Навигација

Пољопривредни факултет

Формирању Пољопривредног факултета у Бањој Луци претходио је развој већег броја научних и образовних институција на овом простору. Прво је Одлуком Владе НР Босне и Херцеговине 1947. године у Бањој Луци формиран Пољопривредни завод, који је прошао више трансформација у развоју, а 1996. године прерастао је у Пољопривредни институт Републике Српске. Виша пољопривредна школа у Бањој Луци основана је посебним Законом 1960. године (Сл. НРБиХ, бр. 28/1960), а почела је са радом 1961. године. Иако је имала добар кадар и све услове да се развије у институцију високог ранга, престала је са радом школске 1972/73. године. Зграда у којој је радила Виша пољопривредна школа била је поклон САО Војводина Бањој Луци након разорног земљотреса. Сада су у њој смјештени Машински и Технолошки факултет. Иницијатива за формирање Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци коначно је одобрена на Научно-наставном вијећу Универзитета почетком 1991. године, а званично је покренута конституисањем Организационог одбора. На сједници Научно-наставног вијећа Универзитета у Бањалуци одржаној 27. фебруара 1992. године усвојен је Елаборат о оснивању Пољопривредног факултета и, заједно са Одлуком о утврђивању приједлога Елабората о друштвено-економској оправданости оснивања Пољопривредног факултета у Бањој Луци, прослијеђен Скупштини СРБиХ на усвајање. Одлука је донесена на засједању 1. августа 1992. године.

Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци почео је са радом 10. октобра 1992. године, а тај дан се обиљежава као Дан факултета. Факултет је почео да ради у поменутој згради бивше Више пољопривредне школе, а преселио се 2005. године на нову локацију, у Универзитетски град (простор бивше касарне „Рајко Балаћ”), гдје се и сада налази. Пољопривредни факултет располаже једном зградом површине 3.560 м2 и једним монтажним објектом, у који су смјештене лабораторије, површине 650 м2. Факултет је 2016. године од Владе Републике Српске, на основу концесионог уговора, добио на коришћење 50 ха пољопривредног земљишта на подручју општине Лакташи, гдје је успостављен Eксперименталнo-едукациони центар Пољопривредног факултета. Настава на Пољопривредном факултету, који је тада имао само Општи смјер, почела је академске 1992/93. године, уписом прве генерације студената. Осим што се ослањао на властити наставни кадар, који је Факултет обезбиједио у ратним и првим поратним годинама, под руковођењем првог декана, проф. др Петра Дурмана, наставни процес одвијао се захваљујући ангажовању гостујућих професора који су радили у другим институцијама, прије свега на Пољопривредном институту у Бањој Луци и на Пољопривредном факултету у Новом Саду.

Настава на постдипломским студијама почела је академске 1999/2000. године. Од академске 2000/01. на првом циклусу студија формирана су три усмјерења: Ратарско-повртарско, Воћарско-виноградарско и Сточарско. Академске 2006/07. године наставни процес је реорганизован и успостављена су три студијска програма на првом и другом циклусу студија са одређеним бројем усмјерења. Трећи циклус студија успостављен је академске 2012/13. године. Године 2003. на Пољопривредном факултету основани су први институти: Институт за воћарство, виноградарство и хортикултуру, Институт за агроекологију и земљиште, Институт за сточарство, Институт за ратарство и повртарство и Институт за економику пољопривреде, као основа за ефикасније бављење научноистраживачким радом. Неки институти су се касније спајали и раздвајали, а данас су научни сарадници запослени на Пољопривредном факултету Универзитета у Бањој Луци распоређени у шест истраживачко-развојних института, а то су: Институт за ратарство, Институт за агроекологију и земљиште, Институт за хортикултуру, Институт за сточарство, Институт за репродукцију домаћих животиња и Институт за економику пољопривреде и рурални развој.
Одлуком Народне скупштине Републике Српске од 5. јуна 2006. године на Факултету су формирана три студијска програма: Биљна производња, Анимална производња и Аграрна економија и рурални развој, па је од академске 2006/2007. Факултет организован по принципима Болоњске декларације, са три студијска програма и шест усмјерења. Други циклус студија на Факултету организован је 2007/08. године, отварањем мастер студија на студијском програму Аграрна економија и рурални развој, за усмјерење Агробизнис. Трећи циклус студија на Факултету лиценциран је септембра 2012. године, рјешењем Владe Републике Српскe.

Планови Пољопривредног факултета, између осталог, односе се на већи степен његове интернационализације, иако су његови студенти, наставници и сарадници већ сада значајно укључени у међународну размјену и реализацију пројеката са партнерима из иностранства. Такође, поодмакле су активности које се тичу акредитације првих усмјерења на енглеском језику, како би се омогућила већа долазна мобилност студената, а на тај би начин Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци постао избор страних студената за њихово комплетно школовање, што је крајњи циљ. Током 2019. године Пољопривредни факултет је остварио међународну акредитацију мастер програма из Агроменаџмента, који ће изводити у сарадњи са Универзитетом за примијењене студије из Триздорфа (Њемачка) и према тамошњем наставном програму.

Научни радници на Факултету до сада су учествовали у реализацији око 150 научноистраживачких и развојних пројеката финансираних из домаћих и педесетак пројеката финансираних из међународних извора и остварили су завидне научноистраживачке резултате који су публиковани у истакнутим научним часописима. Управо у томе Пољопривредни факултет има запажену улогу на Универзитету у Бањој Луци.

Jедно од најзначајнијих достигнућа Пољопривредног факултета јесте стварање властитог наставног кадра, јер је током непуних тридесет година Факултет од само пет професора, колико их је имао у моменту оснивања, дошао до стадијума да су готово све потребе у наставном процесу задовољене наставницима и сарадницима који су у радном односу на овом факултету. 
Мисија Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци је да успостави највише стандарде и обезбиједи стицање знања и вјештина у складу са потребама друштва и пројектованим друштвеним развојем, односно да наставним садржајима и примјеном савремених метода образовања повезаним са научноистраживачким процесом образује младе и квалитетне стручњаке у области пољопривредне струке и науке.

Визија Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци јесте успостављање модерног система високог образовања, компатибилног са земљама региона и Европске уније, система у којем је истраживачки приступ основ стицања нових сазнања.

Телефон +387 51 312 390
Факс +387 51 312 580
Веб-сајт www.agro.unibl.org
Е-пошта info@agro.unibl.org
Адреса Универзитетски град, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука
Декан Др  Златан Ковачевић, редовни професор
Продекан за наставу Др Весна Мрдаљ , ванредни професор

Продекан за научноистраживачки рад и међународну сарадњу

Др Бранимир Њежић, ванредни професор

Слике

  • /uploads/attachment/strana/80/_______________________1.JPG
  • /uploads/attachment/strana/80/_______________________2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/80/poljoprivreda-3.jpg
  • /uploads/attachment/strana/80/poljoprivreda-4.jpg