Навигација

Правилници

(1) Правилник о раду Универзитета у Бањој Луци - [објављено 26. септембра 2022. године]
(1.1) Правилник о измјенама и допунама Правилника о раду Универзитета у Бањој Луци[објављено 4. маја 2023. године]


(2) Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци - [објављено 26. септембра 2022. године]

(2.1) Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији
и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци
- [објављено 31. октобра 2023. године]


(3) Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности радника Универзитета у Бањој Луци - [објављено 28. новембра 2022. године]


(4) Правилник о поступку за избор у научно-наставна, умјетничко-наставна и сарадничка звања на Универзитету у Бањој Луци - [Правилник се примјењује од 1. јануара 2024. године]

(4.1) Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку за избор у научно-наставна, умјетничко-наставна и сарадничка звања на Универзитету у Бањој Луци [објављено 4. јула 2024. године]

Упутство за попуњавање образцa

(4.1.1) Извјештај комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника и сарадника за ужу научну област [Образац – 1Н]

(4.1.2) Извјештај комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника и сарадника за ужу умјетничку област [Образац – 1У]

(4.4) Правилник о условима за избор у научно-наставна, умјетничко-наставна, наставна и сарадничка звања - Сл. гласник РС, број 69/23 -  [објављено 2. августа 2023. године]


(4.2) Правилник о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци

(4.2.1) Измјена и допуна Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци

(4.2.2) Правилник о измјени Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци

(4.3) Закључак Сената 27. јун 2019. године


(5) Правилник о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Бањој Луци на другој високошколској установи - [објављено 25. октобра 2022. године]


(6) Правилник о кориштењу слободне студијске године - [објављено 24. новембра 2022. године]


(7) Правилник о поступку правне заштите интелектуалне својине Универзитету у Бањој Луци - [објављено 30. марта 2023. године]

(7.1) Анекс 1. - Рјечник најважнијих појмова и израза - [објављено 30. марта 2023. године]
(7.2) Анекс 2 - Уговор о регулисању међусобних права и обавеза у вези са правном заштитом проналазака [објављено 30. марта 2023. године]


(8) Правилник о издавачкој дјелатности Универзитета у Бањој Луци - [објављено 25. априла 2024. године]


(9) Правилник о мјерама за повећање видљивости и присутности Универзитета у Бањој Луци и његових чланица на интернету - [објављено 30. марта 2023. године]


(10) Правилник о додјели признања и награда Универзитета у Бањој Луци - [објављено 30. марта 2023. године]


(11) Правилник о условима и поступку додјељивања звања и правима професора емеритуса - [објављено 27. октобра 2022. године]


(12) Правилник о поступку избора органа Универзитета у Бањој Луци и органа чланица Универзитета [објављено 24. новембра 2022. године]


(13) Правилник о признавању страних образовних квалификација за потребе наставка школовања на Универзитету у Бањој Луци [објављено 23. фебруара 2023. године]

(13.1) Образац - Захтјев за еквиваленцију  [објављено 23. фебруара 2023. године]

(13.2) Образац - Захтјев за признавање стране образовне квалификације ради наставка образовања  [објављено 23. фебруара 2023. године]


(14) Правилник о поступку јавних набавки роба, услуга и радова на Универзитету у Бањој Луци [објављено 8. фебруара 2023. године]


(15) Правилник о спровођењу поступка јавне набавке путем директног споразума на Универзитету у Бањој Луци

(15.1) Измјена Правилника о спровођењу поступка јавне набавке путем директног споразума на Универзитету у Бањој Луци


(16) Правилник о интерним контролама и интерним контролним поступцима - [објављено 25. октобра 2022. године]


(17)  Правилник о систему канцеларијског и архивског пословања на Универзитету у Бањој Луци - [објављено 26. септембра 2022. године]
(17.1) Правилник о измјенама и допунама Правилника о систему канцеларијског и архивског пословања на Универзитету у Бањој Луци - [објављено 1. децембра 2023. године]
(17.2) Прилог бр.1 - Класификационе ознаке Универзитета у Бањој Луци - [објављено 1. децембра 2023. године]
(17.3) Упутство о спровођењу канцеларијског пословања на Универзитету у Бањој Луци - [објављено 26. септембра 2022. године]
(17.4) Листа категорија документарне грађе са роковима чувања на Универзитету у Бањој Луци -  [објављено 29. септембра 2022. године]


(18) Правилник о изгледу, садржини и употреби знака, универзитетских обиљежја, заставе, химне и печата Универзитета у Бањој Луци [објављено 23. фебруара 2023. године]
Прилог 1
Прилог 2
Прилог 3


(19) Правилник о начину избора и броја чланова Студентског парламента и избору студената у наставно-научна/ умјетничко-научно-наставно вијеће факултета/ Академије умјетности - [објављено 29. септембра 2022. године]


(21) Правилник о ванредном студију [објављено 22. децембра 2022. године]


(22) Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Бањој Луци [објављено 22. децембра 2022. године]


(23) Правилник о вредновању студентског волонтирања [објављено 23. фебруара 2023. године]


(24) Правилник о промјени статуса и рангирању студената


(25) Правилник о анкетирању студената о квалитету наставног процеса - [објаљвљено 27. априла 2023. године]


(26) Правилник о заштити од пожара - [објављено 25. октобра 2022. године]


(27) Правилник о садржају, изгледу и дигиталном репозиторијуму докторских дисертација/ докторских умјетничких радова на Универзитету у Бањој Луци [објављено 22. децембра 2022. године]


(28) Правилник о садржају, изгледу и дигиталном репозиторијуму мастер/ магистарских радова на Универзитету у Бањој Луци


(29) Правилник о поступку провјере оригиналности студентских радова II и III циклусу студија Универзитета у Бањој Луци [објављено 26. јануара 2023. године]


(30) Правилник о поступку закључивања уговора о академској, пословно-техничкој и стручној сарадњи [објављено 8. фебруара 2023. године]


(31) Правилник о међународној размјени студената и особља - [објављено 27. октобра 2022. године]

(31.1) Прилози уз Правилник о међународној размјени студената и особља - [објављено 27. октобра 2022. године]


(32) Правилник о коришћењу службених возила на Универзитету у Бањој Луци  [објављено 8. фебруара 2023. године]
(32.1) Правилник о измјенама и допунама Правилника о коришћењу службених возила на Универзитету у Бањој Луци [објављено 4. маја 2023. године]


(33) Правилник о поступку утврђивања неакадемског понашања у писаним радовима [објављено 24. новембра 2022. године]

(33.1) Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку утврђивања неакадемског понашања у писаним радовима [објављено 4. јула 2024. године]


(34) Правилник о раду Комисије за заштиту и добробит експерименталних животиња - 1. април 2019. године


(35) Правилник о заштити на раду - [објављено 28. новембра 2022. године]


(36) Правилник о фонду за подстицај и промоцију научноистраживачког и умјетничког рада на Универзитету у Бањој Луци - 4. јуни 2019. године


(37) Правилник о коришћењу службеног мобилног телефона на Универзитету у Бањој Луци - [објављено 26. децембра 2022. године]


(38) Правилник о критеријумима за коришћење властитих прихода на Универзитету у Бањој Луци - 28. децембар 2021. године


(39) Правилник о организацији и раду катедри Универзитета у Бањој Луци - 24. фебруар 2022. године

(39.1) АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ норме из члана 4. Правилника о организацији и раду катедри Универзитета у Бањој Луци, број: 02/04-3.353-8/22 од 24.02.2022. године - 22. децембар 2022. године


(40) Правилник о вијећима научних области Универзитета у Бањој Луци - 29. септембар 2022. године


(41) Правилник о поклонима и репрезентацији на Универзитету у Бањој Луци - [објављено 28. новембра 2022. године]
(41.1) Правилник о измјенама и допунама Правилника о поклонима и репрезентацији на Универзитету у Бањој Луци - [март 2023. године]


(42) Правлник о исплати новчане помоћи у случају инвалидности и дуготрајне болести - [објављено 26. децембра 2022. године]


(43) Правилник о организацији и раду Одбора за обезбјеђење и унапређење квалитета [објављено 23. фебруара 2023. године]


(44) Правилник о организацији и раду Комитета за обезбјеђење и унапређење квалитета [објављено 23. фебруара 2023. године]


(45) Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза на Универзитету у Бањој Луци [објављено 29. септембра 2023. године]


(46) Правилник о условима и поступку остваривања права на исплату новчаних накнада ненаставном особљу Универзитета у Бањој Луци - [објављено 1. децембра 2023. године]


(47) Правилник о дигиталном репозиторијуму Универзитета у Бањој Луци - [објављено 30. маја 2024. године]