Navigacija

Milana Damjenić, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Filozofski fakultet
051/322-780
Katedre
 • Filozofski fakultet - Katedra za psihologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Metodologija u psihologiji viši asistent 28. maj 2020.

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MP22IPI Izrada projekta istraživanja
MP22MPINT Metodologija psiholoških istraživanja: Napredne teme
MP22OEPDI Osmišljavanje i evaluacija psiholoških i društvenih intervencija
MPS10AKV Akademske vještine
MPS10IPI Izrada projekta istraživanja
MPS10MPI Metodologija psiholoških istraživanja: napredne teme
Akademske studije prvog ciklusa
KIKM-07 Kvantitativne i kvalitativne metode u psihološkim istraživanjima
OP22MPI Metodologija psiholoških istraživanja
OP22P2 Psihometrija 2
OP22PUP Programiranje u psihologiji
OP22SUP1 Statistika u psihologiji 1
OP22SUP2 Statistika u psihologiji 2
PS1-MPI11O Metodologija psiholoških istraživanja
PS1-PS22O Psihometrija 2
PS1-SP11O Statistika u psihologiji 1
PS1-SP12O Statistika u psihologiji 2
TM-PS21-07 Teorije mjerenja (Psihometrija 1)
UKUS-07 Upotreba kompjutera u statistici

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Intuitivna mehanika: Zaključivanje o vertikalnom hicu naviše

  Časopis Psihologijske teme
  Godina 2016
  Autori Milana Damjenić i Strahinja Dimitrijević
  Volumen 25
  Broj 2
  Strana od 181
  Strana do 196
  Veb adresa https://hrcak.srce.hr/file/238586

Radovi sa skupova

  The effect of cognitive load, age and driving experience on processing time in an experimental traffic task

  Naučni skup InPact 2023
  Publikacija Proceedings of the InPact 2023 Conference
  Godina 2023
  Autori Svetlana Borojević, Dejan Kantar i Milana Damjenić
  Strana od 651
  Strana do 655
  Veb adresa https://inpact-psychologyconference.org/wp-content/uploads/2023/06/2023inpact143.pdf

  Efekti pola i kognitivnog opterećenja na na sljepilo usljed nepažnje i brzinu reagovanja u kontekstu saobraćaja

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  DOI 10.7251/FLZB2223137B
  Godina 2022
  Autori Svetlana Borojević, Dejan Kantar i Milana Damjenić
  Strana od 137
  Strana do 152
  Veb adresa https://ff.unibl.org/admin/get-document-admin/637

  GPA, Personality, Intelligence, and Attitudes Towards Science as Correlates of Scientific Misconceptions Amongst University Students

  Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Publikacija PROCEEDINGS OF THE XXVI SCIENTIFIC CONFERENCE EMPIRICAL STUDIES IN PSYCHOLOGY
  Godina 2020
  Autori Siniša Subotić, Dejan Kantar, Milana Damjenić, Ivana Zečević, Jovana Baošić i Jelena Blažević
  Strana od 63
  Strana do 66
  Veb adresa http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2021/04/EIP2020_conf_proceedings.pdf#page=63

  Inferences of Vertical Projectile Velocity and Acceleration: Task Characteristics Consideration

  Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Publikacija Proceedings of the XXV Scientific Conference: Empirical Studies in Psychology
  Godina 2019
  Autori Strahinja Dimitrijević, Stefan Prišić, Nina Tešinić i Milana Damjenić
  Strana od 16
  Strana do 18
  Veb adresa http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2019/12/proceedings_EIP_2019.pdf

  Developing a hierarchy-free inventory of learning strategies: BLILS (Banja Luka Inventory of Learning Strategies)

  Naučni skup XIII Dani primenjene psihologije / 13th Days of Applied Psychology
  Publikacija International Thematic Proceedia PSYCHOLOGY IN AND AROUND US
  Godina 2018
  Autori Siniša Lakić, Milana Damjenić i Sandra Grahovac
  Strana od 131
  Strana do 146
  Veb adresa http://www.psihologijanis.rs/dpp/arhiva/zbornik-13-1.pdf

  HEXACO crte ličnosti kao korelati korištenja pojedinačnih strategija učenja srednjoškolskih učenika

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti 2017.
  DOI 10.7251/FILZBNS1718286L
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa
  Godina 2018
  Autori Siniša Lakić, Milana Damjenić i Sandra Grahovac
  Strana od 287
  Strana do 310

  Differences in Attachment Patterns in Children of Fallen Soldiers and Their Peers from Complete Families

  Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Publikacija Zbornik radova objavljenih u cjelini sa naučnog skupa Empiriijska istraživanja u psihologiji - Beograd
  Godina 2018
  Autori Duška Šain, Slavica Tutnjević, Milana Damjenić i Manuela Gander
  Veb adresa http://empirijskaistrazivanja.org/en/preuzimanje/

  Velikih pet kao prediktori uspjeha u studiranju psihologije na Univerzitetu u Banjoj Luci

  Naučni skup IV Kongres psihologa BiH
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Siniša Lakić, Milana Damjenić i Duška Šain
  Strana od 325
  Strana do 339

  Povezanost emocionalne empatije i agresivnosti

  Naučni skup Otvoreni dani psihologije Banja Luka 2014
  Publikacija Zbornik radova objavljenih u cjelini sa naučnog skupa Otvoreni dani psihologije Banja Luka 2014
  Godina 2015
  Autori Milana Damjenić, Branko Kuzmić, Nataša Marić i Ana Kurešević
  Strana od 221
  Strana do 228

Projekti

Implementacijsko istraživanje za „Adolescent Girls Programme“

Istraživanje ima za cilj istražiti efikasnost multisektorskih intervencija u rješavanju ranjivosti adolescenata u BiH, s fokusom na mentalno zdravlje i psihosocijalnu podršku te prevenciju nasilja. Identificiranjem nedostataka u implementaciji, ovo istraživanje nastoji da informiše buduće programiranje i unaprijedi saradnju sa relevantnim institucijama.

Broj projekta 1251257
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac doc. Anđela Pepić
Projektni tim Milica Marić
Bojana Vukojević, ma
Milana Damjenić, ma
Finansijer UNICEF
Početak realizacije 01.06.2024.
Završetak projekta 30.10.2024.
Vrijednost projekta 24105.0 BAM

Psihološki mehanizmi pretvaranja političkih identiteta i političkih orijentacija mladih u njihovo prosocijalno i pro-ekološko ponašanje

Članovi interdisciplinarnog istraživačkog tima proučavaće političke identitete i uvjerenja mladih ljudi, kao i mehanizme pomoću kojih se oni pretvaraju u prosocijalna i proekološka ponašanja. Ova dva sociopsiholioška fenomena postaju sve važnija u svjetlu klimatskih i društvenih promjena, u održavanju visokog nivoa demokratskih procesa i unaprijeđenju odnosa među građanima u različitim zemljama...

Broj projekta 1251331
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Vladimir Turjačanin
Projektni tim Milana Damjenić, ma
prof. dr Srđan Dušanić
prof. dr Siniša Lakić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 31.12.2025.
Vrijednost projekta 3600.0 BAM

Jačanje pedagoših i digitalnih kompetencija nastavnika

Kroz kreiranje i pilotiranje edukativnog programa unaprijediti profesionalne kompetencije nastavnika za primjenu pedagoško-digitalnih vještina u nastavnom procesu. Ishod 1: Razvijen kurikulum edukativnog programa unapređenja pedagoško-digitalnih kompetencija nastavnika Ishod 2: Ojačane pedagoško-digitalne kompetencije nastavnika Ishod 3: Kreiran, validiran i prezentovan program unapređenja pedagoško-digitalnih kompetencija nastavnika.

Broj projekta 1251322
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni obrazovni
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Sanja Radetić Lovrić
Projektni tim Marko Aćić
prof. dr Draženko Jorgić
prof. dr Milica Drobac Pavićević
prof. dr Srđan Dušanić
doc. dr Mihajlo Savić
Đorđe Stojisavljević, ma
doc. dr Aleksandar Pajkanović
prof. dr Ivana Zečević
Željana Kovačević
prof. dr Siniša Lakić
Milana Damjenić, ma
Finansijer UNICEF
Početak realizacije 01.09.2022.
Završetak projekta 01.03.2024.
Vrijednost projekta 149815.0 BAM

Provjera djelotvornosti modela rane stimulacije razvojnih kapaciteta djece uzrasta od 0 do 6 godina u Domu za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja

Ovo je prva studija na našem prostoru koja će testirati model individualizovanog rada sa djecom bez roditeljskog staranja mlađom od 6 godina. Studija ima za cilj da podstakne razvojne kapacitete i spriječi razvojna kašnjenja kod višestruko traumatizovane djece izložene separaciji od primarnih staratelja i životu u kolektivnom smještaju...

Broj projekta 0251303
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Slavica Tutnjević
Projektni tim Milana Damjenić, ma
Dejan Kantar, ma
prof. dr Siniša Lakić
dr Tatjana Stefanović-Stanojević
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 6500.0 BAM

Očuvanje životne sredine: vaspitanje i obrazovanje u zajednici (Komparativna analiza između Republike Slovenije i Bosne i Hercegovine)

Glavni cilj istraživanja se odnosi na identifikovanje, proučavanje i komparaciju programe/kurikulume i ekološke metodičke strategije u različitim grupama i okruženju s akcentom na predškolsko vaspitanje i neformalno obrazovanje u zajednici odraslih i starijih odraslih...

Broj projekta 1251302
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Aleksandra Šindić-Radić
Projektni tim prof. dr Tamara Pribišev-Beleslin
prof. dr Brane Mikanović
Milana Damjenić, ma
prof. dr Sanja Partalo
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 01.10.2021.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM