Навигација

Сарадња

За провођење активности и координације међународне сарадње задужени су проректор за међународну и међууниверзитетску сарадњу, Канцеларија за међународну и међууниверзитетску сарадњу у Ректорату, продекани за међународну сарадњу и продекани за научноистраживачки рад/умјетност и међународну сарадњу, мрежа координатора за међународну сарадњу на свим чланицама Универзитета успостављена 2008. године и мрежа академских координатора за међународну размјену студената и особља успостављена 2011. године.

Важећи закони из области високог образовања дају високошколским установама (универзитетима) аутономију у успостављању сарадње са високошколским институцијама из других држава. Тиме се признаје међународни уговорни капацитет Универзитета у Бањој Луци, што је од огромне важности за његов статус у држави и у иностранству. Процес трансформације високог образовања и укључивање у европски простор високог образовања, као и јединствени европски научни простор, намеће потребу сарадње са другим универзитетима у иностранству, у циљу обезбјеђења услова за размјену студената и особља, те узајамно признавање периода и степена образовања и повећање квалитета рада. Зато се посебна пажња посвећује уговорним односима са другим високошколским установама. У сегменту билатералне и мултилатералне сарадње Универзитет има преко 250 активних споразума о сарадњи са партнерима из земље и иностранства.

Чланство у међународним мрежама и удружењима представља једну од значајних референци о спремности на сарадњу са иностраним партнерима, које доприноси међународном угледу универзитета и позицији универзитета на глобалном плану. Универзитет у Бањој Луци члан је Европске асоцијације универзитета (European University Association - EUA) и потписник Велике повеље универзитета (Magna Charta Universitatum). Члан је мреже универзитета UniAdrion, са сједиштем у Анкони (Италија), Универзитетске агенције за франкофонију (AUF), Конзорцијума институција високог образовања Кине и земаља Централне и Источне Европе (CCHEIC), Заједнице универзитета Југоисточне Европе и Западног Балкана и учесник Берлинског процеса (процеса за Западни Балкан).

У оквиру међународне сарадње Универзитет у Бањој Луци значајну пажњу посвећује размјени студената и особља, као дијела активности међународних програма размјене, уговора о сарадњи, кроз студијске посјете, љетне школе, радионице, семинаре и праксу. Универзитет је од академске 2008/09. године постао дио тзв. CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) мреже, а од академске 2011/12. године учествовао је у реализацији шест (6) пројеката у програму размјене ERASMUS MUNDUS. У програму Erasmus+, у оквиру категорије Међународна кредитна размјена Универзитет реализује размјену студената и особља са 64 партнера из 26 земаља Европе.

Одређен број академског особља и студената Универзитета били су, или су тренутно, стипендисти различитих програма влада страних земаља. Такође, велика је динамика активности Универзитета са партнерима из различитих земаља у организацији бројних међународних образовних, научних, културних и спортских догађаја, као што су конференције, семинари, обуке, љетне школе, студентска такмичења и сл.

Универзитет примијењених наука из Есена (Њемачка), заједно са фондацијом „Welt der Wunder“, током три године додијелио је 175 једнократних стипендија студентима I и II циклуса Универзитета у Бањој Луци. Од 2017. године Универзитет примијењених наука из Есена обезбјеђује ове стипендије заједно са фондацијом „Fairnetzen“ и до данас је додијељено 190 стипендија. Стипендије се додјељују социјално-економски угроженим студентима.

Највећи број реализованих међународних образовних пројеката на Универзитету су TEMPUS (Trans-European mobility scheme for university studies) пројекти. Од 1996. године до завршетка програма 2015. године, Универзитет у Бањој Луци учествовао је у 89 TEMPUS пројеката, које је финансирала Европска комисија. У том контексту остварена је сарадња са свим државним универзитетима из Босне и Херцеговине, те бројним универзитетима из ЕУ. Сарадња са иностраним партнерима настављена је или успостављена кроз нови образовни програм Европске комисије, под називом Erasmus+, категорија Изградња капацитета. У оквиру овог програма Универзитет је успјешно учествовао у реализацији осам (8) пројеката, док је још седам (7) пројеката у процесу реализације. У 2019. години одобрен је први пријављени координаторски пројекат Универзитета у Бањој Луци, под називом „Vitalising ICT Relevance in Agricultural Learning - VIRAL“, за чију реализацију је одговоран Пољопривредни факултет Универзитета.

Током више деценија успостављена је и развијана сарадња, која ће се интензивирати у наредном периоду, са многим међународним организацијама, специјализованим агенцијама, невладиним организацијама, амбасадама, министарствима и другим правним лицима.

Слике

  • /uploads/attachment/strana/41/Strategija-internacionalizacije.JPG
  • /uploads/attachment/strana/41/saradnja-g-02.jpg
  • /uploads/attachment/strana/41/saradnja-g-03.jpg
  • /uploads/attachment/strana/41/saradnja-g-04.jpg