Navigacija

doc. dr Relja Suručić
docent

Nastavnik - II-4
Medicinski fakultet
051-340-111
Katedre
 • Medicinski fakultet-Katedra za farmakognoziju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Farmakognozija docent 23. jul 2020.
Farmakognozija viši asistent 27. septembar 2018.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISF07FARM1 Farmakognozija 1
ISF07FARM2 Farmakognozija 2
ISF07FT Fitoterapija
ISF19G2 Farmakognozija 2
ISF19F1 Farmakognozija 1

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Phytosynthesis of zinc oxide nanoparticles with acetonic extract of flowers of Geranium robertianum L. (Geraniaceae)

  Časopis Journal of Hygienic Engineering and Design
  Godina 2021
  Autori Relja Suručić, Aleksandra Šmitran, Dragana Gajić, LJiljana Božić, Marina Antić, Valentina Topić- Vučenović, Nina Umićević, Vesna Antunović i Dijana Jelić
  Volumen 34
  Strana od 66
  Strana do 70
  Veb adresa https://keypublishing.org/jhed/wp-content/uploads/2021/04/05.-JHED-Volume-34-FFP-Full-paper-Relja-Surucic.pdf

  Computational study of pomegranate peel extract polyphenols as potential inhibitors of SARS-CoV-2 virus internalization

  DOI https://doi.org/10.1007/s11010-020-03981-7
  Časopis MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY
  Godina 2020
  Autori Relja Suručić, Biljana Tubić, Miloš Stojiljković, Dragan Đurić, Maja Travar, Milkica Grabež, Katarina Šavikin i Ranko Škrbić
  Strana od 1179
  Strana do 1193
  Veb adresa https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11010-020-03981-7

  Pharmacological characterisation of Seseli gracile Waldst. & Kit (Apiaceae) essential oil

  DOI https://doi.org/10.2298/VSP190320028S
  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2020
  Autori Relja Suručić
  Strana od 333
  Strana do 340

  Određivanje sadržaja arsena u uzorcima čajeva dostupnih na tržištu Republike Srpske primjenom atomske apsorpcione spektrofotometrije.

  DOI 10.7251/BII1902166DJ
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2019
  Autori Mirjana Đermanović, Ljubica Bojanić, Relja Suručić i Vesna Antunović
  Strana od 166
  Strana do 171

  Essential oil composition of different parts of endemic species Seseli gracile Waldst. & Kit. (Apiaceae) from natural and cultivated conditions

  DOI 10.2298/jsc170320059m
  Časopis JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY
  Godina 2017
  Autori Mirjana Marčetić, Relja Suručić, Nada Kovačević, Dmitar Lakušić i Branislava Lakušić
  Volumen 82
  Broj 7-8
  Strana od 815
  Strana do 824

  Variations in chemical composition, vasorelaxant and angiotensin I-converting enzyme inhibitory activities of essential oil from aerial parts of Seseli pallasii Besser (Apiaceae)

  DOI 10.1002/cbdv.201600407
  Časopis CHEMISTRY & BIODIVERSITY
  Godina 2016
  Autori Relja Suručić
  Strana od n/a
  Strana do n/a

Radovi sa skupova

  Phytosynthesis of TiO2 nanoparticles for biomedical use: Antimicrobial and pharmacodynamics aspect

  Naučni skup 4. Kongres farmaceuta u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem
  Publikacija 4. kongres farmaceuta u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem. Knjiga sažetaka, Sarajevo 10-13. oktobar 2019
  Godina 2019
  Autori Vesna Antunović, Aleksandra Šmitran, Relja Suručić, Valentina Topić Vučenović, Nina Umićević, LJiljana Suručić i Dijana Jelić

  ACE i α-glukozidazna inhibitorna aktivnost metanolnog ekstrakta Alchemilla viridiflora Rothm. (Rosaceae)

  Naučni skup VII Kongresa farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2018
  Autori Jelena Radović, N Grozdanić, T Stanojković, Relja Suručić i Tatjana Kundaković - Vasović

  Vazorelaksantna aktivnost terpinolena

  Naučni skup VII Kongresa farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2018
  Autori Relja Suručić

  Republic of Srpska pharmacists’ attitudes towards medical cannabis

  Naučni skup Scientific symposium “Cannabis-phytochemical, pharmacological and clinical evidence”
  Godina 2018
  Autori Relja Suručić, Tatjana Kundaković - Vasović i Nada Kovačević

  Republic of Srpska pharmacists’ attitudes towards medical cannabis

  Naučni skup Cannabis-phytochemical, pharmacological and clinical evidence
  Godina 2018
  Autori Relja Suručić

  PROCJENA ANTIOKSIDANTNE AKTIVNOSTI TERPENOIDA IZ ETARSKOGULJA BOSILJKA PRISTUPOM RAČUNARSKE HEMIJE

  Naučni skup Naučna konferencija povodom 20 godina Prirodno-matematičkog fakulteta iz oblasti prirodnih i matematičkih nauka
  Godina 2016
  Autori Relja Suručić i Milan Skrobić
  Strana od 47
  Strana do 51

  Fitokanabinoidi u terapiji kožnih oboljenja: nove terapijske procedure

  Naučni skup 13. simpozijum magistara farmacije i biohemije Republike Srpske, Teslić
  Godina 2016
  Autori Relja Suručić i Nada Kovačević
  Strana od 28
  Strana do 31

  Ispitivanje ACE-inhibitorne aktivnosti etarskog ulja izolovanog iz korijena Seseli pallasii Besser

  Naučni skup III Kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Godina 2015
  Autori Relja Suručić, Nada Kovačević i Branislava Lakušić
  Strana od 135
  Strana do 135

  Ispitivanje sastava i antispazmotske aktivnosti etarskih ulja iz četina i oleorezina Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco

  Naučni skup III Kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Godina 2015
  Autori Relja Suručić, Marija Krivokuća i Đurđica Kopanja
  Strana od 134
  Strana do 134

  Ispitivanje hemijskog sastava i biološke aktivnosti etarskog ulja izolovanog iz različitih dijelova Peucedanum longifolium W el. K

  Naučni skup III Kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Godina 2015
  Autori Relja Suručić, Nada Kovačević i Branislava Lakušić
  Strana od 132
  Strana do 132

  ZNAČAJ PROBIOTIKA SACCHAROMYCES BOULARDII U TERAPIJI HELICOBACTER PYLORI

  Naučni skup 12. simpozijum magistara farmacije i biohemije Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Relja Suručić i Nada Kovačević
  Strana od 50
  Strana do 52

  Antimikrobna aktivnost etarskog ulja Seseli varium Trev.

  Naučni skup VI Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2014
  Autori Relja Suručić, Nada Kovačević, Branislava Lakušić, Marina Milenković i Marija Krivokuća
  Strana od 342
  Strana do 343

  Antispazmotska i vazomodulatorna aktivnost limonena

  Naučni skup VI Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2014
  Autori Relja Suručić, Marija Krivokuća i Dragana Drakul
  Strana od 341
  Strana do 342

  Hemijski sastav, antioksidatna i antimikrobna akivnost etarskog ulja bosiljka (Ocimum basilicum L.familija Lamiaceae)

  Naučni skup VI Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2014
  Autori Tatjana Kundaković, Marina Milenković, Relja Suručić, Marija Krivokuća, Milica Gajić, Marko Vučen, Biljana Đuza i Jelena Trifunović
  Strana od 327
  Strana do 328

  Composition, antispasmodic and vasomodulatory activity of essential oil from the aerial parts of Seseli varium Trev. (Apiaceae)

  Naučni skup The 18th international congress Phytopharm 2014
  Godina 2014
  Autori Relja Suručić, Nada Kovačević, Branislava Lakušić, Dragana Drakul i Slobodan Milovanović
  Strana od 62
  Strana do 62

  "Biljni benzodiazepin" na ispitu vremena

  Naučni skup 11. simpozijum magistara farmacije i biohemije Republike Srpske
  Godina 2014
  Autori Relja Suručić i Nada Kovačević
  Strana od 46
  Strana do 50

  Prirodni proizvodi sa anttumorskom aktivnošću-primjer taksola

  Naučni skup 10. simpozijum magistara farmacije i biohemije RS
  Godina 2013
  Autori Relja Suručić i Nada Kovačević
  Strana od 62
  Strana do 67

  Biljni sekundarni metaboliti sa antidijabetskim djelovanjem

  Naučni skup 9. simpozijuma magistara farmacije i biohemije RS
  Godina 2012
  Autori Relja Suručić i Nada Kovačević
  Strana od 21
  Strana do 27

  ANALIZA FARMACEUTSKOG OTPADA IZ KUĆNIH APOTEKA U REPUBLICI SRPSKOJ

  Naučni skup 42. Konferenciju iz oblasti komunalnih i industrijskih otpadnih voda, komunalnog čvrstog otpada i opasnog otpada
  Godina 2012
  Autori Relja Suručić

  Hemijski sastav etarskog ulja korena i nadzemnih delova Seseli varium

  Naučni skup Drugi kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Godina 2011
  Autori Relja Suručić, Milica Pavlović-Drobac, Branislava Lakušić i Nada Kovačević

  Biljni ljekoviti proizvodi: od tradicije do klinike

  Naučni skup 9. Simpozijum farmaceuta RS
  Godina 2011
  Autori Relja Suručić i Nada Kovačević

  Outcomes assessment of the Bologna process at the Pharmacy department-University of Banja Luka

  Naučni skup 70th World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
  Godina 2010
  Autori Sonja Vučen, Nebojša Mihajlica, Valentina Topić i Relja Suručić

  Antioksidantna aktivnost metanolnih ekstrakata herbe Epilobium dodonaei Vill. (Oenotheraceae)

  Naučni skup XXVIII Savetovanje o lekovitim i aromatičnim biljkama
  Godina 2008
  Autori Relja Suručić, Mirjana Simić, Branislava Lakušić, Tatjana Kundaković, Milica Pavlović i Nada Kovačević
  Strana od 127
  Strana do 128

Ostali radovi

  Projekat 19/6-020/961-110/14

  Godina 2018
  Autori Relja Suručić

  Projekat "Sinteza, fizičko-hemijska karakterizacija, kvantitativni odnosi između strukture i dejstva, dizajn, tehnološka i farmaceutska analiza farmakološki aktivnih supstanci" broj: 19/6-020/961-169/14

  Godina 2014
  Autori Relja Suručić

Knjige

  Synonyma pharmaceutica

  Izdavač Farmaceutsko društvo Republike Srpske
  ISBN 978-99955-627-1-7
  Godina 2012
  Autori Relja Suručić i Sonja Vučen
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 340

Projekti

Natura 2000 vrste, kartiranje staništa i etnobotanička istraživanja Nevesinjskog polja

Nevesinjsko polje, kao kraško polje, predstavlja jedan od centara endemizma flore i faune Republike Srpske. Karakteristično je po rijetkim i ugroženim staništima i vrstama. Tradicionalna upotreba biljaka je je takođe još uvijek prisutna među ljudima koji žive na području polja. Cilj projekta je da sa jedne strane ukaže na značaj i zaštitu Natura 2000 vrsta i stanišnih tipova, a sa druge strane osigura održivu upotrebu prirodnih resursa sa akcentom na tradicionalnu medicinu. ..

Broj projekta 1259045
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Siniša Škondrić
Projektni tim doc. dr Dejan Dmitrović
Ivana Pucar, ma
doc. dr Relja Suručić
Tanja Gostić
dr Antun Alegro
prof. dr Nada Šumatić
Jelena Knežević
doc. dr Goran Šukalo
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2020.
Završetak projekta 31.05.2021.
Vrijednost projekta 15600.0 BAM

Upotreba i očuvanje genetičkog resursa crvenog zdravca (Geranium robertianum L.) na području sjeverozapadnog dijela Republike Srpske

Crveni zdravac je jedna od biljaka koja se koristi u narodnoj medicini, a koja nije dovoljno istražena. G.robertianum je dugo korišćena u tradicionalnoj medicini različitih naroda, kao antiinflamator, hemostatik, antidijabetik, antimikrobno sredstvo, antidijaroik, antialergik...

Broj projekta 1251508
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac doc. dr Željko Lakić
Projektni tim mr Dragana Radulović
Nataša Pašalić
Sonja Rašeta
doc. dr Marina Antić
Nikola Travar
doc. dr Relja Suručić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.03.2020.
Završetak projekta 01.03.2021.
Vrijednost projekta 18000.0 BAM

Diverzitet vaskularne flore vlažnih ekosistema istočne Hercegovine

Vlažni ekosistemi kraških polja predstavljaju jedan od centara endemizma vaskularne flore Republike Srpske. Karakteristična su po rijetkim i ugroženim staništima i vrstama. Botanička istraživanja će biti sprovedena na primjeru odabranih kraških polja Republike Srpske: Gatačko, Dabarsko, Fatničko, Popovo i Nevesinjsko polje tokom vegetacijske sezone 2019. godine...

Broj projekta 1259017
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Siniša Škondrić
Projektni tim Jelena Knežević
Piter Glasnović
Mijat Božović
doc. dr Relja Suručić
prof. dr Nada Šumatić
Božica Boškić
Tanja Gostić
Mara Đekić
Boštjan Surina
Ranko Perić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.02.2019.
Završetak projekta 01.02.2021.
Vrijednost projekta 14250.0 BAM

Fitosinteza, karakterizacija i biomedicinska primjena metalnih (Ag, Si, Cu) i oksidnih (ZnO, TiO2, CuO, Fe2O3) nanočestica: mikrobiološki, biokinetički i toksikološki aspekt

Izbor sinteze nanočestica utiče na fizičkohemijske i biohemijske karakteristike nanočestice i može poboljšati antimikrobnu aktivnosti; istraživanjem primjene nanočestica in vivo na eksperimentalnim životinjama testom akutne toksičnosti može se dobiti uvid u farmakokinetiku i toksikokinetiku nanočestice...

Broj projekta 1257010
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Dijana Jelić
Projektni tim mr Valentina Topić Vučenović
doc. dr Relja Suručić
mr Vesna Antunović
prof. dr Aleksandra Šmitran
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.10.2019.
Završetak projekta 01.10.2020.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM