Навигација

П-53 - Политички конфликти

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмПолитикологија
НазивПолитички конфликти
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
П-53обавезан82П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Уписан 8. семестар
Циљеви изучавања предмета
Упознавање студената са класичним и савременим теоријама друштвених конфликата; продубљивање постојећих и стицање нових сазнања о суштини, узроцима, врстама, функцијама и исходима конфликата; о контроли и управљању политичким конфликтима; о религијским, етничким, расним и другим облицима конфликата, о праву јачег, о ропству, о политичкој толеранцији итд.
Исходи учења (стечена знања)
Студенти ће моћи критички да преиспитују појам и природу конфликата, упознају се с узроцима њиховог настанка, као и елементима, фазама, динамиком и могућим исходима друштвених конфликата. Намјера је да студенти упознају и основне методе разрјешавања унутардржавних и међудржавних конфликата, нудећи властити допринос научно-истражи-вачком разумијевању актуелног феномена.
Садржај предмета
Појам и суштина политичких конфликата. Различита теоријска разматрања о природи друштвених конфликата (двојака природа). Општа теоријска разматрања о узроцима политичких конфликата. Елементи, фазе, динамика и исходи конфликата. Подјела (типови) и хијерархија конфликата. Међународни чиниоци конфликата. Облици политичке борбе. О модерном ропству. Напетости у систему. Дисфункције. Регулисање и управљање конфликтима. "Контролисање мира". Глобализам, неоимперијализам итд. Мировни покрети. Обојене револуције. Грађанска непослушност. Безбједоносна култура
Методе извођења наставе
Настава на овом предмету изводи се излагањем одабраних тема, представљањем и анализом садржаја из задатог градива, уз обавезно писање колоквијума и ангажмана студената на изради семинарских радова или тимских истраживачких задаћа. - Најважнија студентска обавеза је да редовно похађају наставу, учествују на колоквијумима и изучавају припремљену литературу. - Напомена: недозвољено је коришћење књига, скрипти, пушкица, бубица или мобилних телефона приликом колоквијума и таква активност подлијеже прописаним санкцијама.
Облици провере знања и оцењивање
Провјера знања обавља се током цијелог семестра, кроз усмени (учешће у дебатама, излагање семинарских радова) и писменог (два коликвијума и семинарски рад) ангажмана студената у виду сакупљања предиспитних обавеза. На крају семестра, знање се провјерава на усменом испиту, током редовних испитних рокова.
Посебна назнака
П-53