Навигација

Академски координатори за међународну размјену студената и особља

Организациона јединица Име и презиме Контакт

Академија умјетности

Проф. мр Иван Оташевић

ivan.otasevic@au.unibl.org

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Доц. др Дубравко Алексић

dubravko.aleksic@aggf.unibl.org

Економски факултет

Проф. др Игор Тодоровић

igor.todorovic@ef.unibl.org

Електротехнички факултет

Проф.  др Татјана Пешић-Брђанин

tatjana.pesic-brdjanin@etf.unibl.org

Машински факултет

Проф. др Стево Боројевић

stevo.borojevic@mf.unibl.org

Медицински факултет

Проф. др Лана Нежић

lana.nezic@med.unibl.org

Пољопривредни факултет

Проф. др Жељко Вашко

zeljko.vasko@agro.unibl.org

Правни факултет

Проф. др Игор Милинковић

igor.milinkovic@pf.unibl.org

Природно-математички факултет Проф. др Душко Богданић dusko.bogdanic@pmf.unibl.org
Доц. др Дејан Дмитровић dejan.dmitrovic@pmf.unibl.org
Проф. др Синиша Шкондрић sinisa.skondric@pmf.unibl.org
Доц. др Сузана Готовац-Атлагић suzana.gotovac.atlagic@unibl.org
Проф. др Ирена Медар-Тањга irena.medar-tanjga@pmf.unibl.org
Проф. др Душанка Марчетић dusanka.marcetic@pmf.unibl.org
Доц. др Драгана Маливук Гак dragana.malivuk-gak@pmf.unibl.org
 

Рударски факултет

Доц. др Дражана Тошић

drazana.tosic@rf.unibl.org

Технолошки факултет

Доц. др Божана Оџаковић

bozana.odzakovic@tf.unibl.org

Факултет безбједносних наука

Доц. др Велибор Лалић

velibor.lalic@fbn.unibl.org

Факултет политичких наука

Доц. др Андреа Пухалић

andrea.puhalic@fpn.unibl.org

Факултет физичког васпитања и спорта

Доц. др Жељко Вукић

zeljko.vukic@ffvs.unibl.org

Филозофски факултет Проф. др Синиша Лакић sinisa.lakic@ff.unibl.org
Проф. др Драженко Јоргић drazenko.jorgic@ff.unibl.org
Проф. др Боривоје Милошевић borivoje.milosevic@ff.unibl.org
Доц. др Горан Стојановић goran.stojanovic@ff.unibl.org

Филолошки факултет

Доц. др Мариа Форнари

maria.fornari@flf.unibl.org

Шумарски факултет

Проф. др Дане Марчета

dane.marceta@sf.unibl.org


Према члану 3. Правилника о међународној размјени студента и особља Универзитета у Бањој Луци Академски координатор за међународну размјену студената и особља (енг. Academic coordinator for international students’ and staff mobility) – је лице које именује наставно-научно вијеће/наставно-умјетничко вијеће факултета/Академије умјетности ради обављања надлежности из члана 38. Правилника.

Члан 38.

Академски координатор за међународну размјену студената и особља  бира се из реда наставника на период од двије (2) године, са могућношћу именовања за период од још двије (2) године.

Надлежности академског координатора подразумијевају, али нису ограничене на: потписивање уговора о учењу, праћење резултата студентске размјене и обраду добијених података, учешће у раду Комисије за признавање периода размјене проведеног у иностранству и припрему уговора о размјени у сврхе наставе и/или истраживања и/или обуке особља. 

Организационе јединице могу именовати више академских координатора за међународну размјену студената и особља. 

Академски координатор за међународну размјену студената и особља пружа подршку за сва академска питања одлазећим и долазећим студентима и особљу.

У одсуству академског координатора за међународну размјену студената и особља обавезе координатора преузима шеф студијског програма, односно шеф одговарајуће катедре на којем одлазећи студент студира, односно на који долазећи студент жели да дође у размјену.