Navigacija

Dragana Gajić, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za fizičku hemiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Fizička hemija; nauka o polimerima; elektrohemija (suve ćelije, baterije, gorive ćelije, korozija metala, elektroliza) viši asistent 25. jun 2020.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISF23GIC Opšta i neorganska hemija
ISF07IM Instrumentalne metode
ISF07FH Fizička hemija
ISF19ONH Opšta i neorganska hemija

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C16HEM017 Odabrana poglavlja instrumentalnih metoda
2C16HEM018 Hemijska kinetika i kataliza
Akademske studije prvog ciklusa
1C07HNS417 Metodika nastave hemije
1C07HNS878 Viši kurs fizičke hemije
1C07HNS882 Nastava hemije u savremenim uslovima
1C16HNS1103 Hemijska kinetika i kataliza
1C16HNS1112 Metodika nastave hemije 1
1C16HNS1113 Metodika nastave hemije 2
1C16HNS415 Elektrohemija
1C16HOS1103 Hemijska kinetika i kataliza
1C16HOS1110 Fizička hemija 3
1C16HOS1116 Fotohemija
1C16HOS1127 Instrumentalne metode
1C16HOS397 Fizička hemija 1
1C16HOS401 Fizička hemija 2
1C16HOS415 Elektrohemija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Antioxidative enzymes in root and leaf of Rumex obtusifolius L. grown on ash amended soil

  DOI 10.5937/KgJSci2244143G
  Časopis Kragujevac Journal of Science
  Godina 2022
  Autori Dragana Gajić, Bojana Lukajić, Dino Hasanagić, Siniša Škondrić, Biljana Davidović-Plavšić i Biljana Kukavica
  Volumen 44
  Strana od 143
  Strana do 154
  Veb adresa https://www.pmf.kg.ac.rs/KJS/en/pub/1013e55deadf746f9f7edaec40a285fd_07072022_012002/11_gaji%C4%87_143.pdf

  KINETICS OF DICLOFENAC ADSORPTION FROM AQUEOUS SOLUTION ON COMMERCIAL ACTIVATED CARBON

  DOI https://doi.org/10.7251/JCTE2001012P
  Časopis Journal of Chemists, Technologists and Environmentalists
  Godina 2020
  Autori Rada Petrović, Dragana Gajić, Zora Levi, Darko Bodroža, Pero Sailović i Vladimir Mlinarević
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 12
  Strana do 20
  Veb adresa https://glasnik.tf.unibl.org/kinetics-of-diclofenac-adsorption-from-aqueous-solution-on-commercial-activated-carbon/

  Novel Nanoporous Carbon/Iron Oxide Catalyst for SO2 Degradation

  DOI 10.1016/j.matpr.2018.12.095
  Časopis Materials Today: Proceedings
  Godina 2019
  Autori Maja Stanisavljević, Savka Janković, Dragana Milisavić, Zoran Kukrić, Marko Čađo, Dragana Stević, Radovan Kukobat, Predrag Ilić, Denis Međed, Magdalena Parlinska-Wojtan i Suzana Gotovac Atlagić
  Volumen 7
  Broj P3
  Strana od 920
  Strana do 929
  Veb adresa https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785318330232

  SYNTHESIS OF ZnO-Ag NANOPARTICLES BY SOL-GEL METHOD

  DOI 10.7251/COMEN1901022J
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2019
  Autori Savka Janković, Dragana Milisavić, Dijana Jelić i Tanja Okolić
  Volumen X
  Broj I
  Strana od 22
  Strana do 27

  PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF ZnO NANOPARTICLES BY SOLVENT FREE METHOD

  DOI 10.7251/COMEN1801048J
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2018
  Autori Savka Janković, Dragana Milisavić, Tanja Okolić i Dijana Jelić
  Volumen IX
  Broj I
  Strana od 48
  Strana do 52
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info

Radovi sa skupova

  ULTRASOUND-ENHANCED CATALYTIC DEGRADATION OF PHARMACEUTICALS BY MANGANESE OXIDE NANOPARTICLES

  Naučni skup 7th International Congress “Engineering, Environment and Materials in Process Industry”
  Godina 2021
  Autori Dragana Milisavić, Ranka Šatara, Radojka Jandrić, Slađana Ćetković, Suzana Gotovac-Atlagić, Stéphane Pronier i Celine Fontaine
  Veb adresa https://eem.tfzv.ues.rs.ba/

  Solvent deficient method – Mechanochemically induced synthesis of functional nanomaterials

  Naučni skup YUCOMAT 2021
  Publikacija Program and Book of Abstracts, Twenty-second Annual Conference YUCOMAT 2021, Herceg Novi, August 30 - September 3, 2021
  Godina 2021
  Autori Saša Zeljković, Milica Balaban, Dragana Milisavić, Sanja Pržulj i Toni Ivas
  Strana od 64
  Veb adresa https://www.mrs-serbia.org.rs/index.php/book-of-abstracts-2021

  Mechanochemically induced synthesis of La2O3

  Naučni skup Contemporary Materials
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2021
  Autori Saša Zeljković, Mladena Malinović, Sunčica Sukur, Dragana Milisavić, Gordana Ostojić i Milica Balaban
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info/sajt/doc/file/SM2021/Program_rada_i_knjiga_apstrakataSM2021.pdf

  Karakterizacija izoenzimskog profila peroksidaza u listovima Rumex obtusifolius L. raslom na pepelištu upotrebom modifikovane SDS elektroforeze

  Naučni skup Drugi kongres biologa Srbije
  Publikacija Živić, M., Petković, B. (Ur.), Knjiga sažetaka.
  Godina 2018
  Autori Dragana Milisavić, Bojana Lukajić, Dino Hasanagić, Siniša Škondrić i Biljana Kukavica
  Strana od 263
  Strana do 263
  Veb adresa http://www.serbiosoc.org.rs/wp-content/uploads/2018/11/DRUGI-KONGRES-BIOLOGA-SRBIJE-knjiga-sazetaka.pdf

  Synthesis of ZnO-Ag nanoparticles by solvent free method and their characterization

  Naučni skup 14th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry
  Publikacija Physical Chemistry 2018: Proceedings. Vol.1 /14th International
  Godina 2018
  Autori Savka Janković, Dragana Milisavić, Philip Schlender i Dijana Jelić
  Strana od 701
  Strana do 704

  NaHCO3 as a Modificator of SWCNTs’ Membrane Structure via Spherical Crystals Formation

  Naučni skup 15th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN18)
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2018
  Autori Maja Stanisavljević, Savka Janković, Dragana Milisavić, Milica Balaban, Yoshiyuki Hattori, Katsumi Kaneko i Suzana Gotovac Atlagić
  Veb adresa https://www.nanotexnology.com/2018/

  Enhanced nanoporous carbons as adsorbents for mixed phenolic acids

  Naučni skup FEMS JUNIOR EUROMAT CONFERENCE 2018
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2018
  Autori Maja Stanisavljević, Dragana Milisavić, Savka Janković, Tanya Tsoncheva, Milica Balaban i Suzana Gotovac-Atlagić
  Strana od 152
  Strana do 152
  Veb adresa www.junior-euromat2018.fems.eu

  SINTEZA I KARAKTERIZACIJA NANOČESTICA BAKRA I KOMPOZITA Cu/ZnO

  Naučni skup 11. Naučno-stručna konferencija Studenti u susret nauci – StES 2018
  DOI 10.7251/ZSSN1811056M
  Publikacija ZBORNIK RADOVA
  Godina 2018
  Autori Mladena Malinović, Dragana Milisavić, Sanja Pržulj i Savka Janković
  Strana od 56
  Strana do 61
  Veb adresa http://stes.unibl.org/wp-content/uploads/2019/01/Prirodne_zbornik_Online.pdf

  Sinteza kadmijum sulfida kao materijala za solarne ćelije i njegova karakterizacija

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Savremeni materijali - zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Dragana Milisavić, Tanja Okolić i Savka Janković
  Strana od 207
  Strana do 214
  Veb adresa https://www.dropbox.com/s/ty5sur4yc2kcdu9/CM2017.pdf?dl=0

  Synthesis, Characterization and Application of Copper Nanoparticles

  Naučni skup Congress on Food Quality and Safety, Health and Nutrition - NUTRICON 2017
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2017
  Autori Dragana Milisavić, Tanja Okolić i Savka Janković
  Strana od 28
  Strana do 29

  Ispitivanje kinetike degradacije askorbinske kiseline u vodenom medijumu

  Naučni skup 20 godina Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2016
  Autori Dragana Milisavić, Savka Janković i Dijana Jelić
  Strana od 41
  Strana do 46
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2017/03/Zbornik-radova-povodom-20-godina-PMF-a.pdf

Knjige

  Zbirka zadataka za pripremu prijemnog ispita iz hemije

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-21-65-3
  Godina 2018
  Autori Sanja Pržulj, Savka Janković, Dragana Milisavić, Nataša Sladojević, Saša Zeljković i Milica Balaban
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 125
  Veb adresa https://hemija.pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2021/05/Zbirka-zadataka-za-pripremu-prijemnog-ispita-iz-hemije.pdf

Projekti

Inovativni pristup inkapsulacije holekalciferola: strategija za poboljšanje stabilnosti i bioraspoloživosti

Cilj predloženog projekta je sinteza potpuno amorfne formulacije VD/ACC/HPMCAS koja se sastoji od dva aktivna sastojka, API1 (VD3) i API2 (Ca2+), a u kojoj API1 i API2, ako su zajedno, obezbeđuju dugotrajnu stabilnost i amorfnost, odnosno, bioraspoloživost. Cilj je dobiti strukturno i termičku stabilnu formulaciju, jer od toga u velikoj meri zavisi bioraspoloživost...

Broj projekta 1259101
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Dijana Jelić
Projektni tim prof. dr Saša Zeljković
Dragana Gajić, ma
Božidar Ilić
prof. dr Milica Balaban
mr Sanja Pržulj
dr Snežana Popović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.05.2024.
Završetak projekta 31.05.2025.
Vrijednost projekta 6158.0 BAM

Komparativna biohemijska analiza sekundarnih metabolita odabranih ljekovitih biljaka

Ljekovite biljke se i danas, zbog svoje efikasnosti i netoksičnosti, koriste za prevenciju i liječenje velikog broja različitih bolesti. Ekstrakti biljaka sadrže složene mješavine biološki aktivnih sekundarnih metabolita i koriste se za liječenje nekoliko bolesti. Fenolna jedinjenja su jedna od najvažnijih i strukturno najraznovrsnijih grupa sekundarnih metabolita koja u velikoj mjeri doprinose ljekovitim svojstvima biljaka...

Broj projekta 1259096
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Biljana Kukavica
Projektni tim prof. dr Siniša Škondrić
dr Uroš Gašić
dr Miloš Mojović
Mirela Boroja, ma
dr Danijela Mišić
Katarina Dodik, ma
dr Danijela Mišić
Ivana Pucar, ma
Nikolina Kos, ma
prof. dr Biljana Davidović-Plavšić
doc. Nataša Lukić
Dragana Gajić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.04.2024.
Završetak projekta 01.04.2025.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Unapređenje kvaliteta nastave hemije u stručnom obrazovanju u Bosni i Hercegovini

Cilj CHEMTEACH projekta je unaprijediti nastavu hemije kroz obrazovanje i obuku nastavnika hemije u srednjem stručnom obrazovanju Bosni i Hercegovini transferom znanja iz srednjih stručnih škola hemijske struke u Evropskoj uniji. Prvi dio projekta je usmjeren na obuku nastavnika srednjih škola uz korišćenje multimedijalnih alata u nastavnom procesu...

Broj projekta 1259085
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Milica Balaban
Projektni tim Dragana Gajić, ma
Dejana Savić, ma
prof. dr Saša Zeljković
mr Sanja Pržulj
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.12.2023.
Završetak projekta 31.12.2026.
Vrijednost projekta 119305.0 BAM

Duboke tehnologije u naukama o materijalima: potencijal za "zelene" inovacije i preduzetništvo na balkanskim visokoškolskim ustanovama

Projekat DeepGreenInno će doprinijeti Evropskoj inicijativi za duboke tehnološke talente kroz izgradnju kapaciteta 5 partnerskih visokoškolskih institucija u zemljama istočne i jugoistočne Evrope (2 u Bosni i Hercegovini, 1 u Srbiji, 1 u Bugarskoj i 1 u Albaniji). Povećanje inovativnih kapaciteta u tehnologijama zelenih materijala, zelenoj hemiji i zaštiti životne sredine u vezi sa lancem eksploatacije materijala je srž projekta...

Broj projekta 1259083
Status Aktivan
Tip projekta Horizont Evropa
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim Branka Trninić
Slađana Vasić
doc. dr Mihajlo Savić
Željka Ostojić
prof. dr Goran Trbić
Dragana Gajić, ma
Marija Stojaković
Sunčica Sukur
Snježana Ratković
Finansijer EUROPEAN INSTITUTE FOR INOVATION AND TECHNOLOGU
Početak realizacije 31.05.2023.
Završetak projekta 31.07.2024.
Vrijednost projekta 199176.0 BAM

Ambasadori za važnost sirovina u školama 4.0

RM@Schools-4 je inovativan program koji naučno obrazovanje i karijeru u oblasti sirovina čini privlačnim za mlade. Ambasadori sirovina (stručnjaci za neka pitanja vezana za sirovine i obučeni nastavnici) predlažu školama aktivno učenje uključivanjem učenika u eksperimente sa praktičnim obrazovnim kompletima vezanim za sirovine, vode ih na ekskurzije u industriji i omogućuju im učešće u aktivnostima za širenja nauke...

Broj projekta 1259057
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni razvojni
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim Sunčica Sukur
Dragana Stević, ma
mr Sanja Pržulj
prof. dr Smiljana Paraš
Dragana Gajić, ma
Dejana Savić, ma
prof. dr Milica Balaban
prof. dr Goran Trbić
Finansijer EIT RAW MATERIALS
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.03.2024.
Vrijednost projekta 135584.0 BAM

Uvod u mehanohemiju

Cilj ovog projekta je promocija mehanohemije, kao relativno nove hemijske discipline, njenih prednosti i mogućnosti koje pruža, prije svega kolegama hemičarima, ali i studentima i drugim zainteresovanim. Projekat predstavlja direktnu podršku COST akciji CA 18112, Mech@SustInd projekta u čiju mrežu su uključeni istraživači iz više od 30 zemalja, između ostalog i iz zemalja regiona, pa će dio projekta obuhvatiti i međusobne sastanke radi dogovora zajedničkih aktivnosti (Srbija, Hrvatska, Slovenija i Austrija)...

Broj projekta 1259023
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Milica Balaban
Projektni tim Savka Vračević, ma
Dragana Gajić, ma
prof. dr Saša Zeljković
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.02.2019.
Završetak projekta 31.05.2022.
Vrijednost projekta 1500.0 BAM

Hibridni metalno-karbonski nanomaterijali pripremljeni iz rudarskog mulja i njihova primjena u adsorpciono katalitičkim tretmanima novih farmaceutskih kontaminenata u vodama

Cilj projekta je da se razrade primjene hibridnih nanomaterijala u kalitičkim razlaganjima farmaceutskih kontaminenata u vodi, posebno diklfenaka i tetraciklina...

Broj projekta 0830921
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim prof. dr Milica Balaban
Maja Stanisavljević
Savka Vračević, ma
Dragana Gajić, ma
Finansijer UNESCO
Početak realizacije 01.03.2018.
Završetak projekta 01.03.2019.
Vrijednost projekta 45793.0 BAM

Studija o prisustvu i sadržaju teških metala (Pb, Cd, As, Co, Ni, Cr, Hg) i konzervanasa u kozmetičkim proizvodima na tržištu Republike Srpske primjenom AAS, HPLC, UV/VIS spektrofotemetrije

Pored mnoštva supstanci koje sadrže kozmetički proizvodi, teški metali i konzervansi su široko rasprostranjeni. Konzervansi se dodaju brojnim kozmetičkim proizvodima sa ciljem da spriječe rast mikroorganizama. Zadatak konzervanasa je da osiguraju trajnost proizvoda...

Broj projekta 8307101
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Dijana Jelić
Projektni tim doc. Vesna Antunović, ma
Ljubica Bojanić
Dragana Gajić, ma
prof. dr Mirjana Đermanović
Savka Vračević, ma
prof. dr Dijana Mihajlović
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.12.2015.
Završetak projekta 30.06.2017.
Vrijednost projekta 17400.0 BAM