Navigacija

Projekti

UV zaštita antimikrobno obrađenog tekstila ekstraktima ljekovitih biljaka

Na osnovu postavljenih hipoteza i ciljeva projekta doći će se do novih saznanja o uticaju vrste antimikrobnog sredstva za obradu (vodeni i alkoholni ekstrakati ljekovitih biljaka, eterična ulja), načina antimikrobne obrade (bojenje postupkom ultrazvučnog disergovanja, metoda iscrpljenja kupatila i sito štampa) i količine nanesenog sredstva na tekstilni materijal na termofiziološku udobnost sportske odjeće...

Broj projekta 1251139
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragana Grujić
Projektni tim Đorđe Vujčić, ma
Nermin Bahtić
doc. dr Blanka Škipina
Jovana Milanović
Maja Stojković, ma
Vesna Ivanović, ma
prof. dr Aleksandar Savić
Branka Ružičić
Snježana Stanković
prof. dr Mladen Stančić
Dušan Popović
Branko Neral
prof. dr Nemanja Kašiković
Goran Poprić
mr Ana Velemir
Mitja Kolar
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 34000.0 BAM

Izrada zapreminskih i sortimentnih tablica za hrast kitnjak u Republici Srpskoj - Faza II

Ovaj projekat je nastavak tematskog projekta Izrada zapreminskih i sortimentnih tablica za hrast kitnjak u Republici Srpskoj koji se već finansira iz sredstava posebnih namjena za šume.

Broj projekta 1251417
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Vojislav Dukić
Projektni tim doc. dr Vladimir Petković
dr Milorad Danilović
prof. dr Dane Marčeta
prof. dr Zoran Maunaga
doc. dr Danijela Petrović
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 167784.0 BAM

Istraživanje pojave hrastove mrežaste stijenice Corythucha arcuata Say. na području Republike Srpske

Hrastova mrežasta stijenica Corythucha arcuata Say. predstavlja štetočinu prvenstveno hrastovih šuma. Kako se ovdje radi o introdukovanoj vrsti, koja je na području BiH prvi puta zvanično registrovana 2018. godine, mnoge su nepoznanice po pitanju njene pojave na području Republike Srpske...

Broj projekta 1251415
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Zoran Stanivuković
Projektni tim dr Dragan Karadžić
Brankica Kajkut
dr Dražen Miljić
Božica Marić
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM

Razvoj master kurikuluma iz ekološkog monitoringa i bioindikacija kopnenih voda na visokoškolskim ustanovama u regionu Zapadnog Balkana

Cilj projekta je razvoj stručnog kadra iz oblasti ekološkog monitoringa i bioindikacija akvatičnih ekosistema kroz razvoj i implementaciju većeg broja LLL (LifeLong Learning) stručnih treninga, kao i jačanje kapaciteta i umrežavanje visokoškolskih ustanova u regionu Zapadnog Balkana. U sklopu projekta će biti formirana Akademska mreža i istraživačka platforma za Zapadni Balkan iz oblasti ekološkog monitoringa i bioindikacija kopnenih voda...

Broj projekta 1259043
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Svjetlana Lolić
Projektni tim Snježana Ratković
prof. dr Biljana Lubarda
Branka Trninić
Tanja Gostić
Sanja Karajlić
prof. dr Rajko Gnjato
prof. dr Dragojla Golub
prof. dr Goran Trbić
Jelena Rožić, ma
prof. dr Tanja Maksimović
doc. dr Maja Manojlović
doc. dr Dejan Dmitrović
prof. dr Radoslav Dekić
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.03.2023.
Vrijednost projekta 121645.0 BAM

Menadžmenta M. hapla kroz razumijevanje biologije i genoma

Kroz ovaj rad će se ispitati nekoliko parametara iz biologije vrste M. hapla koristeći populacije sa područja RS i okolnih zemalja s ciljem utvrđivanja rasnih specifičnosti vrste sjeverne KGN koje bi dovele do efikasnije rane detekcije u polju i krtoli, kao i poboljšanja pristupa integralnog suzbijanja. ..

Broj projekta 1250143
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac doc. dr Branimir Nježić
Projektni tim prof. dr Duška Delić
doc. dr Borut Bosančić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.03.2020.
Završetak projekta 30.03.2022.
Vrijednost projekta 21000.0 BAM

Upotreba i očuvanje genetičkog resursa crvenog zdravca (Geranium robertianum L.) na području sjeverozapadnog dijela Republike Srpske

Crveni zdravac je jedna od biljaka koja se koristi u narodnoj medicini, a koja nije dovoljno istražena. G.robertianum je dugo korišćena u tradicionalnoj medicini različitih naroda, kao antiinflamator, hemostatik, antidijabetik, antimikrobno sredstvo, antidijaroik, antialergik...

Broj projekta 1251508
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac doc. dr Željko Lakić
Projektni tim doc. dr Relja Suručić
doc. dr Marina Antić
Sonja Rašeta
mr Dragana Radulović
Nataša Pašalić
Nikola Travar
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.03.2020.
Završetak projekta 01.03.2021.
Vrijednost projekta 18000.0 BAM

Evaluacija dugoročnih efekata programa rane stimulacije razvojnih kapaciteta djece u Domu za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja

Kao rezultat Faze 1 projekta Provjera djelotvornosti modela rane stimulacije razvojnih kapaciteta djece uzrasta od 0 do 6 godina u Domu za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja tokom 2019. uspješno je pilotiran program stimulacije razvojnih kapaciteta najmlađe grupe djece u toj ustanovi. Ovaj projekat ima za svrhu:...

Broj projekta 1251306
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Slavica Tutnjević
Projektni tim Dejan Kantar, ma
Jelena Vilendečić, ma
prof. dr Siniša Lakić
Nela Marinković Sarić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.02.2020.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

ISPITIVANJE MOGUĆNOSTI UPOTREBE NAPUKLIH PRIPLODNIH JAJA ZA INKUBACIJU U CILJU POVEĆANJA REPRODUKTIVNE EFIKASNOSTI RODITELJSKIH JATA TEŠKOG LINIJSKOG HIBRIDA

Cilj projekta je da se ustanovi da li jaja snesena u gnijezdo sa različitim oštećenjima, od najsitnijih pukotina do otvorenih napuklina sa neoštećenom membranom, mogu biti inkubirana i dati ekonomsku d obit za f armu. U t om s mislu p ojedinačno će se ispitati uticaj veličine napukline na ljusci jajeta na parametre inkubacije, sve sa ciljem da se identifikuju vrijednosti ...

Broj projekta 1250142
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Stoja Jotanović
Projektni tim Svjetlana Čeko
mr Marinko Vekić
prof. dr Mirjana Đukić-Stojčić
mr Dragan Brković
prof. dr Lidija Perić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.03.2020.
Završetak projekta 31.03.2021.
Vrijednost projekta 22000.0 BAM

ISPITIVANJE KVALITETA SIREVA DOBIJENIH RAZLIČITIM POSTUPCIMA TOPLOTNO-KISELINSKE KOAGULACIJE MLIJEKA

Svrha ovog istraživanja jeste određivanje optimalnih uslova koagulacije prilikom proizvodnje sireva kiselom koagulacijom mlijeka, na povišenoj temperaturi. Budući da se kiselo-koagulišući sirevi mogu proizvoditi djelovanjem visokih temperatura uz dodatak organskih kiselina, u proizvodnji specifične grupe kiselo-koagulišućih sireva...

Broj projekta 1251138
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac doc. dr Danica Savanović
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.03.2020.
Završetak projekta 31.03.2022.
Vrijednost projekta 26250.0 BAM

"Nanohemijska rješenja u unapređenjima aditiva za tehničke lubrikante"

Osnovni cilj projekta je da razvije liniju aditiva za lubrikante na bazi željeznih oksida. U ovoj oblasti su sintetizovane dvije vrste obećavajućih nanočestica kroz završeni projekat „BlowUp“ finansiran od strane EIT RawMaterials fonda (dijela programa Horizont 2020). Dva međunarodna partnera iz ovog projekta će nastaviti podršku PMF-u kroz ekspertizu i sufinansiranje projekta kroz vrijedna visokosofisticirana mjerenja. Konkretno se podrška odnosi na TEM analizu nanočestica, tečnu fluorescentnu analizu ...

Broj projekta 1259041
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim mr Sanja Pržulj
dr Predrag Ilić
Dušan Lošić
dr Adolfo Senatore
Sunčica Sukur
Ognjen Lukić
Matea Jotanović
dr Katsumi Kaneko
dr Vladimiro Dal Santo
dr Yoshiyuki Hattori
prof. dr Milica Balaban
mr Ljiljana Tankosić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2020.
Završetak projekta 31.05.2022.
Vrijednost projekta 22000.0 BAM

Ponovno otkrivanje potencijala starog postrojenja za suvu destilaciju drveta-Egzotični nanougljevi

Proces suve destilacije drveta je predmet interesovanja industrije od kraja 19. vijeka. Ova industrija je postala ekonomski uspješna veoma brzo, ali je izuzetno malo pažnje bilo posvećeno intermedijarnim proizvodima koji nastaju tokom procesa karbonizacije drveta. U procesu karbonizacije drveta, koji bi u našem slučaju trebalo da vodi ka još vrednijim proizvodima (nanoporozni karbon), razvile su se “egzotične” karbonske strukture (neobični oblici nanotraka spiralnog oblika)...

Broj projekta 1259040
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim dr Predrag Ilić
Dušan Lošić
Dragana Mirošljević
dr Adolfo Senatore
dr Yoshiyuki Hattori
Ognjen Lukić
prof. dr Milica Balaban
dr Katsumi Kaneko
dr Vladimiro Dal Santo
Matea Jotanović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.03.2020.
Završetak projekta 30.09.2020.
Vrijednost projekta 50000.0 BAM

Molekularna karakterizacija germplazme jabuke

Projekat ima za cilj utvrđivanje stepena diverziteta u ex suitu kolekciji voćaka Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci radi izdvajanja unikatnih prinova i eliminaciji eventualnih diplikata...

Broj projekta 1251509
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Gordana Đurić
Projektni tim Gvozden Mićić
dr Henryk Flachowsky
Jovana Mićić
dr Sanda Stanivuković
prof. dr Nikola Mićić
Zlatan Ristić
dr Larisa Gustavsson
mr Predrag Ilić
doc. dr Mirela Kajkut Zeljković
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2020.
Završetak projekta 30.04.2021.
Vrijednost projekta 18000.0 BAM

Obrazovanje za održivi razvoj na ranom uzrastu i međugeneracijsko učenje

Koncepti koje ćemo istraživati su održivi razvoj, obrazovanje u zajednici, ekologija učenja i odnosa, univerzitetsko, predškolsko, školsko i postformalno obrazovanje. Istraživački kontekst je proistekao iz bilateralnog projekta BiH i Slovenije pod nazivom Očuvanje životne sredine: vaspitanje i obrazovanje u zajednici koji je u toku. Naše istraživanje zasniva se na tezi da je za podršku i razvoj održivosti u okruženju i dobrobiti zajednice potrebna edukacija za sve generacije ...

Broj projekta 1251307
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Aleksandra Šindić-Radić
Projektni tim doc. mr Dragan Partalo
doc. dr Sanja Partalo
Snježana Jovanović
prof. dr Brane Mikanović
Adrijana Jevtić Višnjić
Želimir Dragić, ma
prof. dr Tamara Pribišev-Beleslin
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2020.
Završetak projekta 30.04.2021.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM

Baterije nove generacije - elektronska baterija

Putem ovog projekta predstaviće se jedan novi koncept i prvi rezultati ispitivanja polimer-elektronske baterije. Odlike predložene baterije su jednostavnost, veoma niska proizvodna cijena, ekološka prihvatljivost, višedecenijski životni vek i odsustvo elektrohemijskih procesa, elektrode su metalni i polimerni filmovi (odvojeni vazduhom kao separatorom u početnoj fazi istraživanja)...

Broj projekta 1251137
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac doc. dr Blanka Škipina
Projektni tim Danijela Đukić
Julia Mofokeng
mr Danijela Vuković
Dragana Cerović
doc. mr Miroslav Dragić
Slavica Maletić
Duško Dudić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 21000.0 BAM

Lokalizacija u faznom prostoru: teorijski, numerički i praktični aspekti

Jedan od zadataka predloženog projekta je iniciranje komunikacije sa istraživačima koji nisu matematičari po struci ali su korisnici alatki vremensko-frekvencijske i numeričke analize analize (istraživači sa Elektrotehničkog fakulteta u Banjoj Luci i Skoplju, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta u Banjoj Luci, Šumarskog fakulteta u Beogradu)...

Broj projekta 1259039
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac doc. dr Snježana Maksimović
Projektni tim Slavica Nedimović
prof. dr Sandra Kosić-Jeremić
Slavica Gajić, ma
Nenad Teofanov
Stevan Pilipović
Vesna Savić
Nebojša Đurić, ma
Smiljana Jakšić
dr Sanja Atanasova
Marina Todorović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.03.2020.
Završetak projekta 31.03.2021.
Vrijednost projekta 16000.0 BAM

Detekcija kvarova distributivnih nadzemnih vodova beskontaktnim mjerenjem magnetskog polja

Poredeći distributivnu mrežu Republike Srpske sa distributivnim mrežama ostalih zemalja Evrope, evidentno je da postoji mogućnost unapređenja u Elektroprivredi Republike Srpske (ERS) u segmentu upravljanja kvalitetom snabdijevanja potrošača, te uvođenju inteligentne elektroenergetske mreže. Kako pouzdanost napajanja predstavlja jedan od ključnih elemenata kvaliteta snabdijevanja, cilj istraživanja će biti povećanje pouzdanosti napajanja razvojem neinvanzivnih uređaja za detekciju ...

Broj projekta 1255021
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Petar Matić
Projektni tim Nemanja Kitić
Bojan Erceg, ma
Đorđe Lekić, ma
prof. dr Čedomir Zeljković
Predrag Mršić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 23000.0 BAM

AMADEOS: Automatska sinteza konceptualnog modela baze podataka na osnovu kolekcije modela poslovnih procesa

Poslovni model, koji predstavlja kolekciju modela poslovnih procesa, može se koristiti kao osnov za generisanje softverskih modela informacionog sistema. Iako ideja sinteze modela podataka na osnovu poslovnog modela datira preko 30 godina, postoji mali broj implementiranih generatora, a oni generišu samo parcijalne modele podataka na osnovu pojedinačnih procesnih modela. I AMADEOS, sistem koji se razvija na ETF-u u Banjoj Luci, omogućava automatsku sintezu modela podataka na osnovu jednog procesnog modela...

Broj projekta 1255020
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Dražen Brđanin
Projektni tim Aleksandar Vukotić
prof. dr Slavko Marić
Goran Banjac, ma
Danijela Banjac, ma
Milan Miščević
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 21000.0 BAM

Spajanje ekosistemskih usluga: mehanizmi i interakcije za optimalnu zaštitu , poboljšanje oprašivanja i produktivnosti usjeva

Glavni cilj projekta je da se u potpunosti iskoriste prednosti usluga ekosistema putem slaganja i očuvanja funkcionalnog biodiverziteta...

Broj projekta 1250141
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Dimitrije Marković
Projektni tim Jovana Mićić
doc. dr Branimir Nježić
prof. dr Boris Pašalić
prof. dr Gordana Đurić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

NAUČNI STUDIJSKI BORAVAK U INOSTRANSTVU

Na poziv profesora Hoze Cisneros (Jose Cisneros) koji je par puta boravio u Republici Srpskoj i našem fakultetu, u periodu od 08. – 19.10.2019. boravio sam na ovoj renomiranoj instituciji.

Broj projekta 1250138
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Miljan Cvetković
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.10.2019.
Završetak projekta 30.10.2019.
Vrijednost projekta 185262.0 BAM

Karakterizacija i primjena pepela od sagorijevanja biomase u toplanama

Ideja za predložena istraživanja pronađena je u činjenici da se biomasa, i na ovim prostorima sve više koristi za proizvodnju toplotne i električne energije, te da količina nastalog pepela stalno raste, čime i problem zbrinjavanja sa ekološkog i ekonomskog aspekta, postaje složeniji..

Broj projekta 1251136
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Ljiljana Vukić
Projektni tim prof. dr Petar Gvero
doc. mr Dijana Drljača
prof. dr Tatjana Botić
Dajana Dragić
Marko Šolić
prof. dr Pero Dugić
prof. dr Saša Papuga
Aleksandra Borković, ma
dr Snežana Maletić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.01.2021.
Vrijednost projekta 17000.0 BAM

Sufinansiranje učešća istraživača na naučnom skupu u inostranstvu

Učešće u naučnoj konferenciji u inostrantsvu

Broj projekta 0125143
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Marijana Kapović Solomun
Projektni tim
Početak realizacije 01.08.2019.
Završetak projekta 30.09.2019.
Vrijednost projekta 800.0 BAM

Sufinansiranje naučnog usavršavanja u inostranstvu

Sufinansiranje usavršavanja na Tehničkom univerzitetu u Drezdenu

Broj projekta 1251412
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Marijana Kapović Solomun
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.11.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM

SINTEZA POVRŠINSKI AKTIVNIH MATERIJA NA BAZI OBNOVLJIVIH DOMAĆIH SIROVINA

Specifičnosti hemijske strukture površinski aktivnih materija (PAM) pružaju mogućnost njihove široke primjene u mnogim industrijskim procesima, kao i u proizvodnji različitih proizvoda, prije svega sredstvima za pranje, čišćenje i ličnu higijenu.

Broj projekta 1251134
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni razvojni
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Tatjana Botić
Projektni tim prof. dr Pero Dugić
Aleksandra Borković, ma
Jelena Savković
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.01.2021.
Vrijednost projekta 10732.0 BAM

Priprema i prijavljivanja projektnog prijedloga na program Evropske unije - EUREKA

Osnovni cilj ovog projekta jeste prijava projektnog / projektnih prijedloga za EUREKA projekte, od strane nastavnog osoblja sa Tehnološkog fakulteta.

Broj projekta 1251133
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Borislav Malinović
Projektni tim Slobodan Bunić
Đorđe Janaćković
Petar Uskoković
prof. dr Ladislav Vasilišin
prof. dr Goran Vučić
Tijana Đuričić, ma
prof. dr Rada Petrović
mr Đorđe Vojinović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 5180.0 BAM

Primjena naprednih elektrohemijskih procesa za tretman organskih polutanata

Napredni oksidacioni procesi (Advanced Oxidation Processes, AOP), koje karakteriše generisanje in-situ reaktivnih vrsta, prije svega hidroksil radikala (OH), prepoznati su kao jedna od potencijalnih tehnologija za uklanjanje organskih zagađujućih materija iz različitih otpadnih voda.

Broj projekta 1251135
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Borislav Malinović
Projektni tim Sanjin Gutić
Duško Zorić
Marina Rakanović, ma
doc. Draženko Bjelić
Stefan Vranješ
Helena Prosen
Slobodan Bunić
Dajana Dragić
Tijana Đuričić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 20000.0 BAM