Navigacija

prof. dr Draženko Jorgić
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Katedre
 • Filozofski fakultet - Katedra za pedagogiju i metodike
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Opšta pedagogija redovni profesor 27. april 2023.
Andragogija redovni profesor 30. april 2020.

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MPV13API Akademsko pisanje
MPV13MPV Menadžment u predškolskom vaspitanju i obrazovanju
MPD10POB Permanentno obrazovanje
MPD22OPO Obrazovne potrebe odraslih u permanentnom obrazovanju
MUS07OAD Osnovi andragogije
MUS10AKP Akademsko pisanje
OA2510 Osnovi andragogije
Akademske studije prvog ciklusa
MO142 Menadžment u obrazovanju
OA131 Osnovi andragogije
OPD22AV Akademske vještine
TMUO132 Teorije i modeli učenja odraslih
TMUO132-07 Teorije i modeli učenja odraslih
ŠM148 Školski menadžment
Akademske studije trećeg ciklusa
DPD19AD Andragoška didaktika
DPD19EAR Etika akademskog rada
DPD19EPAR Evaluacija pedagoško-andragoškog rada
DPD19TMIUO Teorije i modeli iskustvenog učenja odraslih
DPD19TMOAR Teorijsko metodološke osnove andragoškog rada

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Akademske studije prvog ciklusa
1NPED Pedagogija
1SPED Pedagogija
OSN20OSPD Osnove pedagogije
OFVS20OP Osnove pedagogije

Akademija umjetnosti

Akademske studije prvog ciklusa
13MPED Pedagogija
17LUPED Pedagogija
21MPED Pedagogija
LUPED Pedagogija

Filološki fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
09EPED Pedagogija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Odnos tekvondo trenera prema trenerskom radu i pedagoškoj kompetentnosti

  DOI https://doi.org/10.7251/SSH24V140N
  Časopis SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE
  Godina 2024
  Autori Jovana Njegovan i Draženko Jorgić
  Strana od 140
  Strana do 150
  Veb adresa file:///C:/Users/User/Desktop/snz_-_vol_14_issue_v_-_2024_web_0.pdf

  Procjena pedagoških kompetencija i motivisanost tekvondo trenera za permanentnim obrazovanjem

  DOI 10.7251/SGIA2319002K
  Časopis SPORTLOGIA
  Godina 2023
  Autori Jovana Njegovan i Draženko Jorgić
  Volumen 19
  Broj 1
  Veb adresa https://www.sportlogia.com/no19/2.html#

  Percepcije studenata o vrijednostima i ograničenjima nastave na daljinu tokom pandemije covid-19

  DOI 10.5937/IstrPed2301119P
  Časopis Istraživanja u pedagogiji
  Godina 2023
  Autori Kristijan Popović, Tanja Glišić i Draženko Jorgić
  Volumen 13
  Broj 1
  Strana od 119
  Strana do 130
  Veb adresa http://research.rs/wp-content/uploads/2023/06/2217-7337_v13_n01_p119.pdf

  Spremnost studenata ‒ budućih učitelja za kreiranje demokratske kulture u školi

  DOI https://doi.org/10.7251/NSK2201055S
  Časopis Naša škola
  Godina 2022
  Autori Margareta Skopljak, Želimir Dragić, Draženko Jorgić i Rolf Gollob
  Volumen XXVIII
  Broj 1
  Strana od 55
  Strana do 73

  Učestalost i prediktori onlajn i mješovitog kockanja mladih

  DOI 10.7251/RFFP2324169J
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2022
  Autori Draženko Jorgić i Goran Stojanović
  Broj 24
  Strana od 169
  Strana do 189
  Veb adresa https://radovi.ff.ues.rs.ba

  Učenje učenja u kontekstu pedagoških teorijskih spoznaja

  DOI 10.51558/2490-3647.2022.7.4.541
  Časopis DHS-Društvene i humanističke studije, časopis Filozofskog fakulteta u Tuzli
  Godina 2022
  Autori Ranka Perućica, Sanja Živanović i Draženko Jorgić
  Volumen 7
  Broj 4 (21)
  Strana od 541
  Strana do 558
  Veb adresa http://www.dhs.ff.untz.ba/index.php/home

  Kompetentnost pedagoga za podsticanje i razvijanje stručnog usavršavanja nastavnika

  DOI 10.5937/inovacije2004001B
  Časopis INOVACIJE U NASTAVI - ČASOPIS ZA SAVREMENU NASTAVU
  Godina 2020
  Autori Drago Branković, Margareta Skopljak i Draženko Jorgić
  Volumen 33
  Broj 4
  Strana od 1
  Strana do 12
  Veb adresa 10.5937/inovacije2004001B

  Profesionalne kompetencije školskih pedagoga

  Časopis Učenje i nastava
  Godina 2018
  Autori Drago Branković, Margareta Skopljak i Draženko Jorgić
  Strana od 201
  Strana do 218
  Veb adresa http://www.klettobrazovanje.org/Casopis/ucenje_i_nastava_2_2018.pdf

  Građansko obrazovanje mladih i odraslih za aktivno učešće u formiranju mjera javne politike

  DOI 10.7251/NSK1601053I
  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2016
  Autori Mile Ilić i Draženko Jorgić
  Volumen LXXVIII
  Broj 1-2
  Strana od 53
  Strana do 64

  Kapitalizacija duha obrazovanja

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2012
  Autori Draženko Jorgić
  Broj 16
  Strana od 207
  Strana do 211

  Interno vrednovanje i mogućnosti (auto)korekcije pedagoškog djelovanja nastavnika osnovne škole

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2010
  Autori Draženko Jorgić
  Strana od 21
  Strana do 35

  Interaktivno planiranje i programiranje stručnog usavršavanja nastavnika

  Časopis NASTAVA
  Godina 2009
  Autori Draženko Jorgić
  Strana od 19
  Strana do 30

  Uticaj interaktivnog stručnog usavršavanja nastavnika na njihove profesionalne kompetencije

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2009
  Autori Draženko Jorgić
  Strana od 5
  Strana do 20

  Efikasnost i mišljenja nastavnika o interaktivnom stručnom usavršavanju

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2009
  Autori Draženko Jorgić
  Broj 12
  Strana od 321
  Strana do 341

  Vrednovanje i mogućnosti autokorekcije nastavnog stila vođenja

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2008
  Autori Draženko Jorgić
  Broj 11
  Strana od 241
  Strana do 261

  Naučno-nastavne aktivnosti postdiplomskih magistarskih studija „Menadžment i supervizija u socijalnom radu“

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2008
  Autori Draženko Jorgić
  Broj 11
  Strana od 391
  Strana do 393

  Cjelokupnost vaspitnog djelovanja škole i njenog okruženja

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2006
  Autori Draženko Jorgić
  Strana od 229
  Strana do 232

  Značaj povratnog informisanja u procesu vrednovanja kvaliteta rada nastavnika

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2005
  Autori Draženko Jorgić
  Broj 8
  Strana od 217
  Strana do 224

  Uticaj povratne informacije o vrednovanju rada nastavnika na autokorekciju pedagoškog djelovanja

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2005
  Autori Draženko Jorgić
  Strana od 5
  Strana do 20

  Strategije i opravdanost vrednovanja kvaliteta rada nastavnika

  Časopis NASTAVA I VASPITANJE
  Godina 2005
  Autori Draženko Jorgić
  Strana od 450
  Strana do 463

  Nastavno – metodička kreativnost i mogućnosti (auto)korekcije

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2005
  Autori Draženko Jorgić
  Strana od 129
  Strana do 144

  Identifikacija i pedagoške implikacije emocionalnog statusa učenika

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2004
  Autori Dragica Ožegović i Draženko Jorgić
  Strana od 116
  Strana do 122

  Od responsibilne nastave do responsibilne škole

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2004
  Autori Draženko Jorgić
  Strana od 54
  Strana do 64

  Vaspitni značaj multivarijantno kombinovane primjene nastavnih oblika

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2003
  Autori Draženko Jorgić
  Strana od 103
  Strana do 113

Radovi sa skupova

  Izazovi odrastanja u digitalnom vremenu

  Naučni skup VIII Međunarodna naučna konferencija Društvene devijacije - Pravo na zdravlje i obrazovanje - univerzalna ljudska prava
  Godina 2023
  Autori Tatjana Marić i Draženko Jorgić
  Strana od 103
  Strana do 109
  Veb adresa https://centarmodernihznanja.com/images/zbornici/Zbornik_Pravo_na_zdravlje_i_obrazovanje.pdf#page=103

  Uloga mobilnih telefona u kontekstu fakultetskih obaveza studenata nastavničkih usmjerenja

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Godina 2022
  Autori Draženko Jorgić, Tatjana Marić, Marko Obradović i Dragan Partalo
  Strana od 305
  Strana do 323
  Veb adresa https://ff.unibl.org/admin/get-document-admin/537

  Kockanje srednjoškolaca i studenata: Učestalost, povezana ponašanja koja vode ka zavisnosti i porodične varijable od interesa

  Naučni skup Poremećaji u ponašanju djece i mladih
  Publikacija Poremećaji u ponašanju djece i mladih
  Godina 2022
  Autori Goran Stojanović, Mirjana Damjenić i Draženko Jorgić
  Strana od 442
  Strana do 453

  Instrukcija i pomoć roditelja učenicima pri učenju i izradi domaćih zadataka tokom pandemije Covid 19

  Naučni skup Nauka i stvarnost
  Publikacija Nauka i stvarnost Zbornik radova sa naučnog skupa
  Godina 2022
  Autori Tatjana Marić i Draženko Jorgić
  Strana od 275
  Strana do 291
  Veb adresa https://ff.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2017/09/Nauka-i-stvarnost-2021-final-za-stampu.pdf

  Roditeljska podrška djeci i mladima u vrijeme samoizolacije tokom pandemije korona virusa (COVID-19)

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti 2020
  DOI DOI: 10.7251/FLZB2101423J
  Publikacija "Banjalučki novembarski susreti 2020"
  Godina 2020
  Autori Draženko Jorgić i Tatjana Marić
  Strana od 423
  Strana do 438
  Veb adresa http://drazenkojorgic.com/wp-content/uploads/2021/12/BLNS20.pdf

  Preferencije nastavnika o nastavi podržanoj mobilnim uređajima

  Naučni skup Nauka i stvarnost
  DOI 10.7251/NIS2014177M
  Publikacija Nauka i stvarnost, Zbornik radova sa naučnog skupa (Pale, 18. maj 2019), Knjiga 14
  Godina 2020
  Autori Tatjana Marić i Draženko Jorgić
  Strana od 177
  Strana do 193

  Obrazovanje podržanom mobilnim multimedijalnim uređajima: izazovi u radu nastavnika u osnovnim i srednjim školama

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti 2019
  DOI 10.7251/FLZB2001151J
  Publikacija Zbornik "Banjalučki novembarski susreti 2019"
  Godina 2019
  Autori Draženko Jorgić i Tatjana Marić
  Strana od 151
  Strana do 165

  Mobilno učenje kao savremena tendencija u obrazovanju

  Naučni skup Nauka i stvarnost
  DOI 10.7251/TOMNIS1902152M
  Godina 2019
  Autori Tatjana Marić i Draženko Jorgić
  Strana od 152
  Strana do 167

  Moguće implikacije pozicija i uloga učenika i nastavnika u mobilnom obrazovanju

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti 2018.
  DOI 10.7251FLZZB1901403J
  Godina 2018
  Autori Draženko Jorgić i Tatjana Marić

  IZAZOVI ISTRAŽIVANJU OBRAZOVANJA

  Naučni skup Nauka i stvarnost
  DOI 10.7251/TOMNIS1701189J
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa Nauka i stvarnost, Knjiga 12, Tom 2
  Godina 2018
  Autori Draženko Jorgić i Margareta Skopljak
  Strana od 189
  Strana do 202
  Veb adresa http://ffuis.edu.ba/files/docs/users/Urednik/Nauka-i-stvarnost/stampatom2ispravka.pdf

  Savremene asistivne informaciono-komunikacione tehnologije u funkciji obrazovanja studenata sa invaliditetom

  Naučni skup Inkluzija studenata sa invaliditetom
  Publikacija Inkluzija studenata sa invaliditetom
  Godina 2018
  Autori Miloš Ljubojević i Draženko Jorgić
  Strana od 73
  Strana do 91

  Samousmjereno obrazovanje studenata sa invaliditetom

  Naučni skup Inkluzija studenata sa invaliditetom
  Publikacija Inkluzija studenata sa invaliditetom
  Godina 2018
  Autori Draženko Jorgić
  Strana od 152
  Strana do 168

  Problemi i perspektive izbornih predmeta u visokom obrazovanju

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti 2017.
  DOI 10.7251/FILZBNS1718421J
  Godina 2017
  Autori Draženko Jorgić
  Strana od 421
  Strana do 435

  Perspektive hibridnog obrazovanja odraslih

  Naučni skup Nauka i stvarnost
  DOI 10.7251/ZRNS1702079J
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa "Nauka i stvarnost"
  Godina 2017
  Autori Draženko Jorgić
  Strana od 79
  Strana do 92

  (Re)aktuelizacija izazova obrazovanju odraslih

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti 2016.
  DOI DOI: 10.7251/BNS1602191J
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa Banjalučki novembarski susreti 2016. Tom II. Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet
  Godina 2016
  Autori Draženko Jorgić
  Strana od 191
  Strana do 206
  Veb adresa http://drazenkojorgic.com/wp-content/uploads/2017/11/Reaktuelizacija-izazova-obrazovanju-odraslih_Jorgic.pdf

  Sadržaji programa obrazovanja odraslih u svjetlu evropskih inicijativa i iskustava

  Naučni skup Nauka i evrointegracije
  DOI 10.7251/ZRNETOM11510243J
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa, Knjiga 10, Tom 1
  Godina 2016
  Autori Draženko Jorgić
  Strana od 243
  Strana do 254
  Veb adresa www.drazenkojorgic.com

  Naučne vrijednosti razvoja E-metodologije andragoških istraživanja

  Naučni skup Stanje i perspektive istraživanja u humanističkim i društvenim naukama, Knjiga 16 (Banjalučki novembarski susreti)
  Publikacija Stanje i perspektive istraživanja u humanističkim i društvenim naukama, Knjiga 16 (Banjalučki novembarski susreti)
  Godina 2015
  Autori Draženko Jorgić
  Strana od 501
  Strana do 522

  Obrazovanje odraslih u slobodnom vremenu

  Naučni skup Nauka i sloboda
  DOI 10.7251/ZRNSFFP0915865J
  Publikacija Posebna izdanja Naučni skupovi
  Godina 2015
  Autori Draženko Jorgić
  Strana od 865
  Strana do 876

  Podsticanje i sputavanje kritičkog mišljenja u nastavi za odrasle

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti KRITIČKO MIŠLJENJE - FAKTOR RAZVOJA NAUKE I DRUŠTVA
  Godina 2014
  Autori Draženko Jorgić
  Strana od 225
  Strana do 236
  Veb adresa www.drazenkojorgic.com

  Urednik Zbornika II Kvalitet vaspitno-obrazovnog rada

  Naučni skup Drugi Kongres pedagoga Republike Srpske, tema skupa: Kvalitet vaspitno-obrazovnog rada
  Godina 2014
  Autori Draženko Jorgić

  Urednik Zbornika I Kvalitet vaspitno-obrazovnog rada

  Naučni skup Drugi Kongres pedagoga Republike Srpske, tema skupa: Kvalitet vaspitno-obrazovnog rada
  Godina 2014
  Autori Draženko Jorgić

  Kvalitet vaspitnog rada odjeljenjskih zajednica u srednjim školama

  Naučni skup Drugi Kongres pedagoga Republike Srpske, tema skupa: Kvalitet vaspitno-obrazovnog rada
  Godina 2014
  Autori Draženko Jorgić

  Aktivnosti djece i mladih na virtuelnim društvenim mrežama

  Naučni skup Nauka i globalizacija
  DOI 10.7251/NSFF1401721J
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa Nauka i globalizacija, Knjiga 8, Tom 2/2. Pale: Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet Pale
  Godina 2014
  Autori Draženko Jorgić
  Strana od 721
  Strana do 733

  Model for defining minimal elements for qualification standards in teacher education

  Naučni skup Zbornik radova međunarodne stručne konferencije ME4CataLOgue
  Publikacija Zbornik radova međunarodne stručne konferencije ME4CataLOgue
  Godina 2014
  Autori Selma Porobić, Alma Dizdarević, Haris Muhić, Mile Dželalija, Edina Špago Ćumurija, Marijana Sivrić, Samra Međedović, Draženko Jorgić, Vanes Mešić, Svetlana Mitić i Nevzet Veladžić
  Strana od 257
  Strana do 264

  Tradicionalno i savremeno u intelektualnom vaspitanju

  Naučni skup Nauka i tradicija
  DOI 10.7251/NSFF1301583J
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa (Pale, 18 – 19. maj 2012.) Nauka i tradicija, tom 2/2
  Godina 2013
  Autori Draženko Jorgić
  Strana od 583
  Strana do 595

  Vrijednosti i protivrječja virtuelnog obrazovanja

  Naučni skup Vrijednosti i protivurječja društvene stvarnosti
  Publikacija Zbornik radova Vrijednosti i protivurječja društvene stvarnosti, Knjiga 14. Banja Luka: Filozofski fakultet
  Godina 2013
  Autori Draženko Jorgić
  Strana od 149
  Strana do 163

  Upravljanje informacijama i obrazovanje u društvu koje uči

  Naučni skup Društvo znanja i ličnost: putevi i stranputice (de)humanizacije
  Publikacija Zbornik radova Društvo znanja i ličnost: putevi i stranputice (de)humanizacije. Banja Luka: Filozofski fakultet
  Godina 2012
  Autori Draženko Jorgić
  Strana od 69
  Strana do 88

  Vaspitanje za unapređivanje mjera javne politike

  Naučni skup Nauka i politika
  Godina 2011
  Autori Draženko Jorgić

  Bolonjski proces i vrednovanje intelektualnih sposobnosti studenata

  Naučni skup Kvalitet nastavnog i naučnog rada i Bolonjski proces
  Godina 2011
  Autori Draženko Jorgić

  Stavovi mladih o vrijednostima sporta

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Kultura i obrazovanje - determinante društvenog progresa
  Godina 2010
  Autori Brane Mikanović, Draženko Jorgić i Dragan Partalo
  Strana od 347
  Strana do 358

  Multidisciplinarnost i interdisciplinarnost proučavanja i unapređivanja profesionalnih kompetencija nastavnika

  Naučni skup Interdisciplinarnost i jedinstvo savremene nauke
  Godina 2010
  Autori Draženko Jorgić

  Institucionalizacija pravoslavnog vaspitanja

  Naučni skup Naučna i duhovna utemeljenost društvenih reformi
  Godina 2009
  Autori Draženko Jorgić

  Interaktivno stručno usavršavanje nastavnika osnovne škole

  Naučni skup Nauka, kultura i ideologija
  Godina 2008
  Autori Draženko Jorgić

  „Alternativna nastava“ kao model unapređivanja univerzitetskog obrazovanja

  Naučni skup Nauka i obrazovanje
  Godina 2005
  Autori Draženko Jorgić

Ostali radovi

  Organizacija rada

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99955-59-53-3
  Godina 2014
  Autori Draženko Jorgić
  Strana od 17
  Strana do 24

  Zajednički predmeti – nastavnici i saradnici

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99955-59-53-3
  Godina 2014
  Autori Draženko Jorgić
  Strana od 429
  Strana do 456

  Savjetodavna pomoć žrtvama, nasilnicima i njihovim roditeljima (preporuke nastavnicima i stručnim saradnicima)

  Izdavač Filozofski fakultet u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99955-59-52-6
  Godina 2014
  Autori Draženko Jorgić
  Strana od 49
  Strana do 62

  Pedagoške vrijednosti virtuelnih socijalnih mreža

  Izdavač Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet Pale
  ISSN/ISBN 978-99938-47-49-6
  Godina 2013
  Autori Draženko Jorgić i Dragan Partalo
  Strana od 256

  Pravo na obrazovanje

  Godina 2011
  Autori Draženko Jorgić
  Strana od 9
  Strana do 15

  Refleksija tutora o modelu studija

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  Godina 2010
  Autori Vesna Šućur-Janjetović, Draženko Jorgić i Sanela Bašić
  Strana od 173
  Strana do 187

  Kako pomoći žrtvama i nasilnicima u vršnjačkom nasilju

  Godina 2010
  Autori Draženko Jorgić

  Rezultati eksperimentalnog ispitivanja efikasnosti interaktivne nastave pravoslavne vjeronauke

  Godina 2007
  Autori Vladimir Vuković, Igor Mijatović i Draženko Jorgić

  Motivisanje i pregovaranje u funkciji razvoja svjesnosti o profesionalizmu

  Godina 2005
  Autori Draženko Jorgić

  Uvod, 3. Analiza potreba za trening, 3.2. Ciljane grupe (uvodni dio), 3.4. Metod istraživanja (uvodni dio) i Literatura

  Godina 2005
  Autori Draženko Jorgić

  Teškoće učenja i aktivnosti učenika

  Godina 2005
  Autori Dragica Ožegović i Draženko Jorgić

  Predgovor

  Godina 2005
  Autori Draženko Jorgić

Knjige

  Brzo čitanje i školski uspjeh učenika u razrednoj nastavi

  Izdavač Filozofski fakultet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-38-71-7
  Godina 2022
  Autori Želimir Dragić i Draženko Jorgić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 255

  Pedagoška evaluacija i (auto)korekcija

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci Filozofski fakultet
  ISBN 9789997638441
  Godina 2020
  Autori Draženko Jorgić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 236
  Veb adresa drazenkojorgic.com

  Brzo čitanje i školski uspjeh učenika

  Izdavač Filozofski fakultet u Banjoj Luci i ART SCENA d.o.o.
  ISBN 978-99976-38-20-5
  Godina 2019
  Autori Želimir Dragić i Draženko Jorgić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 201

  STUDENTS WITH DISABILITIES TRAINING

  Izdavač CENTAR MODERNIH ZNANJA BANJA LUKA
  ISBN 978-99976-722-1-6
  Godina 2017
  Autori Draženko Jorgić, Tanja Stanković - Janković, Tanja Vujić, Margareta Skopljak, Brane Mikanović, Amra Džindo, Nebojša Macanović i Matjaž Debevc
  Tip knjige ostale naučne publikacije

  Obuka studenata s invaliditetom

  Izdavač Centar modernih znanja Banja Luka
  ISBN 9789997672216
  Godina 2017
  Autori Draženko Jorgić, Tanja Stanković - Janković, Tanja Vujić, Margareta Skopljak, Brane Mikanović, Amra Džindo, Nebojša Macanović i Matjaž Debevc
  Tip knjige ostale naučne publikacije

  Akademsko pisanje završnih radova

  Izdavač GrafoMark, Laktaši
  ISBN 978-99955-92-84-4
  Godina 2016
  Autori Draženko Jorgić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 188

  Razvoj profesionalnih kompetencija nastavnika

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet
  ISBN 978-99955-59-62-5
  Godina 2015
  Autori Draženko Jorgić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 148

  Modeli stručnog usavršavanja nastavnika

  Izdavač GrafoMark, Laktaši
  ISBN 978-99955-92-55-4
  Godina 2015
  Autori Draženko Jorgić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 131

  Interaktivno stručno usavršavanje nastavnika

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99955-59-13-7
  Godina 2011
  Autori Draženko Jorgić
  Tip knjige naučna knjiga

  VRŠNJAČKO NASILJE

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99955-59-10-6
  Godina 2010
  Autori Nenad Suzić, Drago Branković, Mile Ilić, Draženko Jorgić, Brane Mikanović i Bisera Jevtić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 144

  Pedagoške osnove savremenog modela postdiplomskih studija u socijalnom radu (supervizija i menadžment)

  Izdavač Filozofski fakultet, Banja Luka; Fakultet političkih nauka, Sarajevo; Fakultet društvenih nauka, Geteborg
  ISBN 978-99955-59-12-0
  Godina 2010
  Autori Lilja Cajvert, Drago Branković, Draženko Jorgić, Vesna Šućur-Janjetović i Sanela Bašić
  Tip knjige ostale naučne publikacije

  Pedagoška evaluacija i (auto)korekcija

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99938-34-79-3
  Godina 2008
  Autori Draženko Jorgić
  Tip knjige naučna knjiga

Projekti

Ispitivanje tipografskih karakteristika i čitljivost ćiriličnog pisma

Čitanje je jedna od najvažnijih procesa u životu čovjeka, jer nam omogućava učenje, informisanje, komunikaciju, lični rast i razvoj. Srpski jezik karakteriše tzv. plitka ortografija u kojoj postoji potpuna grafem-fonem korespondencija, što znači da svakom slovu odgovara jedan glas, a slova se transkribuju u glasove na pravilan i direktan način...

Broj projekta 1251330
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Svetlana Borojević
Projektni tim Dejan Kantar, ma
prof. dr Draženko Jorgić
doc. dr Želimir Dragić
mr Nemanja Vukanović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.12.2023.
Završetak projekta 31.12.2024.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Unapređenje upravljanja i rukovođenja kroz podučavanje

Na visokoškolskim ustanovama na Zapadnom Balkanu, nastavno osoblje se bira na osnovu istraživačkih postignuća ili profesionalnih vještina koje olakšavaju realizaciju nastavnog procesa u okviru svoje stručne oblasti u kojoj dobijaju nastavno-naučno zvanje. Savremeni pristupi potenciraju pomijeranje ka visokom obrazovanju zasnovanom na kompetencijama (Competency-Based Higher Education (CBHE)) i paradigmi zasnovanoj na ishodima. Naglašava se u svim fazama visokoškolske nastave...

Broj projekta 1251324
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Tamara Pribišev-Beleslin
Projektni tim prof. dr Dragan Matić
prof. dr Sanja Partalo
Željana Kovačević
dr Dragan Dragomirović
prof. dr Draženko Jorgić
prof. dr Siniša Lakić
doc. dr Dragan Partalo
prof. dr Tanja Stanković - Janković
Finansijer EUROPEAN COMMISSION EUROPEAN EDUCATION AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY
Početak realizacije 01.12.2022.
Završetak projekta 30.11.2025.
Vrijednost projekta 46165.0 BAM

Jačanje pedagoših i digitalnih kompetencija nastavnika

Kroz kreiranje i pilotiranje edukativnog programa unaprijediti profesionalne kompetencije nastavnika za primjenu pedagoško-digitalnih vještina u nastavnom procesu. Ishod 1: Razvijen kurikulum edukativnog programa unapređenja pedagoško-digitalnih kompetencija nastavnika Ishod 2: Ojačane pedagoško-digitalne kompetencije nastavnika Ishod 3: Kreiran, validiran i prezentovan program unapređenja pedagoško-digitalnih kompetencija nastavnika.

Broj projekta 1251322
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni obrazovni
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Sanja Radetić Lovrić
Projektni tim Željana Kovačević
prof. dr Draženko Jorgić
doc. dr Aleksandar Pajkanović
doc. dr Mihajlo Savić
prof. dr Ivana Zečević
prof. dr Srđan Dušanić
Marko Aćić
prof. dr Milica Drobac Pavićević
Đorđe Stojisavljević, ma
Milana Damjenić, ma
prof. dr Siniša Lakić
Finansijer UNICEF
Početak realizacije 01.09.2022.
Završetak projekta 01.03.2024.
Vrijednost projekta 149815.0 BAM

Pripremanje budućih nastavnika na Zapadnom Balkanu

Priprema budućih nastavnika na Zapadnom Balkanu ima za cilj da razvije i integriše nove module obrazovanja nastavnika sa fokusom na nastavu orijentisanu na praksu koja promoviše građanstvo, demokratiju i ljudska prava.

Broj projekta 1251316
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni stručni (profesionalni)
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Draženko Jorgić
Projektni tim doc. dr Želimir Dragić
prof. dr Margareta Skopljak
prof. dr Strain Posavljak
Finansijer THE EUROPEAN WERGELAND CENTRE
Početak realizacije 01.11.2019.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 6852.0 BAM

Životna sredina u vrijeme pandemije: pedagoške i andragoške implikacije u razvoju rezilijentnosti

Pandemija COVID-19 predstavlja elementarnu katastrofu koja je prouzrokovala društvenu krizu i opšti društveni stres i traumu. U takvim situacijama od velike važnosti je podrška odraslih bitnih za dijete, njihova stabilnost i spremnost da pruže sigurnost, zadovolje dječije potrebe i pomognu u emocionalnoj preradi teških psihičkih situacija (Kruger &Reddemann 2013, Profaca i Arambašić 2009). Različite aktivnosti roditelja i drugih odraslih bitnih za dijete...

Broj projekta 1251313
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Aleksandra Šindić-Radić
Projektni tim prof. dr Tanja Stanković - Janković
Tanja Glišić, ma
prof. dr Draženko Jorgić
prof. dr Sanja Partalo
mr Kristijan Popović
prof. dr Tamara Pribišev-Beleslin
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.07.2021.
Završetak projekta 10.07.2024.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Svi za inkluzivno obrazovanje

Obrazovne politike razvijenih zemalja u Evropi i svijetu značajno su se približile postizanju osnovnog cilja inkluzivnog obrazovanja uvođenjem kvalitativnih promjena u njihov obrazovni sistem. Istraživanja na temu inkluzivnog obrazovanja (Mittler, 2000; Ainscov, 2002) sugerišu da su razvoj i napredak društva uslovljeni smanjenjem razlika u društvu...

Broj projekta 1251312
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Sanja Partalo
Projektni tim prof. dr Draženko Jorgić
Željana Kovačević
Ozren Trišić
doc. dr Snježana Kević-Zrnić
prof. dr Sanja Josifović-Elezović
Tanja Glišić, ma
prof. dr Tanja Stanković - Janković
Finansijer UNICEF
Početak realizacije 01.11.2020.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 45500.0 BAM

Tranzicija sa studija na posao studenata sa invaliditetom u visokom obrazovanju Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore

Cilj projekta je olakšavanje i ubrzavanje studija za studente sa invaliditetom, s jedne strane, i približavanje tržišta rada ovim studentima kako bi im studij bio olakšan i kako bi se po završetku studija što prije zapošljavali, s druge strane.

Broj projekta 0830042
Status Neaktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Draženko Jorgić
Projektni tim Željana Kovačević
prof. dr Dragan Matić
prof. dr Nebojša Macanović
prof. dr Margareta Skopljak
prof. dr Brane Mikanović
prof. dr Ljiljana Jerković
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2015.
Završetak projekta 14.10.2018.
Vrijednost projekta 144664.0 BAM