Навигација

Верификација исправа

Универзитет у Бањој Луци је овлаштен за верификацију, односно провјеру вјеродостојности исправа  (диплома/увјерeња) које је издао.

Захтјев за провјеру вјеродостојности исправа може поднијети свако заинтересовано физичко или правно лице. 

Захтјев  треба да садржи податке о лицу за које се провјера тражи, а уз захтјев је потребно доставити и копију дипломе, односно исправе чија се вјеродостојности провјерава. 

Захтјев се може послати на e-mail: info@unibl.org.

Странка која се обраћа са Захтјевом дужна је на рачун Универзитета уплатити накнаду за провјеру и доставити доказ о уплати, а у складу са Одлуком Управног одбора Универзитета у Бањој Луци, број: 04-3736-XXXИИ-6/11 од 20.09.2011. године.