Navigacija

prof. dr Pero Sailović
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Tehnološki fakultet
051/434-367 lok 122
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za organsku hemiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Organska hemija vanredni profesor 26. oktobar 2023.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISF23OC1 Organska hemija 1
ISF07OH Organska hemija
ISF19OH1 Organska hemija 1
ISF19OH2 Organska hemija 2
ISF19HHJ Hemija heterocikličnih jedinjenja
Akademske studije prvog ciklusa
OMLD18OOH Opšta i organska hemija

Tehnološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
M12020 Studijski istraživački rad u prehrambenom inženjerstvu
M21022 Studijski istraživački rad u hemijskom inženjerstvu
M21037 Polutanti u životnoj sredini
Akademske studije prvog ciklusa
B02302 Organska hemija I
B02321 Organska hemija I
B02402 Organska hemija II
B12421 Organska hemija II
B22402 Organska hemija sa prirodnim produktima
B22421 Organska hemija sa prirodnim produktima
B32323 Organska hemija

Poljoprivredni fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OAP07OH Organska hemija
OBP07OH Organska hemija

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C07BOS219 Hemija
1C10TNS993 Hemija 2
1C13EOS189 Organska hemija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Bioactive components and antioxidant, antiproliferative, and antihyperglycemic activities of wild cornelian cherry (Cornus mas l.)

  DOI 10.20450/mjcce.2021.2417
  Časopis MACEDONIAN JOURNAL OF CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING
  Godina 2021
  Autori Božana Odžaković, Pero Sailović, Darko Bodroža, Vesna Kojić, Dimitar Jakimov i Zoran Kukrić
  Volumen 40
  Broj 2
  Strana od 221
  Strana do 230

  Nutritive composition and functionality of wild cornelian cherry fruit

  DOI https://doi.org/10.1111/jfpp.15832
  Časopis JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION
  Godina 2021
  Autori Božana Odžaković, Darko Bodroža, Zoran Kukrić, LJiljana Topalić-Trivunović, Aleksandar Savić i Pero Sailović
  Volumen 00:e15832
  Strana od 1
  Strana do 7
  Veb adresa wileyonlinelibrary.com/journal/jfpp

  Medical and pharmaceutical application of oxidized cellulose

  DOI doi.org/10.7251/JCTE2001001R
  Časopis Journal of Chemists, Technologists and Environmentalists
  Godina 2020
  Autori Branka Rodić-Grabovac, Pero Sailović i Nina Lipić
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 1
  Strana do 11
  Veb adresa https://glasnik.tf.unibl.org/article/184

  KINETICS OF DICLOFENAC ADSORPTION FROM AQUEOUS SOLUTION ON COMMERCIAL ACTIVATED CARBON

  DOI https://doi.org/10.7251/JCTE2001012P
  Časopis Journal of Chemists, Technologists and Environmentalists
  Godina 2020
  Autori Rada Petrović, Dragana Gajić, Zora Levi, Darko Bodroža, Pero Sailović i Vladimir Mlinarević
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 12
  Strana do 20
  Veb adresa https://glasnik.tf.unibl.org/kinetics-of-diclofenac-adsorption-from-aqueous-solution-on-commercial-activated-carbon/

  Sorpcija diklofenaka na selektivno oksidovanu celulozu

  DOI https://doi.org/10.2298/HEMIND180119010S
  Časopis HEMIJSKA INDUSTRIJA
  Godina 2018
  Autori Pero Sailović, Branka Rodić-Grabovac i Snežana Uletilović
  Volumen 72
  Broj 3
  Strana od 167
  Strana do 176
  Veb adresa www.ache-pub.org.rs

  Uticaj strukture ceftazidima na dobijanje biološki aktivnog celuloznog zavoja

  DOI 10.2298/HEMIND151214015R
  Časopis HEMIJSKA INDUSTRIJA
  Godina 2017
  Autori Branka Rodić-Grabovac, Radana Đuđić i Pero Sailović
  Volumen 1
  Broj 71
  Strana od 35
  Strana do 40
  Veb adresa www.ache.org.rs/HI

  Uticaj koncentracije rastvora cefaleksina na sorpciju na modifikovano celulozno vlakno

  DOI DOI:10.7251GHTE1511091Dj
  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Radana Đuđić, Pero Sailović, Branka Rodić-Grabovac i Boro Rudić
  Broj 11
  Strana od 19
  Strana do 23
  Veb adresa http://glasnik.tfbl.org

  Obtaining of materials with antibacterial activity by bonding of cefazoline on modified cellulosic bandage

  DOI 10.7251/COMEN1402222G
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2014
  Autori Branka Rodić-Grabovac, Radana Đuđić i Pero Sailović
  Volumen 5
  Broj 2
  Strana od 222
  Strana do 227
  Veb adresa www.savremenimaterijali.info

Radovi sa skupova

  Microbial potential of Teucrium montanum L. extracts

  Naučni skup VIII International Congress"Engineering, Evironment and Materials in Process Industry"
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2023
  Autori Bojana Danilović, Pero Sailović, Darko Bodroža, Božana Odžaković, Ljubica Živković, Sandra Stamenković Stojanović i Ivana Karabegović
  Strana od 170
  Strana do 170

  SORPTION OF LIDOCAINE ON CHEMICALLY TREATED WOOL

  Naučni skup XIV CONFERENCE OF CHEMISTS, TECHNOLOGISTS AND ENVIRONMENTALISTS OF REPUBLIC OF SRPSKA,
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2022
  Autori Svjetlana Janjić, Milanka Kačar, Srđan Ristić i Pero Sailović
  Strana od 144
  Strana do 144

  Chemical composition, bioactive components and antioxidant activity of wild and cultivated blackberries (Rubus Fruticosus L.)

  Naučni skup XIV Conference of chemists, technologists and environmentalists of Republic of Srpska
  DOI COBISS.RS-ID 137004033
  Publikacija Book of abstracts
  Godina 2022
  Autori Zoran Kukrić, Ladislav Vasilišin, Goran Vučić, Božana Odžaković i Pero Sailović
  Strana od 129
  Veb adresa https://savjetovanje.tf.unibl.org/home/digital-library/book-of-abstracts/

  SORPTION OF TRAMADOL TO SELECTIVELY OXIDISED CELLULOSE

  Naučni skup Novel Technologies and Sustainable Development
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2021
  Autori Pero Sailović
  Strana od 80
  Strana do 80

  Nutritive composition and functionality of wild cornelian cherry fruit

  Naučni skup VII International Congress “Engineering, Environment and Materials in Process Industry" EEM2021
  Publikacija In Book of Abstracts of VII International Congress “Engineering, Environment and Materials in Process Industry" EEM2021, 17-19. March, Jahorina, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, 94
  Godina 2021
  Autori Božana Odžaković, Pero Sailović, Darko Bodroža, Zoran Kukrić, Ljiljana Topalić-Trivunović i Aleksandar Savić
  Strana od 94

  SORPTION OF DICLOFENAC FROM AQUEOUS SOLUTION TO TEMPO OXIDIZED CELLULOSE

  Naučni skup XIII CONFERENCE OF CHEMISTS, TECHNOLOGISTS AND ENVIRONMENTALISTS OF REPUBLIC OF SRPSKA,
  Publikacija PROCEEDINGS
  Godina 2020
  Autori Pero Sailović, Isidora Santrač, Marko Koprena i Nina Lipić
  Strana od 10
  Strana do 19

  Biološki aktivni celulozni zavoj sa diklofenakom

  Naučni skup XII Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova XII Savjetovanja hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2018
  Autori Pero Sailović, Branka Rodić-Grabovac, Marko Koprena i Vladimir Mlinarević
  Strana od 117
  Strana do 123

  BIOLOGICALLY ACTIVE CELLULOSIC MATERIAL WITH THE BOUND CEFAZOLIN

  Naučni skup 25th Congress of Chemists and Technologists of Macedonia
  Publikacija Book of Abstract
  Godina 2018
  Autori Pero Sailović, Branka Rodić-Grabovac i Snežana Uletilović
  Strana od 82
  Strana do 82

  BIOLOGICALLY ACTIVE CELLULOSIC MATERIAL WITH THE BOUND CEFAZOLIN

  Naučni skup Novel technologies and economic development
  Publikacija Book of abstract
  Godina 2017
  Autori Pero Sailović, Branka Rodić-Grabovac i Snežana Uletilović
  Strana od 94

  THE BONDING DICLOFENAC IN THE WATER SOLUTION ON MODIFIED CELLULOSE

  Naučni skup Novel technologies and economic development
  Publikacija Book of abstracts
  Godina 2017
  Autori Pero Sailović, Branka Rodić-Grabovac i Snežana Uletilović
  Strana od 93

  Efikasnost adsorpcije cefaklora na prirodnom i sintetičkim zeolitima

  Naučni skup V Međunarodni kongres "Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji"
  DOI doi: 10.7251/EEMRS15011451S
  Publikacija Knjiga radova
  Godina 2017
  Autori Jelena Penavin-Škundrić, Zora Levi, Rada Petrović, Pero Sailović i Darko Bodroža
  Strana od 1451
  Strana do 1456

  DOBIJANJE ZAVOJA SA ANALGETSKIM DJELOVANJEM VEZIVANJEM DIKLOFENAKA NA MODIFIKOVANU CELULOZU

  Naučni skup V međunarodni kongre "Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji"
  DOI doi:10.7251/EEMRS1501708S
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Pero Sailović, Branka rodić Grabovac i Snežana Uletilović
  Strana od 708
  Strana do 713

  Selection and consumption of electrode material for electrocoagulation of landfill leachate

  Naučni skup FIFTEENTH YOUNG RESEARCERS CONFERENCE MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
  Publikacija Book of abstracts, 15th Young Researchers Conference Materials Science and Engineering
  Godina 2016
  Autori Tijana Malinović, Borislav Malinović, Darko Bodroža i Pero Sailović
  Strana od 22

  Uticaj koncentracije rastvora ceftriaksona na sorpciju na oksidovano celulozno vlakno

  Naučni skup XI savjetovanje hemičara ekologa i tehnologa Rrepublike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Pero Sailović, Branka Rodić-Grabovac i Snežana Uletilović
  Strana od 75
  Strana do 80

  Biološki aktivno vlakno sa ceftriaksonom

  Naučni skup 53. savjetovanje Srpskog hemijskog društva
  Publikacija Zbornik punih radova
  Godina 2016
  Autori Pero Sailović, Branka Rodić-Grabovac i Ljiljana Topalić-Trivunović
  Strana od 102
  Strana do 106

  Influence of temperature on obtaining biologically active cellulosic fibers with bound cephalexin

  Naučni skup "ECOLOGICAL TRUTH" ECO-IST 16
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Pero Sailović, Branka Rodić-Grabovac i Radana Đuđić
  Strana od 856
  Strana do 861

  VEZIVANJE CEFTRIAKSONA NA OKSIDOVANI CELULOZNI ZAVOJ U CILJU DOBIJANJA BIOLOŠKI AKTIVNOG ANTIMIKROBNOG MATERIJALA

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Branka Rodić Grabovac, Radana Đuđić i Pero Sailović
  Strana od 111
  Strana do 119

  Preparation of novel antimicrobial material by sorption ceftriaxone on modified cellulose bandage

  Naučni skup PRONASEM 2016
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2016
  Autori Pero Sailović i Branka Rodić-Grabovac
  Strana od 88

  UTICAJ KONCENTRACIJE CEFAZOLINA NA DOBIJANJE BIOLOŠKI AKTIVNOG CELULOZNOG VLAKNA

  Naučni skup XI simpozijum „Savremene tehnologije i privredni razvoj“
  Publikacija ZBORNIK RADOVA
  Godina 2015
  Autori Branka Rodić-Grabovac, Pero Sailović i Radana Đuđić
  Strana od 139
  Strana do 146

  Energy Efficiency and Cost Analysis of Electrochemical Degradation of Cyanide Wastewater into the Reactor with Steel Electrodes

  Naučni skup 2nd International Conference - The Global Challenges for Environmental and Resource Economics in Central and Eastern European Countries: Safety, Security and Sustainability
  Publikacija Book of abstracts
  Godina 2014
  Autori Borislav Malinović, Miomir Pavlović, Pero Sailović, Darko Bodroža i Miodrag Jazić
  Strana od 70

  Istraživanje poboljšanih postupaka pripreme površine aluminijuma i njegovih legura pred nanošenje zaštitnih prevlaka

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Borislav Malinović, Gordana Latinović, Milorad Tomić, Jovo Mandić i Pero Sailović
  Strana od 261
  Strana do 276

  Comparative tracking of Textile Dye Adsorption on Zeolites NH4-ZSM5 and H-ZSM5

  Naučni skup The Sustainability of Pharmaceutical, Medical and Ecological Education and Research - SPHAMEER - 2013
  Publikacija Book of abstracts
  Godina 2013
  Autori Zora Levi, Darko Bodroža, Borislav Malinović, Pero Sailović i Miodrag Jazić
  Strana od 119

  Modified Cellulose Fiber in a Form Bandages with the Bound Cefazolin and its Related Antimicrobial Properties

  Naučni skup The Sustainability of Pharmaceutical, Medical and Ecological Education and Research - SPHAMEER - 2013
  Publikacija Book of abstracts
  Godina 2013
  Autori Pero Sailović, Branka Rodić-Grabovac, Borislav Malinović, Darko Bodroža i Miodrag Jazić
  Strana od 38

  Electrochemical degradation of Reactive Violet 5 dye in textile wastewater

  Naučni skup The Sustainability of Pharmaceutical, Medical and Ecological Education and Research - SPHAMEER - 2013
  Publikacija Book of abstracts
  Godina 2013
  Autori Borislav Malinović, Miomir Pavlović, Darko Bodroža, Pero Sailović i Miodrag Jazić
  Strana od 114

Ostali radovi

  Projekat "MODIFIKACIJA PROCESA PROIZVODNJE MEDOVINE OD RAZLIČITIH VRSTA MEDA SA PODRUČJA REPUBLIKE SRPSKE U CILJU POBOLJŠANJA NJENIH FUNKCIONALNIH SVOJSTAVA"

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet, Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, (2019/2020)
  Godina 2019
  Autori Aleksandar Savić, Ivan Samelak, Pero Sailović, Milenko Blesić, Dragiša Savić, Aleksandra Ranitović, Maja Stojković, Igor Pećanac, Dijana Maletić, Zvjezdana Kisin i Saša Papuga

Knjige

  Problemi i rješenja iz Organske hemije 1

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet
  ISBN 978-99938-54-79-1
  Godina 2019
  Autori Branka Rodić-Grabovac i Pero Sailović
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 253

Projekti

Elektrohemijski tretman otpadnih voda koje sadrže hrom (VI)

Cilj projekta "Elektrohemijski tretman otpadnih voda koje sadrže hrom (VI)" je unaprijediti inovativni elektrohemijski postupak (elektrokoagulacija i elektroredukcija) koji će omogućiti efikasan i ekološki prihvatljiv tretman otpadnih voda zagađenih šestovalentnim hromom. Nakon prve faze projekta, pripremnih aktivnosti, slijedi faza istraživanja kojom se planira postići visoka efikasnost uklanjanja hromata iz otpadnih voda, uz postizanje optimalnih parametara elektrolize...

Broj projekta 1251166
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Borislav Malinović
Projektni tim doc. dr Draženko Bjelić
Sanda Pilipović
prof. dr Pero Sailović
Tijana Đuričić, ma
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.11.2023.
Završetak projekta 30.11.2024.
Vrijednost projekta 20000.0 BAM

Poboljšanje skladišne stabilnosti proizvoda od voća i povrća u skladu sa principima cirkularne ekonomije

Srbija je značajni proizvođač jezgrastog voća ( 18 000 t ukupno, od toga 8000 t u Vojvodini). Na tržištu regiona kao i Evropske unije nema manjka otkupa ovih proizvoda. U Srbiji i u Republici Srpskoj postoji prostor za proširenjem prizvodnje i prerade jezgrastog voća. Sa sve većom potražnjom za prerađenom hranom spremnom za upotre...

Broj projekta 1251163
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Božana Odžaković
Projektni tim Biljana Cvetković
Staniša Latinović, ma
prof. dr Pero Sailović
Jovana Kojić
Finansijer AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Početak realizacije 01.02.2023.
Završetak projekta 29.02.2024.
Vrijednost projekta 4891.0 BAM

Karakterizacija ploda drena sa područja Republike Srpske i izrada želiranog proizvoda različite namjene za pekarsku i poslastičarsku industriju

Dren se u Republici Srpskoj više koristi u domaćinstvima gdje se, u manjim količinama i uglavnom za potrebe ukućana, koristi za proizvodnju rakije, likera, soka, čaja i takozvanog „mućenog“ pekmeza koji se pravi bez toplotnog tretmana uz dodatak odgovarajuće količine šećera. Predmet istraživanja ovog Projekta biće karakterizacija ploda drena u cilju utvrđivanja njegovih osnovnih fizičko-hemijskih osobina. U sklopu istraživanja predviđeno je određivanje sadržaja specifičnih ...

Broj projekta 1251108
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Božana Odžaković
Projektni tim prof. dr Slavica Grujić
prof. dr Pero Sailović
Vanja Ćupina
Svetlana Vujović
doc. mr Darko Bodroža
Milan Vukić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.05.2019.
Završetak projekta 15.10.2021.
Vrijednost projekta 17060.0 BAM

Modifikacija procesa proizvodnje medovine od različitih vrsta meda sa područja Republike Srpske u cilju poboljšanja njenih funkcionalnih svojstava

Medovina je tradicionalno piće sa 8-18% (v/v) etanola. Jedan od najbitnijih koraka u proizvodnji medovine je redukcija broja mikroorganizama u rastvoru meda...

Broj projekta 1251103
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Savić
Projektni tim doc. dr Ivan Samelak
Zvjezdana Kisin
Maja Milijaš, ma
Aleksandra Ranitović
prof. dr Pero Sailović
dr Milenko Blesić
Dragiša Savić
prof. dr Saša Papuga
Dijana Maletić
Igor Pečanac
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 12.04.2021.
Vrijednost projekta 15261.0 BAM

Tretman deponijskih (procjednih) otpadnih voda

Procjedne vode su jedne od najzagađenijih otpadnih voda koje se sastoje od jedinjenja azota, fosfora, teških metala, katjona (Na+, K+, Mg2+, Ca2+), anjona (Cl−, SO42−, S2- i HCO3−), hlorisanih ugljikovodonika, pesticida, aromatskih ugljikovodonika, fenola, hlorisanih alifatskih spojeva itd...

Broj projekta 0830011
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Borislav Malinović
Projektni tim prof. dr Pero Sailović
Tijana Đuričić, ma
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.12.2015.
Završetak projekta 11.01.2019.
Vrijednost projekta 44070.0 BAM