Навигација

Часописи

Назив часописа АГОН
Издавач/суиздавач Народно позориште Републике Српске, Академија умјетности Универзитет у Бањој Луци
ISSN/e-ISSN ISSN 2233-1581
Интернет сајт https://doisrpska.nub.rs/index.php/agon
Реферише се у
цитатним базама
-
Национална категорија -

Назив часописа АГГ+
Издавач/суиздавач Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет,  Универзитет у Бањој Луци
ISSN/e-ISSN

ISSN 2712-0570
eISSN 2303-6036

Интернет сајт https://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus/index
Реферише се у
цитатним базама
Google Scholar
submitted for DOAJ
Национална категорија Прва

Назив часописа ACTA ECONOMICA
Издавач/суиздавач Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци
ISSN/e-ISSN ISSN 1512-858X
e-ISSN 2232-738X
Интернет сајт http://www.ae.ef.unibl.org/
Реферише се у
цитатним базама
DOAJ, Publons, ERIH PLUS, Google Scholar, ROAD, Index Copernikus, CrossRef, WorldCat
Национална категорија Прва

Назив часописа ЕЛЕКТРОНИКА
Издавач/суиздавач Електротехнички факултет Универзитет у Бањој Луци
ISSN/e-ISSN ISSN: 1450-583
eISSN: 2831-0128
Интернет сајт http://els-journal.net/
Реферише се у
цитатним базама
Scopus
Ei Compendex
DOAJ
EBSCO Applied Science & Technology Source
Национална категорија Прва

Назив часописа Scripta Medica
Издавач/суиздавач Друштво доктора медицине Републике Српске, Медицински факултет, Универзитет у Бањој Луци
ISSN/e-ISSN

ISSN 2490-3329
еISSN 2303-7954

Интернет сајт www.scriptamedica.com
Реферише се у
цитатним базама
SCOPUS (Elsevier), EBSCO, Google Scholar, Crossref, SCIndeks, DOAJ, KoBSON, Index Copernicus International (ICI) - Journals Master List, Dimensions, Sherpa/Romeo
Национална категорија Прва

Назив часописа АГРОЗНАЊЕ
Издавач/суиздавач

Пољопривредни факултет, Универзитет у Бањој Луци

ISSN/e-ISSN eISSN 2233-0070
Интернет сајт https://agroznanje.agro.unibl.org/
Реферише се у
цитатним базама
CAB Abstracts CABI Full Text EBSCO databases, CrossRef
Национална категорија Друга

Назив часописа ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
Издавач/суиздавач Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
ISSN/e-ISSN

ISSN 0350-9052
eISSN 2233-0429

Интернет сајт http://pfcasopisi.com/index.php/godisnjak
Реферише се у
цитатним базама
CrossRef, EBSCO
Национална категорија Прва

Назив часописа СРПСКА ПРАВНА МИСАО
Издавач/суиздавач Правни факултет Универзитет у Бањој Луци/Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим сједиштем у Косовској Митровици
ISSN/e-ISSN

ISSN 1840-0493
eISSN 2233-0410

Интернет сајт https://spmisao.com/index.php/casopis/index
Реферише се у
цитатним базама
CrossRef, EBSCO
Национална категорија Друга

Назив часописа ACTA SCIENTIFICA BALCANICA
Издавач/суиздавач Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
ISSN/e-ISSN

ISSN 2831-0055
eISSN 2831-0063

Интернет сајт https://pmf.unibl.org/actascientificabalcanica
Реферише се у
цитатним базама
CrossRef
Национална категорија Друга

Назив часописа Гласник хемичара,технолога и еколога Републике Српске
Издавач/суиздавач Технолошки факултет, Универзитет у Бањој Луци
ISSN/e-ISSN eISSN 2712-1267
Интернет сајт https://glasnik.tf.unibl.org/
Реферише се у
цитатним базама
EBSCO, COBISS, CAS, COSMOS, CITEFACTOR, J GATE, Google Scholar
Национална категорија Прва

Назив часописа ЖУРНАЛ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ И КРИМИНАЛИСТИКУ
Издавач/суиздавач Факултет за безбједносне науке Универзитет у Бањој Луци/ Криминалистичко-полицијски универзитет Земун, Србија
ISSN/e-ISSN ISSN 2637-3076
Интернет сајт https://fbn.unibl.org/casopis/
Реферише се у
цитатним базама
SCIndex, CrossRef
Национална категорија Прва

Назив часописа ПОЛИТЕИА
Издавач/суиздавач Факултет политичких наука, Уиверзитет у Бањој Луци
ISSN/e-ISSN

ISSN 2232-9641
еISSN 2566-2805

Интернет сајт https://politeia.fpn.unibl.org/
Реферише се у
цитатним базама
DOAJ, ERIHPLUS, CEEOL, SCIndex, Crossref
Национална категорија Друга

Назив часописа SportLogia
Издавач/суиздавач Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет у Бањој Луци
ISSN/e-ISSN

еISSN 1986-6119

Интернет сајт www.sportlogia.com
Реферише се у
цитатним базама
EBSCO, COBISS, CAS, COSMOS, CITEFACTOR, J GATE, Google Scholar, Crossref, CAB Abstract, INASP, SPORTDiscus
Национална категорија Прва

Назив часописа ФИЛОЛОГ
Издавач/суиздавач Филолошки факултет, Универзитет у Бањој Луци
ISSN/e-ISSN ISSN 1986-5864
eISSN 2233-1158
Интернет сајт www.filolog.rs.ba
Реферише се у
цитатним базама
SCOPUS, ERIH PLUS, MKS, DOAJ, MIAR, CEEOL, ANVUR
Национална категорија Друга

Назив часописа НОЕМА
Издавач/суиздавач Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци
ISSN/e-ISSN ISSN 2490-2470
eISSN 2637-3130
Интернет сајт www.noemabl.com
Реферише се у
цитатним базама
CrossRef
Национална категорија Друга

Назив часописа СИНЕЗА
Издавач/суиздавач Филолошки факултет, Универзитет у Бањој Луци
ISSN/e-ISSN ISSN 2712-1259
еISSN 2712-12918
Интернет сајт https://sineza.ff.unibl.org/sineza
Реферише се у
цитатним базама
ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL
Национална категорија Друга

Назив часописа Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци
Издавач/суиздавач Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци
ISSN/e-ISSN ISSN 1512-956X
e-ISSN 2303-694X
Интернет сајт http://glasnik.sf.unibl.org/index.php/gsfbl
Реферише се у
цитатним базама
CAB abstracts, CrossRef, EBSCO, ROAD
Национална категорија Прва

Назив часописа SEEFOR - South-east European forestry
Издавач/суиздавач Croatian Forest Research Institute (Jastrebarsko, Croatia); Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet (Banja Luka, Bosnia and Herzegovina); University of Sarajevo, Faculty of Forestry (Sarajevo, Bosnia and Herzegovina); University of Novi Sad, Institute of Lowland Forestry and Environment (Novi Sad, Serbia); University of Belgrade, Faculty of Forestry (Belgrade, Serbia); Institute of Forestry (Belgrade, Serbia); Ss. Cyril and Methodius University in Skopje Faculty of Forestry (Skopje, Macedonia)
ISSN/e-ISSN ISSN 1847-6481
e-ISSN 1849-0891
Интернет сајт https://www.seefor.eu/
Реферише се у
цитатним базама

CAB Abstracts, CrossRef, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Emerging Sources Citation Index (ESCI) - Web of ScienceTM Core Collection (Clarivate Analytics), Forestry Abstracts, Google Scholar, Scopus (Elsevier)

Национална категорија -