Mitar Simić
Jovica Bulović
prof. dr Vladimir Risojević
Željko Radanović
doc. dr Aleksej Avramović
Slavica Gajić, ma
Milosava Radonjić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.12.2018.
Završetak projekta 01.12.2019.
Vrijednost projekta 8630.0 BAM

„Analiza video zapisa sa UAV kod bioloških metoda za detekciju eksploziva“ – naziv međunarodnog projekta je „Biological Methods (Bees) for Explosive Detection“

Zaostala minska polja u oblastima koje su bile zahvaćene ratom još uvijek predstavljaju veliki problem iz razloga povređivanja ljudi, nemogućnosti obrađivanja takvih polja, prekida trgovinskih veza i komunikacija. Angažovanje ljudi za poslove deminiranja je skupo, vremenski zahtjevno, i predstavlja veliki rizik i prijetnju po ljudske živote...

Broj projekta 8300595
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Zdenka Babić
Projektni tim Vedran Jovanović, ma
doc. dr Mitar Simić
prof. dr Branko Blanuša
Brankica Oparnica
doc. dr Aleksej Avramović
Jovica Bulović
Milosava Radonjić
Željko Radanović
prof. dr Vladimir Risojević
Ratko Pilipović, ma
doc. Igor Ševo, ma
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.12.2017.
Završetak projekta 18.01.2019.
Vrijednost projekta 8500.0 BAM

Jačanje profila inženjera telekomunikacija kako bi se zadovoljile potrebe savremenog društva i industrije

• Poboljšati profil inženjera telekomunikacija, promovisati interdisciplinarnost kao odgovor na potrebe industrije i doprinijeti napredovanju u tehnologiji, ekonomiji i društvu. • Poboljšati kvalitet tradicionalnih studija telekomunikacija, pružajući dodatne kompetencije sa ciljem da se popuni jaz između univerzitetskog obrazovanja i potreba tržišta na lokalnom nivou...

Broj projekta 8300588
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Zdenka Babić
Projektni tim Vladan Stojnić
prof. dr Gordana Gardašević
prof. dr Slavko Šajić
Slavica Gajić, ma
prof. dr Vladimir Risojević
doc. dr Aleksej Avramović
doc. dr Mitar Simić
Vanja Starčević
doc. dr Jovan Galić
Milica Lekić
Jovica Bulović
Vedran Jovanović, ma
Boris Malčić, ma
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2017.
Završetak projekta 01.10.2020.
Vrijednost projekta 187655.0 BAM

Biološke metode (pčele) za otkrivanje eksploziva

Projekat ima za cilj da razvije inovativne metode i tehnologije za otkrivanje preostalih mina. To se planira postići poboljšanjima i integracijom postojećih najsavremenijih tehnika, naime, obučenim kolonijama pčela u kombinaciji sa organskim poluprovodničkim senzorskih filmovima na bazi eksplozivne pare, i automatskom analizom video zapisa visoke rezolucije dobijenih snimanjem sa bespilotnim letjelicama iznad minskih polja...

Broj projekta 8300587
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Zdenka Babić
Projektni tim prof. dr Goran Mirjanić
doc. dr Mitar Simić
Mišo Babić
Ratko Pilipović, ma
Vanja Starčević
Slavica Gajić, ma
Vladan Stojnić
Vedran Jovanović, ma
doc. dr Aleksej Avramović
prof. dr Vladimir Risojević
doc. Igor Ševo, ma
Finansijer NATO Science for Peace and Security
Početak realizacije 01.11.2017.
Završetak projekta 01.11.2020.
Vrijednost projekta 300415.0 BAM