Navigacija

doc. Ljubiša Mićić, ma
docent

Nastavnik - II-4
Ekonomski fakultet
051/430-026
Katedre
 • Ekonomski fakultet - Katedra za kvantitativnu analizu i informatiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Poslovna informatika docent 29. septembar 2022.

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
I2018ISPI Sistemi poslovne inteligencije
O2018IIPSR Integrisana poslovna softverska rješenja
O2018IMRS Metodologije razvoja softvera
O2018IUPP Upravljanje poslovnim procesima

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Komparativna analiza servisa onlajn i mobilnog bankarstva u bankama u Republici Srpskoj

  DOI 10.725/NOE1620303M
  Časopis NOVI EKONOMIST Časopis za ekonomsku teoriju i praksu
  Godina 2016
  Autori Ljubiša Mićić
  Volumen X
  Broj 20
  Strana od 303
  Strana do 310
  Veb adresa http://www.noviekonomist.info/

  Software for improving the quality of project management, a case study: international manufacture of electrical equipment

  DOI 10.1088/1757-899X/200/1/012044
  Časopis International Conference on Innovative Ideas in Science (Online)
  Godina 2016
  Autori Dragana Preradović, Ljubiša Mićić i Cristian Barz
  Volumen 200
  Broj 1
  Strana od 1
  Strana do 6
  Veb adresa http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/200/1/012044

  Model objekti-veze kao osnova za bazu podataka

  Časopis Zbornik radova Nova naučna edukativna misao
  Godina 2016
  Autori Ljubiša Mićić
  Volumen 2016
  Broj 3
  Strana od 34
  Strana do 51
  Veb adresa http://journal.nomcentar.com/2013/04/23/nova-naucna-edukativna-misao/

  Značaj informacionih sistema za upravljanje znanjem u savremoj ekonomiji

  Časopis Zbornik radova Nova naučna edukativna misao
  Godina 2016
  Autori Ljubiša Mićić
  Volumen 2016
  Broj 1
  Strana od 15
  Strana do 26
  Veb adresa http://journal.nomcentar.com/wp-content/uploads/sites/9/2016/07/12016.pdf

  ICT inovacije kao faktor promjene u svakodnevnom životu

  Časopis Zbornik radova Nova naučna edukativna misao
  Godina 2015
  Autori Ljubiša Mićić
  Volumen 2015
  Broj 5
  Strana od 127
  Strana do 133
  Veb adresa http://journal.nomcentar.com/wp-content/uploads/sites/9/2016/01/SADRZAJ.pdf

Radovi sa skupova

  IPS technologies in sales improvement in companies in Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup International Conference on Applied Sciences (ICAS2017)
  DOI 10.1088/1757-899X/294/1/012065
  Publikacija IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  Godina 2018
  Autori Ljubiša Mićić i Dragana Preradović
  Veb adresa http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/294/1/012065

  Agile methodology selection criteria: IT start-up case study

  Naučni skup Innovative Ideas in Science 2016
  Publikacija Još nije objavljen zbornik
  Godina 2016
  Autori Ljubiša Mićić

  Potencijal IKT gazela u Republici Srpskoj

  Naučni skup Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem „Inovacije i preduzetništvo – pokretači razvoja i zapošljavanja“
  Publikacija Nije još publikovan Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Ljubiša Mićić
  Veb adresa http://www.ede.efbl.org/

  Importance of personal characteristics for each specific role in SCRUM based IT project development

  Naučni skup Konferencija REDETE
  Publikacija Nije još objavljen Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Ljubiša Mićić

  Komparativna analiza servisa onlajn i mobilnog bankarstva u bankama u Republici Srpskoj

  Naučni skup IV Internacionalni naučni skup EKONBIZ 2016
  Godina 2016
  Autori Ljubiša Mićić

  Infrastruktura kao servis u oblasti cloud računarskih sistema

  Naučni skup Međunarodna konferencija o društvenom i tehnološkom razoju - STED
  DOI 10.7251/STED0515053R
  Publikacija Zbornik radova sa konferencije
  Godina 2015
  Autori Dejan Radić i Ljubiša Mićić
  Strana od 53
  Strana do 61

  Quora, društvena mreža i globalni medij, kao crowdsourcing i social networking alat za upravljanje znanjem

  Naučni skup Međunarodna naučna konferencija „Mediji i ekonomija“
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Ljubiša Mićić
  Strana od 130
  Strana do 139
  Veb adresa http://www.blc.edu.ba/wp-content/uploads/2015/05/Zbornik-radova-MES-2015.pdf

  Uticaj informacionih tehnologija na unaprijeđenje obrazovanja

  Naučni skup 4. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja"
  Publikacija Zbornik radova sa Četvrtog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem, "Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja", Privredna komora RS, Savez inovatora RS, RARS
  Godina 2014
  Autori Ljubiša Mićić
  Strana od 243
  Strana do 252

  ERP kao integrisano softversko rješenje za podršku menadžmentu

  Naučni skup e-Business konferencija
  Publikacija https://ebusiness.infoexpert.ba/sh/presentations
  Godina 2014
  Autori Ljubiša Mićić
  Veb adresa http://www.slideshare.net/goranvranic/ljubisa-micic

Projekti

Unapređenje vještina istraživača za održivo preduzetništvo na osnovu upravljanja inovacijskim procesima

Javne akademske institucije su prepoznate kao akter sposoban da podstakne preduzetničke ekosisteme da transformišu poslovanje sektora i ojačati opšte blagostanje kroz održivo preduzetništvo. Poboljšanje odnosa između akademskog i neakademskog sektora u zemljama širenja će se postići primjenom praksi za sticanje koristi uz opravdanje održivosti...

Broj projekta 1254006
Status Aktivan
Tip projekta Horizont Evropa
Organizaciona jedinica Ekonomski fakultet
Rukovodilac prof. dr Saša Petković
Projektni tim dr Jadranka Petrović
doc. dr Zoran Borović
doc. dr Mirjana Milijević
Milan Damjanović
prof. dr Branka Topić-Pavković
Vanja Topić-Gajić
mr Milica Bogdanović
Milica Marić
Biljana Đukić
prof. dr Dragan Gligorić
Nataša Petković
prof. dr Milenko Krajišnik
doc. dr Matea Zlatković Radaković
doc. Ljubiša Mićić, ma
doc. Anđela Pepić
Branka Stanković
Finansijer Evropska komisija
Početak realizacije 01.07.2023.
Završetak projekta 30.04.2027.
Vrijednost projekta 825898.0 BAM

Ubrzavanje napretka u oporezivanju duvana i duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim prihodom

Cilj projekta je izgradnja i jačanje kapaciteta organizacija u regionu Jugoistočne Evrope (JIE) da vrše kvalitetna ekonomska istraživanja o socio-ekonomskom uticaju oporezivanja duvana i da podrže dijalog u oblasti politika kroz širenje rezultata istraživanja.

Broj projekta 1250167
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac doc. Anđela Pepić
Projektni tim Borislav Vukojević, ma
doc. Ljubiša Mićić, ma
prof. dr Dragan Gligorić
Dragana Preradović Kulovac, ma
Finansijer Blumerg fondacija putem Univerziteta Ilinois u Čikagu
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2022.
Vrijednost projekta 212211.0 USD

Ubrzavanje napretka u oporezivanju duvana i duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim prihodom

Cilj projekta je izgradnja i jačanje kapaciteta organizacija u regionu Jugoistočne Evrope (JIE) da vrše kvalitetna ekonomska istraživanja o socio-ekonomskom uticaju oporezivanja duvana i da podrže dijalog u oblasti politika kroz širenje rezultata istraživanja.

Broj projekta 1250103
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac doc. Anđela Pepić
Projektni tim doc. Ljubiša Mićić, ma
prof. dr Dragan Gligorić
Borislav Vukojević, ma
Dragana Preradović Kulovac, ma
Finansijer Blumberg fondacija putem Instituta ekonomskih nauka Beograd
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 28.04.2022.
Vrijednost projekta 83315.0 BAM