Navigacija

Vanja Kitić
viši asistent

051 221 820
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Opšta elektrotehnika viši asistent 25. maj 2023.

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Integrated Video-Based Bee Counting and Multi-Sensors Platform for Remote Bee Yard Monitoring

  Naučni skup 2022 21st International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH)
  DOI 10.1109/INFOTEH53737.2022.9751284
  Publikacija Proc. of 2022 21st International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH)
  Godina 2022
  Autori Vanja Starčević, Mitar Simić, Vladimir Risojević i Zdenka Babić
  Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/document/9751284

  Real-Time Sag Estimation of Overhead Power Lines Based on Approximate Magnetic Field Model

  Naučni skup 2022 21st International Symposium INFOTEH-JAHORINA
  DOI 10.1109/INFOTEH53737.2022.9751249
  Publikacija Proc. of 2022 21st International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH)
  Godina 2022
  Autori Nemanja Kitić, Petar Matić, Đorđe Lekić, Predrag Mršić, Bojan Erceg, Čedomir Zeljković i Vanja Starčević
  Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/document/9751249

  PV System Integration Assessment by Automated Monte Carlo Simulation in DIgSILENT PowerFactory

  Naučni skup XX međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2021
  DOI 10.1109/INFOTEH51037.2021.9400525
  Publikacija XX međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2021
  Godina 2021
  Autori Vanja Starčević, Čedomir Zeljković, Nemanja Kitić, Predrag Mršić, Bojan Erceg i Vedran Jovanović
  Strana od 1
  Strana do 5
  Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/document/9400525

  Electronic System for Remote Monitoring of Environmental Parameters on a Bee Yard

  Naučni skup Infoteh-Jahorina
  DOI 10.1109/INFOTEH48170.2020.9066338
  Publikacija Proceedings of the INFOTEH-JAHORINA Vol. 18
  Godina 2020
  Autori Mitar Simić, Vladan Stojnić, Vanja Starčević, Zdenka Babić i Janja Filipi
  Strana od 1
  Strana do 5

  Simple and Low-Cost Electronic System for Honey Bee Counting

  Naučni skup 28th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2019
  Publikacija In Proceedings of the Twenty-eight International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2019
  Godina 2019
  Autori Mitar Simić, Zdenka Babić, Vanja Starčević i Nikola Kezić
  Strana od 10
  Strana do 13
  Veb adresa https://erk.fe.uni-lj.si/2019/program.php

Projekti

Mašinsko učenje u rubnom računarstvu

U projektovanju i implementaciji sistema za obradu i analizu signala i podataka, te federativno obučavanje modela mašinskog učenja zasnovanih na mikroračunarskim sistemima ili FPGA se mora voditi računa o mnogim suprotstavljenim parametrima kao što su: procesna moć, količina raspoloživog memorijskog prostora, propusni opseg mreže, potrošnja energije, itd. Zbog toga je projektovanje i implementacija ovakvih sistema nužno proces u kojem se nastoji...

Broj projekta 1255028
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Vladimir Risojević
Projektni tim prof. dr Zdenka Babić
doc. dr Slavica Gajić
Vedran Jovanović, ma
Vanja Kitić
prof. dr Mitar Simić
Romanela Lajić
Vladan Stojnić
Početak realizacije 01.06.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Upotreba nosivih EKG i glikemijskih senzora na mobilnoj zdravstvenoj platformi "NORMEDY"

Projekat ”NORMEDY Wearables” ima za cilj istražiti mogućnosti metoda dubokog učenja za analizu i interpretaciju bio-podataka prikupljenih sa nosivih medicinskih senzora, stvarajući tako osnove za razvoj metoda medicinske asistencije i upotrebu sistema za daljinski nadzor pacijenata na prvoj domaćoj mHealth platformi...

Broj projekta 1257029
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Ranko Škrbić
Projektni tim Tamara Gnjatić
doc. dr Aleksej Avramović
prof. dr Zdenka Babić
dr Tamara Kovačević-Preradović
doc. dr Slavica Gajić
doc. Igor Ševo, ma
prof. dr Vladimir Risojević
Boris Dujaković
prof. dr Miloš Ljubojević
Vanja Kitić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 50000.0 BAM

Servis za klasifikaciju slika dobijenih daljinskom detekcijom

U daljinskoj detekciji veliki broj senzora neprestano snima zemljinu površinu, sa različitim prostornim i spektralnim rezolucijama i različitim frekvencijama pokrivanja. Pored tradicionalno korištenih platformi u zadnje vrijeme je ekspanziji podataka ove vrste doprinijelo sve veće korištenje bespilotnih letjelica. Korištenjem bespilotnih letjelica cijena snimanja je postala niža i postalo je moguće snimanje dijelova Zemljine površine i objekata u višoj rezoluciji...

Broj projekta 1255018
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Vladimir Risojević
Projektni tim prof. dr Zdenka Babić
doc. dr Slavica Gajić
doc. dr Aleksej Avramović
prof. dr Mitar Simić
Vanja Kitić
doc. dr Mihajlo Savić
Vladan Stojnić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 20.09.2022.
Vrijednost projekta 25000.0 BAM

Obrada signala u rubnom računarstvu

Aktivnosti u projektu će obuhvatiti pregled relevantne naučne i stručen literature kako bi se utvrdilo stanje u oblasti i pravci aktivnosti kojima se može dati doprinos u razvoju algoritama paradigme Edge computing. Očekivano je da će eksperimentalna verifikacija razvijenih algoritama na ovom projektu pokazati njihovu efikasnost...

Broj projekta 1255017
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Mitar Simić
Projektni tim Vladan Stojnić
Vanja Kitić
prof. dr Gordana Gardašević
prof. dr Vladimir Risojević
Boris Malčić, ma
Goran Stojanović
doc. dr Aleksej Avramović
prof. dr Goran Mirjanić
Martina Zorić
prof. dr Zdenka Babić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 28996.0 BAM

Mobilno mapiranje saobraćajnica

Razvoj automobilske industrije uključuje opremanje vozila računarima i senzorima koji su u mogućnosti da pruže podršku prilikom vožnje i parkiranja, kao i da pruže korisne informacije o stanju na cestama i putevima...

Broj projekta 1255006
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac doc. dr Aleksej Avramović
Projektni tim prof. dr Branko Blanuša
Vedran Jovanović, ma
Ljubiša Milinčić
Stefan Savić
doc. dr Slavica Gajić
Jovica Bulović
Srđan Vučić
prof. dr Mitar Simić
Željko Radanović
Vanja Kitić
prof. dr Zdenka Babić
Vladan Stojnić
Brankica Oparnica
prof. dr Vladimir Risojević
Milosava Radonjić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 24000.0 BAM

Elektronski sistem za daljinsko praćenje i analizu uticaja parametara životne sredine na aktivnost pčela

Parametri životne sredine (kvalitet vazduha, vode i zemljišta) imaju veliki uticaj na sva živa bića i zato je njihov monitoring definisan mnogim međunarodnim i nacionalnim regulativama. Uobičajeni pristup u praćenju parametara životne sredine je zasnovan na nepokretnim mjernim stanicama koje karakteriše visoka tačnost i preciznost, ali i visoka cijena instalacije i održavanja. Razvojem tehnologije pojavljuju se komercijalno dostupni senzori za mjerenje parametara životne sredine...

Broj projekta 1255003
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Zdenka Babić
Projektni tim Martina Zorić
doc. dr Slavica Gajić
Vedran Jovanović, ma
doc. dr Aleksej Avramović
prof. dr Mitar Simić
Vladan Stojnić
Željko Radanović
Vanja Kitić
Milosava Radonjić
prof. dr Gordana Gardašević
prof. dr Branko Blanuša
Brankica Oparnica
prof. dr Vladimir Risojević
prof. dr Goran Mirjanić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.03.2019.
Završetak projekta 19.11.2021.
Vrijednost projekta 21300.0 BAM

Aproksimativno računanje

Aproksimativno računanje se odnosi na razvoj algoritama digitalne obrade signala koji uvode neznante aproskimacije prilikom numeričkih operacija, pri čemu dolazi do značajne uštede računarskih resusrsa...

Broj projekta 1255002
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac doc. dr Aleksej Avramović
Projektni tim Vladan Stojnić
dr Patricio Bulić
Vanja Kitić
prof. dr Zdenka Babić
doc. dr Slavica Gajić
Vedran Jovanović, ma
prof. dr Mitar Simić
prof. dr Vladimir Risojević
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 01.12.2019.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Jačanje profila inženjera telekomunikacija kako bi se zadovoljile potrebe savremenog društva i industrije

• Poboljšati profil inženjera telekomunikacija, promovisati interdisciplinarnost kao odgovor na potrebe industrije i doprinijeti napredovanju u tehnologiji, ekonomiji i društvu. • Poboljšati kvalitet tradicionalnih studija telekomunikacija, pružajući dodatne kompetencije sa ciljem da se popuni jaz između univerzitetskog obrazovanja i potreba tržišta na lokalnom nivou...

Broj projekta 8300588
Status Neaktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Zdenka Babić
Projektni tim prof. dr Vladimir Risojević
Vladan Stojnić
prof. dr Slavko Šajić
Vedran Jovanović, ma
Milica Lekić, ma
Vanja Kitić
doc. dr Jovan Galić
Boris Malčić, ma
doc. dr Slavica Gajić
Jovica Bulović
prof. dr Mitar Simić
prof. dr Gordana Gardašević
doc. dr Aleksej Avramović
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2017.
Završetak projekta 06.09.2021.
Vrijednost projekta 187655.0 BAM

Biološke metode (pčele) za otkrivanje eksploziva

Projekat ima za cilj da razvije inovativne metode i tehnologije za otkrivanje preostalih mina. To se planira postići poboljšanjima i integracijom postojećih najsavremenijih tehnika, naime, obučenim kolonijama pčela u kombinaciji sa organskim poluprovodničkim senzorskih filmovima na bazi eksplozivne pare, i automatskom analizom video zapisa visoke rezolucije dobijenih snimanjem sa bespilotnim letjelicama iznad minskih polja...

Broj projekta 8300587
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Zdenka Babić
Projektni tim Vedran Jovanović, ma
prof. dr Goran Mirjanić
prof. dr Mitar Simić
Vanja Kitić
Vladan Stojnić
Mišo Babić
prof. dr Vladimir Risojević
doc. Igor Ševo, ma
Ratko Pilipović, ma
doc. dr Aleksej Avramović
doc. dr Slavica Gajić
Finansijer NATO Science for Peace and Security
Početak realizacije 01.11.2017.
Završetak projekta 31.10.2021.
Vrijednost projekta 300415.0 BAM